Salagen

Filmdragerad tablett 5 mg Pilokarpin 84 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

273:97

EAN: 07046260257009

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

SALAGEN

5 mg filmdragerade tabletter
Pilokarpinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukcomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Dette gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SALAGEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR SALAGEN
3. HUR DU ANVÄNDER SALAGEN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SALAGEN SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD SALAGEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Det aktiva innehållsämnet i Salagen är pilokarpinhydroklorid. Pilokarpinhydroklorid hör till en grupp läkemedel som kallas parasympatomimetika eller kolinerg substans.

Salagen verkar genom att stimulera vissa nerver och körtlar i kroppen. Medan du tar Salagen, kommer din kropp att producera mer saliv, tårar, svett, magsaft och slem.

Salagen används:

 • om du har fått strålbehandling för cancer i huvudet eller halsen och du lider mycket av muntorrhet.

 • om du har fått diagnosen Sjögrens syndrom och lider av torr mun och/eller torra och/eller kliande ögon.

Pilokarpinhydroklorid som finns i Salagen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annen hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Om du har frågor angående hur Salagen verkar och varför detta läkemedel har ordinerats åt dig, tala med din läkare.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR SALAGEN

Ta inte Salagen

 • om du är allergisk (överkänslig) mot pilokarpin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har obehandlad astma

 • om du har obehandlad hjärt- eller njursjukdom

 • om du lider av en kronisk sjukdom och du behandlas med ett läkemedel som verkar på samma sätt som Salagen.

 • om du har inflammation i ögats regnbågshinna) (irit)

Ifall något av det ovannämnda berör dig, kontakta din läkare innan du börjar använda Salagen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Salgen.

Tala om för din läkare innan du tar Salagen om du har problem med:

 • lungorna (t ex astma, kronisk bronkit och/eller kronisk obstruktiv lungsjukdom)

 • hjärtat (t ex hjärtsvikt, oregelbunden puls)

 • gallblåsan (t ex gallsten)

 • magen (t ex mag- eller tolvfingertarmssår)

 • levern (t ex nedsatt leverfunktion)

 • störningar i nervsystemet/psykiska problem

 • njurarna (t ex njursvikt eller njursten)

 • ögonen (t ex akut glaukom (grön starr))

Ögonundersökningar

Din läkare vill kanske undersöka dina ögon innan du börjar behandlingen. Berätta för din läkare om dina ögon inte har undersökts på länge.

Om du svettas kraftigt

Om du svettas kraftigt medan du tar Salagen bör du öka vätskeintaget. Om detta inte hjälper, kontakta läkare eftersom ett alltför litet vätskeintag kan leda till uttorkning och organskador.

Andra läkemedel och Salagen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att berätta för din läkare om du använder läkemedel för behandling av:

 • högt blodtryck, hjärtbesvär eller ögonproblem (t ex betablockerare).

 • diarré (t ex atropin).

 • astma (t ex ipratropium för inhalation).

Graviditet och amning

Använd inte Salagen under graviditet utan din läkares rekommendation. Ifall du är, eller tror att du är gravid bör du kontakta din läkare innan du tar Salagen.

Använd inteSalagen om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Manlig fertilitet

Om du planerar att skaffa barn, fråga din läkare om råd innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Salagen kan förorsaka yrsel eller påverka synen, i synnerhet kan du ha problem att se bra i mörker. Ifall detta sker är det bäst att du inte kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER SALAGEN

Använd alltid Salagen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommonderad dos är:

- För patienter, som har fått strålbehandling för cancer i huvudet eller halsen:

Den normala dosen för vuxna är 1 tablett (5 mg) tre gånger om dagen. Kom ihåg att ta dagens sista tablett tillsammans med kvällsmålet.

- För patienter med Sjögrens syndrom:

Den normala dosen för vuxna är 1 tablett (5 mg) fyra gånger om dagen. Ta den sista tabletten precis innan du går och lägger dig.

- För patienter med nedsatt leverfunktion:

Om du har cirros (nedsatt leverfunktion), börjar läkaren din behandling med en lägre dos. Beroende på hur du svarar på behandlingen, kan din läkare gradvis öka din dos upp till den rekommenderade dosen per dygn.

Beroende på hur du svarar på behandlingen, kan din läkare föreslå en högre eller lägre dos. Dosen kan ökas upp till 30 mg (6 tabletter) om dagen.

Läkaren taler för dig exakt hur länge du bör ta tabletterna. Om ingen förbättring märks efter 2-3 månaders behandling kan din läkare besluta att avbryta behandlingen.

Tabletterna ska tas via munnen. Tugga eller bit inte tabletten. Ta varje Salagentablett med ett glas vatten under eller direkt efter maten.

Försök att ta tabletterna jämnt under dagen, t ex en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.

Äldre personer (65 år och äldre)

Personer som är 65 år eller äldre kan använda Salagen utan dosjustering.

Barn och ungdomar (2 till 17 år)

Säkerheten hos Salagen har inte fastställts hos barn och ungdomar.

Om du har använt för stor mängd av Salagen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan vara i behov a läkarvård.

Om du har glömt att använda Salagen

Du kan ta din tablett tillsammans med mat så fort du kommer ihåg det om det är mindre än 6 timmar sedan du skulle ha tagit den. Ta sedan nästa tablett åtminstone 3-4 timmar senare än du normalt skulle ha tagit den.

Om det är mer än 6 timmar sedan du skulle ha tagit tabletten och det är dags att ta nästa tablett, ta bara en tablett. Det innebär att du kommer att ta en tablett mindre den dagen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Salagen

Dina symtom kan bli värre om du avslutar behandlingen med Salagen. Avsluta inte behandlingen utan att läkaren rekommenderat det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Salagen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

 • influensaliknande symtom

 • svettning

 • huvudvärk

 • behov av mer frekvent urinering

Vanliga biverkningar (förekommer hos mellan 1 och 10 patienter av 100):

 • trötthet

 • frossa

 • rinnande näsa

 • allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda

 • yrsel

 • diarré; förstoppning

 • matsmältningsproblem; buksmärta; illamående; kräkningar

 • ökad salivutsöndring

 • plötslig hudrodnad; förhöjt blodtryck

 • hjärtklappning

 • rinnande ögon; onormal syn; röda, svullna ögon och ögonsmärta.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos mellan 1 och 10 patienter av 1000 ):

 • ökat behov att urinera

 • gasbesvär.

Följande biverkningar som följd av inverkan av den aktiva substansen kan också förekomma:

 • andnöd

 • svåra magsmärtor

 • förändringar i hjärtats rytm eller frekvens

 • lågt blodtryck, svimning

 • tremor

 • förändringar i det mentala tillståndet inklusive minnestörningar och svängningar av sinnesstämningen, förvirring.

5. HUR SALAGEN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Använd inte Salagen ifall förpackningen är defekt eller skadad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid. En tablett innehåller 5 mg pilokarpinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och stearinsyra. Filmdragering: Opadryvit, YS-1-7003 (innehållande hypromellos, macrogol 400, titandioxid (E 171)) och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje tablett är rund, kupad och vit till färgen och märkt med "SAL" på ena sidan och "5 mg" på den andra.

Tabletterna är förpackade i blister. En kartong innehåller 14, 21, 28 eller 84 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merus Labs Luxco S.a.R.L.

26-28 rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg.

Ombud i Sverige

Norgine Danmark A/S, Lyskaer 1, 3., DK-2730 Herlev, tel. + 46 (0)8 223 050.

Tillverkare ansvarig för frisläppning av tillverkningssats

Merus Labs Netherlands B.V.

Alexander Battalaan 37

Masstricht, 6221 CB

Nederländerna.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-03-06