Rasagilin Krka

Tablett 1 mg Rasagilin 112 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1281:75

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046265182245

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rasagilin Krka

1 mg tabletter
rasagilin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rasagilin Krka är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin Krka
3. Hur du använder Rasagilin Krka
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rasagilin Krka ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rasagilin Krka är och vad det används för

Rasagilin Krka innehåller den aktiva substansen rasagilin och används för behandling av Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).

Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagilin Krka hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

Rasagilin som finns i Rasagilin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagilin Krka

Använd inte Rasagilin Krka

 • om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svåra leverproblem

Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagilin Krka:

 • monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel, t ex Johannesört.

 • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).


Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagilin Krka-behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Rasagilin Krka

 • om du har leverproblem

 • om du har någon form av misstänkt hudförändring. Behandling med Rasagilin Krka kan eventuellt öka risken för hudcancer.

Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagilin Krka och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen (se avsnitt 4).

Rasagilin Krka kan ge upphov till dåsighet och leda till att du plötsligt somnar i samband med vardagliga aktiviteter under dagtid. Det gäller särskilt om du även tar andra dopaminerga läkemedel (som används för att behandla Parkinsons sjukdom). För ytterligare information se avsnittet Körförmåga och användning av maskiner.

Barn och ungdomar

Det är inte relevant att använda Rasagilin Krka till barn och ungdomar. Rasagilin Krka rekommenderas därför inte för användning hos barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Rasagilin Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

 • antibiotika-läkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

 • det hostdämpande medlet dextrometorfan

 • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.

Användning av Rasagilin Krka tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas.

Om du börjar behandling med Rasagilin Krka bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin.

Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad behandling med Rasagilin Krka.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du röker eller planerar att sluta röka. Rökning kan minska mängden Rasagilin Krka i blodet.

Rasagilin Krka med mat, dryck och alkohol

Rasagilin Krka kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Eftersom det inte är känt hur Rasagilin Krka påverkar graviditeten och det ofödda barnet, bör du undvika att ta Rasagilin Krka om du är gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Rådfråga läkare innan du framför fordon eller använder maskiner, eftersom såväl Parkinsons sjukdom i sig som behandling med Rasagilin Krka kan påverka din förmåga att göra detta. Rasagilin Krka kan leda till att du känner dig yr och dåsig. Det kan även ge upphov till plötsliga sömnattacker. Detta kan förvärras om du tar andra läkemedel för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom, om du tar läkemedel som kan orsaka dåsighet eller om du dricker alkohol när du tar Rasagilin Krka. Om du tidigare eller i samband med att du tagit Rasagilin Krka har upplevt sömnighet (somnolens) och/eller plötsliga sömnattacker, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt 2).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Rasagilin Krka

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Rasagilin Krka är 1 tablett på 1 mg dagligen, som intas via munnen. Rasagilin Krka kan tas med eller utan föda.

Om du använt för stor mängd av Rasagilin Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med kartongen/ blisterförpackningen Rasagilin Krka.

Rapporterade symtom till följd av överdosering av Rasagilin Krka inkluderar lätt euforisk sinnesstämning (en lindrig form av mani), extremt högt blodtryck och serotonergt syndrom (se avsnitt 4).

Om du har glömt att använda Rasagilin Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

Om du slutar att använda Rasagilin Krka

Sluta inte att ta Rasagilin Krka utan att först ha pratat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du observerar något av följande symtom. Du kan behöva akut medicinsk rådgivning eller behandling:

 • om du utvecklar ett onormalt beteende som tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdriven shopping eller spenderande, impulsivt beteende och onormalt hög sexualdrift eller ökning av sexuella tankar (impulskontrollstörningar) (se avsnitt 2)

 • om du ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer)

 • om du upplever hallucinationer, feber, rastlöshet, skakningar och svettningar i någon kombination (serotonergt syndrom)

Kontakta läkare om du noterar någon form av misstänkt hudförändring eftersom en ökad risk för hudcancer (melanom) kan föreligga vid användning av detta läkemedel (se avsnitt 2).

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • ofrivilliga rörelser (dyskinesi)

 • huvudvärk


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • buksmärtor

 • fall

 • allergi

 • feber

 • influensa

 • sjukdomskänsla

 • nackont

 • bröstsmärta (kärlkramp)

 • blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

 • minskad aptit

 • förstoppning

 • muntorrhet

 • illamående och kräkningar

 • flatulens

 • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

 • ledsmärta (artralgi)

 • smärta i muskler/skelett

 • ledinflammation (artrit)

 • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

 • minskad vikt

 • drömstörningar

 • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

 • depression

 • yrsel (svindel)

 • onormal muskelspänning (dystoni)

 • rinnsnuva (rinit)

 • irriterad hud (dermatit)

 • hudutslag

 • ögoninflammation (konjunktivit)

 • urinträngning


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

 • hjärtattack (hjärtinfarkt)

 • hudutslag med blåsor (vesikullära bullösa utslag)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förhöjt blodtryck

 • överdriven dåsighet

 • plötslig sömnattack

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Rasagilin Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilinhemitartrat).

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse (typ 1500), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), talk (E553b) samt stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita till nästan vita, runda, aningen bikonvexa, 7 mm i diameter, med avfasade kanter, eventuellt kan mörka prickar vara synliga.

Rasagilin Krka finns tillgängligt i kartonger med:

 • 14, 15, 28, 30 eller 112 tabletter i blister

 • 14 x 1, 15 x 1, 28 x 1, 30 x 1 eller 112 x 1 tabletter i perforerade endosblister.

 • 14 x 1, 15 x 1, 28 x 1, 30 x 1 eller 112 x 1 tabletter i perforerade endosblister med namnen på veckodagarna (kalenderförpackning)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Lokal företrädare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-17


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.