Questran Loc

Pulver till oral suspension, dospåse 4 g Kolestyramin 50 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

290:11

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 04260095682772

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Questran Loc

4 g pulver till oralsuspension, dospåse
kolestyramin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD QUESTRAN LOC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER QUESTRAN LOC
3. HUR DU ANVÄNDER QUESTRAN LOC
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR QUESTRAN LOC SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD QUESTRAN LOC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Questran Loc används:

 • för att sänka förhöjda halter av blodfetter när dietbehandling inte haft tillräcklig effekt

 • vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna

 • vid diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.

I tunntarmen binder Questran Loc gallsyror, vilka bildas från kolesterol. Vid nybildning av gallsyror tas kolesterol från blodet, vars halt därigenom sjunker.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER QUESTRAN LOC

Använd inte Questran Loc

 • om du är allergisk mot kolestyramin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

 • vid fullständigt stopp i gallvägarna.

Var särskilt försiktig med Questran Loc

 • om du har inflammatorisk tarmsjukdom

 • mycket långvarig behandling med Questran Loc kan minska upptaget av fettlösliga vitaminer och brist på vitamin K ger ökad tendens till blödning. Vitamin A, D och K kan i vissa fall behöva ges förebyggande.

Andra läkemedel och Questran Loc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa andra läkemedel kan påverkas om Questran Loc tas samtidigt med dessa. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenheten från användning av Questran Loc under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Questran Loc under graviditet.

Questran Loc passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Questran Loc innehåller aspartam och propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 30 mg aspartam per dospåse.

Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Detta läkemedel innehåller 32,5 mg propylenglykol per dospåse.

Om ditt barn är yngre än 4 veckor eller väger mindre än 4 kg, kontakta läkare eller apotekspersonal innan barnet använder läkemedlet, särskilt om barnet använder andra läkemedel som innehåller propylenglykol eller alkohol.


3. HUR DU ANVÄNDER QUESTRAN LOC

Använd alltid Questran Loc enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos till vuxna är: 1-2 dospåsar 2-3 gånger dagligen.

Barn: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt till barnets vikt eller ålder.

För att undvika trög mage och förstoppning skall man börja med endast ½ dospåse dagligen under första veckan och sedan öka dosen veckovis tills ordinerad dos uppnåtts. Andra läkemedel skall tas 1 timme före eller 4-6 timmar efter Questran Loc för att förhindra att upptaget av läkemedlen påverkas.

Pulvret blandas ut i vatten, saft, juice eller annan dryck. Det går också bra att blanda ut i soppor eller finfördelad frukt, som t.ex. äpplemos eller krossad ananas.

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Questran Loc orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): förändrade protrombinvärden, viktökning, viktminskning, blödningsbenägenhet, minskad proteinhalt i blodet, blodbrist, lymfkörtelsjukdom, stora blåmärken, huvudvärk, yrsel, svimning, sömnighet, nervsmärtor, stickningar, smakrubbningar, nattblindhet (med vitamin A brist), inflammation i ögats druvhinna, tinnitus, yrsel, astma, väsande andning, ansträngd andning, hicka, förstoppning, inflammation i bukspottkörteln, obehagskänsla i magen, väderspänning, illamående, kräkningar, diarré, symtom från mag-tarmkanalen så som halsbränna och sura uppstötningar, fettdiarré, inflammation i tungan, rektala besvär, blödning i mag- tarmkanalen, blödning från ändtarmen, missfärgning av avföring, blödning från hemorrojder, blödande sår i tolvfingertarmen, svårigheter att svälja, smärta i ändtarmen, rapning, akut buksmärta, karies, blödningar i munnen, stopp i tarmens flöde, inflammation i tjocktarmen, blod i urinen, svårighet att kasta vatten, onormal urinlukt, ökad urinmängd, rodnad, hudirritation, nässelutslag, benskörhet, ryggont, muskelsmärta, ledvärk, ledinflammation, vitamin A brist, vitamin K brist, vitamin D brist, höga halter av syror i kroppen, överskott av klor i blodet (hos barn), nedsatt aptit, trötthet, svullnad pga vätskeansamling i vävnaderna, gallsten, inlagring av kalcuim i gallblåsan, gallsmärtor, onormala leverfunktionsvärden, ökad sexuell lust, ångest.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR QUESTRAN LOC SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kolestyramin 4 g per dospåse.

 • Övriga innehållsämnen är propylenglykolalginat, xantangummi, aspartam, vattenfri citronsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, smakämne (apelsin).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kartong om 50 st dospåsar

Kartong om 4 x 50 st dospåsar

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland

Tillverkare

Farmea

10 rue Bouche Thomas

ZAC d’Orgemont

49000 Angers

Frankrike

Information lämnas av

ProPharma Group Sweden AB

Fleminggatan 18

112 26 Stockholm

Sverige

E-mail: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-11-17