Robinul

Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml Glykopyrroniumbromid 10 x 1 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

682:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05099151917935

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Robinul

0,2 mg/ml injektionsvätska, lösning
glykopyrroniumbromid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Robinul är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Robinul
3. Hur du använder Robinul
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Robinul ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Robinul är och vad det används för

Robinul används inför en operation för att minska salivutsöndringen i munhåla, luftrör och svalg, eller under en operation för att normalisera eller motverka långsam hjärtrytm.

2. Vad du behöver veta innan du använder Robinul

Använd inte Robinul

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Robinul om du har:

 • feber

 • nedsatt njurfunktion

 • högt blodtryck eller hjärtbesvär

 • myastenia gravis (en muskelsjukdom)

 • glaukom (grön starr)

 • prostataförstoring

 • astma.

Robinul ska användas med försiktighet till äldre patienter.

Andra läkemedel och Robinul

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.

Glykopyrroniumbromid passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik med de doser som du kommer få.

Robinul innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Robinul

Den dos du får bestäms av läkaren. Robinul ges av sjukvårdspersonal som en injektion i ett blodkärl (en ven) eller i en muskel innan narkos eller som en injektion under narkos.

Användning för barn och ungdomar: Läkaren bestämmer vilken dos som ska ges.

Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Kontakta omedelbart läkare om du drabbas av något av följande symtom, eftersom du då kan behöva akut vård.

Svullnad i främst ansiktet, läpparna eller svalget, vilket kan göra det svårt att svälja eller andas, klåda och utslag. Detta kan vara ett tecken på en allvarlig allergisk reaktion eller angioödem (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data).

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Muntorrhet (förekommer hos alla patienter).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Dåsighet.

 • Synrubbningar.

 • Snabb puls, hjärtklappning, hjärtrytmrubbningar.

 • Besvär vid urinering.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) :

 • Allvarlig allergisk reaktion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Robinul ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glykopyrroniumbromid.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasampuller. Förpackningsstorlek: 10 x 1 ml, 10 x 3 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-21


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

Administreras intramuskulärt eller intravenöst.

Preoperativt: 

Vuxna: 0,2-0,4 mg (1-2 ml) intravenöst eller intramuskulärt före inledandet av anestesin. Alternativt kan 0,004-0,005 mg/kg till maximalt 0,4 mg (2 ml) ges. Större doser kan orsaka långvarig och besvärande muntorrhet.

Barn: 0,004-0,008 mg/kg till maximalt 0,2 mg (1 ml) intravenöst eller intramuskulärt före inledandet av anestesin. Större doser kan orsaka långvarig och besvärande muntorrhet.

Intraoperativt: 

Vuxna: Engångsdos av 0,2-0,4 mg (1-2 ml) intravenöst (eller 0,004-0,005 mg/kg till maximalt 0,4 mg (2 ml)). Kan upprepas vid behov.

Barn: Engångsdos av 0,004-0,008 mg/kg till maximalt 0,2 mg (1 ml) intravenöst. Kan upprepas vid behov.

Reversering av muskelrelaxerande läkemedel vid avslutande av operationer:

Vuxna: 0,2 mg (1 ml) intravenöst per 1 mg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin. Alternativt 0,010-0,015 mg/kg intravenöst per 0,05 mg/kg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin.

Barn: 0,01 mg/kg intravenöst per 0,05 mg/kg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin. Vid överdosering ges 1 mg neostigminmetylsulfat per 1 mg glykopyrroniumbromid.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Antikolinergika kan ge upphov till ventrikulära arrytmier vid cyklopropan anestesi. Dessa arrytmier kan undvikas genom att Robinul administreras i låga doser (0,1 mg eller mindre). Samtidig behandling med andra antikolinergika kan medföra total kolinerg blockad.

Blandbarhet

Kan blandas med isoton natriumklorid, 5%-eller 10%-ig glukoslösning. pH får ej vara över 6,0 i den färdigblandade lösningen.