Ropivacain Fresenius Kabi

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Ropivakain 5 x 10 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

301:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 04052682017636

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ropivacain Fresenius Kabi

5 mg/ml injektionsvätska, lösning.
ropivakainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Namnet på ditt läkemedel är Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, i resten av denna bipacksedel kommer det refereras till som Ropivacain Freseniu Kabi.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Ropivacain Fresenius Kabi
3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för

 • Ropivacain Fresenius Kabi innehåller den aktiva substansen ropivakainhydroklorid

 • Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas lokalbedövningsmedel. 

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektionsvätska, lösning används

 • hos vuxna för att bedöva den del av kroppen som ska opereras. Det injiceras i de lägre delarna av din ryggrad. Detta stoppar snabbt smärtan från din midja och nedåt under en begränsad tid (vanligtvis 1-2 timmar). Detta är känt som spinalblockad.

 • hos barn mellan 1-12 år för att bedöva delar av kroppen. Det används för att förhindra att smärta uppstår eller för att ge smärtlindring. 

Ropivakainhydroklorid som finns i Ropivacain Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Ropivacain Fresenius Kabi

Du ska inte ges Ropivacain Fresenius Kabi

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot ropivakainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

 • Om du är allergisk mot andra lokalanestetika inom samma klass (tex. lidokain eller bupivakain)

 • Om du har fått information om att du har låg blodvolym (hypovolemi). 

 • i ett blodkärl för att bedöva en viss del av kroppen, eller i livmoderhalsen för att lindra förlossningssmärta.

Tala med din läkare innan du får Ropivacain Fresenius Kabi om du är osäker om något av ovanstående gäller dig.

Varningar och försiktighet

Var särskilt noga med att undvika injektion av Ropivacain Fresenius Kabi direkt i ett blodkärl för att undvika direkt toxisk effekt. Injektion ska inte göras i inflammerade områden.

Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

 • om ditt allmäntillstånd är dåligt på grund av ålder eller andra faktorer,

 • om du har hjärtbesvär (partiellt eller totalt AV-block),

 • om du har svåra leverbesvär

 • om du har svåra njurbesvär

Tala om för din läkare om du har något av dessa besvär eftersom dosen av Ropivacain Fresenius Kabi kan behöva anpassas.

En injektion i nedre delen av ryggmärgen kan framkalla lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm. Om detta inträffar kommer din läkare att vidta nödvändiga åtgärder.

Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

 • om du lider av akutporfyri (problem med uppbyggnaden av rött blodpigment som i vissa fall ger neurologiska symtom). 

Tala om för din läkare om du själv eller någon i din släkt lider av porfyri eftersom ett annat anestetikum då kan behöva användas.

Barn

Var särskilt försiktig med barn

 • eftersom injektion av Ropivacain Fresenius Kabi i nedre delen av ryggraden inte har fastställts hos barn

 • under ett år, eftersom injektion med Ropivacain Fresenius Kabi för att bedöva delar av kroppen inte har fastställts hos yngre barn

Andra läkemedel och Ropivacain Fresenius Kabi

Tala om för läkare eller sjukvårdspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta beror på att Ropivacain Fresenius Kabi kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan ha en effekt på Ropivacain Fresenius Kabi.

Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • Andra lokalbedövningsmedel 

 • Starkt smärtstillande medel, t.ex. morfin eller kodein,

 • Läkemedel som används för att behandla ojämn hjärtrytm (arytmi), såsom lidokain och mexiletin.

Din läkare behöver känna till dessa läkemedel för att kunna bestämma rätt dos av Ropivacain Fresenius Kabi för dig.

Tala också om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • läkemedel mot depression (t.ex. fluvoxamin)

 • antibiotikaför att behandla infektioner orsakade av bakterier (såsom enoxacin).

Detta beror på att din kropp tar längre tid att bli av med Ropivacain Fresenius Kabi om du tar dessa läkemedel. Om du tar något av dessa läkemedel, ska långvarig användning av Ropivacain Fresenius Kabi undvikas

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är inte känt om ropivakain har effekter under graviditet eller utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Ropivacain Fresenius Kabi kan göra att du känner dig dåsig och kan påverka reaktionsförmågan. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän dagen efter att du har fått Ropivacain Fresenius Kabi.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ropivacain Fresenius Kabi innehåller natriumklorid

Detta läkemedel innehåller högst 0,138 mmol (eller 3,17 mg) natrium per ml. Detta ska beaktas av patienter som står på natriumfattig kost.


3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi

Ropivacain Fresenius Kabi kommer att ges till dig av en läkare. Den dos som din läkare ger dig beror på vilken typ av smärtlindring du behöver. Det beror också på din kroppsstorlek, ålder och fysiska tillstånd.

 

Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig som en injektion. Vilken del av kroppen där det ska användas beror på varför du får Ropivacain Fresenius Kabi. Din läkare kommer att ge dig Ropivacain Fresenius Kabi som:

 • en injektion i den nedre delen av ryggraden

 • en injektion nära den del av kroppen som ska bedövas

När Ropivacain Fresenius Kabi ges i ett av dessa ställen, stoppas nerverna från att kunna skicka smärtmeddelanden till hjärnan. Den stoppar känslor av smärta, värme eller kyla i det område där det används men du kan fortfarande ha andra känslor som tryck eller beröring.

Dosering

Dosen beror på vad läkemedlet används för och även på din hälsa, ålder och vikt. Den minsta dos som kan ge effektiv bedövning (anestesi) av aktuellt område ska användas.

Normaldos

 • för vuxna och barn över 12 år är mellan 15 mg och 25 mg ropivakain.

Administreringssätt

Ropivacain Fresenius Kabi ges av läkare. Det ges genom injektion.

Behandlingstid

Administrering av ropivakain pågår normalt mellan 2 och 6 timmar vid bedövning före vissa kirurgiska ingrepp.

Det ges genom injektion i den nedre delen av din ryggrad (intratekal administrering).

Om du har fått för stor mängd av Ropivacain Fresenius Kabi;

Allvarliga biverkningar från att få i sig för mycket Ropivacain Fresenius Kabi behöver särskild behandling och din läkare är utbildad för att hantera dessa situationer. De första symtomen om du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi är vanligen följande

 • hörsel och syn,

 • domning av läpp, tunga och runt munnen,

 • yrsel och berusningskänsla,

 • stickningar,

 • talstörningar som kännetecknas av dålig artikulation (dysartri),

 • muskelstelhet, muskelryckningar, anfall (kramper),

 • lågt blodtryck,

 • långsam eller oregelbunden hjärtrytm.

Dessa symtom kan föregå hjärtstillestånd, andningsstillestånd eller svåra anfall.

För att minska risken för allvarliga biverkningar, kommer din läkare sluta ge dig Ropivacain Fresenius Kabi så snart dessa tecken visas. Detta innebär att om någon av dessa händer dig, eller du tror att du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ska du omedelbart tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonalen.

Allvarliga biverkningar från att ges för mycket Ropivacain Fresenius Kabi inkluderar problem med att tala, muskelryckningar, skakningar, darrningar, krampanfall och medvetslöshet.

Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du märker något av ovanstående symtom.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:

Plötsliga livshotande allergiska reaktioner (t.ex. anafylaxi) är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare. Eventuella symtom är bland annat

 • plötsligt utbrott av utslag, 

 • kliande eller knöliga utslag (nässelfeber), 

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, 

 • andfåddhet, pipande eller svårt att andas.

Om du tror att Ropivacain Fresenius Kabi ger dig en allergisk reaktion ska du omedelbart tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonal.

Övriga eventuella biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Lågt blodtryck (hypotoni). Detta kan göra att du känner dig yr och svimfärdig.

 • Illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Stickningar och domningar (parestesi),

 • Yrsel

 • Huvudvärk

 • Långsam eller snabb hjärtrytm (bradykardi, takykardi)

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Kräkning

 • Svårt att kissa (urinretention)

 • Feber eller frossa

 • Stelhet

 • Ryggsmärta

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Oro

 • Minskad känslighet eller känsla i huden

 • Svimning

 • Andningssvårigheter

 • Låg kroppstemperatur (hypotermi)

 • Vissa symtom kan uppträda om injektionen av misstag gavs i ett blodkärl eller om du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi (se avsnitt 3 ovan, ”Om du har fått för stor mängd av Ropivakain Fresenius Kabi”). Symtomen är bland annat anfall (kramper), yrsel eller berusningskänsla, domning i läpparna och runt munnen, domning i tungan, hörselproblem, synproblem, talstörningar, muskelstelhet, darrningar

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Hjärtattack (hjärtstillestånd),

 • Ojämn hjärtrytm (arytmi)

Andra möjliga biverkningar inkluderar:

 • Domningar på grund av nervirritation orsakad av nålen eller injektionen. Detta brukar inte vara under längre tid.

 • Ofrivilliga muskelrörelser (dyskinesi).

Eventuella biverkningar som observerats med andra lokalbedövningsmedel och som även kan orsakas av Ropivacain Fresenius Kabi är bland annat:

 • Domning på grund av nervirritation som orsakas av nålen eller av injektionen. Normalt går domningen snabbt över. 

 • Nervskador. Dessa kan i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) ge bestående besvär.

 • Om för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ges i spinalvätskan kan hela kroppen bedövas.

Barn

Hos barn är biverkningarna desamma som hos vuxna, förutom lågt blodtryck som uppträder mindre ofta hos barn (kan förekomma hos upp till 1 av 10 barn) och kräkning som uppträder oftare hos barn (kan förekomma hos fler än 1 av 10 barn). Ropivacain Fresenius Kabi ska inte användas för injektion i nedre delen av ryggraden till barn under 12 år.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Ropivacain Fresenius Kabi ska användas före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, ampullen efter EXP eller ytterkartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Ropivacain Fresenius Kabi om en fällning syns i injektionsvätskan.

Läkaren eller sjukhuset förvarar normalt Ropivacain Fresenius Kabi och ansvarar för kvaliteten på öppnad produkt som inte används omedelbart. De ansvarar dessutom för att oanvänt Ropivacain Fresenius Kabi tas om hand på rätt sätt.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen tar hand om läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ropivakain 5 mg/ml. En 10 ml polypropylenampull innehåller 50 mg ropivakain (i form av hydroklorid)

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ropivacain Fresenius Kabi injektionsvätska, lösning, är en klar, färglös injektionsvätska, lösning.

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, finns i 10 ml transparenta polypropylenampuller.

Förpackningsstorlekar:

1, 5, 10 ampull(er) i blisterförpackning

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande av försäljning:

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare:

Fresenius Kabi Norge AS

Postboks 430

N-1753 Halden

Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-10-31


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Hantering

Ropivacain Fresenius Kabi ska endast användas av, eller under överinseende av, läkare med erfarenhet av regionalanestesi (se avsnitt 3).

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning

3 år

Hållbarhet i öppnad förpackning

Av mikrobiologiska skäl bör öppnad produkt användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart ansvarar användare för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning och ska normalt inte vara längre än 24 timmar i 2-8 °C.

Ropivacain Fresenius Kabi produkter är fria från konserveringsmedel och endast avsedda för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras.

Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning. Lösningen ska endast användas om den är klar och fri från partiklar, och om behållaren är intakt.

Intakt behållare får inte autoklaveras igen.

Intratekaladministrering vid kirurgisk anestesi

Dosering

Vuxna och barn (över 12 år)

Nedanstående tabell är en vägledning till dosering för intratekal blockad hos vuxna. Den lägsta möjliga dos för att ge en effektiv nervblockad ska användas. Läkarens erfarenhet och kunskap om patientens fysiska status är viktiga när dosen bestäms.

Dosering för intratekal blockad hos vuxna


Koncentration

mg/ml

Volym

ml

Dos

mg

Tillslag

minuter

Duration

timmar

KIRURGISK ANESTESI

Intratekaladministrering

Kirurgi

5,0

3-5

15-25

1-5

2-6

De i tabellen angivna doserna är de som krävs för att ge en kliniskt acceptabel blockad och ska ses som riktlinjer för vuxna. Det föreligger individuella variationer i tillslagstid och duration. I Dos-kolumnen anges det doseringsintervall som förväntas behövas. Standardreferenslitteratur ska konsulteras både när det finns faktorer som kräver specifika blockadtekniker och när det finns individuella patientförutsättningar.

Administreringsmetod

Noggrann aspirering innan och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulära injektioner. En oavsiktlig intravaskulär injektion kan t.ex. ge en tillfällig ökning av hjärtfrekvensen.

Aspirering ska göras före och under administrering av huvuddosen, vilken ska injiceras långsamt, med en hastighet på 25-50 mg/min, under noggrann övervakning av patientens vitala funktioner och kontinuerlig verbal kontakt med patienten. Om toxiska symtom uppkommer ska injektionen omedelbart avbrytas.

Den intratekala injektionen ska göras efter att subaraknoidalrummet har identifierats och klar cerebrospinalvätska (CFS) tränger ut ur nålen, eller bekräftats genom aspirering.

Enstaka injektioner för perifer nervblockad

Barn ( <12 år)

Dosering för användning hos spädbarn och barn i åldern 1‑12 år


Koncentration

mg/ml

Volum

ml/kg

Dos

mg/kg

AkUT SMÄRTLINDRING
(
pre- och postoperativ)

Engångsinjektion för perifer nervblockad (t.ex. ilioinguinal nervblockad, brachial plexusblockad)5,0 mg/ml0,5-0,6 ml/kg2,5–3,0 mg/kg

De i tabellen angivna doserna ska ses som riktlinjer för användning hos barn. Det föreligger individuella variationer. Hos barn med en hög kroppsvikt är ofta en gradvis sänkning av dosen nödvändig, och ska baseras på idealvikten. Läroböcker bör konsulteras för faktorer som påverkar specifika blockadtekniker och för individuella patientens krav.

Doserna för perifer blockad hos spädbarn och barn ger vägledning för barn utan svår sjukdom. Mer konservativa doser och noggrann övervakning rekommenderas för barn med svåra sjukdomar.

Ropivacaine Kabi 5 mg/ml inte är godkänt för användning till barn <1 år; användning av ropivakain hos prematura barn har inte dokumenterats.

Administreringssätt

Försiktig aspiration före och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulärinjektion. Patientens vitala funktioner bör observeras noga under injektionen. Om toxiska symtom uppstår ska injektionen omedelbart avbrytas.

Fraktionering av den beräknade lokala anestetiska dosen rekommenderas.

Med ultraljudstekniker kan ofta lägre doser krävas (se avsnitt 5.2).

Höga totala plasmakoncentrationer har observerats när ropivakain 5 mg/ml administrerats vid doser på 3,5 mg/kg (0,7 ml/kg) utan förekomsten av systemiska toxiska händelser. Det rekommenderas att använda lägre ropivakainkoncentrationer för blockad där höga volymer över 3 mg/kg (0,6 ml/kg) behövs (t.ex. fascia iliaca compartment blockad).

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Alkalinisering kan medföra utfällning eftersom ropivakainhydroklorid är svårlösligt vid pH över 6,0.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.