Precosa

Kapsel, hård 250 mg Saccharomyces boulardii 20 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

194:87

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 13583315551664

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Precosa

250 mg hårda kapslar
Saccharomyces boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Precosa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
3. Hur du använder Precosa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Precosa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Precosa är och vad det används för

Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces boulardii)

i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på tarmslemhinnan.

Vuxna

Precosa används som tillägg till antibiotikabehandling för att förhindra Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD) och att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD).

Barn

Att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD).

2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa

Använd inte Precosa

  • om du är allergisk mot Saccharomyces boulardii eller jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en central venkateter inopererad.

  • om du har nedsatt immunförsvar eller om du är inlagd på sjukhus (på grund av allvarlig sjukdom eller förändrat/försvagat immunsystem).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller, apotekspersonal innan du använder Precosa.

Graviditet och amning

Saccharomyces boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte påverka fostret.

Saccharomyces boulardii går inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad ska du undvika när du använder Precosa?

Effekten av behandlingen kan påverkas om Precosa används samtidigt med vissa medel mot svamp. Tala därför om för din läkare om du tar andra läkemedel samtidigt.

Precosa innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Precosa.


3. Hur du använder Precosa

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Behandlingen bör påbörjas inom 48 - 72 timmar efter första intaget av antibiotika och pågå i minst 3 dagar efter avslutad antibiotikabehandling men högst 4 veckor.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Tillägg till behandling för profylax mot recidiv vid Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD): 2 kapslar på morgonen och 2 kapslar på kvällen.

Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD): 2 kapslar på morgonen och 2 kapslar på kvällen.

Användning för barn från 6 år upp till 18 år

Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD): 1 kapsel på morgonen och 1 kapsel på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Precosa

Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

Övriga biverkningar:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning, törst.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):hudförändringar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): förekomst av jäst i blodet (fungemi).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): allvarlig blodinfektion (sepsis).

Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med Saccharomyces boulardii förekommit.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Precosa ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är Saccharomyces boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad) 250 mg.

  • Övriga hjälpämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Precosa hård kapsel är en vit gelatinkapsel.

Förpackningen innehåller 10, 20 eller 50 kapslar i glasburk eller 30 kapslar i blister (Al/PVC‑Al/PVC/PVDC).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd

Biocodex

7, Avenue Gallieni

F-94250 Gentilly

Frankrike

Tillverkare

Biocodex

Beauvais

Frankrike

Information lämnas av

Biocodex AB

Kista

info@biocodex.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-25