Ropivacaine B. Braun

Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml Ropivakain 10 x 200 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

1666:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 4030539178037

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ropivacaine B. Braun

2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
ropivakainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ropivacaine B. Braun är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Ropivacaine B. Braun
3. Hur Ropivacaine B. Braun ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ropivacaine B. Braun ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ropivacaine B. Braun är och vad det används för

Den aktiva substansen är ropivakainhydroklorid.

Ropivacaine B. Braun hör till en grupp av läkemedel som kallas lokalbedövningsmedel.

Ropivacaine B. Braun används hos vuxna och barn i alla åldrar för att lindra akut smärta. Det bedövar delar av kroppen, t.ex. efter ett kirurgiskt ingrepp.

Ropivakainhydroklorid som finns i Ropivacaine B. Braun kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga lägare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Ropivacaine B. Braun

Du ska inte ges Ropivacaine B. Braun

 • om du är allergisk mot ropivakainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga.

 • om du är allergisk mot andra lokalbedövningsmedel av samma klass (t.ex. lidokain eller bupivakain).

 • för injektion i ett blodkärl för att bedöva en viss del av kroppen eller för injektion i livmoderhalsen för att lindra förlossningssmärta.

 • om du har fått reda på att du har låg blodvolym (hypovolemi).

Om något av de ovannämnda gäller dig eller om du är osäker, tala med läkaren innan du ges Ropivacaine B. Braun.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du ges Ropivacaine B. Braun:

 • om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär. Din läkare måste eventuellt ändra dosen av Ropivacaine B. Braun.

 • om du har fått reda på att du lider av en sällsynt sjukdom med störd produktion av blodpigment (porfyri) eller om någon i din släkt lider av den. Din läkare behöver kanske ge dig ett annat bedövningsmedel.

 • om ditt allmäntillstånd är dåligt på grund av ålder eller andra faktorer.

 • om alla andra sjukdomar eller tillstånd som du har eller tidigare har haft.

Barn

Läkaren kommer att iaktta särskild försiktighet:

 • hos nyfödda barn eftersom nyfödda är känsligare för ropivakain

 • hos barn upp till 12 år då vissa ropivakaininjektioner som ges för att bedöva delar av kroppen inte är fastställda hos yngre barn.

Läkaren kommer att justera den nödvändiga dosen noggrant och övervaka ditt barn grundligt.

Andra läkemedel och Ropivacaine B. Braun

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta gäller speciellt följande läkemedel, som kan förstärka effekten av Ropivacaine B. Braun:

 • andra lokalbedövningsmedel (t.ex. lidokain)

 • starka smärtstillande läkemedel (t.ex. morfin)

 • läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm (t.ex. amiodaron, mexiletin).

Långvarig användning av ropivakain ska undvikas om du får:

 • läkemedel mot depression (t.ex. fluvoxamin)

 • antibiotika mot bakterieinfektioner (t.ex. enoxacin).

Det kan hända att du ändå kan ges Ropivacaine B. Braun. Din läkare måste veta om dessa läkemedel för att kunna anpassa din dos.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel. Det är inte känt om ropivakain utsöndras i bröstmjölk eller påverkar barnet som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ropivacaine B. Braun kan göra att du känner dig dåsig och kan påverka reaktionsförmågan. Kör inte bil, använd inte verktyg eller maskiner och arbeta inte under farliga förhållanden förrän dagen efter att du har fått detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ropivacaine B. Braun innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 3,3 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per ml.

Detta motsvarar 0,17 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur Ropivacaine B. Braun ges

Detta läkemedel ges till dig av eller under övervakning av en erfaren läkare. Ropivacaine B. Braun ges genom injektion eller infusion. Injektionsstället beror på varför du får läkemedlet. Injektionen ges av din läkare i ett av följande ställen:

 • Den delen av kroppen som ska bedövas.

 • Nära den delen av kroppen som ska bedövas.

 • Annanstans än i den del av kroppen som ska bedövas. Detta gäller epidurala injektioner eller infusioner som ges i den mellersta eller nedre delen av ryggen nära ryggraden.

Sjukvårdspersonalen övervakar noga ditt tillstånd när du får Ropivacaine B. Braun. Läkemedlet hindrar nerver att överföra smärtsignaler till hjärnan. Det medför att du inte kan känna smärta, värme eller köld i de ställen som läkemedlet injiceras men du kan ändå känna tryck eller beröring.

Dosering

Läkaren bestämmer vilken dos av Ropivacaine B. Braun du kommer att ges. Dosen beror på vilken typ av smärtlindring du behöver och andra faktorer, såsom kroppsstorlek, ålder och hälsa.

Om du ges för stor mängd av Ropivacaine B. Braun

Det är osannolikt att du skulle ges för stor mängd eller missa en dos eftersom läkemedlet ges av en läkare under noggrant kontrollerade förhållanden. Allvarliga biverkningar orsakade av för stor dos av Ropivacaine B. Braun kräver särskilt vård. Den vårdande läkaren är utbildad och beredd för dessa situationer.

Om du har fått för stor mängd av Ropivacaine B. Braun är de första tecknen vanligen: - yrsel eller berusningskänsla

- domning av läpparna och runt munnen

- domning av tungan

- hörselproblem

- synproblem

Läkaren slutar att ge läkemedlet genast när dessa symtom uppkommer för att minska risken för allvarliga biverkningar. Kontakta därför omedelbart läkare om du får något av dessa symtom, eller om du tror att du har fått för stor mängd av Ropivacaine B. Braun.

Allvarligare biverkningar orsakade av för stor dos av detta läkemedel är talstörningar, muskelryckningar, darrningar, skakningar, anfall (kramper) och medvetslöshet.

Vid akut toxicitet vidtar hälsovårdspersonalen omedelbart nödvändiga korrigerande åtgärder.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Alla läkemedel inklusive Ropivacaine B. Braun kan i sällsynta fall orsaka livsfarliga allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Tala genast med din läkare om du får något av följande symtom efter att du har fått läkemedlet:

 • plötsligt utbrott av utslag, klåda eller nässelutslag;

 • svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, tunga, svalg eller andra delar av kroppen;

 • andningssvårigheter, plötslig pipande andning, yrsel.

Övriga eventuella biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • lågt blodtryck (hypotension) (detta kan göra att du känner dig yr eller svimfärdig)

 • illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • stickningar och domningar

 • yrsel

 • kräkningar

 • långsam eller snabb hjärtrytm (bradykardi, takykardi)

 • högt blodtryck (hypertension)

 • hög kroppstemperatur (feber) eller darrningar (frossa)

 • ryggsmärta

 • huvudvärk

 • svårigheter att urinera

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • oro

 • svimning

 • andningssvårigheter

 • låg kroppstemperatur (hypotermi)

 • Vissa symtom kan uppträda om injektionen av misstag ges i ett blodkärl eller om du har fått för mycket Ropivacaine B. Braun (se även avsnitt, ”Om du ges för stor mängd av Ropivacaine B. Braun” ovan). Symtomen är bland annat krampanfall, yrsel eller berusningskänsla, domning i läpparna och runt munnen, domning i tungan, hörselproblem, synproblem, talstörningar, muskelstelhet, nedsatt känsel och darrningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • hjärtattack (hjärtstillestånd)

 • oregelbunden hjärtrytm (arytmi)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • ryckiga rörelser (dyskinesi)

Eventuella biverkningar som observerats med andra lokalbedövningsmedel och som även kan orsakas av Ropivacaine B. Braun är:

 • Nervskador. Dessa kan i sällsynta fall ge bestående besvär.

 • Om för mycket Ropivacaine B. Braun ges i spinalvätskan kan hela kroppen bedövas.

Barn

Hos spädbarn och barn är biverkningarna desamma som hos vuxna, förutom lågt blodtryck som uppträder mindre ofta hos spädbarn och barn (förekommer hos upp till 1 av  10 barn) och kräkning som uppträder oftare hos barn (förekommer hos fler än 1 av 10 barn).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ropivacaine B. Braun ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Får ej frysas.

Läkare eller apotekspersonal ansvarar för förvaring av läkemedlet. De ansvarar även för att eventuellt oanvänt läkemedel kasseras på rätt sätt.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ropivakainhydroklorid.

1 ml Ropivacaine B. Braun innehåller 2 mg ropivakainhydroklorid (som ropivakainhydrokloridmonohydrat).

En 10 ml ampull innehåller 20 mg ropivakainhydroklorid (som ropivakainhydrokloridmonohydrat).

En 20 ml ampull innehåller 40 mg ropivakainhydroklorid (som ropivakainhydrokloridmonohydrat).

En 100 ml flaska innehåller 200 mg ropivakainhydroklorid (som ropivakainhydrokloridmonohydrat).

En 200 ml flaska innehåller 400 mg ropivakainhydroklorid (som ropivakainhydrokloridmonohydrat).

En 400 ml flaska innehåller 800 mg ropivakainhydroklorid (som ropivakainhydrokloridmonohydrat).

En 500 ml flaska innehåller 1000 mg ropivakainhydroklorid (som ropivakainhydrokloridmonohydrat).

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra 0,36 % (för reglering av pH) och natriumhydroxid 0,4 % (för reglering av pH) samt vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ropivacaine B. Braun injektions-/infusionsvätska är en klar, färglös lösning som tillhandahålls som:

 • 10 ml polyetenampuller i förpackningar med 20 ampuller

 • 20 ml polyetenampuller i förpackningar med 20 ampuller

 • 100 ml polyetenflaskor i förpackningar med 1 och 10 flaskor

 • 200 ml polyetenflaskor i förpackningar med 1 och 10 flaskor

 • 400 ml polyetenflaskor i förpackningar med 1 och 10 flaskor

 • 500 ml polyetenflaskor i förpackningar med 1 och 10 flaskor

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Tyskland

Tillverkare

B. Braun Melsungen AG, Berlin Manufacturing Plant

Mistelweg 2

12357 Berlin

Tyskland

eller

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa, 121

08191 Rubí (Barcelona), Spanien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

B. Braun Medical AB

Box 110

182 12 Danderyd

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike, Tyskland, Luxemburg:

Ropivacain-HCl B. Braun 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Belgien:

Ropivacaïn HCl B. Braun 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Danmark:

Ropivacain B. Braun

Estland:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml

Finland:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

Frankrike:

Ropivacaine B Braun 2 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion

Grekland:

Ropivacain HCI B. Braun 2 mg/ml solution for injection or infusion 

Italien:

Ropivacaina B. Braun 2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Lettland:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām

Litauen:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

Nederländerna:

Ropivacaïne HCl B. Braun 2 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Portugal:

Ropivacaína B. Braun Braun 2 mg/ml, solução injetável ou para perfusão

Spanien:

Ropivacaina B.Braun 2 mg/ml solución inyectable y para perfusión

Sverige:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-11-12


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Administreringssätt

Noggrann aspirering innan och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulära injektioner.

När en stor dos ska injiceras rekommenderas en testdos av lidokain med adrenalin. En oavsiktlig intravaskulär injektion kan t.ex. ge en tillfällig ökning av hjärtfrekvensen och en oavsiktlig intratekal injektion kan ge tecken på spinalblockad.

Ropivakainhydroklorid ska injiceras långsamt eller med ökande doser, med en hastighet på 25–50 mg/min, under noggrann övervakning av patientens vitala funktioner och kontinuerlig verbal kontakt med patienten.

Om toxiska symtom uppkommer ska injektionen omedelbart avbrytas.

Varningar

Procedurer med regionalanestesi ska alltid utföras i områden med anpassad utrustning och lämplig personal.

Utrustning och läkemedel nödvändiga för övervakning och återupplivning ska finnas i närheten.

Inför stora nervblockader bör patienten vara i ett gott allmäntillstånd och en intravenös kateter ska sättas inför ingreppet.

Den ansvariga läkaren bör vidta lämpliga åtgärder för att förhindra intravaskulära injektioner (se avsnitt 4.2 i produktresumén) och ha kunskaper om diagnos och behandling av biverkningar, systemisk toxicitet och andra komplikationer (se avsnitt 4.8 och 4.9 i produktresumén). En sådan komplikation är oavsiktlig subaraknoidal injektion, som kan leda till en hög spinal blockad med apné och hypotension. Kramper har förekommit, oftast efter blockad av plexus brachialis och epiduralblockad. Detta är troligen resultatet av oavsiktlig intravaskulär injektion eller snabb absorption från injektionsstället.

Stora perifera nervblockader kan innebära tillförsel av stora mängder lokalanestetika till rikt vaskulariserade områden, ofta i närheten av stora blodkärl. I sådana områden råder ökad risk för intravaskulära injektioner och/eller snabb systemabsorption, vilket kan leda till höga plasmakoncentrationer.

Patienter med hypovolemi, oavsett orsak, kan utveckla plötslig svår hypotension under epiduralanestesi, oavsett vilket lokalanestetika som används.

Hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

För engångsbruk.

Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning.

Lösningen ska endast användas om den är klar och färglös, och om behållaren och dess förslutning är oskadad.

Hållbarhet efter öppnande av förpackning

Av mikrobiologiska skäl bör öppnad produkt användas omedelbart om inte risken för mikrobiologisk kontamination iakttagits vid öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och -förhållanden användarens ansvar.

Se produktresumén angående inkompatibiliteter och fullständig förskrivningsinformation.