Progynon

Dragerad tablett 1 mg 3 x 28 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

81:93

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07346264241197

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Progynon

1 mg och 2 mg, dragerade tabletter
estradiolvalerat

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. D en innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Progynon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Progynon
3. Hur du tar Progynon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Progynon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Progynon är och vad det används för

Progynon är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller det kvinnliga könshormonet östrogen. Progynon används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus).

Progynon används för att:

Lindra symtom under och efter övergångsåldern
När menstruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar och värmevallningar. Progynon lindrar dessa symtom efter menopaus. Progynon ska bara användas om besvären ger problem i det dagliga livet.

Endast Progynon 2 mg:
Förebygga benskörhet
Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet. Diskutera alla tänkbara möjligheter med din läkare.
Om du har ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du använda Progynon för att förebygga benskörhet efter menopaus.

2. Vad du behöver veta innan du tar Progynon

Använd inte Progynon

Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller
Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas när man beslutar att påbörja behandling eller fortsätta en pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga dig om din egen, och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.
När du påbörjat behandling ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

Ta inte Progynon

om något av följande gäller dig. Tala med din läkare innan du tar Progynon om du är osäker.

Ta inte Progynon:

 • om du har eller har haft bröstcancer eller det finns misstanke att du kan ha det

 • om du har eller har haft östrogenberoende cancer, som cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller det finns misstanke om sådan cancer

 • om du har oväntad underlivsblödning som inte har utretts av läkare

 • om du har endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan) och inte behandlas för det

 • om du har eller har haft blodpropp i en ven (venös tromboembolism), i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

 • om du har koagulationsrubbning, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C, protein S eller antitrombin)

 • om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som hjärtinfarkt, stroke (slaganfall) eller kärlkramp

 • om du har eller har haft någon leversjukdom och fortfarande har onormala levervärden

 • om du har porfyri, en sällsynt ärftlig blodsjukdom

 • om du är allergisk mot estradiolvalerat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Progynon ska du sluta ta Progynon och omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. De kan återkomma eller förvärras under behandling med Progynon. Om det skulle inträffa ska du göra tätare kontroller hos läkare.

 • om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom), endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan)

 • om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

 • om någon nära släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer

 • högt blodtryck

 • leversjukdom t.ex. leveradenom (godartad tumör)

 • diabetes

 • gallstenssjukdom

 • om du får migrän eller kraftig huvudvärk

 • om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) – en autoimmun sjukdom som angriper många organ i kroppen

 • epilepsi

 • astma

 • otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall)

 • hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter)

 • vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom

Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen om något av nedanstående inträffar:

 • något av det som nämns i avsnittet ”Ta inte Progynon”

 • om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara tecken på leversjukdom

 • om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

 • om du första gången får migränliknande huvudvärk

 • om du blir gravid

 • om du får symtom på blodpropp, som

  • smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

  • plötslig bröstsmärta

  • andningssvårigheter

För ytterligare information, se ”Blodproppar i en ven (trombos)”.

Observera: Progynon är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att undvika graviditet. Rådfråga din läkare.

HRT och cancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan.

Genom att ta gestagen som tillägg till östrogen under minst 12 dagar varje 28 dagars-cykel är du skyddad mot denna extra risk. Läkaren kommer att förskriva gestagen om du har din livmoder kvar. Om din livmoder är bortopererad (hysterektomi) ska du rådfråga läkaren om du kan ta läkemedlet utan gestagen.

För kvinnor med livmodern kvar som inte tar HRT kommer i genomsnitt 5 av 1 000 kvinnor i åldern 50 – 65 att få diagnosen endometriecancer.
För kvinnor i åldern 50 - 65 som har livmodern kvar och som tar HRT med enbart östrogen kommer mellan 10 och 60 kvinnor av 1 000 användare att få diagnosen endometriecancer (dvs. mellan 5 och 55 extra fall), beroende på dosen och hur länge det tas.

Oväntade blödningar
Du kommer att få en blödning en gång i månaden (s.k. bortfallsblödning) när du tar Progynon. Men om du får oväntade blödningar eller stänkblödningar utöver dina månadsblödningar, och dessa:

 • pågår längre än 6 månader

 • börjar efter att du tagit Progynon i 6 månader

 • fortsätter efter att du slutat ta Progynon

bör du snarast uppsöka läkare.

Bröstcancer
Uppgifter visar att hormonersättningsbehandling (HRT) med en kombination av östrogen-gestagen eller med enbart östrogen ökar risken för bröstcancer. Den ökade risken beror på hur länge du använder HRT. Den ökade risken ses inom 3 år. När behandlingen avslutats minskar den ökade risken med tiden, men den kan kvarstå i 10 år eller mer om du har använt HRT i mer än 5 år.

Jämförelse
Av 1 000 kvinnor i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT kommer i genomsnitt 13 till 17 att få diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 5 år kommer 16–17 fall på 1 000 användare (dvs. 0–3 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 5 år, kommer det att inträffa 21 fall på 1 000 användare (dvs. 4 - 8 extra fall).

Bland kvinnor i åldern 50–59 år som inte använder HRT kommer i genomsnitt 27

av 1 000 att få diagnosen bröstcancer under en 10-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 10 år kommer 34 fall på 1 000 användare (dvs. 7 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 10 år, kommer 48 fall på 1 000 användare (dvs. 21 extra fall) att inträffa.

Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

 • indragningar eller gropar

 • förändringar av bröstvårtan

 • knölar du kan se eller känna

Du rekommenderas också att gå på de mammografiundersökningar som du blir kallad till. Det är viktigt att du berättar för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som genomför mammografiundersökningen att du tar HRT, eftersom detta läkemedel kan öka densiteten (tätheten) i dina bröst, och det kan påverka resultatet av mammografin. En ökad täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användningen av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för äggstockscancer.

Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att ställas på omkring 2 kvinnor av 2000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2000 användare (dvs. omkring 1 extra fall).

Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

Blodproppar i en ven (trombos)

Risken för blodpropp i venerna är 1,3 - 3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för dem som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden.

Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven när du blir äldre och om något av följande gäller dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:

 • du inte har kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom (se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”)

 • du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m2)

 • du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger blodproppar

 • om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

  du har SLE (systemisk lupus erythematosus)

 • du har cancer.

Symtomen för blodpropp finns beskrivna i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen”.

Jämförelse
För kvinnor i 50-årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 4 - 7 av 1 000 få en blodpropp i en ven.
För kvinnor i 50-årsåldern som har tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9 - 12 av 1 000 användare få en blodpropp i en ven (dvs. 5 extra fall).
För kvinnor i 50-årsåldern utan livmoder som tar enbart östrogen i mer än 5 år förväntas 5 - 8 av 1 000 användare få en blodpropp i en ven (dvs. 1 extra fall).

Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)
Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.
För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom något högre än för de som inte tar HRT.

För kvinnor utan livmoder som tar enbart östrogen är det ingen ökad risk för att utveckla en hjärtsjukdom.

Stroke (slaganfall)
Risken för stroke är ca 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det. Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT med stigande ålder.

Jämförelse
För kvinnor i 50-årsåldern som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000 få en stroke.
För kvinnor i 50-årsåldern som tagit HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare få en stroke (dvs. 3 extra fall).

Andra tillstånd

 • Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

Andra läkemedel och Progynon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Progynon, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det gäller följande:

 • läkemedel som används för behandling av epilepsi (t.ex. barbiturater, fenytoin, primidon, karbamazepin och möjligen oxkarbazepin, topiramat och felbamat)

 • läkemedel som används för behandling av tuberkulos(t.ex. rifampicin, rifabutin)

 • läkemedel som används för behandling av HIV och hepatit C virusinfektioner (så kallade proteashämmare och icke nukleosida hämmare av omvänt transkriptas såsom nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir)

 • (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört(Hypericum perforatum)

 • läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (t ex griseofulvin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol och vorikonazol)

 • läkemedel som används för behandling av bakteriella infektioner (t ex klaritromycin, erytromycin)

 • läkemedel som används för behandling av vissa hjärtsjukdomar, högt blodtryck (t ex verapamil, diltiazem)

 • grapefruktjuice

Resultat från blodprovsanalyser

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du tar Progynon eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

Graviditet och amning

Progynon är avsett för kvinnor vilkas menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta ta Progynon och kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats.

Progynon innehåller hjälpämnen

Progynon : innehåller laktosmonohydrat och sackaros.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


3. Hur du tar Progynon

Ta alltid Progynon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare som anpassar den individuellt för dig. Läkaren strävar efter att du ska ta den lägsta dosen, som ger dig symtomlindring och att du ska använda Progynon under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon lindring av symtomen, eller upplever att dosen skulle vara för hög.

Progynon ges antingen som kontinuerlig eller cyklisk behandling. Kontinuerlig behandling innebär att Progynon används utan avbrott, medan cyklisk behandling innebär att Progynon används under 3 veckor följt av en veckas uppehåll.

Kontinuerlig behandling
Ta en tablett dagligen utan avbrott.

Cyklisk behandling
Förpackning med tablettkartor:
Förpackningen innehåller tre kartor med vardera 28 tabletter med aktiv substans. Tag en tablett om dagen under tre veckor, gör därefter en veckas uppehåll. De sju tabletterna som är kvar på kartan kan sparas. Efter sju tablettfria dagar påbörjas en ny karta. Efter tre behandlingsperioder kan de sparade tabletterna från de tre blisterkartorna användas en fjärde månad.
Burk Progynon med 100 tabletter:
Ta Progynon i 21 dagar och gör ett uppehåll i sju dagar. Vid en cyklisk behandling är det viktigt att notera vilken veckodag som behandlingen ska starta på igen.

Kvinnor som fortfarande har regelbundna blödningar bör starta behandlingen på den femte blödningsdagen. Patienter utan blödningar kan påbörja behandlingen vilken dag som helst. Kvinnor som byter från en hormonell substitutionsbehandling skall påbörja behandlingen dagen efter det att föregående cykel avslutats.

Behandling med enbart östrogen kan leda till en överstimulering av livmoderslemhinnan. För att undvika detta rekommenderas att kvinnor som har livmodern kvar ges ett tillägg av gulkroppshormon, ett s.k. gestagent hormon under 12-14 dagar varje månad eller kontinuerligt.
Vid cyklisk behandling uppträder vanligtvis en menstruationsliknande blödning två till fyra dagar efter avslutad gestagenbehandling.

Tabletterna bör sväljas hela med lite vätska vid ungefär samma tidpunkt varje dag.
Symtomlindring sker som regel redan under den första behandlingscykeln.

Om du behöver opereras
Om du ska opereras ska du berätta för den opererande läkaren att du tar Progynon. Du kan behöva göra uppehåll från att ta Progynon under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för blodpropp (se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)”). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja ta Progynon igen.

Om du har tagit för stor mängd Progynon

Överdosering kan orsaka illamående och kräkningar och oregelbundna blödningar. Ingen specifik behandling är nödvändig men om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Progynon

Om du glömt att ta en tablett kan du ta den så snart som möjligt inom 12 timmar från den vanliga tidpunkten, annars kasserar du den glömda tabletten och tar nästa tablett som vanligt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Risken för genombrottsblödning eller stänkblödning kan öka vid glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än hos de som inte gör det:

 • Bröstcancer

 • Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

 • Äggstockscancer (ovarialcancer)

 • Blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

 • Hjärtsjukdom

 • Stroke (slaganfall)

 • Trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder

Se avsnitt 2 för mer information om dessa biverkningar.

Liksom alla läkemedel kan Progynon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna uppträder under de första behandlingsmånaderna och försvinner som regel vid fortsatt behandling.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
Viktökning eller viktminskning, huvudvärk, buksmärta, illamående, hudutslag, klåda, oförutsedda blödningar från underlivet inklusive stänkblödningar (spotting).

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare):
Överkänslighetsreaktioner, nedstämdhet, yrsel, synrubbningar, hjärtklappning, sur mage, nässelutslag, erytema nodosum (kännetecknas av smärtsamma rödlila knölar på huden), smärta i brösten, ömhet i brösten, vätskeansamling.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
Oro, ökad eller minskad sexlust, migrän, problem att bära linser, svullnadskänsla i magen, kräkning, ökad behåring, akne, muskelkramper, smärtsamma menstruationer, flytning, symtom som liknar PMS besvär, bröstförstoring, trötthet.

Genombrottsblödning/spotting kan förekomma hos vissa kvinnor under de första behandlingsmånaderna. Du ska kontakta din läkare om de oregelbundna blödningarna pågår längre tid än några månader eller om de börjar uppträda efter en tids behandling, eller om de fortsätter efter avslutad behandling, eftersom orsaken kan behöva utredas närmare.

Följande biverkningar har rapporterats för andra HRT:

 • Sjukdom i gallblåsan

 • Olika hudsjukdomar:

  • mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

  • smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

  • ringformade rodnader eller såriga utslag (erythema multiforme)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Progynon ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Progynon 1 mg:

 • Det aktiva innehållsämnet är 1 mg estradiolvalerat.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (47 mg), majsstärkelse, povidon 25 000 och 700 000, talk, magnesiumstearat, sackaros (34 mg), makrogol 6000, kalciumkarbonat, glycerol, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), montanglykolvax.

Tabletterna är gula, runda och har en diameter på 6,8 mm.

Progynon 2 mg:

 • Det aktiva innehållsämnet är 2 mg estradiolvalerat.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (46 mg), majsstärkelse, povidon 25 000 och 700 000, talk, magnesiumstearat, sackaros (34 mg), makrogol 6000, kalciumkarbonat, montanglykolvax.

Tabletterna är vita, runda och har en diameter på 6,8 mm.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AB
Box 606

SE-169 26 Solna

Tillverkare

Progynon 1 m g:

Bayer AG
Müllerstraße 178

13353 Berlin

Tyskland


Progynon 2 mg:

Bayer Weimar GmbH & Co. KG

Döbereinerstraße 20

99427 Weimar

Tyskland

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstraße 20

99427 Weimar
Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-05