Puri-nethol

Tablett 50 mg Merkaptopurin 25 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

176:33

Köp via recept

EAN: 05060598250336

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Puri-nethol

50 mg tabletter
6-merkaptopurin 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är vikstig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Puri-nethol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Puri-nethol
3. Hur du tar Puri-nethol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Puri-nethol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Puri-nethol är och vad det används för

Puri-nethol innehåller den aktiva substansen 6-merkaptopurin. 6-merkaptopurin tillhör en grupp läkemedel som kallas cytotoxiska medel (även kallat cytostatika) och verkar genom att minska antalet nya blodkroppar som din kropp bildar.

Puri-nethol används för att behandla cancer i blodet (leukemi) hos vuxna, ungdomar och barn.

2. Vad du behöver veta innan du tar Puri-nethol

Ta inte Puri-nethol:

 • om du är allergisk mot 6-merkaptopurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Puri-nethol:

 • om du nyligen har eller ska vaccineras. Om du behandlas med Puri-nethol bör du inte vaccineras med levande vaccin (till exempel influensavaccin, vaccin mot mässling och BCG-vaccin) förrän din läkare säger att det är säkert. Detta beror på att vissa vacciner kan leda till en infektion om du vaccineras medan du behandlas med Puri-nethol.

 • om du har nedsatt leverfunktion eller leverskador.

 • om du har en genetisk sjukdom som kallas TPMT-brist (tiopurin-metyltransferas).

 • om du är allergisk mot ett läkemedel som heter azatioprin (används också för att behandla cancer).

 • om du har nedsatt njurfunktion.

 • tala om för läkare om du har, eller inte har, haft vattkoppor, bältros eller hepatit B (en leversjukdom som orsakas av ett virus).

 • om du har en genetisk sjukdom som heter Lesch-Nyhans syndrom.

Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Puri-nethol kan detta öka din risk för:

 • tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Puri-nethol bör du därför undvika överdriven solning samt bära skyddskläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

 • lymfoproliferativa störningar

  • behadling med Puri-nethol ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ störning. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

  • En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för störningar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa störningar som har samband med Epstein-Barr virus (EBV)).

Att ta Puri-nethol kan öka din risk för:

 • utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har vissa typer av artrit.

Blodprover

Behandling med Puri-nethol kan påverka din benmärg. Detta innebär att du kan ha ett minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och (mindre vanligt) röda blodkroppar i blodet. Din läkare kommer att ta blodprover varje dag i början av din behandling (induktion) och minst en gång per vecka längre fram i din behandling (underhåll). Detta för att övervaka nivåerna av dessa blodkroppar i ditt blod. Om behandlingen avslutas i tid, kommer antalet blodkroppar i ditt blod att återgå till det normala.

Andra laboratorieprover

Ytterligare laboratorieprover (till exempel urin och blod) kan också komma att tas enligt din läkares ordination.

Leverfunktion

Puri-nethol är giftigt för levern. Därför kommer din läkare att ta leverfunktionsprover varje vecka medan du behandlas med Puri-nethol. Om du redan har en leversjukdom, eller om du tar andra läkemedel som kan påverka din lever, kommer din läkare att ta prover oftare. Tala ombedelbart med läkare om du upptäcker att dina ögonvitor eller din hud blir gulaktiga. Detta är tecken på gulsot och du kan behöva avsluta din behandling omedelbart.

Infektioner

När du behandlas med Puri-nethol ökar risken för virus-, svamp- och bakterieinfektioner, och infektionerna kan vara allvarligare. Se även avsnitt 4.

Tala om för läkaren innan behandlingen inleds om du har haft vattkoppor, bältros eller hepatit B (en leversjukdom som orsakas av ett virus).

NUDT15-genmutation

Om du har en ärftlig mutation i NUDT15-genen (en gen som är involverad i nedbrytningen av Puri-nethol i kroppen), så är risken högre för att du ska få infektioner och håravfall och läkaren kan i detta fall ge dig en lägre dos.

Sol och UV-ljus

Under din behandling med Puri-nethol är du mer känslig för solen och UV-ljus. Du måste se till att begränsa din exponering för solljus och UV-ljus, bära skyddande kläder och använda solskyddskräm med hög solskyddsfaktor.

Barn och ungdomar

Hos vissa barn som behandlats med Puri-nethol har låga blodsockernivåer, med symtom såsom mer svettningar än vanligt, illamående, yrsel och förvirring, rapporterats. De flesta av dessa barn var yngre än 6 år och hade en låg kroppsvikt.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Puri-nethol.

Andra läkemedel och Puri-nethol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • ribavirin (används för att behandla virus)

 • andra cytostatika (används för att behandla cancer)

 • allopurinol, tiopurinol, oxipurinol eller febuxostat (används för att behandla gikt)

 • olsalazin (används för att behandla tarmsjukdomen ulcerös kolit)

 • mesalazin (används för att behandla tarmsjukdomarna Crohn's sjukdom och ulcerös kolit)

 • sulfasalazin (används för att behandla ledgångsreumatism eller tarmsjukdomen ulcerös kolit)

 • metotrexat (används för att behandla ledgångsreumatism eller svår psoriasis(hudsjukdom)

 • infliximab (används för att behandla tarmsjukdomarna Crohn's sjukdom och ulcerös kolit, ledgångsreumatism, inflammation i ryggraden (ankyloserande spondylit) eller svår psoriasis (hudsjukdom)

 • warfarin eller acenokumarol (blodförtunnande läkemedel).

Vaccinering under behandling med Puri-nethol

Tala med läkare eller sjuksköterka före vaccinering. Om du behandlas med Puri‑nethol bör du inte vaccineras med levande vaccin (till exempel influensavaccin, vaccin mot mässling och BCG-vaccin) förrän din läkare säger att det är säkert. Detta beror på att vissa vacciner kan leda till en infektion om du vaccineras medan du behandlas med Puri-nethol.

Puri-nethol med mat och dryck

Du kan ta Puri-nethol tillsammans med mat eller på fastande mage, men det sätt du väljer bör vara samma från dag till dag. Du bör ta Puri-nethol minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mjölkprodukter.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Behandling med Puri-nethol rekommenderas inte under graviditet, särskilt under graviditetens första tre månader, eftersom det kan orsaka fosterskador. Om du är gravid kommer din läkare att överväga risker och nytta för dig och ditt barn innan Puri-nethol ordineras till dig.

Om du eller din partner behandlas med Puri-nethol måste ni använda en effektiv preventivmetod för att undvika graviditet under och minst 3 månader efter avslutad behandling med Puri-nethol.

Detta gäller både män och kvinnor.

Amning

Puri-nethol ska inte användas under amning. 

Körförmåga och användning av maskiner

Puri-nethol förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner, men inga studier har utförts som bekräftar detta.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Puri-nethol innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Puri-nethol

Puri-nethol ska endast ordineras till dig av en specialistläkare med erfarenhet av behandling av blodcancer.

 • Under behandlingen med Puri-nethol kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta för att kontrollera antalet och typ av celler i blodet, och för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt.

 • Din läkare kan även ordinera andra blod- och urinprover för att kontrollera hur dina njurar fungerar och för att mäta nivåerna av urinsyra. Urinsyra är en naturlig substans som bildas i kroppen och nivåerna av urinsyra kan stiga under behandling med Puri-nethol. Höga nivåer av urinsyra kan ge skador på njurarna.

 • Din läkare kan komma att ändra din dos av Puri-nethol beroende på resultatet av dessa prover.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att du tar din medicin vid rätt tidpunkt. Etiketten på förpackningen innehåller information om hur många tabletter du ska ta och hur ofta du ska ta dem. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om etiketten saknar denna information eller om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn är 2,5 mg per kilogram kroppsvikt per dygn (eller alternativt 50 till 75 mg per kvadratmeter (m2) kroppsyta per dygn). Din läkare kommer att räkna ut och anpassa din dos baserat på din kroppsvikt, resultaten av dina blodprover, om du tar andra cytostatika samt din njur- och leverfunktion.

Svälj tabletterna hela med lite vatten. Tabletterna bör inte delas eller krossas. Tugga inte heller tabletterna. Om du eller din vårdare hanterar sönderdelade tabletter ska ni tvätta händerna omedelbart efteråt. Det är viktigt att du känner till hur detta läkemedel hanteras säkert.

Du kan ta din medicin tillsammans med mat eller på fastande mage, men det sätt du väljer bör vara samma från dag till dag. Du bör ta Puri-nethol minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mjölkprodukter.

Om du tar mera Puri-nethol än vad du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Puri-nethol:

Tala med läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Puri-nethol

Tala med läkare omedelbart om du slutar att ta Puri-nethol.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får några av följande biverkningar, tala med din specialistläkare eller uppsök sjukhus omedelbart:

 • En allergisk reaktion med svullnad i ansiktet och i vissa fall mun samt svalg (detta är en mycket sällsynt biverkning)

 • En allergisk reaktion med ledsmärta, hudutslag, feber (detta är en sällsynt biverkning)

 • Gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor. Om du drabbas av något av dessa symtom ska du sluta att ta Puri-nethol.

 • Tecken på feber eller infektion (ont i halsen, ont i munnen eller problem att urinera) eller oförklarliga blåmärken eller blödningar. Behandling med Puri-nethol påverkar benmärgen och orsakar en minskning av vita blodkroppar och blodplättar (detta är en mycket vanlig biverkning).

Tala med läkare om du drabbas av någon av följande biverkningar, som också kan uppstå med detta läkemedel:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Illamående eller kräkningar

 • Lågt antal röda blodkroppar (anemi)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Aptitlöshet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) 

 • Munsår

 • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), med symtom såsom buksmärta, illamående eller kräkningar

 • Leverskador (levernekros)

 • Håravfall

 • Olika cancertyper inräknat blod-, lymf- och hudcancer

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Blodcancer

 • Cancer i mjälten och levern (hos patienter med en sjukdom som kallas inflammatorisk tarmsjukdom)

 • Sår i tarmarna, med symtom såsom buksmärta och blödning

 • Lågt antal spermier hos män

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Ökad känslighet för solljus och UV-ljus

Ytterligare biverkningar hos barn

Hos vissa barn som behandlats med Puri-nethol har låga blodsockernivåer, med symtom såsom mer svettningar än vanligt, illamående, yrsel och förvirring, rapporterats. De flesta av dessa barn var yngre än 6 år och hade en låg kroppsvikt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Puri-nethol ska förvaras

Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 6-merkaptopurin 50 mg per tablett

Övriga innehållsämnen är stearinsyra, laktosmonohydrat magnesiumstearat, majsstärkelse och modifierad majsstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Puri-nethol tabletter är gula med skåra, präglade PT/50 på ena sidan.

Tabletterna tillhandahålls i glasburk innehållande 25 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland

+46 856 642 572

Tillverkare:

Excella GmbH & Co. KG

Nürnberger Strasse 12,

90537 Feucht,

Tyskland

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-05