Sildenafil Teva Pharma

Filmdragerad tablett 20 mg Sildenafil 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

148:47

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260691995

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Sildenafil Teva Pharma

20 mg filmdragerade tabletter
sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sildenafil Teva Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil Teva Pharma
3. Hur du tar Sildenafil Teva Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sildenafil Teva Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sildenafil Teva Pharma är och vad det används för

Sildenafil Teva Pharma innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare).

Sildenafil Teva Pharma sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna. Sildenafil Teva Pharma används för behandling av vuxna samt barn och ungdomar från 1 till 17 år med högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (pulmonell arteriell hypertoni).

Sildenafil som finns i Sildenafil Teva Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil Teva Pharma

Ta inte Sildenafil Teva Pharma:

 • om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar läkemedel som innehåller nitrater (så som nikorandil) eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Dessa läkemedel ges ofta för att lindra kärlkramp (eller angina pectoris). Sildenafil Teva Pharma kan orsaka en allvarlig ökning av dessa läkemedel effekt. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som sildenafil, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

 • om du nyligen haft en stroke, en hjärtinfarkt, har en allvarlig leversjukdom eller mycket lågt blodtryck (<90/50 mmHg).

 • om du tar läkemedel innehållande ketokonazol eller itrakonazol för att behandla svampinfektioner eller läkemedel innehållande ritonavir (mot HIV).

 • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av ett problem med blodflödet till nerven i ögat som kallas icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Sildenafil Teva Pharma om du:

 • har en sjukdom som beror på en blockerad eller förträngd ven i lungan, snarare än blockerad eller förträngd artär.

 • har allvarliga hjärtproblem.

 • har problem med hjärtats kamrar.

 • har högt blodtryck i blodkärlen i lungorna.

 • har lågt blodtryck vid vila.

 • förlorar en stor mängd kroppsvätskor (dehydrering) vilket kan uppstå om du svettas mycket eller inte dricker tillräckligt med vätska. Detta kan inträffa om du är sjuk med feber, kräkningar eller diarré.

 • har en sällsynt ärftlig ögonsjukdom (retinitis pigmentosa).

 • har onormala röda blodkroppar (sickle-cellanemi), blodcellscancer (leukemi), cancer i benmärgen (multipelt myelom), någon sjukdom i penis eller deformerad penis.

 • just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili) eller problem med näsblödningar.

 • använder läkemedel för erektil dysfunktion.

Vid användning för behandling av manlig erektil dysfunktion (ED), har följande biverkningar på synen rapporterats med PDE5-hämmare, inklusive sildenafil, med en okänd frekvens: delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på ett eller båda ögonen.

Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Sildenafil Teva Pharma och kontakta din läkare omedelbart (se även avsnitt 4).

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats hos män efter att de använt sildenafil. Om du får en erektion som varar längre än 4 timmar, sluta ta Sildenafil Teva Pharma och kontakta din läkare omedelbart (se även avsnitt 4).

Speciellt att ta hänsyn till för patienter med njur- eller leverproblem:

Du bör tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem, eftersom din dos kan behöva

justeras.

Barn

Sildenafil Teva Pharma ska inte ges till barn under 1 år.

Andra läkemedel och Sildenafil Teva Pharma

Ta inte Sildenafil Teva Pharma tillsammans med (se också ”Ta inte Sildenafil Teva Pharma” i detta avsnitt)

 • läkemedel som innehåller nitrater (så som nikorandil), eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit.

 • läkemedel som innehåller riociguat.

 • läkemedel som innehåller ketokonazol, itrakonazol eller ritonavir.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:

 • Läkemedel som innehåller substanser såsom bosentan, ambrisentan och iloprost (används mot pulmonell hypertoni).

 • Läkemedel som tillhör samma grupp som Sildenafil Teva Pharma (PDE5-hämmare).

 • Läkemedel som innehåller Johannesört (traditionellt växtbaserat läkemedel), rifampicin (används för att behandla bakterieinfektioner), karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används, bland annat, för att behandla epilepsi).

 • Läkemedel innehållande erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika för behandling av särskilda bakteriella infektioner), saquinavir (för behandling av HIV) eller nefazodon (mot depression), eftersom din dos kan behöva justeras.

 • Läkemedel som innehåller beta-blockerare (en grupp av läkemedel som bland annat används för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtrytm, migrän).

 • Blodförtunnande läkemedel (så som warfarin), även om de inte visade några oönskade effekter.

 • Läkemedel som innehåller alfa-receptorblockerare (t.ex. doxazosin) för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem, då kombinationen av de två läkemedlen kan orsaka symtom som leder till en sänkning av ditt blodtryck (t.ex. yrsel och svindel).

Sildenafil Teva Pharma med mat och dryck

Du bör inte dricka grapefruktjuice under tiden som du behandlas med Sildenafil Teva Pharma.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Sildenafil Teva Pharma ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Sildenafil Teva Pharma ska inte ges till kvinnor i fertil ålder om inte lämpligt preventivmedel används.

Sildenafil passerar över i bröstmjölken i mycket små mängder och förväntas inte skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Sildenafil Teva Pharma kan orsaka yrsel och påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på läkemedlet innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sildenafil Teva Pharma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s är nästintill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Sildenafil Teva Pharma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna är den rekommenderade dosen 20 mg tre gånger dagligen (tas med 6 till 8 timmars mellanrum) med eller utan föda.

Användning för barn och ungdomar

För barn och ungdomar mellan 1 år och 17 år är den rekommenderade dosen antingen 10 mg tre gånger dagligen för barn och ungdomar som väger 20 kg eller mindre eller 20 mg tre gånger dagligen för barn och ungdomar som väger över 20 kg. Tas med eller utan mat. Högre doser bör inte användas till barn.

Detta läkemedel ska enbart användas vid administrering av 20 mg 3 gånger dagligen. Det finns andra läkemedelsformer som är lämpligare för behandling av patienter som väger 20 kg eller mindre, samt för yngre patienter som inte kan svälja tabletter.

Om du har tagit för stor mängd av Sildenafil Teva Pharma

Ta inte mer läkemedel än vad din läkare säger åt dig att göra. Att ta mer Sildenafil Teva Pharma än du bör kan öka risken för kända biverkningar.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Sildenafil Teva Pharma

Om du glömmer att ta Sildenafil Teva Pharma, ta en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta ditt läkemedel vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Sildenafil Teva Pharma

Plötsligt avbruten behandling med Sildenafil Teva Pharma kan leda till att dina symtom förvärras. Sluta inte ta Sildenafil Teva Pharma om inte din läkare säger att du ska det. Din läkare kan be dig att minska dosen under några dagar innan du slutar helt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever någon av följande biverkningar ska du sluta ta Sildenafil Teva Pharma och kontakta läkare omedelbart (se även avsnitt 2):

 • om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn (ingen känd frekvens).

 • om du har en erektion som varar längre än 4 timmar. Förlängd och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats hos män efter intag av sildenafil (ingen känd frekvens).

Vuxna

De biverkningar som rapporterades som mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) var: huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, diarré och smärta i armar och ben.

Biverkningar som rapporterades som vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) var: infektion under huden, influensaliknande symtom, bihåleinflammation, minskat antal röda blodkroppar (blodbrist), vätskeansamling i kroppen, sömnsvårigheter, ångest, migrän, skakningar, domningar och stickningar, brännande känsla, försämrad känslighet i huden, blödningar längst bak i ögat, påverkan på synen, dimsyn och ljusskygghet, effekt på färgseendet, ögonirritation, blodsprängda ögon/röda ögon, yrsel, luftrörskatarr, näsblod, rinnande näsa, hosta, nästäppa, mag-tarminflammation, halsbränna, hemorrojder, utspänd buk, muntorrhet, håravfall, hudrodnad, nattliga svettningar, muskelvärk, ryggvärk och ökad kroppstemperatur.

Biverkningar som rapporterades som mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) var: minskad synskärpa, dubbelseende, onormal känsla i ögonen, blödning i penis, närvaro av blod i sädesvätska och/eller urin samt bröstförstoring hos män.

Hudutslag och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel och sänkt blodtryck har också rapporterats med en okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas utifrån tillgänglig data).

Barn och ungdomar

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats som vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): lunginflammation, hjärtsvikt, högerkammarsvikt, hjärtrelaterad chock, högt blodtryck i lungorna, bröstsmärta, svimning, luftvägsinfektion, luftrörsinflammation, virusinfektion i mage och tarmar, urinvägsinfektion och karies.

Följande allvarliga biverkningar ansågs vara behandlingsrelaterade och har rapporterats som mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergiska reaktioner (som hudutslag, svullnad av ansikte, läppar och tunga, väsande andning, andnings- och sväljsvårigheter), kramper, oregelbundna hjärtslag, hörselnedsättning, andnöd, inflammation i mage och tarm, väsande andning på grund av hindrat luftflöde.

Biverkningar som rapporterats som mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) var: huvudvärk, kräkning, halsinfektion, feber, diarré, influensa och näsblödning.

Biverkningar som rapporterats som vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) var: illamående, ökad erektion, lunginflammation och rinnande näsa.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Sildenafil Teva Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är sildenafil. Varje tablett innehåller 20 mg sildenafil (i form av citrat).

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

  Filmdragering: hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sildenafil Teva Pharma filmdragerade tabletter är vita till benvita (cirka 6,5 mm), bikonvexa och runda, präglade med ”20” på ena sidan och omärkta på den andra sidan.

Sildenafil Teva Pharma filmdragerade tabletter tillhandahålls i PVC/PVdC-aluminiumblister eller perforerade endosblister med 30, 90, 90x1 eller 300 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

Haarlem

2031GA

Nederländerna

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-27