Simponi

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 45 mg/0,45 ml 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

10383:10

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07323281005339

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Simponi

45 mg/0,45 ml  injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
För pediatriska patienter under 40 kg, golimumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Din läkare kommer också att ge dig ett patientkort, som innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandling med Simponi.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Simponi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Simponi
3. Hur du använder Simponi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Simponi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Simponi är och vad det används för

Simponi innehåller den aktiva substansen golimumab.

Simponi tillhör en grupp läkemedel som kallas ”TNF‑hämmare”. Det används hos barn 2 år och äldre för behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit.

Simponi fungerar genom att blockera funktionen hos ett protein som kallas för ”tumörnekrosfaktor alfa” (TNFα). Detta protein medverkar i inflammatoriska processer i kroppen och genom att blockera det kan inflammationen i kroppen minskas.

Polyartikulärjuvenil idiopatisk artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit är en inflammatorisk sjukdom som orsakar värk och svullnad i lederna hos barn. Om du har polyartikulär juvenil idiopatisk artrit kommer du först att få andra läkemedel. Om du inte får tillräckligt bra effekt av dessa läkemedel kommer du att få Simponi i kombination med metotrexat för att behandla sjukdomen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Simponi

Använd inte Simponi

 • om du är allergisk (överkänslig) mot golimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har tuberkulos (TBC) eller någon annan allvarlig infektion.

 • om du har hjärtsvikt som är måttlig eller svår.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Simponi.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Simponi.

Infektioner

Tala omedelbart om för din läkare om du har eller får symtom på infektion under eller efter din behandling med Simponi. Sådana symtom omfattar feber, hosta, andfåddhet, influensaliknande tecken, diarré, sår, tandbesvär eller en brännande känsla vid urinering.

 • Du kan lättare få infektioner när du använder Simponi.

 • Infektioner kan utvecklas snabbare och kan vara allvarligare. Dessutom kan tidigare infektioner återkomma.

  Tuberkulos (TBC)

  Tala omedelbart om för din läkare om symtom på TBC uppträder under eller efter behandlingen. Symtom på TBC omfattar ihållande hosta, viktminskning, trötthetskänsla, feber eller nattliga svettningar.

  • Det har rapporterats fall med TBC hos patienter som behandlats med Simponi, i sällsynta tillfällen även hos patienter som har behandlats med läkemedel mot TBC. Din läkare kommer att undersöka om du har TBC. Din läkare kommer att notera undersökningarna på ditt patientkort.

  • Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om du någonsin har haft TBC eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft eller har TBC.

  • Om din läkare anser att du löper risk att få TBC kan du få läkemedel mot TBC innan du börjar använda Simponi.

  Hepatit B-virus (HBV)

  • Tala om för din läkare om du är bärare av eller om du har eller har haft hepatit B‑virus innan du får Simponi.

  • Tala om för din läkare om du tror att du löper risk för att få HBV.

  • Din läkare ska testa dig för HBV.

  • Behandling med TNF‑hämmare såsom Simponi kan göra att hepatit B‑virus aktiveras igen hos patienter som bär på detta virus, vilket i vissa fall kan vara livshotande.

  Invasiva svampinfektioner

  Tala omedelbart om för din läkare om du bott i eller rest till områden där infektioner förorsakade av en speciell typ av svamp som kan angripa lungorna eller andra delar av kroppen (histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos) är vanliga. Fråga din läkare om du inte vet om dessa infektioner är vanliga i områden som du har bott i eller rest till.


Cancer och lymfom

Tala om för din läkare om du någonsin har haft lymfom (en typ av blodcancer) eller någon annan cancer innan du använder Simponi.

 • Om du behandlas med Simponi eller annan TNF‑hämmare kan risken öka för att du utvecklar lymfom eller någon annan cancer.

 • Patienter med svår reumatoid artrit och andra inflammatoriska sjukdomar som har haft sjukdomen länge kan ha en högre risk än i allmänhet att utveckla lymfom.

 • Det har förekommit fall av cancer, även sällsynta typer, hos barn och tonåringar som får TNF‑hämmande medel, som ibland har lett till döden.

 • I sällsynta fall har en specifik och allvarlig typ av lymfom som kallas T‑cellslymfom i lever och mjälte observerats hos patienter som tar andra TNF‑hämmare. De flesta av dessa patienter var ungdomar eller yngre vuxna män. Denna typ av cancer har vanligtvis lett till döden. Nästan alla av dessa patienter hade också fått läkemedel som kallas azatioprin eller 6‑merkaptopurin. Tala om för din läkare om du tar azatioprin eller 6‑merkaptopurin med Simponi.

 • Patienter med svår ihållande astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller som är storrökare kan ha ökad risk för cancer vid behandling med Simponi. Om du har svår ihållande astma, KOL eller är storrökare ska du diskutera med din läkare om behandling med en TNF‑hämmare är lämplig för dig.

 • Några patienter som behandlats med golimumab har utvecklat vissa typer av hudcancer. Tala om för din läkare om det uppstår några förändringar i hudens utseende eller utväxter på huden under eller efter behandlingen.


Hjärtsvikt

Tala omedelbart om för din läkare om du får nya eller förvärrade tecken på hjärtsvikt. Sådana symtom omfattar andfåddhet eller svullna fötter.

 • Ny eller förvärrad hjärtsvikt har rapporterats med TNF‑hämmare, inklusive Simponi. Några av dessa patienter avled.

 • Om du har lindrig hjärtsvikt och behandlas med Simponi kommer du noggrant övervakas av din läkare.


Sjukdomar i nervsystemet

Tala omedelbart om för din läkare om du någonsin har fått diagnos på eller utvecklar symtom på demyeliniserande sjukdom såsom multipel skleros. Sådana symtom kan omfatta förändrad syn, svaghet i armar eller ben, domningar eller stickningar i någon del av kroppen. Din läkare kommer att bestämma om du ska få Simponi.

Operationer eller tandläkarbehandlingar

 • Tala om för din läkare om du ska genomgå någon operation eller tandläkarbehandling.

 • Tala om för läkaren eller tandläkaren som ska göra ingreppet att du behandlas med Simponi genom att visa ditt patientkort.

Autoimmun sjukdom

Tala om för din läkare om du utvecklar symtom på en sjukdom som kallas lupus. Sådana symtom omfattar ihållande klåda, feber, ledsmärta och trötthet.

 • I sällsynta fall har personer som behandlats med TNF‑hämmare utvecklat lupus.


Blodsjukdom

Hos vissa patienter kan kroppen ha svårt att producera tillräckligt med blodkroppar som hjälper till att bekämpa infektioner eller stoppa blödningar. Om du får feber som inte går över, får blåmärken eller blöder mycket lätt eller ser mycket blek ut ska du genast kontakta läkare. Din läkare kan besluta att avsluta behandlingen.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Simponi.

Vaccinationer

Tala om för din läkare om du har fått eller planerar att få en vaccination.

 • Du ska inte ges vissa (levande) vacciner under behandling med Simponi.

 • Vissa vaccinationer kan orsaka infektioner. Om du fått Simponi medan du var gravid kan ditt barn ha en högre risk för att få en sådan infektion i upp till ungefär sex månader efter den sista dosen som du fick under graviditeten. Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan sjukvårdspersonal om din användning av Simponi så att de kan bestämma när ditt barn ska få något vaccin.

Tala med ditt barns läkare angående vaccinationer till ditt barn. Om möjligt, bör ditt barn ha fått alla vaccinationer enligt rådande vaccinationsprogram innan användning av Simponi.

Immunoterapier

Tala om för din läkare om du nyligen har fått eller planerar att få immunoterapi (så som BCG instillation vilket används för behandling av cancer).

Allergiska reaktioner

Tala omedelbart om för din läkare om du utvecklar symtom på en allergisk reaktion efter att du använt Simponi. Symtom på en allergisk reaktion kan omfatta svullnad av ansikte, läppar, mun eller svalg, vilket kan ge problem att svälja eller andas, hudutslag, nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar.

 • Vissa av dessa reaktioner kan vara allvarliga, eller i sällsynta fall livshotande.

 • Vissa av dessa reaktioner uppkom efter den första användningen av Simponi.

Barn

Simponi rekommenderas inte för barn med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit som är yngre än 2 år då det inte har studerats in denna grupp.

Andra läkemedel och Simponi

 • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även andra läkemedel för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit.

 • Du ska inte använda Simponi med läkemedel som innehåller den aktiva substansen anakinra eller abatacept. Dessa läkemedel används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

 • Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder något läkemedel som påverkar immunsystemet.

 • Du ska inte ges vissa typer av (levande) vacciner när du använder Simponi

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Simponi.

Graviditet och amning

Tala med din läkare innan du använder Simponi om:

 • Du är gravid eller planerar att bli gravid när du använder Simponi. Effekt av detta läkemedel på gravida är inte känd. Användning av Simponi under graviditet rekommenderas inte. Du måste undvika att bli gravid när du behandlas med Simponi och minst 6 månader efter avslutad behandling, genom att använda lämpliga preventivmedel under denna tid.

 • Innan du börjar amma måste det ha gått minst 6 månader efter avslutad Simponi-behandling. Du måste sluta amma om du får Simponi.

 • Om du fått Simponi under din graviditet, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion. Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan sjukvårdspersonal om ditt användande av Simponi innan barnet får något vaccin (för mer information se avsnittet om vaccinationer).

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Simponi har liten effekt på din förmåga att cykla, framföra fordon och använda verktyg eller maskiner. Yrsel kan dock förekomma efter att du tagit Simponi. Om detta förekommer ska du inte cykla, köra eller använda verktyg eller maskiner.

Simponi innehåller latex och sorbitol

Känslighet mot latex

En del av den förfyllda injektionspennan, nålskyddet, innehåller latex. Eftersom latex kan ge allvarliga allergiska reaktioner, tala med din läkare innan du tar Simponi om du eller din vårdgivare är allergisk mot latex.

Överkänslighet mot sorbitol

Det här läkemedlet innehåller 18,45 mg sorbitol (E420) i varje förfylld injektionspenna. Varje 0,05 ml läkemedel innehåller 2,05 mg sorbitol (E420).


3. Hur du använder Simponi

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mängd Simponi som ges

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn 2 år och äldre:

 • Barn som väger mindre än 40 kg:

  Den rekommenderade dosen Simponi för barn som väger mindre än 40 kg beror på deras vikt och längd. Din läkare kommer att tala om den korrekta dosen som ska användas. Dosen ska ges en gång per månad, på samma datum varje månad.

 • Barn som väger minst 40 kg:

  För barn med en kroppsvikt på minst 40 kg finns en förfylld penna eller förfylld spruta med fast dos på 50 mg tillgänglig. För dosen 50 mg, se avsnitt 3 ”Hur du använder Simponi” i bipacksedeln för Simponi 50 mg förfylld injektionspenna eller förfylld spruta.

 • Tala med ditt barns läkare innan ditt barn tar den fjärde dosen. Ditt barns läkare kommer att bestämma om barnet ska fortsätta med Simponi-behandling.


Hur Simponi ges

 • Simponi injiceras under huden (subkutant).

 • Till att börja med kan en läkare eller sjuksköterska ge injektionen med Simponi. Du och din läkare kan emellertid bestämma att du kan injicera dig själv eller injicera ditt barn med Simponi. I så fall kommer du att läras upp i hur du själv injicerar Simponi.

Tala med din läkare om du har några frågor om att injicera Simponi själv. Det finns en detaljerad ”Instruktion för användning” i denna bipacksedel.

Om du använt för stor mängd av Simponi

Om du använt eller fått för stor mängd Simponi (antingen injicerat för mycket vid ett enstaka tillfälle eller använt det för ofta) tala omedelbart med läkare eller apotekspersonal. Ta alltid med dig ytterkartongen, även om den är tom, och denna bipacksedel.

Om du har glömt att använda Simponi

Om du har glömt att använda Simponi på ditt planerade datum, ska du ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Tidpunkt för nästa dos:

 • Om du är försenad mindre än 2 veckor ska du injicera den glömda dosen så snart du kommer ihåg det och hålla dig till det ursprungliga schemat.

 • Om du är försenad mer än 2 veckor, injicera den glömda dosen så snart du kommer ihåg det och tala med din läkare eller apotekspersonal och fråga när du ska ta nästa dos.


Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Simponi

Om du funderar på att sluta med Simponi, tala först med din läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa patienter kan få allvarliga biverkningar som kräver behandling. Biverkningar kan uppträda upp till flera månader efter den sista injektionen.

Tala omedelbart om för din läkare om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar med Simponi såsom:

 • allergiska reaktioner som kan vara allvarliga, eller sällsynta, livshotande (sällsynta). Symtom på en allergisk reaktion kan vara svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals, vilket kan ge problem att svälja eller andas, hudutslag, nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar. Några av dessa reaktioner inträffade efter den första administreringen av Simponi.

 • allvarliga infektioner (såsom tuberkulos, bakteriella infektioner såsom allvarliga blodinfektioner och lunginflammation, allvarliga svampinfektioner och opportunistiska infektioner) (vanliga). Symtom på en infektion kan vara feber, trötthet, (ihållande) hosta, andfåddhet, influensaliknande symtom, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär och sveda vid urinering.

 • reaktivering av hepatit B-virus, om du är bärare eller om du tidigare har haft hepatit B (sällsynta). Symtom kan vara gulnande hud och ögon, mörkbrunfärgad urin, smärta i den högra delen av buken, feber, illamående, kräkningar och uttalad trötthetskänsla.

 • sjukdom i nervsystemet såsom multipel skleros (sällsynta). Symtom på sjukdom i nervsystemet kan vara förändrat seende, svaghet i armar och ben, domning eller stickningar i någon del av kroppen.

 • cancer i lymfkörtlarna (lymfom) (sällsynta). Symtom på lymfom kan vara svullna lymfkörtlar, viktminskning eller feber.

 • hjärtsvikt (sällsynta). Symtom på hjärtsvikt kan vara andfåddhet eller svullna fötter.

 • tecken på sjukdomar i immunsystemet som kallas:

  • lupus (sällsynta). Symtom kan vara ledsmärta eller utslag som är känsliga för ljus på kinderna eller armarna.

  • sarkoidos (sällsynta). Symtom kan vara en ihållande hosta, andfåddhet, bröstsmärta, feber, svullnad av lymfkörtlar, viktminskning, hudutslag och dimsyn.

 • svullnad av små blodkärl (vaskulit) (sällsynta). Symtom kan vara feber, huvudvärk, viktminskning, nattliga svettningar, utslag och nervproblem såsom domningar och stickningar.

 • hudcancer (mindre vanliga). Symtom på hudcancer kan vara förändringar i utseendet av huden eller utväxter på huden.

 • blodsjukdom (vanliga). Symtom på blodsjukdom kan vara feber som inte går över, blåmärken eller lätt för att blöda eller betydande blekhet.

 • blodcancer (leukemi) (sällsynta). Symtom på leukemi kan vara feber, trötthetskänsla, täta infektioner, lätt att få blåmärken och nattliga svettningar.

Tala omedelbart om för din läkare om du observerar något av ovanstående symtom.

Följande ytterligare biverkningar har observerats med Simponi:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • övre luftvägsinfektion, halsont eller heshet, rinnsnuva


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • onormala levervärden (ökning av leverenzymvärden), framgår av blodtest som tagits av läkare

 • yrselkänsla

 • huvudvärk

 • domningskänsla eller stickande känsla

 • ytliga svampsjukdomar

 • böld

 • bakteriella infektioner (såsom cellulit)

 • lågt antal röda blodkroppar

 • lågt antal vita blodkroppar

 • positivt blodprov för lupus

 • allergiska reaktioner

 • matsmältningsbesvär

 • magsmärtor

 • illamående

 • influensa

 • luftrörskatarr

 • bihåleinflammation

 • munsår

 • högt blodtryck

 • feber

 • astma, andfåddhet, väsningar

 • magtarmbesvär som omfattar inflammation i magslemhinnan och tjocktarmen, vilket kan orsaka feber

 • smärta och sår i munnen

 • reaktioner vid injektionsstället (omfattar rodnad, hårdhet, smärta, blåmärken, klåda, stickningar och irritation)

 • håravfall

 • hudutslag och klåda

 • sömnsvårigheter

 • depression

 • svaghetskänsla

 • benbrott

 • obehag i bröstet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • njurinfektion

 • cancer, såsom hudcancer och andra icke‑cancerösa tillväxter eller knölar, även hudfläckar

 • hudblåsor

 • allvarlig infektion i kroppen (sepsis), ibland med lågt blodtryck (septisk chock)

 • psoriasis (även på handflator och/eller fotsulor och/eller i form av hudblåsor)

 • lågt antal blodplättar

 • kombination av lågt antal blodplättar, röda och vita blodkroppar

 • sköldkörtelbesvär

 • förhöjda blodsockernivåer

 • förhöjda kolesterolnivåer

 • balansrubbningar

 • synstörningar

 • inflammation i ögat (konjunktivit)

 • ögonallergi

 • känsla av att hjärtat slår oregelbundet

 • förträngning av blodkärlen i hjärtat

 • blodproppar

 • blodvallning

 • förstoppning

 • kroniska inflammatoriska tillstånd i lungorna

 • sura uppstötningar

 • gallsten

 • leverbesvär

 • bröstbesvär

 • menstruationsrubbningar


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • oförmåga hos benmärgen att producera blodkroppar

 • allvarligt minskat antal vita blodkroppar

 • infektion i lederna eller i vävnaden runt dem

 • försämrad läkning

 • inflammation i blodkärl i inre organ

 • leukemi

 • melanom (en typ av hudcancer)

 • Merkelcellskarcinom (en typ av hudcancer)

 • lichenoida reaktioner (kliande rödlila hudutslag och/eller trådliknande vitgrå linjer på slemhinnor)

 • fjällig, flagnande hud

 • immunrubbningar som kan påverka lungor, hud och lymfkörtlar (yttrar sig vanligtvis som sarkoidos)

 • smärta i och missfärgade fingrar eller tår

 • smakstörningar

 • urinblåsebesvär

 • njurbesvär

 • inflammation i hudens blodkärl som orsakar utslag

Biverkningar där frekvensen inte är känd:

 • en ovanlig blodcancer som mest drabbar unga personer (T-cellslymfom i lever och mjälte)

 • Kaposis sarkom, en sällsynt cancer förknippad med infektion med humant herpesvirus 8. Kaposis sarkom uppträder oftast som purpurfärgade fläckar på huden

 • försämring av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (som yttrar sig som hudutslag som åtföljs av muskelsvaghet)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Simponi ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras i kylskåp (2°C ‑ 8°C). Får ej frysas.

 • Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

 • Detta läkemedel kan också förvaras utanför kylskåp vid temperaturer upp till högst 25°C under en enstaka period i högst 30 dagar, men utan att det ursprungliga utgångsdatumet tryckt på kartongen passeras. Skriv det nya utgångsdatumet med dag/månad/år på kartongen (högst 30 dagar efter uttag från kylskåp). Efter förvaring i rumstemperatur får detta läkemedel inte förvaras i kylskåp igen. Kassera detta läkemedel om det inte används inom det nya utgångsdatumet eller utgångsdatum tryckt på kartongen, beroende på vilket som kommer först.

 • Använd inte detta läkemedel om du lägger märke till att lösningen inte är klar till svagt gul, är grumlig eller innehåller främmande partiklar.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga läkaren eller apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är golimumab. En 0,45 ml förfylld injektionspenna innehåller 45 mg golimumab. 1 ml innehåller 100 mg golimumab.

Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420), histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor. För mer information om sorbitol (E420), se avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Simponi tillhandahålls som injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna för engångsbruk, VarioJect. Simponi finns i förpackningar med 1 förfylld injektionspenna. 

Lösningen är klar till svagt opalskimrande (har en pärlskimrande lyster), färglös till svagt gul och kan innehålla några få små genomskinliga eller vita partiklar av protein. Simponi ska inte användas om lösningen är missfärgad, grumlig eller innehåller synliga främmande partiklar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

(Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme

Ireland (Human Health) Limited

Tel: +35312998700

medinfoNI@msd.com


Denna bipacksedel ändrades senast

10/2021


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Instruktion för användning

Simponi 45 mg/0,45 ml

injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna,VarioJect

För pediatrisk användning

Bild 1

Kontrollera din dos

Använd utrymmet ovan för att skriva ner din ordinerade dos.

Kontrollera med din läkare om du är osäker på din dos.

Viktigt

Om din läkare bestämmer att du eller en vårdgivare kan ge dina Simponi injektioner hemma, ska du få träning i hur man förbereder och injicerar Simponi.

Läs igenom denna Instruktion för användning innan du använder Simponi förfylld penna och varje gång du får en ny förfylld penna. Det kan finnas ny information.

Läs även ”Bipacksedel: Information till användaren” noga innan du börjar injicera. Använd inte denna instruktion i stället för att prata med din läkare om ditt medicinska tillstånd eller din behandling.

Om du inte fått ordentlig träning, eller har några frågor, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Bild 2 Förvaringsinformation

Förvaras i kylskåp (2°C ‑ 8°C).

Kan också förvaras vid rumstemperatur (upp till 25°C) under en enstaka period i högst 30 dagar, men utan att det ursprungliga utgångsdatumet passeras. Skriv det nya utgångsdatumet med dag/månad/år på kartongen (högst 30 dagar efter uttag från kylskåp). Efter förvaring i rumstemperatur får detta läkemedel inte förvaras i kylskåp igen.

Förvara Simponi förfylld injektionspenna och alla läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Sammanfattning

Den förfyllda injektionspennan är en manuell injektionspenna som gör att du kan ställa in en specifik, ordinerad dos. Varje förfylld injektionspenna kan leverera 0,1 ml till 0,45 ml (motsvarande 10 mg till 45 mg golimumab) i steg om 0,05 ml.

Innan du börjar använda den här förfyllda injektionspennan ska du veta hur man:

 • Tar bort luftbubblor

 • Ställer in ordinerad dos

 • Trycker på kolven manuellt för att injicera, som en spruta

Den förfyllda injektionspennan ska endast användas en gång. Kassera den förfyllda penna efter användning.

Försök inte använda någon kvarvarande medicin i den förfyllda pennan.

Dela inte den förfyllda penna med någon.

Skaka inte.

Bild 3 Behöver du hjälp?

Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om har frågor. För ytterligare hjälp, se bipacksedeln för lokal kontaktinformation.

Förbered injektionen

Bild 4

Kontrollera kartongen

Kontrollera utgångsdatumet (“EXP”) tryckt eller skrivet på baksidan av kartongen.

Använd inte om utgångsdatumet har passerat.

Ta inte injektionen om förseglingen på kartongen är bruten. Kontakta läkare eller apotekspersonal för att få en ny förfylld injektionspenna.

Bild 5

Ta ut den förfyllda pennan ur kartongen

Låt den förfyllda injektionspennan vila i rumstemperatur i 30 minuter utom räckhåll för barn.

Värm inte på något annat sätt.

Du behöver dessa tillbehör:

 • 1 Alkoholservett

 • 1 Bomullstuss eller gasväv

 • 1 Plåster

 • 1 Sprutburk (Se Steg 3)

Hur din förfyllda injektionspenna ser ut

Bild 1

1. Förbered för din injektion

Bild 7

Val av injektionsställe

Injektionen kan ges på följande områden:

 • Framsidan av låren (rekommenderas)

 • Nedre delen av magen

Använd inte området ca 5 cm runt naveln.

 • Baksidan av överarmarna (om en vårdgivare ger dig injektionen)

Välj olika ställen av kroppen för varje injektion.

Injicera inte i områden där huden är öm, har blåmärken, är röd, fjällande, hård eller har ärr.

Bild 8

Rengör injektionsstället

Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.

Rengör ditt utvalda injektionsställe med en alkoholservett och låt det torka.

Rör inte, fläkta eller blås inte på injektionsstället efter att du har rengjort det.

Bild 9

Kontrollera lösningen

Ta ut den förfyllda pennan ur kartongen.

Kontrollera lösningen i fönstret. Den ska vara klar till svagt opalskimrande (ha en pärlskimrande lyster) och vara färglös till svagt gul och kan innehålla några små genomskinliga eller vita partiklar av protein. Du kan också se en eller flera luftbubblor. Det är normalt.

Injicera inte om lösningen är missfärgad, grumlig eller innehåller större partiklar. Om du är osäker kontakta läkare eller apotekspersonal för att få en ny förfylld penna.

Bild 10

Knacka luftbubblorna till toppen

Håll den förfyllda penna upprätt med det blå locket uppåt.

Knacka försiktigt på den förfyllda pennan med fingret nära förstret. Detta gör att eventuella luftbubblor stiger till toppen.

Bild 11

Ta bort locket

Fortsätt att hålla den förfyllda injektionspennan uppåt, vrid sedan och dra av locket.

Bild 12

Injicera inom 5 minuter efter att du tagit av locket.

Sätt inte tillbaka locket, det kan skada den dolda nålen.

Använd inte den förfyllda injektionspennan om den tappas utan locket på.

Kontakta läkare eller apotekspersonal för att få en ny förfylld injektionspenna.

Bild 13

Ta bort luftbubblor *

Fortsätt hålla den förfyllda pennan upprätt.

Tryck försiktigt på kolven med tummen tills den stannar. Vätska sprutar ut. Det här är normalt.

Det oranga markeringsstrecket kommer att försvinna.

*Att ta bort luftbubblor underlättar korrekt dosering.

När du har tagit bort luftbubblorna kan du se en linje inne i fönstret. Det är normalt.

2. Injicera Simponi med den förfyllda injektionspennan

Bild 14

Ställ in den ordinerade dosen

Vrid kolven tills doslinjen för din ordinerade dos är i linje med dosknappen. Den förfyllda penna är nu klar att användas.

Välj dos:

Bild 15

Bild 16

För in nålen och håll kvar

Bild 17

Tryck inte på kolven när nålen förs in.

Tryck och håll den förfyllda injektionspennans spets mot huden så att det oranga nålskyddet trycks upp tills det stannar. Lite orange färg kommer fortfarande att synas.

Bild 18

Injicera Simponi

Fortsätt att hålla den förfyllda injektionspennan mot huden.

Tryck försiktigt på kolven tills den stannar.

Om en liten dos är inställd, kommer kolven endast att flytta sig en kort sträcka.

Dosen du gav kan bekräftas genom att du tittar på dosknappen.

Lyft inte den förfyllda pennan upp ännu.

Bild 19

Håll kvar, lyft sedan

Fortsätt att hålla den förfyllda injektionspennan mot huden i cirka 5 sekunder.

Det är normalt att man fortfarande ser lite läkemedel i fönstret.

Lyft den förfyllda injektionspennan från huden.

Det oranga nålskyddet kommer att skjutas ut och låsa.

3. Efter din injektion

Bild 20

Kassera den förfyllda injektionspennan

Kasta den förfyllda injektionspennan i en sluten sprutburk direkt efter användning.

Förvissa dig om att du kastar burken enligt läkares eller sjuksköterskas instruktion när burken är full.

Bild 21

Kontrollera injektionsstället

Det kan komma lite blod eller vätska vid injektionsstället.

Tryck med en bomullstuss eller gasväv mot huden tills blödningen slutar. 

Gnugga inte på injektionsstället.

Täck injektionsstället med ett litet plåster om det behövs. Din injektion är nu klar.