Purimmun

Tablett 50 mg Merkaptopurin 25 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

174:23

Köp via recept

EAN: 7046264800829

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Purimmun

50 mg Tabletter
Merkaptopurin
Laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Purimmun är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Purimmun
3. Hur du använder Purimmun
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Purimmun ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Purimmun är och vad det används för

Purimmun innehåller den aktiva substansen 6-merkaptopurin.

6-merkaptopurin tillhör en grupp läkemedel som kallas cytotoxiska medel (även kallat cytostatika). Purimmun används för att behandla en vis typ av cancer i blodet (akut promyelocytisk leukemi). Det verkar genom att minska antalet nya blodkroppar som din kropp bildar.

Merkaptopurin som finns i Purimmun kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks-eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

2. Vad du behöver veta innan du använder Purimmun

Använd inte Purimmun

om du är allergisk mot 6-merkaptopurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Du ska inte vaccineras med vaccin mot gula febern när du tar Purimmun eftersom det kan ha dödlig utgång.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Purimmun:

 • om du nyligen har vaccinerats eller ska vaccineras

 • om du har en genetisk sjukdom som kallas TPMT-brist (tiopurin-metyltransferas)

 • om du är allergisk mot ett läkemedel som heter azatioprin (används också för att behandla cancer)

 • om du har leversjukdom

 • om du har en genetisk sjukdom som heter Lesch-Nyhans syndrom

 • om du planerar att skaffa barn. Detta gäller både män och kvinnor. Purimmun kan skada spermier eller äggceller (se avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet” nedan).

 • om du har nedsatt njurfunktion.

Tabletterna ska hanteras varsamt.

Kvinnor som är gravida, planerar graviditet eller ammar ska inte hantera Purimmun. Se ”Säker hantering av tabletter” i avsnitt 3 ”Hur du tar Purimmun”.

Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Purimmun kan detta öka din risk för:

 • tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Purimmun bör du därför undvika överdriven solning samt bära skyddskläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

 • lymfoproliferativa störningar.

  - Behandling med Purimmun ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ störning. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall

  - En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för störningar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa störningar som har samband med Epstein-Barr virus (EBV)).

Att ta Purimmun kan öka din risk för:

 • utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har vissa typer av artrit.

Blodprover

Purimmun kan påverka din benmärg. Din läkare kommer att ta blodprover varje dag i början av din behandling och minst en gång per vecka längre fram i din behandling (underhåll). Detta för att övervaka nivåerna av dessa blodkroppar i ditt blod. Efter avslutad behandling kommer antalet blodkroppar i ditt blod att återgå till det normala.

Leverfunktion

Når du tar Purimmun kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta för att kontrollera antalet och typ av celler i blodet och för att säkerställa att levern fungerar ordentligt.

Infektioner

När du tar Purimmun kan risken för infektioner bli förhöjd. Infektionerna kan också bli allvarligare än hos personer som inte har behandlats med Purimmun. Tala omedelbart om för läkare om du misstänker att du har en infektion.

NUDT15-genmutation

Om du har en ärftlig mutation i NUDT15-genen (en gen som är involverad i nedbrytningen av Purimmun i kroppen), så är risken högre för att du ska få infektioner och håravfall och läkaren kan i detta fall ge dig en lägre dos.

Sol och UV-ljus

Under din behandling med Purimmun är du mer känslig för sol och UV-ljus. Du måste se till att begränsa din exponering för solljus och UV-ljus, bära skyddande kläder och använda solskyddskräm med hög solskyddsfaktor. Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Purimmun.

Andra läkemedel och Purimmun

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel: 

 • ribavirin (används för att behandla virusinfektioner)

 • andra cytostatika (används för att behandla cancer)

 • allopurinol, tiopurinol, oxipurinol eller febuxostat (används huvudsakligen för att behandla gikt)

 • olsalazin (används för att behandla tarmsjukdomen ulcerös kolit)

 • mesalazin (används för att behandla tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit)

 • sulfasalazin (används för att behandla ledgångsreumatism eller ulcerös kolit)

 • metotrexat (används huvudsakligen för att behandla cancer)

 • infliximab (används för att behandla tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit, ledgångsreumatism, inflammation i ryggraden (ankyloserande spondylit) eller svår psoriasis (hudsjukdom))

 • warfarin eller acenokumarol (blodförtunnande läkemedel).

Vaccinering

Om du ska vaccineras under eller efter behandlingen tala med läkare eller sjuksköterska före det. Orsaken till detta är att vissa vacciner (såsom vaccin mot polio och MPR-vaccin [mässling, påssjuka och röda hund]) kan leda till en infektion om de ges innan ditt immunsystem har återhämtat sig.

Du ska inte vaccineras med vaccin mot gula febern när du tar Purimmun eftersom det kan ha dödlig utgång.

Purimmun med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Purimmun tillsammans med mat eller på fastande mage, men det sätt du väljer bör vara samma från dag till dag. Du bör ta Purimmun minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mjölkprodukter.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Behandling med Purimmun rekommenderas inte under graviditet, särskilt under graviditetens första tre månader, eftersom det kan orsaka permanenta fosterskador.

Om du är gravid kommer din läkare att överväga risker och nytta för dig och ditt barn innan Purimmun ordineras till dig.

Ta inte Purimmun om du planerar att skaffa barn. Detta gäller både män och kvinnor. Om du eller din partner behandlas med Purimmun måste ni använda ett effektivt preventivmedel för att undvika graviditet under och minst 3 månader efter avslutad behandling med Purimmun.

Purimmun ska inte användas under amning. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller barnmorska.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga data gällande 6-merkaptopurins effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Någon påverkan på förmågan att utföra dessa aktiviteter kan inte förutsägas utifrån läkemedlets farmakologiska egenskaper.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar- Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Purimmun innehåller Laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Purimmun

Purimmun ska endast ordineras till dig av en specialistläkare med erfarenhet av behandling av blodsjukdomar.

 • Under behandlingen med Purimmun kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta för att kontrollera antalet och typ av celler i blodet och för att säkerställa att levern fungerar ordentligt.

 • Din läkare kan även ordinera andra blod- och urinprover för att kontrollera nivåerna av urinsyra. Urinsyra är en naturlig substans som bildas i kroppen och nivåerna av urinsyra kan stiga under behandling med Purimmun.

 • Din läkare kan komma att ändra din dos av Purimmun beroende på resultatet av dessa prover.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att räkna ut och anpassa din dos baserat på din kroppsvikt eller kroppsyta, resultaten av dina blodprover, om du tar andra cytostatika samt din njur- och leverfunktion.

Svälj tabletterna hela med lite vatten. Du kan ta din medicin tillsammans med mat eller på fastande mage, men det sätt du väljer bör vara samma från dag till dag. Du bör ta Purimmun minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mjölkprodukter. Tabletterna ska tas på kvällen.

Säker hantering av Purimmun tabletter

Om du är förälder eller vårdgivare som ska ge läkemedlet, tvätta händerna före och efter du har gett en dos. Utspillda tabletter ska omedelbart städas bort. För att minska risken för exponeringen ska du använda engångshandskar när du hanterar Purimmun.

Om Purimmun kommer i kontakt med huden, ögonen eller näsan, skölj genast med rikliga mängder tvål och vatten.

Kvinnor som är gravida, planerar graviditet eller ammar ska inte hantera Purimmun.

Oavsiktligt intag kan vara dödligt för barn. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. 

Om du använt för stor mängd av Purimmun

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Purimmun

Om du har glömt en dos, tala om det för din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får några av följande biverkningar, tala med din specialistläkare eller uppsök sjukhus omedelbart:

 • En allergisk reaktion med svullnad i ansiktet och i vissa fall mun samt svalg (detta är en mycket sällsynt biverkning)

 • En allergisk reaktion med ledsmärta, hudutslag, feber (detta är en sällsynt biverkning)

 • Gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor. Om du drabbas av något av dessa symtom ska du sluta att ta Purimmun.

 • Tecken på feber eller infektion (att du känner dig mycket trött eller mår dåligt, har ont i halsen, ont i munnen eller har problem att urinera) eller oförklarliga blåmärken eller blödningar. Behandling med Purimmun påverkar benmärgen och orsakar en minskning av vita blodkroppar och blodplättar (detta är en mycket vanlig biverkning). 

Tala med läkare om du drabbas av någon av följande biverkningar, som också kan uppstå med detta läkemedel:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) 

 • Minskat antal vita blodkroppar och blodplättar (syns i blodprover)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Illamående eller kräkningar

 • Lågt antal röda blodkroppar (anemi)

 • Leverskada som syns i blodprover

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) 

 • Aptitlöshet

 • Infektioner, allmän sjukdomskänsla, tendens till halsont och feber. Detta kan bli allvarligt. Om du får feber, kontakta läkare eller jourmottagning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Munsår

 • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), med symtom såsom buksmärta, illamående eller kräkningar

 • Svår leverskada (levernekros)

 • Håravfall

 • Olika cancertyper inräknat livmoderhals-, lymf-och hudcancer och cancer i kroppens stödjande vävnad

 • Ledsmärta, hudutslag, feber på grund av överkänslighet

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Blodcancer (leukemi)

 • Cancer i levern och mjälten (hos patienter med en sjukdom som kallas inflammatorisk tarmsjukdom)

 • Sår i tarmarna, med symtom såsom buksmärta och blödning

 • Lågt antal spermier hos män

 • Svullet ansikte på grund av överkänslighet

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) 

 • Ökad känslighet för solljus och UV-ljus

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Hos vissa barn som behandlats med Purimmun har låga blodsockernivåer, med symtom såsom mer svettningar än vanligt, illamående, yrsel och förvirring, rapporterats. De flesta av dessa barn var yngre än 6 år och hade en låg kroppsvikt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Purimmun ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Oavsiktligt intag kan vara dödligt för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för hantering och destruktion av cytotoxiska läkemedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förvaras i original glasburk. Ljuskänsligt.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 6-merkaptopurin. En tablett innehåller 50 mg merkaptopurin.

Övriga innehållsämnen är:

laktos

majsstärkelse

pregelatiniserad stärkelse

stearinsyra

magnesiumstearat     

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Purimmun är runda, gulaktiga tabletter, 6 mm.

Tabletterna är förpackade i brun glasburk med barnskyddande propylenförslutning och kiselgel.

Förpackningsstorlekar:

25 tabletter, 50 (2x25) tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

Danmark

Tillverkare

Idifarma Desarrollo Farmacéutico S.L.

Polígono Mocholi, C/Noain, n°1 de Noaín

31110, Navarra, Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-23