Pregabalin Teva

Kapsel, hård 75 mg Pregabalin 56 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

141:10

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264010822

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pregabalin Teva

25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg hård kapsel
pregabalin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pregabalin Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pregabalin Teva
3. Hur du tar Pregabalin Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pregabalin Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pregabalin Teva är och vad det används för

Pregabalin Teva tillhör en läkemedelsgrupp som används för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neuropatisk smärta: Pregabalin Teva används för att behandla långvarig smärta som orsakats av en nervskada. Ett flertal sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom diabetes eller bältros.

Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, utstrålande, huggande, skärande, krampaktig, värkande, stickande, domningar och myrkrypningar. Perifer och central neuropatisk smärta kan också förknippas med humörförändringar, sömnstörningar, utmattning (trötthet), och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala funktionen samt den allmänna livskvaliteten.

Epilepsi: Pregabalin Teva används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare ordinerar Pregabalin Teva till dig för att behandla din epilepsi då din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du ska ta Pregabalin Teva som tillägg till din nuvarande behandling. Pregabalin Teva är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med andra läkemedel mot epilepsi.

Generaliserat ångestsyndrom: Pregabalin Teva används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen vid generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av att vara uppskruvad eller på helspänn, att man lätt blir utmattad (trött), får koncentrationsproblem eller episoder av frånvaro, känner sig retlig, får muskelspänningar eller sömnstörning. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagslivet.

Pregabalin som finns i Pregabalin Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pregabalin Teva

Använd inte Pregabalin Teva

 • om du är allergisk mot pregabalin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pregabalin Teva.

 • Vissa patienter som har behandlats med pregabalin har rapporterat symtom som tyder på allergiska reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals såväl som diffusa hudutslag. Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare omedelbart.


 • Pregabalin har förknippats med yrsel och sömnighet, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallolyckor hos äldre patienter. Du ska därför vara försiktig tills du är van vid de effekter som läkemedlet kan tänkas ha.


 • Pregabalin kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synpåverkan. Många av dessa synbiverkningar är övergående. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon förändring av din syn (se avsnitt 4).


 • Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen av pregabalin kan behöva en ändring i sina diabetesmedicineringar.


 • Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa läkemedel har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.


 • Det har förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar pregabalin, dessa patienter har mestadels varit äldre med hjärt-kärlsjukdom. Innan du tar detta läkemedel bör du berätta för din läkare om du har någon hjärtsjukdom.


 • Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar pregabalin. Om du upplever att du får minskad urinmängd under behandling med Pregabalin Teva, meddela din läkare eftersom det är möjligt att detta upphör om du slutar ta läkemedlet.


 • Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex pregabalin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


 • När Pregabalin Teva tas tillsammans med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning (som vissa typer av smärtläkemedel) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå (t ex förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning, särskilt om du har benägenhet för detta problem.


 • Innan du tar detta läkemedel bör du tala om för din läkare om du har alkoholism, narkotikamissbruk eller beroende i din bakgrund. Ta inte mer läkemedel än förskrivet.


 • Det har förekommit rapporter om kramper vid intag av pregabalin eller kort efter att man slutat ta pregabalin. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever kramper.


 • Det har förekommit rapporter om nedsatt funktion i hjärnan (encefalopati) hos vissa patienter som tagit pregabalin när de har andra sjukdomar. Tala om för din läkare om du har något allvarligt medicinskt tillstånd, inklusive lever- eller njursjukdom.


 • Det har förekommit rapporter om andningssvårigheter. Om du har en sjukdom i nervsystemet eller i andningssystemet, nedsatt njurfunktion eller om du är äldre än 65 år kan din läkare förskriva en annan dos. Kontakta din läkare om du får andningssvårigheter eller ytliga andetag.


Barn och ungdomar

Pregabalins säkerhet och effekt hos barn och ungdomar (under 18 år) har inte klarlagts och pregabalin bör därför inte användas i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Pregabalin Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använder eller kan tänkas använder andra läkemedel.

Pregabalin Teva och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). När det tas tillsammans med vissa andra läkemedel, som har lugnande effekter (inklusive opioider), kan Pregabalin Teva förstärka dessa effekter, vilket kan leda till försämrad andning, koma och dödsfall. Graden av yrsel, sömnighet och minskad koncentration blir mer påtagliga om Pregabalin Teva används tillsammans med läkemedel innehållande:

 • oxikodon (används som ett smärtstillande läkemedel)

 • lorazepam (används för behandling av ångest)

 • alkohol

Pregabalin Teva kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).

Pregabalin Teva med mat, dryck och alkohol

Pregabalin Teva kan tas med eller utan mat.

Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen av Pregabalin Teva.

Graviditet och amning

Pregabalin Teva ska inte användas under graviditet eller vid amning, såvida du inte har fått annat råd av din läkare. Effektiv preventivmetod måste användas av kvinnor i fertil ålder.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pregabalin Teva kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Pregabalin Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.

Pregabalin Teva är endast för peroral användning.

Perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi eller generaliserat ångestsyndrom:

 • Ta så många kapslar som din läkare har informerat dig om.

 • Dosen, som är avpassad för dig och din sjukdom, är vanligen mellan 150 mg och 600 mg per dag.

 • Läkaren kommer att tala om för dig att ta Pregabalin Teva antingen två gånger per dag eller tre gånger per dag. Vid dosering två gånger per dag ska Pregabalin Teva tas en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Vid dosering tre gånger per dag ska Pregabalin Teva tas en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen vid ungefär samma tid varje dag.

Om du upplever att effekten av Pregabalin Teva är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Om du är äldre (över 65 år) ska du använda Pregabalin Teva som normalt, dock inte om du har nedsatt njurfunktion.

Din läkare kan ordinera en annan dosering om du har nedsatt njurfunktion.

Svälj kapseln hel med vatten.

Fortsätt att ta Pregabalin Teva tills din läkare säger till dig att sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Pregabalin Teva

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning eller ta dig till närmaste akutmottagning och ta förpackningen med Pregabalin Teva med dig.

Du kan känna dig sömnig, förvirrad, orolig eller rastlös som ett resultat av att du tagit för stor mängd av Pregabalin Teva. Även krampanfall har rapporterats.

Om du har glömt att ta Pregabalin Teva

Det är viktigt att ta Pregabalin Teva-kapslarna regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i så fall som vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Pregabalin Teva

Sluta INTE ta Pregabalin Teva, såvida inte din läkare säger åt dig att göra det. Om din behandling ska avslutas bör det ske gradvis under minst en vecka.

Du bör veta om, att du efter plötsligt avbrytande av lång- och korttidsbehandling med Pregabalin Teva, kan uppleva vissa utsättningssymtom/biverkningar. Dessa inkluderar sömnproblem, huvudvärk, illamående, känsla av oro, diarré, influensa-liknande symtom, krampanfall, nervositet, depression, smärta, svettning och yrsel. Har du tagit Pregabalin Teva under en längre tid så kan dessa symtom uppstå oftare och vara mer uttalade.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • yrsel

 • dåsighet

 • huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ökad aptit

 • känsla av upprymdhet, förvirring, desorientering, minskad sexuell lust, irritabilitet

 • nedsatt uppmärksamhet, klumpighet, minnesstörning, minnesförlust, darrning, svårighet att tala, stickande känsla, domningar, trötthet, dvalliknande tillstånd, sömnlöshet, utmattning, känsla av att vara onormal

 • dimsyn, dubbelseende

 • svindel, balanssvårigheter, fall

 • muntorrhet, förstoppning, kräkning, väderspänning, diarré, illamående, uppsvälld buk

 • svårighet att få erektion

 • svullnad i kroppen inklusive armar och ben

 • berusningskänsla, gångrubbning

 • viktökning

 • muskelkramp, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben

 • halsont

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • minskad aptit, viktnedgång, lågt blodsocker, högt blodsocker

 • förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, häftig oro, humörsvängningar, svårighet att finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, aggression, förhöjd sinnesstämning, psykisk försämring, svårighet att tänka, ökad sexuell lust, problem med den sexuella funktionen inklusive oförmåga att uppnå sexuell klimax, försenad utlösning

 • synförändringar, ovanliga ögonrörelser, synförändringar inklusive tunnelseende, ljusblixtar, ryckiga rörelser, nedsatta reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid stående, känslig hud, smakbortfall, brännande känsla, darrning vid rörelse, medvetandesänkning, förlust av medvetandet, svimning, ökad känslighet för ljud, olustkänsla

 • torra ögon, ögonsvullnad, ögonsmärta, trötta ögon, ökat tårflöde, ögonirritation

 • rubbningar i hjärtrytmen, ökad hjärtfrekvens, lågt blodtryck, högt blodtryck, förändrade hjärtslag, hjärtsvikt

 • rodnad, vallningar

 • svårighet att andas, nästorrhet, nästäppa

 • ökad salivproduktion, halsbränna, domning kring munnen

 • svettningar, utslag, frossa, feber

 • muskelryckning, ledsvullnad, muskelstelhet, smärta inklusive muskelsmärta, nacksmärta

 • ömma bröst

 • svårighet med att urinera eller smärtsam urinering, inkontinens

 • svaghet, törst, åtstramningskänsla i bröstet

 • förändringar i testresultat av blod och leverprover (ökat blodkreatininfosfokinas, ökat alaninaminotransferas, ökat aspartataminotransferas, minskat antal blodplättar, neutropeni, ökat blodkreatinin, minskat blodkalium)

 • överkänslighet, svullnad av ansikte, klåda, nässelfeber, rinnande näsa, näsblod, hosta, snarkning

 • smärtsamma menstruationer

 • kalla händer och fötter

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • onormalt luktsinne, svängningar i synen, förändrat djupseende, förändrad ljusupplevelse, synnedsättning

 • utvidgade pupiller, skelögd

 • kallsvett, trånghet i svalget, svullnad av tunga

 • inflammation i bukspottskörteln

 • sväljsvårigheter

 • långsam eller minskad rörlighet i kroppen

 • svårigheter att skriva ordentligt

 • ökad vätska i buken

 • vätska i lungorna

 • krampanfall

 • förändringar i de uppmätta elektriska förändringarna i hjärtat (EKG), vilket motsvarar störningar i hjärtrytmen

 • muskelskador

 • utsöndring från brösten, onormal brösttillväxt, brösttillväxt hos män

 • avbrutna menstruationer

 • njursvikt, minskad urinmängd, svårighet att urinera

 • minskat antal vita blodkroppar

 • olämpligt uppträdande

 • allergiska reaktioner (vilket kan inkludera svårigheter att andas, inflammation i ögat (keratit), och en allvarlig hudreaktion karakteriserad av klåda, blåsor, fjällande hud och smärta)

 • gulsot (gulnad av huden och ögonen)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • leversvikt

 • hepatit (inflammation i levern)

Om du drabbas av svullnad i ansiktet eller tungan eller om din hud blir röd och börjar få blåsor eller fjälla ska du omedelbart kontakta läkare.

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa läkemedel har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen: andningssvårigheter, ytliga andetag.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Pregabalin Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan, kartongen eller burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pregabalin.

 • Varje hård kapsel innehåller 25, 50, 75, 100, 150, 225 eller 300 mg pregabalin.

 • Övriga innehållsämnen är: mannitol, pregelatiniserad majsstärkelse, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid E172) (25, 50, 75, 150, 225 och 300 mg kapslar), röd järnoxid (E172) (75, 100, 200, 225 och 300 mg kapslar), gelatin och svart bläck (som innehåller shellack, propylenglykol, svart järnoxid (E172 och kaliumhydroxid).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pregabalin Teva 25 mg: elfenbensvita, ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 3, med en längd på 15,9 ± 0,3 mm, märkta med ”25” i svart text.

Pregabalin Teva 50 mg: elfenbensvita, ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 2, med en längd på 18,0 ± 0,3 mm, märkta med en svart rand på överdelen och ”50” i svart text och en svart rand på underdelen.

Pregabalin Teva 75 mg: ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 3, med en längd på 15,9 ± 0,3 mm, med rosa överdel och elfenbensfärgad underdel, märkta med ”75” i svart text.

Pregabalin Teva 100 mg: rosa, ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 2, med en längd på 18,0 ± 0,3 mm, märkta med ”100” i svart text.

Pregabalin Teva 150 mg: elfenbensvita, ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 2, med en längd på 18,0 ± 0,3 mm, märkta med ”150” i svart text.

Pregabalin Teva 200 mg: hudfärgade, ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 1, med en längd på 19,4 ± 0,3 mm, märkta med ”200” i svart text.

Pregabalin Teva 225 mg: ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 1, med en längd på 19,4 ± 0,3 mm, med hudfärgad överdel och elfenbensvit underdel, märkta med ”225” i svart text.

Pregabalin Teva 300 mg: ogenomskinliga hårda gelatinkapslar, storlek 0, med en längd på 21,7 ± 0,3 mm, med rosa överdel och elfenbensvit underdel, märkta med ”300” i svart text.

För 25 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 14x1, 21, 21x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 84, 84x1, 90, 100, 100x1 eller 120 kapslar.

För 50 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 21, 21x1, 56, 56x1, 60, 84, 84x1, 100, 100x1 eller 120 kapslar.

För 75 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 14x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 70, 90, 100, 100x1 eller 120 kapslar.

Pregabalin Teva kapslar finns dessutom packade i HDPE-burkar med PP-lock innehållande 200 kapslar.

För 100 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 21, 21x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 100, 100x1 eller 120 kapslar.

För 150 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 14x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 90, 100, 100x1, 120, 168, 168x1 eller 200x1 kapslar.

Pregabalin Teva kapslar finns dessutom packade i HDPE-burkar med PP-lock innehållande 200 kapslar.

För 200 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 21, 21x1, 84, 84x1, 100, 100x1 eller 120 kapslar.

För 225 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 14x1, 56, 56x1, 60, 100, 100x1 eller 120 kapslar.

Pregabalin Teva kapslar finns dessutom packade i HDPE-burkar med PP-lock innehållande 200 kapslar.

För 300 mg kapslar

Pregabalin Teva kapslar finns tillgängliga i PVC/Al-blisters eller endosblister med 14, 14x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 84, 84x1, 90, 100, 100x1, 120, 168, 168x1 eller 200x1 kapslar.

Pregabalin Teva kapslar finns dessutom packade i HDPE-burkar med PP-lock innehållande 200 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-01