Rasagiline Mylan

Tablett 1 mg Rasagilin 112 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

213:35

Köp via recept

EAN: 07046264876503

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rasagiline Mylan

1 mg tabletter
rasagilin

Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rasagiline Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Mylan
3. Hur du tar Rasagiline Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rasagiline Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rasagiline Mylan är och vad det används för

Rasagiline Mylan innehåller den aktiva substansen rasagilin och används för behandling av Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).

Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagiline Mylan hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Mylan

Ta inte Rasagiline Mylan:

 • om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svåra leverproblem.

Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagiline Mylan:

 • monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive naturläkemedel och receptfria läkemedel, tex. Johannesört.

 • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagiline Mylan-behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Rasagiline Mylan.

 • om du har leverproblem

 • om du har någon form av misstänkt hudförändring. Behandling med Rasagiline Mylan kan eventuellt öka risken för hudcancer.

Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagiline Mylan och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen (se avsnitt 4).

Rasagiline Mylan kan ge upphov till dåsighet och leda till att du plötsligt somnar i samband med vardagliga aktiviteter under dagtid. Det gäller särskilt om du även tar andra dopaminerga läkemedel (som används för att behandla Parkinsons sjukdom). För ytterligare information se avsnittet Körförmåga och användning av maskiner.

Barn och ungdomar

Det är inte relevant att använda Rasagiline Mylan till barn och ungdomar. Rasagiline Mylan rekommenderas därför inte för användning under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Rasagiline Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Rådfråga din läkare innan du tar Rasagiline Mylan tillsammans med något av följande läkemedel:

 • Vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

 • antibiotika-läkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

 • det hostdämpande medlet dextrometorfan

 • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.

Användning av Rasagiline Mylan tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas. Om du börjar behandling med Rasagiline Mylan bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagiline Mylan-behandling.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du röker eller planerar att sluta röka. Rökning kan minska mängden Rasagiline Mylan i blodet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Eftersom det inte är känt hur Rasagaline Mylan påverkar graviditeten och det ofödda barnet, bör du undvika att ta Rasagaline Mylan om du är gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Rådfråga läkare innan du framför fordon eller använder maskiner, eftersom såväl Parkinsons sjukdom i sig som behandling med Rasagaline Mylan kan påverka din förmåga att göra detta. Rasagaline Mylan kan leda till att du känner dig yr och dåsig. Det kan även ge upphov till plötsliga sömnattacker.

Detta kan förvärras om du tar andra läkemedel för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom, om du tar läkemedel som kan orsaka dåsighet eller om du dricker alkohol när du tar Rasagaline Mylan. Om du tidigare eller i samband med att du tagit Rasagaline Mylan har upplevt sömnighet (somnolens) och/eller plötsliga sömnattacker, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt 2).


3. Hur du tar Rasagiline Mylan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 tablett på 1 mg dagligen, som intas via munnen. Rasagiline Mylan kan tas med eller utan föda.

Om du har tagit för stor mängd av Rasagiline Mylan

Om du tror att du har tagit för många Rasagiline Mylan-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonalen. Ta med kartongen/blisterförpackningen med Rasagiline Mylan för att visa din läkare eller apotekspersonalen.

Rapporterade symtom till följd av överdosering av Rasagaline Mylan inkluderar lätt euforisk sinnesstämning (en lindrig form av mani), extremt högt blodtryck och serotonergt syndrom (se avsnitt 4).

Om du har glömt att ta Rasagiline Mylan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

Om du slutar att ta Rasagiline Mylan

Sluta inte att ta Rasagiline Mylan utan att först ha pratat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du observerar något av följande symtom. Du kan behöva akut medicinsk rådgivning eller behandling:

 • om du utvecklar ett onormalt beteende som tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdriven shopping eller spenderande, impulsivt beteende och onormalt hög sexualdrift eller ökning av sexuella tankar (impulskontrollstörningar) (se avsnitt 2)

 • om du ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer)

 • om du upplever hallucinationer, feber, rastlöshet, skakningar och svettningar i någon kombination (serotonergt syndrom)

Kontakta läkare om du noterar någon form av misstänkt hudförändring eftersom en ökad risk för hudcancer (melanom) kan föreligga vid användning av detta läkemedel (se avsnitt 2).

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Ofrivilliga rörelser (dyskinesi)

 • Huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Magsmärtor

 • Fall

 • Allergi

 • Feber

 • Influensa

 • Sjukdomskänsla

 • Nackont

 • Bröstsmärta (kärlkramp)

 • Blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

 • Minskad aptit

 • Förstoppning

 • Muntorrhet

 • Illamående och kräkningar

 • Gaser i magen(flatulens)

 • Onormala resultat på blodtester (leukopeni)

 • Ledsmärta (artralgi)

 • Smärta i muskler/skelett

 • Ledinflammation (artrit)

 • Domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

 • Minskad vikt

 • Drömstörningar

 • Svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

 • Depression

 • Yrsel (svindel)

 • Onormal muskelspänning (dystoni)

 • Rinnsnuva (rinit)

 • Irriterad hud (dermatit)

 • Hudutslag

 • Ögoninflammation (konjunktivit)

 • Urinträngning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

 • Hjärtattack (hjärtinfarkt)

 • Hudutslag med blåsor (vesikulära bullösa utslag)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Förhöjt blodtryck

 • Överdriven dåsighet

 • Plötslig sömnattack

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Rasagiline Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistern efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller rasagilintartrat motsvarande 1 mg rasagilin.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, vinsyra, majsstärkelse, förklistrad majsstärkelse, talk, stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagilin-tabletter är vita till gulvita, avlånga (ca 11,5 mm x 6 mm) bikonvexa tabletter märkta ”R9SE” på ena sidan och ”1” på den andra sidan.

Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar med 7, 10, 28, 30, 100 och 112 tabletter och i perforerade endosblister som innehåller 7 x 1, 10 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 100 x 1 och 112 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan S.A.S.

117, Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrike

Tillverkare

Mylan Hungary Kft,

Mylan utca 1

H-2900 Komárom

Ungern.

Synthon Hispania S.L.,

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas,

08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona,

Spanien

Synthon s.r.o,

Brněnská 32/čp. 597

678 01 Blansko

Tjeckiska republiken

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Sverige
Mylan AB
Tel: +46 855 522 750


Denna bipacksedel ändrades senast

07/2021