Recikalc-D forte

Tuggtablett 500 mg/800 IE Kalciumkarbonat + kolekalciferol 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

182:24

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046265260455

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Recikalc-D forte

500 mg/800 IE tuggtabletter
Kalcium/Kolekalciferol (Vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Recikalc-D forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Recikalc-D forte
3. Hur du använder Recikalc-D forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Recikalc-D forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Recikalc-D forte är och vad det används för

Recikalc-D forte används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.

Recikalc-D forte innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

Kalcium/vitamin D som finns i Recikalc-D forte kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Recikalc-D forte

Använd inte Recikalc-D forte

 • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

 • om du har njursten.

 • om du har förkalkning i njurvävnaden.

 • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion/njursvikt.

 • om du är allergisk mot kalcium, kolekalciferol (vitamin D) eller något av övriga innehållsämnen (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Recikalc-D forte om du:

 • lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl a drabbar lungor, hud och leder).

 • använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

 • har nedsatt njurfunktion eller hög benägenhet för att få njursten.

 • blir sängliggande eller stillasittande och är benskör.

Barn och ungdomar

Ge inte denna medicin till barn och ungdomar då det inte finns någon relevant användning i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Recikalc-D forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten av Recikalc-D forte kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

 • högt blodtryck (tiaziddiuretika)

 • hjärtproblem (hjärtglykosider som t.ex. digoxin)

 • höga blodfetter (t.ex. kolestyramin)

 • förstoppning (laxermedel som t.ex. paraffinolja).

 • epilepsi (fenytoin eller barbiturater)

 • inflammatoriska tillstånd/nedsatt immunitet (kortison)

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Doseringen av din medicin kanske måste justeras.

Hur du tar läkemedel som används samtidigt som Recikalc-D forte

Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • benskörhet (bisfosfonater)
  ska du ta dessa preparat minst en timme före intag av Recikalc-D forte.

 • infektion (kinoloner)
  ska du ta dessa preparat två timmar före eller sex timmar efter intaget av Recikalc‑D forte.

 • infektion (tetracykliner),
  ska du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av
  Recikalc‑D forte.

 • karies (natriumfluorid)
  ska du ta dessa preparat minst tre timmar före intag av Recikalc-D forte.

 • hypotyreodism (levotyroxin)
  ska du låta det gå minst fyra timmar mellan intaget av Recikalc-D forte och levotyroxin.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Recikalc-D forte.

Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka absorptionen av fettlösliga vitaminer, t ex. vitamin D3.

Recikalc-D forte med mat och dryck

Upptaget av kalcium i kroppen kan hämmas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsprodukter). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Recikalc-D forte.

Graviditet och amning

Under graviditet bör det dagliga intaget av kalcium- och vitamin D-tillskott hos friska gravida kvinnor inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D. Recikalc-D forte ska därför inte användas för att förebygga kalcium- och vitamin D-brist under graviditet, men kan användas av gravida kvinnor som har hög risk att utveckla, eller redan har brist på kalcium och vitamin D.

Recikalc-D forte kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Recikalc-D forte har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Recikalc-D forte innehåller glukos och sackaros

En Recikalc-D forte tuggtablett innehåller 200 mg glukos och 1,8 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Recikalc-D forte innehåller glukos och sackaros som kan vara skadligt för dina tänder och det är därför viktigt med en god munhygien.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Recikalc-D forte

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen.

Tuggtabletten skall tuggas eller långsamt smälta i munnen. Den får aldrig sväljas hel.

Kalciummängden i Recikalc-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade dagliga intaget. Recikalc-D forte är således tänkt för personer med behov av D-vitamintillskott, men som via kosten har ett kalciumintag av 500-1000 mg kalcium per dag. Kalciumintaget bör beräknas av förskrivande läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Recikalc-D forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vissa symtom vid för hög dos av Recikalc-D forte är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

Om du har glömt att ta Recikalc-D forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Recikalc-D forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Recikalc-D forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom på en allvarlig allergisk reaktion:

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): hyperkalcemi (ökad mängd kalcium blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allvarliga allergiska reaktioner.

Särskild patientgrupp

Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för att få för höga värden fosfat i blodet (ger vanligen inga symtom), njursten och förkalkning av njurvävnaden (möjliga symtom är blod i urinen, ryggont eller magont).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Recikalc-D forte ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Ljus- och fuktkänsligt. Hållbarheten efter första öppnandet av behållaren är 6 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat motsvarande kalcium 500 mg och kolekalciferol 20 mikrogram motsvarande 800 IE vitamin D3.

 • Övriga innehållsämnen är flytande spraytorkat glukos, magnesiumstearat, natriumdivätecitrat, xylitol (sötningsmedel), all-rac-alfa-tokoferol, akaciagummi, natriumlaurilsulfat, sackaros, medellångkedjiga triglycerider, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E 1450), kiseldioxid och natriumaskorbat.

  Se även avsnitt 2 ’Recikalc-D forte innehåller glukos och sackaros’ samt ’Natriuminnehåll’.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Recikalc-D forte är en tuggtablett som är vit till benvit, rund och graverad med R152 på en sida.

Förpackningsstorlekar: 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 och 180 tuggtabletter i plastburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro

eller

Rottapharm Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-23