Prednisolon Alternova

Tablett 10 mg Prednisolon 25 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

88:94

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264015957

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Prednisolon Alternova

2,5 mg, 5 mg och10 mg tabletter
prednisolon
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Prednisolon Alternova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Alternova
3. Hur du använder Prednisolon Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Prednisolon Alternova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Prednisolon Alternova är och vad det används för

Prednisolon Alternova är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.

Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t ex inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.

Prednisolon som finns i Prednisolon Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Alternova

Använd inte Prednisolon Alternova

 • Om du är allergisk mot prednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Prednisolon Alternova:

 • om du har någon infektion

 • om du har tuberkulos

 • om du har magsår

 • om du har sår på tolvfingertarmen

 • om du har diabetes

 • om du har högt blodtryck

 • om du har en hjärtsjukdom

 • om du har en psykisk sjukdom

 • om du har benskörhet (osteoporos)

 • om du har en tumör i binjuren (feokromocytom)

 • om du har nyanlagda blodkärl eller tarmförbindelser

 • om du har sklerodermi (även kallat systemisk skleros, en autoimmun sjukdom) eftersom dagliga doser på 15 mg eller mer kan öka risken för en allvarlig komplikation kallad akut njurkris. Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion. Läkaren kan råda dig att regelbundet kontrollera ditt blodtryck och dina urinvärden.

Andra läkemedel och Prednisolon Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

 • läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

 • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

 • läkemedel som används vid vaccination och immunisering

 • läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig).

 • läkemedel mot hiv (ritonavir, kobicistat).

Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.

Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel (NSAID).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas.

Amning

Prednisolon Alternova går över i modermjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Prednisolon Alternova innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Prednisolon Alternova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen ska avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra.

Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkare.

Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber och stress då dosändring kan bli aktuell.

Tabletten kan delas två lika stora doser och ska sväljas med vatten. Får ej krossas, tuggas eller lösas upp i vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Prednisolon Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Prednisolon Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet. Kontakta läkare om besvärande reaktioner uppträder.

Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

 • Attackvis huvudvärk, hjärtklappning, svettningar, blekhet (feokromocytomrelaterad kris) (förekommer hos ett okänt antal användare).

Övriga biverkningar som kan förekomma:

Vanliga biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ):

 • Vätskeansamling

 • Högt blodtryck

 • Påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring

 • Hudförtunning

 • Försämrad sårläkning

 • Rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt

 • För hög sockerhalt i blod och urin

 • Benskörhet

 • Muskelförtvining

 • Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids

 • Tillväxthämning hos barn

Mindre vanliga biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Grön starr

 • Grå starr

 • Ökad benägenhet för blodpropp

 • Vid höga doser aktivering av psykisk rubbning

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare ):

 • Godartad tryckökning i skallen

 • Benröta

 • Senbristning

 • Depression

 • Mani

Har rapporterats (förekommer hos okänd antal användare):

 • Ökad fettmängd runt ryggmärgen

 • Synnedsättning (central serös korioretinopati)

 • Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

 • Akut njurkris hos patienter som redan lider av sklerodermi (en autoimmun sjukdom). Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion.

 • Långsam puls

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Prednisolon Alternova ska förvaras

2,5 och 5 mg: Förvaras vid högst 30 °C.


10 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar. 


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: prednisolon 2,5 mg, 5 mg och 10 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: Magnesiumstearat, gelatin, talk, laktosmonohydrat, potatisstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

2,5mg: Diameter 6 mm, vit, rund, platt tablett med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

5 mg: Diameter 8 mm, vit, rund, platt tablett med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

10 mg: Diameter 10 mm, vit, rund, konvex tablett med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar

2,5 mg:

Blister (PVC/PVDC/Alu.): 25, 49 x 1 (endos) och 100 tabletter.

Tablettburk (HDPE): 25, 100, 200 och 300 tabletter.

5 mg:
Blister (PVC/PVDC/Alu.): 25, 49 x 1 (endos), 50 och 100 tabletter.

Tablettburk (HDPE): 25, 50, 100, 200 och 300 tabletter.


10 mg:
Blister (PVC/PVDC/Alu.): 25, 49 x 1 (endos) och 100 tabletter.

Tablettburk (HDPE): 25, 100 och 300 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

Tillverkare

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-22