Soluprick SQ Dermatophagoides Pteronyssinus

Lösning för pricktest 10 HEP 2 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

898:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260246331

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Soluprick SQ, Soluprick

lösning för pricktest
Björk, Timotej, Gråbo, Hundhår, Katthår, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Bigift, Getinggift, Positiv kontroll (histamindihydroklorid), Negativ kontroll

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Soluprick är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Soluprick
3. Hur du använder Soluprick
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Soluprick ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Soluprick är och vad det används för

Soluprick är en lösning för pricktest. Läkemedlet är endast avsett för diagnostik.

Soluprick SQ innehåller allergen (allergiframkallande ämne) från pollen, pälsdjur, husdammskvalster respektive insektsgift. Soluprick SQ används i ett pricktest för att ta reda på om du har en allergi.

Soluprick Positiv och Negativ kontroll används som referenser vid bedömning av reaktionen i ett pricktest.

2. Vad du behöver veta innan du använder Soluprick

Använd inte Soluprick:

 • om du har en sjukdom som påverkar ditt immunsystem

 • om du har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom, mycket förhöjt blodtryck (arteriell hypertoni) eller använder betablockerare för att sänka blodtrycket

 • om du har hudutslag (akut eller kroniskt atopiskt eksem) i området där pricktestet ska utföras

Andra läkemedel och Soluprick

Vissa läkemedel kan påverka resultatet av pricktest. Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, innan du gör ett pricktest. Tala särskilt om ifall du har använt eller använder något av följande läkemedel:

 • korttidsverkande antihistaminer (t.ex. cetirizin och loratadin) inom de senaste två till tre dagarna

 • långtidsverkande antihistaminer inom de senaste åtta veckorna

 • läkemedel innehållande hydroxyzin (lugnande läkemedel) inom de senaste två veckorna

 • läkemedel innehållande ketotifen (läkemedel mot allergi) inom de senaste två veckorna

 • kortisonläkemedel (t.ex. krämer eller salvor) på huden inom de senaste två till tre veckorna

 • tablettbehandling med kortikosteroider (kortison) med en dos som är högre än 10 mg prednisolon per dag

Tablettbehandling med kortikosteroider med en dos som är lägre än 10 mg prednisolon per dag kommer inte påverka resultatet av pricktestet.

Vissa antidepressiva läkemedel, så kallade tricykliska antidepressiva (t.ex. amitriptylin och klomipramin), kan påverka resultatet av pricktest. Du bör diskutera med din läkare om risken med att göra uppehåll i behandlingen jämfört med fördelarna med att göra ett pricktest.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Soluprick har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Soluprick

Soluprick är en lösning för pricktest. Pricktest utförs av en läkare eller sjuksköterska.

Du ska stanna på mottagningen minst en halvtimme efter pricktest för att eventuella allergiska reaktioner ska upptäckas och behandlas.

Så här går det till:

 • Ett pricktest utförs vanligen på insidan av underarmen. Testet kan också utföras på ryggen.

 • Huden skall vara ren, torr och oskadd. Vid behov tvättas testområdet med alkohollösning.

 • Allergenextrakten och den positiva och negativa kontrollen appliceras i droppar på huden med lämpligt avstånd från varandra (en numrerad tejp kan användas).

 • Det översta hudlagret prickas av läkaren eller sjuksköterskan med en engångslansett genom dropparna.

 • Reaktionen avläses efter 15 minuter. En positiv reaktion är en liten upphöjd svullnad i huden, med eller utan rodnad.

Användning för barn

Pricktest kan utföras redan efter första levnadsåret beroende på barnets tillstånd, men i allmänhet bör pricktest inte utföras förrän vid 4 års ålder.

Om du använt för stor mängd av Soluprick

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska om du får någon av följande reaktioner:

 • Angioödem (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

  Symtom på angioödem kan vara:

  1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  2. svårigheter att svälja

  3. nässelutslag och andningssvårigheter

 • Anafylaktisk reaktion (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

  Symtom på en anafylaktisk reaktion kan vara:

  1. rodnad

  2. intensiv klåda i handflator, på fotsulor och på andra delar av kroppen (som nässelutslag) och andningssvårigheter

  3. värmekänsla

  4. allmänt obehag och oro

  Om detta inträffar har din läkare eller sjuksköterska akutmedicinsk utrustning tillgänglig, inklusive en adrenalinpenna som är färdig att använda.

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): 

En svullnad på administreringsstället som ökar i storlek kan bildas under de första 10-20 minuterna efter prickningen. En svullnad vid administreringsstället kan uppstå 6–24 timmar efter pricktestet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Allergiska reaktioner såsom inflammation i nässlemhinnan, inflammation i ögat, nässelutslag eller astma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Soluprick ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarheten för bruten förpackning är 6 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i Soluprick SQ är standardiserade allergenextrakt. Den biologiska aktiviteten är relaterad till koncentrationen av allergen och uttrycks i enheten HEP eller mikrogram/ml. Soluprick SQ innehåller allergenextrakt motsvarande det allergen som anges i namnet i följande styrkor:

  • Björk (Betula verrucosa) 10 HEP

  • Timotej (Phleum pratense) 10 HEP

  • Gråbo (Artemisia vulgaris) 10 HEP

  • Hundhår 10 HEP

  • Katthår 10 HEP

  • Husdammskvalster (Dermatophagoides pteronyssinus 10 HEP respektive Dermatophagoides farinae 10 HEP)

  • Bigift 10, 100 respektive 300 mikrogram/ml

  • Getingift 10, 100 respektive 300 mikrogram/ml.

 • Den aktiva substansen i Soluprick Positiv kontroll är histamindihydroklorid 10 mg/ml. Soluprick Negativ kontroll innehåller ingen aktiv substans.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fenol, glycerol, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Soluprick lösning för pricktest levereras i glasflaskor som innehåller 2 ml.

Soluprick SQ Bigift och Soluprick SQ Getinggift finns i olika förpackningar. En styrkeserie med tre styrkor, och en enstycksförpackning i styrkan 100 mikrogram/ml.

Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

Danmark

Tillverkare

ALK-Abelló S.A.

Miguel Fleta 19

28037 Madrid

Spanien

Information lämnas av:

ALK Nordic A/S, Danmark Filial
Box 10073

434 21 Kungsbacka

tfn: 0300 – 185 45

e-post: infose@alk.net


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-22