Solvezink

Brustablett 45 mg Zn 2+ 4 x 25 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

254:37

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350094060385

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Solvezink

45 mg Zn2+ brustabletter
zinksulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Solvezink är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Solvezink
3. Hur du tar Solvezink
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Solvezink ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Solvezink är och vad det används för

Solvezink innehåller zinksulfat. Zink finns normalt i små mängder i människokroppen och är nödvändigt för många kroppsfunktioner. Sårläkning går långsammare vid brist på zink. Solvezink återställer kroppens depåer av zink hos dem som lider av zinkbrist.

Solvezink används för läkning av bensår hos patienter med zinkbrist. Solvezink används också vid acrodermatitis enteropathica (ärftlig hud- och tarmsjukdom orsakad av zinkbrist).

2. Vad du behöver veta innan du tar Solvezink

Ta inte Solvezink

  • om du är allergisk mot zinksulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Solvezink.

Zinkbehandling kan påverka kroppens upptag av koppar. Kopparnivåerna i kroppen bör därför kontrolleras vid höga doser eller långvarig behandling med Solvezink.

Andra läkemedel och Solvezink

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa antibiotika (t ex fluorokinoloner och tetracykliner) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Solvezink.

Solvezink med mat och dryck

För att minska risken för illamående bör du ta tabletten omedelbart efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns inga kända risker vid användning av Solvezink under graviditet.

Amning

Zink går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Solvezink förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Solvezink innehåller sorbitol och natrium

Sorbitol: Detta läkemedel innehåller 115,5 mg sorbitol per brustablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Natrium: Detta läkemedel innehåller 106 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar ca 5 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du tar Solvezink

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Brustabletten bör tas omedelbart efter måltid.

Vanlig dos vid sårläkning:

Vuxna: 1 brustablett löses upp i ett glas vatten 3 gånger per dygn.

Vanlig dos vid acrodermatitis enteropathica:

Vuxna och barn över 30 kg: 1 brustablett löses upp i ett glas vatten 3 gånger per dygn.

Barn mellan 10-30 kg: ½ brustablett löses upp i ett glas vatten 3 gånger per dygn.

Barn under 10 kg: ½ brustablett löses upp i ett glas vatten 1 gång per dygn.

Om du har tagit för stor mängd av Solvezink

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Halsbränna, illamående och diarré.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Nässelfeber, utslag och klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Solvezink ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackning. Röret måste tillslutas väl efter varje användning. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är zinksulfat motsvarande 45 mg zink (Zn2+).

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol (E 420), sackarinnatrium , mannitol, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfritt natriumkarbonat, povidon, natriumcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Solvezink brustabletter är vita, runda och 18 mm i diameter.

Förpackningsstorlek: Plaströr 4 x 25 brustabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB 

Box 16184

103 24 Stockholm 

Sverige

Tillverkare

HERMES PHARMA GmbH, Wolfratshausen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-23