Rimstar

Filmdragerad tablett 150 mg/75 mg/400 mg/275 mg Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid + etambutol 60 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1251:09

Köp via recept

EAN: 07046263801148

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rimstar

150 mg/75 mg/400 mg/275 mg filmdragerade tabletter
rifampicin/isoniazid/pyrazinamid/etambutolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rimstar är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rimstar
3. Hur du använder Rimstar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rimstar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rimstar är och vad det används för

Rimstar hör till gruppen antituberkulosläkemedel. Det är ett kombinationsläkemedel bestående av fyra mycket effektiva antituberkulosmedel. Det används för att behandla infektioner orsakade av mykobakterier. Dessa mykobakterier orsakar tuberkulos.

Rimstar används för den första fasen av behandling av tuberkulos.

Rifampicin, isoniazid, pyrazinamid och etambutolhydroklorid som finns i Rimstar kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Rimstar

Använd inte Rimstar

 • om du är allergisk mot rifamyciner, isoniazid, pyrazinamid, etambutolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har en akut leversjukdom eller tidigare haft en leversjukdom som orsakats av läkemedel

 • om du har ett tillstånd som kallas porfyri

 • om du har akut gikt

 • om du lider av allvarlig njurfunktionsnedsättning

 • om du använder något av följande läkemedel:

  • vorikonazol

  • proteashämmare, förutom ritonavir om du behandlas med maxdos eller 600 mg två gånger dagligen.

Ta inte Rimstar om något av det ovanstående passar in på dig.

Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker över någonting.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rimstar.

Tala om för din läkare om du har haft någon av följande sjukdomar innan du använder detta läkemedel:

 • Nedsatt leverfunktion och kronisk leversjukdom

 • Nedsatt njurfunktion

 • Gikt

 • Diabetes

 • Epilepsi

 • Inflammation i perifera nerver eller i synnerven

 • Ögonsjukdomar

 • Kronisk alkoholism

 • Undernäring

Du skall inte använda Rimstar om din kroppsvikt är under 30 kg.

Du skall inte avbryta behandlingen med Rimstar utan att rådfråga din läkare.

Du skall använda ett extra preventivmedel utöver p-piller under tiden som du behandlas med Rimstar.

Andra läkemedel och Rimstar

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

Du skall inte använda Rimstar tillsammans med följande läkemedel:

 • vorikonazol

 • proteashämmare, förutom ritonavir om du behandlas med maxdos eller 600 mg två gånger dagligen

Du bör inte använda Rimstar tillsammans med följande läkemedel:

 • nevirapin

 • simvastatin

 • ritonavir

 • p-piller. Du ska använda ett extra preventivmedel under behandlingen med Rimstar.

Tala också om för din läkare om du tar några av följande läkemedel:

 • Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm som klass 1A antiarytmika (kinidin, disopyramid), propafenon, mexiletin, tokainid, lorkainid

 • Läkemedel för hjärtat eller blodtrycket: kalciumantagonister (såsom diltiazem, nifedipin, verapamil, nimodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin, amlodipin), digitoxin, digoxin, karvedilol, beta-blockerare (såsom bisoprolol, metoprolol, propranolol, karvedilol), losartan, imidapril, enalapril

 • Diuretikasåsom eplerenon

 • Läkemedel som hämmar immunförsvaret såsom ciklosporin, takrolimus, sirolimus, leflunomid, azatioprin

 • Kortikosteroider

 • Läkemedel mot svampinfektioner (antimykotika såsom flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, terbinafin)

 • Antibiotika såsom klaritromycin, telitromycin, dapson, doxycyklin, fluorokinoloner, kloramfenikol, linezolid

 • Läkemedel mot malaria: atovakvon, kinin

 • Läkemedel för sinnesstämningen såsom haloperidol, klozapin, aripiprazol, tricykliska antidepressiva (såsom amitriptylin, nortriptylin)

 • Läkemedel som förhindrar blodproppar såsom orala antikoagulantia, warfarin

 • Hormonbehandling såsom antiöstrogen (såsom gestrinon, tamoxifen, toremifen), östrogen och progestagen givet som hormonersättningsbehandling eller p-piller, sköldkörtelhormoner (levotyroxin)

 • Läkemedel mot smärta såsom morfin, etoricoxib, rofecoxib

 • Läkemedel mot AIDS såsom sakvinavir, indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir, atazanavir, lopinavir, zidovudin, nevirapin, stavudin

 • Läkemedel mot epilepsi såsom tiagabin, karbamazepin, fenytoin, etosuximid

 • Läkemedel mot sömnsvårigheter såsom diazepam, bensodiazepiner, buspiron, zopiklon, zolpidem, zaleplon, hexobarbital

 • Läkemedel mot astma såsom teofyllin

 • Läkemedel mot diabetes såsom repaglinid och nateglinid eller orala antidiabetika av sulfonurid-typ

 • p-aminosalicylsyra (ett läkemedel mot tuberkulos och inflammatorisk tarmsjukdom)

 • Metadon (ett läkemedel som används till heroinmissbrukare)

 • Läkemedel mot magproblem såsom cimetidin

 • Läkemedel mot höga blodfetter såsom klofibrat, fluvastatin, simvastatin

 • Läkemedel mot illamående såsom tropisetron, ondansetron

 • Narkosläkemedel såsom halogena flyktiga anestetika

 • Läkemedel för behandling av cancer såsom imatinib, gefitinib, irinotekan

 • Fexofenadin (läkemedel för behandling av hösnuva)

 • Prazikvantel (läkemedel mot bandmask)

 • Oralt tyfoidvaccin

Om du använder något av dessa läkemedel, kontrollera med din läkare om du ska byta till annat läkemedel under tiden du behandlas med Rimstar. Det finns oftast andra läkemedel som du kan ta i stället.

Om du behandlas med läkemedel för matsmältningsbesvär, såsom antacida, skall du ta Rimstar minst en timme före dessa läkemedel.

Följande undersökningsmetoder kan inte användas under tiden du behandlas med Rimstar. Om dessa undersökningar görs skall resultaten bedömas med försiktighet.

 • kontraströntgen av gallblåsa

 • mikrobiologisk mätning av folsyra i blodplasma

 • mikrobiologisk mätning av vitamin B12 (cyanokobolamin) i blodplasma

Rimstar med mat och dryck

Du ska inte dricka alkohol under tiden du tar Rimstar.

Undvik livsmedel som innehåller höga halter av histamin eller tyramin (såsom mogna ostar, konserverat kött, viss fisk såsom tonfisk, lax och makrill, vin och öl). Dessa livsmedel kan under behandlingen med Rimstar ge upphov till symtom såsom huvudvärk, svettning, rodnad, snabba, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (hjärtklappning), yrsel, svindel eller svaghetskänsla (på grund av lågt blodtryck). Undvik dessa livsmedel om du får Rimstar. Din läkare kan ge ytterligare råd.

Ta detta läkemedel minst en timme före måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Din läkare kommer att avgöra om det är lämpligt att fortsätta behandlingen med Rimstar. Om du tar Rimstar under graviditeten bör din läkare ge dig vitamin B6 under graviditeten och vitamin K under sista månaden av graviditeten.

Detta läkemedel passerar över i modersmjölk, använd därför inte Rimstar när du ammar. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du ammar eller tänker amma innan du tar Rimstar.

Körförmåga och användning av maskiner

Rimstar kan orsaka biverkningar som yrsel, förvirring och grumlig syn. Förmågan att köra bil eller arbeta med maskiner kan därför försämras vid användning av Rimstar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Rimstar

Användalltiddetta läkemedel enligt läkarenseller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Följande doser är avsedda för vuxna och barn som väger över 30 kg. Barn som väger mindre ska inte ta dessa tabletter.

Rekommenderad dos är:

Vuxna:

Antal tabletter av Rimstar kan variera från person till person beroende på kroppsvikt. Vanligtvis ges följande dosering:

 • Om du väger 30 kilogram (kg) till 39 kg – ta 2 tabletter varje dag

 • Om du väger 40 kg till 54 kg – ta 3 tabletter varje dag

 • Om du väger 55 kg till 70 kg – ta 4 tabletter varje dag

 • Om du väger över 70 kg – ta 5 tabletter varje dag

Din läkare skriver ut lämplig dos för dig.

Användning för barn

Rimstar rekommenderas ej till barn under 8 år eller med en kroppsvikt mindre än 30 kg.

Äldre

De flesta äldre patienter tål Rimstar väl, men om du har en lever- eller njursjukdom skall du informera din läkare. I vissa fall kan läkaren rekommendera att du tar extra vitamin B6 under behandlingen med Rimstar.

Administreringssätt

Du skall ta Rimstar tabletter en gång per dag under de första två månaderna.

Svälj tabletterna hela med vatten.

Rimstar skall tas minst en timme före måltid.

Behandlingstid:

Rimstar ges vanligtvis under 2 månader i början av tuberkulosbehandling. Läkaren kommer att bestämma din behandlingstid.

Om du använt för stor mängd av Rimstar

Om du av misstag tagit en tablett för mycket, händer troligtvis ingenting. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt ta med och visa dina tabletter eller förpackningen för läkaren.

Om du har glömt att använda Rimstar

Om du har glömt att ta en dos, tag den snarast möjligt. Om det däremot är nära i tiden att ta nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa tablett på vanlig tid.

Om du slutar att använda Rimstar

Ta alltid tabletterna tills behandlingen är avslutad, även om du känner dig bättre. Om du slutar att ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Bakterierna kan också bli resistenta mot läkemedlet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar:

Om du får något av följande symtom av en allvarlig allergisk reaktion ska du sluta ta detta läkemedel och genast kontakta din läkare eller uppsöka akutmottagningen på närmaste sjukhus :

 • Plötslig svårighet att andas, tala och svälja, svullna läppar, tunga, ansikte eller svalg (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Svår yrsel eller kollaps (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Om du upplever någon av följande biverkning ska du kontakta din läkare så fort som möjligt:

 • Inflammation i bukspottkörteln, som orsakar svår smärta i buken och ryggen (pankreatit, har rapporterats - förekommer hos okänt antal användare).

 • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (toxisk epidermal nekrolys, TEN, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Läkemedelsreaktion som orsakar hudutslag, feber, inflammation i inre organ, förändrad blodbild och systemisk sjukdom (DRESS syndrom, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Gulfärgning av huden eller ögonvitorna, eller mörkare urin och blekare avföring, trötthet, svaghet, sjukdomskänsla, aptitlöshet, illamående eller kräkning som orsakas av leverproblem (hepatit, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

 • Diarré som är svår, långvarig eller med blod i tillsammans med magsmärtor eller feber. Detta kan vara tecken på allvarlig tarminflammation (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Blödningar i huden; om du fortsätter ta Rimstar finns det risk för hjärnblödning (blödningar kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Synrubbning såsom dimsyn, ögonsmärta, röd-grön färgblindhet eller även synförlust (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Brist på vita blodkroppar, följt av plötsligt hög feber, mycket öm hals och sår i munnen (agranulocytos, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva omedelbar medicinsk hjälp.

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Trötthet, dåsighet, huvudvärk, svindel, yrsel

 • Skada på perifera nerver

 • Ögonrodnad, permanent missfärgning av mjuka kontaktlinser

 • Illamående, kräkningar, aptitlöshet, buksmärta, uppblåsthet, obehag i övre buken

 • Rodnad, klåda med eller utan hudutslag, nässelutslag

 • Allergiska eller andra reaktioner som hudutslag, feber, muskel- eller ledvärk

 • Ökning av leverenzymer

 • Störning av leverfunktionen vilket kan orsaka aptitlöshet, illamående, kräkning, trötthet, sjukdomskänsla och svaghet

 • Rödaktig missfärgning av kroppsvätskor och sekret som urin, tårvätska, svett, slem, avföring och saliv

 • Ökning av urinsyra i blodet, akut gikt (frossa, smärta och svullnad av leder, speciellt stortå, ankel eller knä)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Hallucinationer, desorientering, förvirring, olustkänsla

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Förändring av antal vita och röda blodkroppar, förändring av antal blodplättar, blodbrist, störningar i blodets levringsförmåga, svullnad av mjälte

 • Ödem/svullnad beroende på vätskeansamling

 • Diarré

 • Menstruationsstörningar, förstoring av bröstkörtlar hos män, för tidig pubertet, svårkontrollerad diabetes, förhöjt blodsocker, Cushings syndrom (sjukdom orsakad av ökat kortikoidhormon), uppträdande av svåra symtom vid Addison sjukdom (en speciell form av hormonell störning)

 • Psykos, hyperaktivitet, upprymdhet, sömnlöshet, kramper

 • Muskelsvaghet, muskelsjukdom (myopati), problem med koordination av viljestyrda muskler (ataxi), ökad krampfrekvens hos epileptiker

 • Synrubbningar, skada på synnerven

 • Domningar, stickningar, brännande smärta eller svaghet i händer och fötter

 • Magsäcksinflammation, gulsot, leverförstoring, leverinflammation (i sällsynta fall allvarlig)

 • Allergiska och andra reaktioner som muntorrhet, halsbränna, problem vid urinavgång, tecken på reumatiska besvär, pellagra (tillstånd som karaktäriseras av magtarmproblem, hudrodnad, nerv- och mentala störningar), svullnad av lymfkörtlar, akne, hudutslag, ljuskänslighet

 • Stegring av njurenzymer, akut njursvikt, njurinflammation, problem med urinering

 • Uppkomst av porfyri (karaktäriseras av ljuskänslighet, hudskador, blodbrist, psykos och akut buksmärta)

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Inflammation i blodkärlen.

Om du återupptar behandlingen med Rimstar efter ett avbrott kan ett influensaliknande tillstånd inträffa.

Det karaktäriseras av feber, frossbrytningar och eventuell huvudvärk, yrsel, skelett- och muskelsmärta. I sällsynta fall kan det utvecklas blödningar i hud, andningssvårigheter, astmaliknande attacker, blodbrist, chock och njursvikt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Rimstar ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten och på blister efter Utg.dat eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burk: Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är rifampicin, isoniazid, pyrazinamid och etambutolhydroklorid. Varje tablett innehåller 150 mg rifampicin, 75 mg isoniazid, 400 mg pyrazinamid och 275 mg etambutolhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, majsstärkelse, natriumlaurilsulfat, mikrokristallin cellulosa, povidon K30, krospovidon, magnesiumstearat, talk, kopovidon, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, makrogol 6000 och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rimstar filmdragerade tabletter är bruna, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter utan märkning.

Tabletterna är förpackade i aluminium/aluminium-blister eller PVC/PE/PVDC-aluminium-blister som finns i en vikkartong eller en vit, ogenomskinlig polypropylenburk med polyetylenlock.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 30, 60, 120, 240, 672 eller 1 000 filmdragerade tabletter

Burk: 500 filmdragerade tabletter

Förpackningar med 500 och 1 000 filmdragerade tabletter är avsedda endast för sjukhusbruk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare :

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österrike

eller

S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, 540472, Targu - Mures, Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-07-26