Sertralin Bluefish

Filmdragerad tablett 50 mg Sertralin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

209:49

Köp via recept

EAN: 17311923799453

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Sertralin Bluefish

50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter
sertralin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sertralin Bluefish är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Sertralin Bluefish
3. Hur du tar Sertralin Bluefish
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sertralin Bluefish ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sertralin Bluefish är och vad det används för

Det verksamma innehållsämnet i Sertralin Bluefish är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.

Sertralin Bluefish kan användas för att behandla:

 • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

 • social fobi (hos vuxna)

 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)

 • paniksyndrom (hos vuxna)

 • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).

Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.

Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionellt traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför sig generande).

Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.

Fråga läkaren om du är osäker på varför du har fått Sertralin Bluefish.

Sertralin som finns i Sertralin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Sertralin Bluefish

Ta inte Sertralin Bluefish

 • om du är allergisk mot sertralin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med sertralin måste du vänta åtminstone 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO-hämmare måste du vänta åtminstone 2 veckor innan du kan påbörja behandling med sertralin.

 • om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Sertralin Bluefish. Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkaren innan du tar Sertralin Bluefish om du har eller tidigare har haft något av följande:

 • Om du har epilepsi (krampanfall) eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du tidigare har haft en sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du har en manisk period, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du har eller tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se nedan ”Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom”).

 • Om du har serotonergt syndrom, ett tillstånd som kan vara livshotande. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.

 • Om du har lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertralin Bluefish. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.

 • Om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan).

 • Om du har diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertralin Bluefish och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.

 • Om du har leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Sertralin Bluefish.

 • Om du får elbehandling (s.k. elektrokonvulsiv behandling, ECT).

 • Blödningar, eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning eller om du är gravid (se ”Graviditet, amning och fertilitet”).

 • Om du är barn eller ungdom under 18 år. Sertralin Bluefish ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år om de lider av tvångssyndrom (OCD). Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se nedan ”Barn och ungdomar”).

 • Om du har problem med ökat tryck i ögonen (såsom vissa typer av glaukom eller grön starr).

 • Om du har fått veta vid en undersökning av ditt hjärta att du har ett avvikande EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängt QT-intervall.

 • Om du har en hjärtsjukdom, låga kaliumnivåer eller låga magnesiumnivåer i blodet, fall av förlängt QT-intervall i släkten, låg hjärtfrekvens eller samtidigt använder läkemedel som förlänger QT-intervallet.

Rastlöshet/akatisi

Användning av sertralin har kopplats till en plågsam rastlöshet och behov att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still (akatisi). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt så om du utvecklar sådana symtom bör du tala med din läkare.

Utsättningsreaktioner

Biverkningar i samband med att behandlingen avbryts (utsättningsreaktioner) är vanliga, särskilt om behandlingen stoppas plötsligt (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Sertralin Bluefish och avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själv eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2-3 månader eller mer). Om behandlingen med sertralin ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader, du bör alltid diskutera med din läkare om hur du kan avbryta behandlingen på bästa sätt.

Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är en ung vuxen. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Sexuella problem

Läkemedel såsom Sertralin Bluefish (s.k. SSRI) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Barn och ungdomar

Sertralin ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom (OCD). Risken för biverkningar som självmordsförsök, tankar på att skada sig själv eller begå självmord (självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos personer under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Sertralin Bluefish skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om en läkare har skrivit ut Sertralin Bluefish till dig och du är under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras när du tar Sertralin Bluefish. Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Sertralin Bluefish på tillväxt, mognad och utveckling av inlärningsförmåga (kognitiv förmåga) och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Sertralin Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Sertralin Bluefish, eller också kan Sertralin Bluefish minska effekten hos andra läkemedel som tas samtidigt.

Intag av Sertralin Bluefish tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

 • läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom), antibiotikumet linezolid samt metylenblått (för behandling av höga nivåer methemoglobin i blodet). Använd inte Sertralin Bluefish tillsammans med dessa läkemedel.

 • läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos (pimozid). Använd inte Sertralin Bluefish tillsammans med pimozid.

Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Effekten från johannesört kan vara i 1-2 veckor.

 • Produkter som innehåller aminosyran tryptofan.

 • Läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol).

 • Läkemedel som används vid narkos eller för att behandla kronisk smärta (fentanyl, mivakurium och suxameton).

 • Läkemedel mot opioidberoende och smärta (buprenorfin).

 • Läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan).

 • Blodförtunnande läkemedel (warfarin).

 • Läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra).

 • Lugnande medel (diazepam).

 • Diuretika (kallas även urindrivande medel).

 • Läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin).

 • Läkemedel mot diabetes (tolbutamid).

 • Läkemedel mot stark magsyra,magsår och halsbränna (cimetidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol och rabeprazol).

 • Läkemedel mot mani och depression (litium).

 • Andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin och fluvoxamin).

 • Läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin).

 • Läkemedel som används mot högt blodtryck, bröstsmärtor eller för att reglera hjärtats hastighet och rytm (t ex verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon).

 • Läkemedel mot bakterieinfektioner (t.ex. rifampicin, klaritromycin, telitromycin och erytromycin).

 • Läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol och flukonazol).

 • Läkemedel mot hiv/aids och hepatit C (proteashämmare som ritonavir och telaprevir).

 • Läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar efter kemoterapi (cellgiftsbehandling) (aprepitant).

 • Läkemedel som man vet kan öka risken för förändringar av den elektriska aktiviteten i hjärtat (t.ex. antipsykotika och antibiotika).

 • Läkemedel som innehåller amfetaminer (som används för att behandla uppmärksamhetsstörning med överaktivitet (ADHD), narkolepsi och fetma).

 • Metamizol, ett läkemedel som används för behandling av smärta och feber.


Sertralin Bluefish med mat, dryck och alkohol

Sertralin Bluefish kan tas med eller utan mat.

Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertralin Bluefish.

Sertralin Bluefish bör inte tas i kombination med grapefruktjuice eftersom detta kan öka nivån av sertralin i kroppen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Sertralins säkerhet på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Sertralin Bluefish kommer bara att ges till dig när du är gravid om din läkare anser att nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för barnet.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Sertralin Bluefish. När läkemedel såsom Sertralin Bluefish används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Ditt nyfödda barn kan även få andra symtom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter födseln, symtomen inkluderar:

 • svårigheter att andas

 • blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt

 • blåa läppar

 • kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt

 • att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande

 • spända eller slappa muskler

 • darrningar, ryckningar eller kramper

 • förstärkta reflexer

 • irritabilitet

 • lågt blodsocker.

Om ditt nyfödda barn har något av dessa symtom eller om du är orolig för ditt barns hälsa ska du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

Om du tar Sertralin Bluefish i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Sertralin Bluefish så att de kan ge dig råd om detta.

Det finns belägg för att sertralin passerar över till bröstmjölk hos människa. Sertralin Bluefish bör bara ges till ammande kvinnor om din läkare anser att nyttan överväger de eventuella riskerna för barnet.

I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Psykofarmaka som sertralin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sertralin Bluefish innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Sertralin Bluefish

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Depression och tvångssyndrom

Vanlig effektiv dos är 50 mg dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget i intervall om åtminstone en vecka under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör starta med 25 mg dagligen, och därefter ökas till 50 mg dagligen efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Sertralin Bluefish får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).

Tvångssyndrom:

Barn 6-12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen. Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

Ungdomar 13-17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.

Administreringssätt

Sertralin Bluefish tabletter kan tas med eller utan mat.

Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.

Din läkare kommer att säga till dig hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras. Behandling av depression bör vanligtvis fortsätta i 6 månader efter att du har märkt en förbättring.

Om du har tagit för stor mängd av Sertralin Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd Sertralin Bluefish av misstag, kontakta omedelbart din läkare eller uppsök närmsta akutmottagning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och, i sällsynta fall, medvetslöshet.

Om du har glömt att ta Sertralin Bluefish

Om du glömmer att ta en tablett, ta inte den missade tabletten. Ta nästa tablett i rätt tid.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Sertralin Bluefish

Sluta inte att ta Sertralin Bluefish, såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Sertralin Bluefish under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Sertralin Bluefish, kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Illamående är den vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och går ofta över eller avtar efter fortsatt behandling. 

Tala genast med din läkare:

om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel. Symtomen kan vara allvarliga.

 • om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som heter Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen.

 • allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna

 • om du blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen.

 • om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada

 • om du upplever symtom på depression med tankar på att skada dig själv eller begå självmord (självmordstankar).

 • om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta sertralin. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös.

 • om du får ett krampanfall.

 • om du har en manisk period (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Följande biverkningar har setts i kliniska studier på vuxna och efter marknadsföringen:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sömnlöshet

 • diarré

 • muntorrhet

 • yrsel

 • sömnighet

 • illamående

 • huvudvärk

 • utebliven utlösning

 • trötthet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • värmevallningar

 • utslag

 • smärta i bröstkorgen

 • hjärtklappning

 • förstoppning

 • magont

 • kräkningar

 • öronringningar

 • gäspningar

 • upprördhet

 • ångest

 • synstörningar

 • halsont

 • aptitlöshet

 • ökad aptit

 • depression

 • känna sig konstig

 • mardrömmar

 • nervositet

 • minskat sexuellt intresse

 • tandgnissling

 • domningar och stickningar

 • skakningar

 • muskelsträckning

 • onormal smak

 • bristande uppmärksamhet

 • orolig mage

 • gaser

 • muskelvärk

 • potensproblem

 • ökade svettningar

 • ledvärk

 • sjukdomskänsla

 • luftrörskatarr

 • rinnande näsa

 • minskad aptit

 • muskelrörelsesvårigheter (t.ex. mycket rörelse, spända muskler, svårigheter att gå och stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser)

 • ryggont

 • oregelbunden menstruation

 • svaghet

 • feber

 • viktuppgång

 • skada

Mindre vanliga (k an förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • viktnedgång

 • håravfall

 • överkänslighet

 • låga nivåer av sköldkörtelhormon

 • hallucinationer

 • kraftig lyckokänsla

 • likgiltighet

 • onormala tankar

 • aggression

 • kramper

 • ofrivilliga muskelsammandragningar

 • onormal koordination

 • inte kunna vara still

 • minnesförlust

 • minskade känslor

 • talsvårigheter

 • yrsel när man ställer sig upp

 • svimningsanfall

 • migrän

 • förstorade pupiller

 • öronont

 • snabba hjärtslag

 • högt blodtryck

 • hudrodnad (flushing)

 • andningssvårigheter (eventuellt med väsljud)

 • andfåddhet

 • näsblod

 • inflammation i matstrupen

 • svårigheter att svälja

 • hemorrojder

 • ökad salivavsöndring

 • störningar i tungrörelserna

 • rapningar

 • ögonsvullnad

 • mörklila fläckar i huden

 • ansiktssvullnad

 • kallsvettning

 • torr hud

 • nässelfeber

 • klåda

 • inflammation i led och ben

 • muskelryckningar

 • behov att kissa på natten

 • oförmåga att kissa

 • ökad urinmängd

 • behöva kissa oftare

 • problem med att kissa

 • urininkontinens

 • vaginal blödning

 • sexuella problem

 • bensvullnad

 • frossa

 • törst

 • ökade levervärden

 • mag-tarmkatarr

 • öroninfektion

 • tumör

 • säsongsallergi

 • -självmordstankar

 • självmordsbeteende

 • psykotisk störning

 • eufori

 • förföljelsemani

 • hjärtproblem

 • problem med blödningar (t.ex. magblödning)

 • blod i urinen

 • tjärliknande avföring

 • tandproblem

 • tungproblem

 • hudproblem med blåsor

 • muskelkramper

 • kraftig vaginal blödning

 • gångsvårigheter

 • cancer

 • Fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med sertralin eller tidigt efter avslutad behandling (se avsnitt 2).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • koma

 • svullna körtlar

 • högt kolesterolvärde

 • lågt blodsocker

 • fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse

 • läkemedelsberoende

 • sömngång

 • för tidig utlösning

 • allvarlig allergisk reaktion

 • onormala rörelser

 • svårigheter att röra sig

 • ökad sinnesförnimmelse

 • störd sinnesförnimmelse

 • glaukom

 • problem med tårflödet

 • fläckar framför ögonen

 • dubbelseende

 • ljus sticker i ögonen

 • ögonblödning

 • olika stora pupiller

 • onormal syn

 • problem med att kontrollera blodsockernivån (diabetes)

 • hjärtattack

 • långsamma hjärtslag

 • dålig cirkulation i armar och ben

 • täppt i halsen

 • snabb andning

 • långsam andning

 • talsvårigheter

 • hicka

 • blod i avföringen

 • ont i munnen

 • sår på tungan

 • munsår

 • problem med leverfunktionen

 • utslag i hårbotten

 • onormal hårstruktur

 • onormal hudlukt

 • bensjukdom

 • minskad urinmängd

 • svårigheter att kissa

 • torr vagina

 • rodnad och smärta i penis och förhud

 • underlivsflytning

 • förlängd erektion

 • utsöndring från brösten

 • bråck

 • minskad läkemedelstolerans

 • onormal sperma

 • ökad halt kolesterol i blodet

 • kärlutvidgningsoperation

 • inflammation i buken (divertikulit)

 • minskat antal blodplättar

 • minskat antal vita blodkroppar

 • hormonella (endokrina) rubbningar

 • ökad blodsockernivå

 • låga blodsalter

 • mardrömmar

 • plötslig kraftig huvudvärk (vilket kan vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd som kallas reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS))

 • yrsel

 • svimning eller obehag i bröstet som kan vara tecken på förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (sett på EKG) eller onormal hjärtrytm

 • snabb andning

 • tilltagande ärrbildning i lungvävnaden (interstitiell lungsjukdom)

 • inflammation i bukspottkörteln

 • allvarliga leverfunktionsproblem

 • gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

 • hudreaktion mot solen

 • hudödem

 • nedbrytning av muskelvävnad

 • bröstförstoring

 • onormala laboratorievärden

 • problem med koagulationen

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • delvis synförlust

 • låst käke

 • sängvätning

 • inflammation i tjocktarmen (som orsakar diarré)

 • Kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet, amning och fertilitet” i avsnitt 2 för mer information

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar:

I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.

Symtom som kan uppträda när behandlingen avbryts

Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du uppleva biverkningar såsom yrsel, domningar, sömnstörningar, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Sertralin Bluefish).

En ökad risk för benfrakturer har observerats hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Sertralin Bluefish ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen efter ”EXP” och kartongen efter ”Utg. dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg sertralin (som hydroklorid)

Sertralin Bluefish 100 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg sertralin (som hydroklorid)

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylcellulosa, kalciumhydrogenfosfat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, polysorbat 80 och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter är vita, kapselformade, filmdragerade tabletter märkta med ”A” på ena sidan och med en vit brytskåra mellan ”8” och ”1” på den andra sidan. Brytskåran är endast avsedd för att dela tabletten för att underlätta sväljning och inte för att dela den i lika stora doser.

Sertralin Bluefish 50 mg filmdragerade tabletter finns i förpackningsstorlekarna 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 84 och 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Sertralin Bluefish 100 mg är vita, kapselformade, filmdragerade tabletter märkta med “A” på ena sidan och “82” på den andra sidan.

Sertralin Bluefish 100 mg filmdragerade tabletter finns i förpackningsstorlekarna 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 84 och 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Tyskland Sertraline Bluefish 50 mg/100 mg Filmtabletten

Spanien Sertralina Bluefish 50 mg/100 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Norge Sertralin Bluefish 50 mg/100 mg filmdrasjerte tabletter

Sverige Sertralin Bluefish 50 mg/100 mg filmdragerade tabletter

Österrike Sertralin Bluefish 50 mg/100 mg Filmtabletten

Irland Sertraline Bluefish 50 mg/100 mg film-coated tablets

Portugal Sertraline Bluefish 50 mg/100 mg comprimidos revestidos por película 

Island Sertralin Bluefish 50 mg/100 mg filmuhúðaðar töflur


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-18