Suscard

Buckaltablett 5 mg 30 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

266:67

Köp via recept

EAN: 07350041583271

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Suscard

2,5 mg, 5 mg buckaltabletter
glyceryltrinitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar  sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Suscard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Suscard
3. Hur du tar Suscard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Suscard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Suscard är och vad det används för

Suscard innehåller den aktiva substansen glyceryltrinitrat och används vid kärlkramp i hjärtat. Det verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete. Effekten inträder inom 2-3 minuter. Suscard används inför en aktivitet som förväntas ge bröstsmärta (situationsprofylaktisk behandling).

Tabletten placeras under överläppen. Den tid tabletten har effekt är beroende av hur länge tabletten kvarhålls under läppen och kan uppgå till 3-5 timmar. Effekten kan avbrytas tidigare genom att tabletten tas ut och effekten försvinner då inom 10-20 minuter.

Suscard kan även användas för att bryta plötsligt uppträdande bröstsmärta.

2. Vad du behöver veta innan du använder Suscard

Ta inte Suscard:

 • om du är allergisk mot glyceryltrinitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot andra läkemedel innehållande nitrater.

 • tillsammans med läkemedel som används vid impotens så som sildenafil, vardenafil eller tadalafil (se även Andra läkemedel och Suscard).

 • om du har kärlkramp orsakad av en särskild sjukdom i hjärtmuskulaturen (rådgör med din läkare).

 • om du har ett ökat tryck i hjärnan (som vid hjärnblödning eller skallskada).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Suscard.

 • Om smärtan kvarstår efter 15-20 minuter trots behandling med Suscard bör läkare genast kontaktas.

 • Vid vissa former av hjärnskada och hjärtsjukdom kan det vara olämpligt att använda Suscard. De som har hjärnskada, hjärtsjukdom, lågt blodtryck, blodbrist eller dålig sköldkörtelfunktion bör därför rådgöra med läkare innan behandling med Suscard påbörjas.

 • Suscard kan försämra syresättningen hos patienter med lungsjukdom.

 • Suscard innehåller laktos, om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Andra läkemedel och Suscard

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel samtidigt som Suscard, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Suscard.

Suscard ska inte användas samtidigt som vissa läkemedel som används vid impotens (som innehåller sildenafil, vardenafil, tadalafil) då detta kan resultera i ett allvarligt blodtrycksfall som kan orsaka permanent skada på hjärtat och hjärnan. Suscard kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av blodtryckssänkande läkemedel och leda till svimningsanfall.

Risken för lågt blodtryck och svimning finns även vid kombination med alkohol. När Suscard används med ett långverkande nitratpreparat bör risk för toleransutveckling bevakas. Användningen av läkemedel innehållande nitrater kan påverka den anti-koagulerande effekten av heparin, vid samtidig behandling med dessa substanser bör den anti-koagulerande effekten kontrolleras.

Suscard med mat, dryck och alkohol

Suscard kan användas samtidigt som man äter eller dricker. Vissa patienter föredrar dock att ta ut tabletten före en måltid. Den ska då ersättas med en ny tablett efter måltiden. Den använda tabletten ska alltid kastas.

Risk för lågt blodtryck och svimning finns vid kombination med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av Suscard på gravida kvinnor. Användning av Suscard vid graviditet bör endast övervägas om den förväntade nyttan för modern överväger varje tänkbar risk för fostret.

Amning

Det är okänt om Suscard går över i modersmjölk. En risk för det ammande barnet kan inte uteslutas.

Fertilitet

Det är okänt om Suscard påverkar fertiliteten.

Körförmåga och användning av maskiner

Då yrsel kan förekomma när du tar Suscard bör detta beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning eller användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Suscard innehåller laktos

Suscard innehåller laktos, om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Suscard

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Din läkare avpassar dosen individuellt för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Suscard kan användas i förebyggande syfte inför en situation som brukar ge upphov till bröstsmärta eller som behandling vid redan utlöst bröstsmärta. Tabletten bör tas ut ca 15 minuter efter det att den ansträngande aktiviteten avslutats. Om du inte använt nitroglycerin tidigare, bör första dos tas medan du sitter eller ligger ned, eftersom det finns en risk att du blir yr.

Tabletten ska placeras långt upp på tandköttet under överläppen. Den kan sitta på vänster eller höger sida. Tabletten sätts på plats antingen direkt (se figur) eller genom att man placerar tabletten på tungan och sedan för upp den under läppen.

buccard-bild-1
buccard-bild-2

OBS! Använder du tandprotes, ska tabletten placeras på samma sätt, men där det känns behagligt under överläppen. Det är viktigt att tabletten har kontakt med överläppen.

I början när du är ovan vid tabletten under läppen, brukar den lösas upp ganska snabbt. Efterhand kommer tabletten att vara längre. Effekten kvarstår så länge tabletten finns kvar under överläppen, och avbryts alltså i och med uttagandet. Använd tablett ska alltid kastas.

Tablettens plats bör växlas mellan höger och vänster sida.

Om du råkar svälja en tablett av misstag är det inte farligt, och du kan ersätta den med en ny, om behovet av Suscard kvarstår.

Om du har tagit för stor mängd av Suscard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om du slutar att använda Suscard

Om du använt Suscard under lång tid och tagit flera tabletter samtidigt, ska du inte sluta behandlingen plötsligt, utan minska dosen gradvis för att undvika att bröstsmärtan kommer tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om biverkningarna är besvärande kan tabletten tas ut ur munnen, varvid biverkningarna snabbt försvinner.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):Huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Yrsel, dåsighet, matthetskänsla.

Dessa effekter kan uppträda första gångerna man tar läkemedlet, och beror på att Suscard vidgar blodkärlen. Efter behandling några gånger försvinner/minskar besvären.

Stickande eller svidande känsla under överläppen. Denna effekt beror på att blodkärlen, där tabletten sitter, vidgas.

Nitroglycerin kan ibland sänka blodtrycket så att man känner sig yr. Man kan också få hjärtklappning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Illamående, svimningsanfall, hjärtpåverkan, nedsatt syresättning, ansiktsrodnad, illamående, kräkningar, otillräcklig blodcirkulation.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till  1 av 1000 användare): Ökad kariesfrekvens.

Mycket sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Påverkan på blodbilden, rastlöshet, syrebrist i hjärnan, halsbränna, dålig andedräkt, andningssvårigheter, fjällande hudrodnad, utslag.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Suscard ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före  utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glyceryltrinitrat 2,5 mg respektive 5 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: pepparmintessens, mintessens, stearinsyra, laktosmonohydrat, vattenfri laktos, kiseldioxid, hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Buckaltabletterna är vita och runda.

Blister, 30, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB 

Box 120

182 12 Danderyd

Sverige

Tillverkare:

S.C. Laropharm S.R.L, 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077025, Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-25