Selincro

Filmdragerad tablett 18 mg 28 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

1071:31

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05702150145475

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Selincro

18 mg filmdragerade tabletter
nalmefen
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Selincro är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Selincro
3. Hur du använder Selincro
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Selincro ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Selincro är och vad det används för

Selincro innehåller den aktiva substansen nalmefen.

Selincro används för minskning av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende som fortfarande har en hög nivå av alkoholkonsumtion två veckor efter det första mötet med sin läkare.

Alkoholberoende uppstår när en person har ett fysiskt eller psykiskt beroende av att inta alkohol.

En hög alkoholkonsumtion definieras som att dricka mer än 60 g/dag av ren alkohol för män och mer än 40 g/dag för kvinnor. Som exempel innehåller en flaska vin (750 ml; 12 % alkoholvolym) ca 70 g alkohol och en flaska öl (330 ml; 5 % alkoholvolym) innehåller ca 13 g alkohol.

Din läkare har förskrivit Selincro eftersom du inte lyckades med att minska din alkoholkonsumtion på egen hand. Din läkare kommer att ge dig rådgivning för att hjälpa dig att fullfölja din behandling och därmed minska din alkoholkonsumtion.

Selincro verkar genom att påverka processer i hjärnan som styr ditt begär till att fortsätta dricka.

En hög alkoholkonsumtion förknippas med en ökad hälsorisk och sociala problem. Selincro kan hjälpa dig att minska den mängd alkohol du dricker och att hålla din alkoholkonsumtion på en lägre nivå.

2. Vad du behöver veta innan du använder Selincro

Använd inte Selincro

 • om du är allergisk mot nalmefen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du tar läkemedel som innehåller opioider, t.ex. metadon eller buprenorfin eller smärtstillande (såsom morfin, oxykodon eller andra opioider)

 • om du är eller nyligen har varit beroende av opioider. Du kan uppleva akuta abstinensbesvär (såsom illamående, kräkningar, skakningar, svettningar och ångest) från opioider

 • om du upplever eller misstänker att du upplever abstinensbesvär från opioider

 • om din lever- eller njurfunktion är nedsatt

 • om du upplever eller nyligen har upplevt symtom på alkoholabstinens (såsom syn-, hörsel- eller känselhallucinationer, krampanfall och skakningar)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Selincro. Informera din läkare om eventuella ytterligare sjukdomar du har, t.ex. depression, kramper, lever- eller njursjukdomar.

Om du och din läkare har beslutat att ditt omedelbara mål är avhållsamhet (att inte dricka alkohol alls) ska du inte ta Selincro, eftersom Selincro används för att minska alkoholkonsumtionen.

Om du behöver akut medicinsk vård, berätta för din läkare att du tar Selincro. Din behandling med Selincro kan påverka din läkares val av akut medicinsk vård.

Om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp ska du kontakta din läkare minst en vecka innan ingreppet. Det kan bli nödvändigt att du tillfälligt slutar ta Selincro.

Om du känner dig frånvarande, ser eller hör saker som inte finns och detta återkommer under längre tid än några dagar, ska du sluta ta Selincro och tala med din läkare.

Den ökade självmordsrisken hos alkohol- och substansmissbrukare, med eller utan åtföljande depression, minskar inte genom intaget av nalmefen.

Om du är 65 år eller äldre, prata med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Selincro.

Barn och ungdomar

Selincro ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år, eftersom Selincro inte har testats för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Selincro

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Försiktighet bör iakttas vid användning av läkemedel som diklofenak (antiinflammatoriskt läkemedel som behandlar t.ex. muskelvärk), fluconazol (antibiotika som behandlar sjukdomar orsakade av vissa typer av svamp), omeprazol (läkemedel som stoppar produktionen av syra i magen) eller rifampicin (antibiotika som behandlar sjukdomar orsakade av vissa typer av bakterier), tillsammans med Selincro.

Om du tar läkemedel som innehåller opioider kommer effekterna av dessa läkemedel att minska, eller helt utebli, om du tar dem tillsammans med Selincro. Dessa läkemedel omfattar vissa typer av läkemedel mot hosta och förkylning, vissa läkemedel mot diarré och starka smärtstillande läkemedel.

Selincro med mat, dryck och alkohol

Selincro förhindrar inte de berusande effekterna av alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om Selincro är säkert att använda under graviditet och amning.

Selincro rekommenderas inte om du är gravid.

Om du ammar bör du och din läkare besluta om du ska avsluta amningen eller avsluta behandlingen med Selincro och då väga in nyttan med att amma barnet mot nyttan av din behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som uppmärksamhetsstörning, onormal känsla, illamående, yrsel, sömninghet, sömnlöshet och huvudvärk kan förekomma i början av behandling med Selincro. Majoriteten av dessa reaktioner var lindriga eller måttliga och uppträdde i början av behandlingen och varade från några timmar till några dagar. Dessa biverkningar kan påverka din förmåga när du kör fordon eller gör något som kräver att du är uppmärksam, inklusive användning av maskiner.

Selincro innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Selincro

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

 • Den rekommenderade dosen är en tablett de dagar då du tror att det finns en risk att du kommer att dricka alkohol.

 • Den maximala dosen är en tablett om dagen.

Hur och när du ska ta läkemedlet

 • Selincro ska intas oralt.

 • Du ska ta tabletten 1–2 timmar innan du börjar dricka alkohol.

 • Svälj tabletten hel, krossa eller dela den inte eftersom Selincro kan orsaka hudsensibilisering vid direkt kontakt med huden.

 • Du kan ta Selincro med eller utan mat.

 • Du kan förvänta dig att kunna minska din alkoholkonsumtion inom den första månaden efter att du har börjat behandlingen med Selincro.

 • Din läkare kommer regelbundet att utvärdera behandlingen med dig, t.ex. månadsvis efter att du har börjat med Selincro, hur ofta beror på dina framsteg. Ni kommer tillsammans att bestämma hur ni ska fortsätta.

Om du använt för stor mängd av Selincro

Om du tror att du har tagit för många tabletter av Selincro, kontakta läkare eller apotekspersonal eller uppsök omedelbart akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Om du har glömt att använda Selincro

Om du har börjat dricka alkohol utan att ha tagit Selincro, ta en tablett så snart som möjligt.

Om du slutar att använda Selincro

Du kan vara mindre känslig för effekterna av läkemedel som innehåller opioider under några dagar när du har avslutat behandlingen med Selincro.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Ett fåtal fall med biverkningar som syn-, hörsel eller känselhallucinationer eller en känsla av att vara frånvarande har rapporterats. Frekvensen av dessa biverkningar kan dock inte beräknas från tillgängliga data.

Biverkningarna som rapporterades med Selincro var huvudsakligen lindriga eller måttliga, inträffade i början av behandlingen och varade från några timmar till några dagar. Om du fortsätter behandlingen med Selincro eller börjar igen efter ett avbrott i behandlingen kommer du troligen inte att få några biverkningar. I vissa fall kan det vara svårt att skilja mellan biverkningar och de symtom du kan känna när du minskar din alkoholkonsumtion.

Följande biverkningar har rapporterats med Selincro:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

 • illamående

 • yrsel

 • sömnlöshet

 • huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • aptitlöshet

 • sömnsvårigheter, förvirring, rastlöshet, minskad sexuell drift

 • dåsighet, ryckningar i kroppen, försämrad uppmärksamhet, konstig känsla i huden som domningar och stickningar, minskad känslighet för beröring

 • rusande hjärta, en känsla av en snabb, kraftig, eller oregelbunden puls

 • kräkningar, muntorrhet, diarré

 • överdriven svettning

 • muskelspasmer

 • utmattning, svaghet, obehag eller oro, olustig känsla

 • viktminskning

Andra biverkningar (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • syn-, hörsel eller känselhallucinationer

 • frånvarande känsla

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

 • nässelutslag

 • klåda

 • utslag

 • hudrodnad

 • muskelsmärta

 • långvarig erektion (priapism)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Selincro ska förvaras

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Använd inte detta läkemedel om du upptäcker något fel på tabletterna, t.ex. om tabletterna är kantstötta eller trasiga.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Varje filmdragerad tablett innehåller 18,06 milligram nalmefen (som hydrokloriddihydrat).

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfri laktos, krospovidon (typ A) och magnesiumstearat.

  Filmdrageringen består av: hypromellos, makrogol 400 och titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Selincro är en vit, oval, bikonvex, 6,0 x 8,75 mm filmdragerad tablett.

Tabletten är märkt med ”S” på ena sidan.

Selincro finns tillgängligt i förpackningar med 7, 14, 28, 42, 49 eller 98 tabletter- i blisterkartor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Danmark

Tillverkare

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Danmark

Elaiapharm

2881, Route des Crêtes

Z.I. Les Bouillides

Sophia Antipolis

06560 Valbonne

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: + 46 40 699 82 00


Denna bipacksedel ändrades senast

02/2019


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida http://www.ema.europa.eu