Rasagilin STADA

Tablett 1 mg Rasagilin 112 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

154:66

Köp via recept

EAN: 07046260875395

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rasagilin STADA

1 mg tabletter
rasagilin
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rasagilin STADA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin STADA
3. Hur du använder Rasagilin STADA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rasagilin STADA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rasagilin STADA är och vad det används för

Rasagilin Stada innehåller den aktiva substansen rasagilin och används för behandling av Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).

Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagilin Stada hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

Rasagilin som finns i Rasagilin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin STADA

Ta inte Rasagilin STADA:

 • om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svåra leverproblem.

Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagilin Stada:

 • monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive naturläkemedel och receptfria läkemedel, t.ex. Johannesört

 • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagilin Stada -behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Rasagilin Stada

 • om du har leverproblem

 • du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar rasagilin och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen (se avsnitt 4).

Rasagilin Stada kan ge upphov till dåsighet och leda till att du plötsligt somnar i samband med vardagliga aktiviteter under dagtid. Det gäller särskilt om du även tar andra dopaminerga läkemedel (som används för att behandla Parkinsons sjukdom). För ytterligare information se avsnittet Körförmåga och användning av maskiner.

Barn och ungdomar

Det är inte relevant att använda Rasagilin Stada till barn och ungdomar. Rasagilin Stada rekommenderas därför inte för användning under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Rasagilin STADA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

 • antibiotikaläkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

 • det hostdämpande medlet dextrometorfan

 • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.

Användning av Rasagilin Stada tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas.

Om du börjar behandling med Rasagilin Stada bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin.

Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagilin Stada-behandling.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du röker eller planerar att sluta röka. Rökning kan minska mängden Rasagilin Stada i blodet.

Rasagilin STADA med mat, dryck och alkohol

Rasagilin Stada kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Eftersom det inte är känt hur Rasagilin Stada påverkar graviditeten och det ofödda barnet, bör du undvika att ta Rasagilin Stada om du är gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Rådfråga läkare innan du framför fordon eller använder maskiner, eftersom såväl Parkinsons sjukdom i sig som behandling med Rasagilin Stada kan påverka din förmåga att göra detta. Rasagilin Stada kan leda till att du känner dig yr och dåsig. Det kan även ge upphov till plötsliga sömnattacker.

Detta kan förvärras om du tar andra läkemedel för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom, om du tar läkemedel som kan orsaka dåsighet eller om du dricker alkohol när du tar Rasagilin Stada. Om du tidigare eller i samband med att du tagit Rasagilin Stada har upplevt sömnighet (somnolens) och/eller plötsliga sömnattacker, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt 2).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rasagilin STADA innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Rasagilin STADA

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är av Rasagilin Stada är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen. Rasagilin Stada kan tas med eller utan föda.

Om du använt för stor mängd av Rasagilin STADA

Om du tror att du har tagit för många Rasagilin Stada-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonalen. Ta med kartongen eller burken med Rasagilin Stada för att visa din läkare eller apotekspersonalen.

Rapporterade symtom till följd av överdosering av Rasagilin Stada inkluderar lätt euforisk sinnesstämning (en lindrig form av mani), extremt högt blodtryck och serotonergt syndrom (se avsnitt 4).

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom.

Om du har glömt att använda Rasagilin STADA

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

Om du slutar att använda Rasagilin STADA

Sluta inte att ta Rasagilin Stada utan att först ha pratat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare  eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du observerar något av följande symtom. Du kan behöva akut medicinsk rådgivning eller behandling:

 • om du utvecklar ett onormalt beteende som tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdriven shopping eller spenderande, impulsivt beteende och onormalt hög sexualdrift eller ökning av sexuella tankar (impulskontrollstörningar) (se avsnitt 2)

 • om du ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer)

 • om du upplever hallucinationer, feber, rastlöshet, skakningar och svettningar i någon kombination (serotonergt syndrom)

 • om du noterar någon form av misstänkt hudförändring (eftersom en förhöjd risk för hudcancer, inte enbart melanom, föreligger hos patienter med Parkinsons sjukdom) (se avsnitt 2).

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • ofrivilliga rörelser (dyskinesi)

 • huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • buksmärtor

 • fall

 • allergi

 • feber

 • influensa

 • sjukdomskänsla (malaise)

 • nackont

 • bröstsmärta (kärlkramp)

 • blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

 • minskad aptit

 • förstoppning

 • muntorrhet

 • illamående och kräkningar

 • gaser i magen

 • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

 • ledsmärta (artralgi)

 • smärta i muskler/skelett

 • ledinflammation (artrit)

 • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

 • minskad vikt

 • onormala drömmar

 • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

 • depression

 • yrsel (svindel)

 • onormal muskelspänning (dystoni)

 • rinnsnuva (rinit)

 • irriterad hud (dermatit)

 • hudutslag

 • ögoninflammation (konjunktivit)

 • urinträngning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

 • hjärtattack (hjärtinfarkt)

 • hudutslag med blåsor (vesikullära bullösa utslag).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förhöjt blodtryck

 • överdriven dåsighet

 • plötslig sömnattack.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Rasagilin STADA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller rasagilintartat motsvarande 1 mg rasagilin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid kolloidal vattenfri, natriumstärkelseglykolat, povidon, fosforsyra, stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagilin Stada är vita runda, biplana tabletter.

Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar med 28 eller 112 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2430 Herlev

Danmark

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2430 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-25