Propofol-Lipuro

Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 5 mg/ml 5 x 20 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

228:50

Köp via recept

EAN: 07046261589734

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Propofol-Lipuro 5 mg/ml

5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, emulsion
propofol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Propofol-Lipuro 5 mg/ml är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml
3. Hur du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Propofol-Lipuro 5 mg/ml är och vad det används för

Propofol-Lipuro 5 mg/ml tillhör en grupp läkemedel som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att uppnå medvetslöshet (sömn) så att kirurgiska operationer eller andra ingrepp kan utföras. De kan även användas för att lugna (sedera) dig så att du är sömnig men inte fullständigt insomnad.

Propofol 5 mg/ml används för att

 • starta allmän anestesi hos vuxna och barn över 1 månads ålder

 • sedera patienter över 16 års ålder under diagnostiska och kirurgiska ingrepp under en kort tid, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi.

 • starta sedering hos vuxna och barn över 1 månads ålder under diagnostiska och kirurgiska ingrepp.

Propofol som finns i Propofol-Lipuro kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Använd inte Propofol-Lipuro 5 mg/ml

 • om du är allergisk (överkänslig) mot propofol, soja, jordnötter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • för att underhålla allmän anestesi eller sedering hos barn vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp

 • för sedering i samband med intensivvård.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Särskild försiktighet måste iakttas

 • om du har allvarliga skallskador

 • om du har en mitokondriell sjukdom

 • om du har någon störning i kroppens omsättning av fetter

 • om du har några andra hälsoproblem som förutsätter stor försiktighet vid användning av fettemulsioner

 • om din blodvolym är för liten (hypovolemi)

 • om du är mycket svag eller har problem med hjärtat, njurarna eller levern

 • om du har högt tryck i huvudet

 • om du har problem med andningen

 • om du har epilepsi

 • om du ska genomgå något ingrepp där spontana rörelser är särskilt oönskade.

Tala om för läkaren om du har någon av de ovan angivna sjukdomarna eller tillstånden.

Om du samtidigt får andra fetter via dropp i en ven kommer din läkare att vara uppmärksam på ditt totala dagliga fettintag.

Propofol administreras av en läkare med utbildning i anestesi eller intensivvård. Du övervakas hela tiden under anestesi och uppvaknande.

Om du visar tecken på så kallat propofolinfusionssyndrom kommer din läkare att omedelbart avsluta doseringen av propofol. (Se avsnitt 4 Eventuella biverkningar för en detaljerad lista över symtomen under rubriken ”Läkare ska genast tillkallas om följande uppkommer”.)

Se även avsnittet 'Körförmåga och användning av maskiner' för försiktighetsåtgärder som ska vidtas efter användning av propofol.

Barn och ungdomar

Användning av Propofol-Lipuro 5 mg/ml rekommenderas inte hos nyfödda spädbarn.

Andra läkemedel och Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Propofol har använts med god effekt i samband med olika bedövningstekniker som endast bedövar en del av kroppen (epidural och spinal anestesi).
Säker användning har dessutom påvisats med

 • läkemedel du får innan operation

 • andra läkemedel såsom muskelavslappnande medel

 • anestesimedel som kan inandas (inhaleras)

 • smärtstillande läkemedel.

Din läkare kan dock ge dig en lägre dos propofol i de fall allmän anestesi eller sedering behövs som tillägg till bedövningstekniker som endast bedövar en del av kroppen.

Särskild försiktighet kommer också att iakttas om du samtidigt behandlas med ett antibiotikum som innehåller rifampicin, eftersom det kan leda till att du utvecklar mycket lågt blodtryck.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml med alkohol

Din läkare informerar dig angående intag av alkohol före och efter användning av Propofol-Lipuro.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Läkemedlet passerar moderkakan och kan hämma livsviktiga funktioner hos det nyfödda barnet.
Propofol kan dock användas under en framkallad abort.

Om du ammar ska du avhålla dig från amning i 24 timmar efter att du fått Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Bröstmjölk som pumpas ut under denna tid ska kasseras. Studier med ammande kvinnor har visat att små mängder propofol utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du ska undvika att köra bil och använda maskiner under ett tag efter en injektion eller infusion med Propofol-Lipuro.
Din läkare informerar dig

 • om du bör ha någon med dig när du lämnar sjukhuset

 • när du kan köra och använda maskiner igen

 • om användning av andra lugnande medel (t.ex. sömnmedel, starka smärtstillande medel, alkohol).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml innehåller natrium och sojaolja

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 20 ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


3. Hur du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ges endast av narkosläkare eller av särskilt utbildade läkare på en intensivvårdsavdelning.

Dosering

Den dos som du får beror på din ålder, vikt och ditt hälsotillstånd. Läkaren ger rätt dos för att starta narkosen (= nedsövningen) eller för att nå önskad sänkning av medvetandegraden genom att omsorgsfullt iaktta dina reaktioner och dina kroppsfunktioner (puls, blodtryck, andning o.s.v.). Läkaren observerar även begränsningarna för administreringstiden, om nödvändigt.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ges i allmänhet som en injektion för att starta narkosen. Om läkemedlet används för sänkning av medvetandegraden, ges det i allmänhet långsamt och kontinuerligt som en infusion (vilket är en långsam och långvarig injektion) med hjälp av lämplig apparatur. Vid användning som infusion späds läkemedlet ut före användning.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ges i högst 1 timme.

Administreringssätt

Du får Propofol-Lipuro 5 mg/ml som en injektion eller infusion i en ven, d.v.s. genom en nål eller en liten slang som sticks in i någon av dina vener.

Din blodcirkulation och andning övervakas fortgående medan injektionen eller infusionen ges.

Om du fått för stor mängd av Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Det är osannolikt att så skulle ske, eftersom den dos som du får övervakas mycket omsorgsfullt.

Om du dock av misstag skulle få en överdos, kan detta ge dämpad hjärtfunktion och andning. I detta fall vidtar läkaren omedelbart nödvändiga åtgärder.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Läkare ska genast tillkallas om följande uppkommer:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • lågt blodtryck som ibland kan kräva infusion av vätskor samt att propofol ges långsammare

 • alltför långsamma hjärtslag, vilket i sällsynta fall kan vara allvarligt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

 • epilepsiliknande krampanfall.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

 • allergiska reaktioner inklusive svullnad i ansikte, tunga eller svalg, pipande andning, hudrodnad och lågt blodtryck

 • fall av medvetslöshet efter operation har förekommit. Därför kommer du att övervakas noga under uppvakningen.

 • vätskeansamling i lungorna (lungödem) efter administration av propofol

 • inflammation i bukspottkörteln.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Rapporter om enstaka fall av allvarliga biverkningar som yttrat sig som en kombination av följande symtom har förekommit: nedbrytning av muskelvävnad, ansamling av sura ämnen i blodet, onormalt hög kaliumhalt i blodet, förhöjda blodfettvärden, avvikande elektrokardiogram (Brugada-liknande EKG), leverförstoring, oregelbundna hjärtslag, njursvikt samt hjärtsvikt. Detta har kallats för ”propofolinfusionssyndrom”. Några av de rapporterade fallen har haft dödlig utgång. Dessa biverkningar har endast observerats hos intensivvårdspatienter som fått högre propofoldoser än 4 mg per kg kroppsvikt per timme. Se även avsnitt 2, 'Varningar och försiktighet'.

Andra biverkningar är:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • smärta vid injektionsstället under den första injektionen. Smärtan kan minskas genom att ge propofol i de större venerna i underarmen. Samtidig injektion av lidokain (lokalbedövningsmedel) och propofol minskar också smärtan vid injektionsstället.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • korta andningsstopp

 • huvudvärk under uppvakningen

 • illamående eller kräkningar under uppvakningen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • blodproppar i vener eller inflammation i venervid injektionsstället

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

 • förlust av kontrollen över sexualdriften under uppvakningen

 • onormal färg på urinen efter att du fått propofol under en längre tid

 • feber efter operation.

 • vävnadsskada efter oavsiktlig injektion av läkemedlet utanför en ven.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • ofrivilliga rörelser

 • onormalt gott humör

 • läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende

 • hjärtsvikt

 • ytlig andning

 • smärta och/eller svullnad vid injektionsstället efter oavsiktlig injektion av läkemedlet utanför en ven

 • sällsynta fall av nedbrytning av muskelvävnad har rapporterats då en högre dos än den rekommenderade använts för sedering på intensivvårdsavdelningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska användas omedelbart efter att ampullen öppnats eller utspädning skett.

Använd inte Propofol-Lipuro 5 mg/ml, om två skilda lager kan ses sedan ampullen skakats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är propofol.
  En milliliter Propofol-Lipuro 5 mg/ml innehåller 5 mg propofol.
  1 ampull på 20 ml innehåller 100 mg propofol.


 • Övriga innehållsämnen är:
  sojaolja, raffinerad,
  triglycerider, medellångkedjiga,
  ägglecitin,
  glycerol,
  natriumoleat,
  vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Propofol-Lipuro 5 mg/ml är en injektions-/infusionsvätska, emulsion

Emulsionen är en mjölkvit olja-i vatten emulsion.

Produkten saluförs i glasampuller på 20 ml som finns att få i förpackningar med 5 ampuller.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Tyskland

Postadress:
34209 Melsungen, Tyskland

Kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

B. Braun Medical AB
Box 110
182 12 Danderyd

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet under namnen:

Propofol-Lipuro 0,5 % (5 mg/ml):

Irland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Portugal, Tjeckien

Propofol B. Braun 0,5 %:

Italien

Propofol “B.Braun” 5 mg/ml:

Danmark

Propofol-Lipuro 5 mg/ml:

Finland, Frankrike, Norge, Polen, Sverige, Ungern

Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion:

Österrike, Tyskland, Luxemburg


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-03


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Glasampullerna är endast avsedda för engångsbruk till en patient.

Oanvänd emulsion måste kasseras vid avslutad administrering.

Förpackningarna måste skakas före användning.

För fullständig information om detta läkemedel, se produktresumén.