Pramipexole Sandoz

Depottablett 1,05 mg Pramipexol 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1078:48

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046263951850

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pramipexole Sandoz

0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg och 3,15 mg depottabletter
pramipexol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pramipexole Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pramipexole Sandoz
3. Hur du använder Pramipexole Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pramipexole Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pramipexole Sandoz är och vad det används för

Pramipexole Sandoz hör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.

Pramipexole Sandoz används för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas enbart eller i kombination med levodopa (en annan medicin mot Parkinsons sjukdom).

Pramipexol som finns i Pramipexole Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pramipexole Sandoz

Använd inte Pramipexole Sandoz

 • om du är allergisk mot pramipexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Pramipexole Sandoz. Tala om för din läkare om du har (haft) eller får några symtom, speciellt något av följande:

 • njursjukdom

 • hallucinationer (ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). De flesta hallucinationer är synhallucinationer.

 • dyskinesi ( t.ex. onormala, okontrollerade rörelser i armar och ben). Om du har avancerad Parkinsons sjukdom och även använder levodopa, kan du utveckla dyskinesi under upptitreringsperioden med Pramipexole Sandoz.

 • dystoni (oförmåga att hålla kroppen och nacken rak och upprätt (axial dystoni)). Du kan i synnerhet uppleva en framåtböjning av huvudet och nacken (kallas även antecollis), framåtböjning av ländryggen (kallas även kamptokormi) eller ryggböjning i sidled (kallas även pleurototonus eller Pisa-syndrom). Om detta inträffar kan läkaren vilja ändra din medicinering. 

 • sömnighet och episoder av plötsligt insomnande

 • psykos (t.ex. jämförbart med symtom på schizofreni).

 • synstörning Dina ögon ska undersökas regelbundet under behandlingen med Pramipexole Sandoz

 • svår hjärt- eller blodkärlssjukdom. Du kommer att behöva kontrollera blodtrycket regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Skälet är att man vill undvika blodtrycksfall när man ställer sig upp.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Detta kallas störd impulskontroll och kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor. Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar mani (känner upprördhet, upprymdhet eller blir överexalterad) eller delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust). Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

Tala om för läkare om du får symtom som depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta efter att du slutat ta eller minskat dosen Pramipexole Sandoz. Om problemen kvarstår i mer än några veckor kan läkaren behöva justera din behandling.

Pramipexole Sandoz depottablett är en specialutformad tablett från vilken den aktiva substansen frisätts gradvis när tabletten har svalts ned. Delar av tabletterna kan ibland passera och ses i avföringen (feces) och kan se ut som hela tabletter. Informera din läkare om du hittar delar av tabletter i din avföring. 

Barn och ungdomar

Pramipexole Sandoz rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Pramipexole Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel, naturläkemedel, hälsokost eller kosttillskott som du fått utan recept.

Undvik att använda Pramipexole Sandoz tillsammans med antipsykotiska läkemedel.

Var försiktig om du använder något av följande läkemedel:

 • cimetidin (för behandling av överskott av magsyra och magsår).

 • amantadin (som kan användas för att behandla Parkinsons sjukdom).

 • mexiletin (för behandling av oregelbundna hjärtslag, ett tillstånd som kallas ventrikelarytmi)

 • zidovudin (som kan användas för att behandla HIV, en immunbrist sjukdom)

 • cisplatin (för behandling av olika sorters cancer)

 • kinin (som kan användas för att förebygga smärtsamma nattliga vadkramper och för behandling av en typ av malaria känd som falciparummalaria)

 • prokainamid (för behandling av oregelbundna hjärtslag)

Om du använder levodopa bör dosen av levodopa reduceras när du påbörjar behandling med Pramipexole Sandoz. Var försiktig med användning av läkemedel som har lugnande effekt eller vid intag av alkoholdrycker. I dessa fall kan Pramipexole Sandoz påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Pramipexole Sandoz med mat, dryck och alkohol

Var försiktig med alkoholdrycker under behandling med Pramipexole Sandoz.

Pramipexole Sandoz kan tas med eller utan föda.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer då att diskutera med dig huruvida du ska fortsätta använda Pramipexole Sandoz.

Graviditet

Effekten av Pramipexole Sandoz på det ofödda barnet är inte känd. Därför ska du inte använda Pramipexole Sandoz om du är gravid, om inte din läkare råder dig att göra det.

Amning

Pramipexole Sandoz ska inte användas under amning. Pramipexole Sandoz kan minska produktionen av bröstmjölk. Det kan också passera till bröstmjölken och nå ditt barn. Om användning av Pramipexole Sandoz är nödvändig, ska amningen avslutas.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pramipexole Sandoz kan orsaka hallucinationer (att man ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). Om du råkar ut för detta ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Pramipexole Sandoz har samband med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Om du råkar ut för dessa biverkningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Du ska berätta för din läkare om detta händer.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Pramipexole Sandoz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren kommer att informera dig om den rätta doseringen.

Ta Pramipexole Sandoz depottabletter endast en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Du kan ta Pramipexole Sandoz med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas hela med vatten.


Depottabletten får inte tuggas, delas eller krossas. Om detta ändå skulle inträffa så finns risk för överdosering eftersom läkemedlet kan frisättas för snabbt i din kropp.

Pramipexole Sandoz

Under första veckan är normal dygnsdos 0,26 mg pramipexol. Din läkare ökar dosen var femte till sjunde dag tills dina symtom är under kontroll (underhållsdos).

Dosökningsschema för Pramipexole Sandoz depottabletter

Vecka

Dygnsdos (mg)

Antal tabletter

1

0,26

En Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottablett.

2

0,52

En Pramipexole Sandoz 0,52 mg depottablett,

ELLER

två Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottabletter.

3

1,05

En Pramipexole Sandoz 1,05 mg depottablett,

ELLER

Två Pramipexole Sandoz 0,52 mg depottabletter,

ELLER

fyra Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottabletter.

Den normala underhållsdosen är 1,05 mg dagligen. Dosen kan dock behöva ökas ytterligare. Din läkare kan öka dosen upp till maximalt 3,15 mg pramipexol per dag, om det är nödvändigt. En lägre underhållsdos på en Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottablett per dag är också möjlig.

Patienter med njursjukdom

Om du har någon njursjukdom kan din läkare rekommendera dig att ta den normala startdosen 0,26 mg depottablett endast varannan dag den första veckan. Efter det kan din läkare öka doseringsfrekvensen till en 0,26 mg depottablett varje dag. Om ytterligare dosökning behövs, kan din läkare justera dosen stegvis med 0,26 mg pramipexol vid varje ökning.

Vid svår njursjukdom kan din läkare behöva byta till ett annat läkemedel med pramipexol. Om dina njurproblem förvärras under behandlingen bör du kontakta läkare så snabbt som möjligt.

Om du byter från Pramipexole Sandoz tabletter (med omedelbar frisättning)

Din läkare baserar din dos av Pramipexole Sandoz depottabletter på den dos du tog av Pramipexole Sandoz tabletter (med omedelbar frisättning).

Ta dina Pramipexole Sandoz tabletter (med omedelbar frisättning) som vanligt dagen innan du byter. Sedan tar du dina Pramipexole Sandoz depottabletter nästa morgon men inga fler Pramipexole Sandoz tabletter (med omedelbar frisättning).

Om du använt för stor mängd av Pramipexole Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

 • Du kan uppleva kräkningar, oförmåga att vara stilla, eller någon av de biverkningar som beskrivs i avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

Om du har glömt att ta Pramipexole Sandoz

Om du glömmer bort att ta en dos Pramipexole Sandoz, men kommer ihåg inom 12 timmar, ta din tablett på en gång och ta sedan nästa vid den vanliga tidpunkten.

Om du glömmer bort dosen i mer än 12 timmar, ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Pramipexole Sandoz

Sluta inte använda Pramipexole Sandoz utan att först tala med din läkare. Om du måste avsluta behandlingen, kommer din läkare att minska dosen gradvis. Detta minskar risken för försämring av symtomen.

Om du har Parkinson sjukdom ska du inte avbryta behandlingen med Pramipexole Sandoz abrupt. Ett plötsligt avbrott kan göra att du utvecklar ett sjukdomstillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom, vilket kan innebära en stor hälsorisk. Symtomen omfattar:

 • akinesi (bortfall av muskelrörlighet)

 • stel muskulatur

 • feber

 • varierande blodtryck

 • takykardi (ökad hjärtklappning)

 • förvirring

 • sänkt medvetandenivå (t.ex. koma)

Om du slutar att ta Pramipexole Sandoz eller minskar dosen, kan du också utveckla ett medicinskt tillstånd som kallas utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist. Symtomen omfattar depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta. Om du får dessa symtom ska du kontakta läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Utvärdering av dessa biverkningar baseras på följande frekvenser:


Du kan uppleva följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Dyskinesi (t.ex. onormala ofrivilliga rörelser i armar och ben)

 • Sömnighet

 • Yrsel

 • Illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt

 • Hallucinationer (ser, hör eller förnimmer saker som inte finns)

 • Förvirring

 • Trötthet

 • Sömnlöshet (insomnia)

 • Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

 • Huvudvärk

 • Lågt blodtryck (hypotension)

 • Onormala drömmar

 • Förstoppning

 • Synförsämring

 • Kräkningar

 • Viktförlust inklusive minskad aptit

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • Paranoia (t.ex. överdriven oro för sin hälsa)

 • Onormal verklighetsuppfattning

 • Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

 • Minnesförlust (amnesi)

 • Hyperkinesi (ökade rörelser och oförmåga att vara stilla)

 • Viktökning

 • Allergiska reaktioner (t.ex. utslag, klåda, överkänslighet)

 • Svimning

 • Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

 • Förändrad utsöndring av antidiuretiskt hormon*

 • Rastlöshet

 • Dyspné (andningssvårigheter)

 • Hicka

 • Pneumoni (lunginflammation)

 • Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

  • Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen.

  • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift.

  • Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar.

  • Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern).*

 • Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): 

 • Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Efter att behandling med Pramipexole Sandoz satts ut eller trappats ner: depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta kan förekomma (utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist).

Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, han kommer diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.

För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning är inte möjlig eftersom dessa biverkningar inte sågs i kliniska studier med 2762 patienter som behandlades med pramipexol. Frekvensen är sannolikhet inte högre än ”mindre vanliga”.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Pramipexole Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pramipexol.

  Varje depottablett innehåller 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg eller 3,15 mg pramipexol i form av 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 2,25 mg, 3 mg, 3,75 mg respektive 4,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat.

 • Övriga innehållsämnen är: hypromellos, vattenfritt kalciumvätefosfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottabletter: Depottabletterna på 9 mm är vita eller nästan vita, cylindriska, släta, med fasade kanter och märkta med 026 på ena sidan

Pramipexole Sandoz 0,52 mg depottabletter: Depottabletterna på 10 mm är vita eller nästan vita, cylindriska, bikonvexa och märkta med 052 på ena sidan

Pramipexole Sandoz 1,05 mg depottabletter: Depottabletterna på 10 mm är vita eller nästan vita, cylindriska, bikonvexa och märkta med 105 på ena sidan

Pramipexole Sandoz 1,57 mg depottabletter: Depottabletterna på 10 mm är vita eller nästan vita, cylindriska, bikonvexa och märkta med 157 på ena sidan

Pramipexole Sandoz 2,1 mg depottabletter: Depottabletterna på 10 mm är vita eller nästan vita, cylindriska, bikonvexa och märkta med 210 på ena sidan

Pramipexole Sandoz 2.62 mg depottabletter: Depottabletterna på 10 mm är vita eller nästan vita, cylindriska, bikonvexa och märkta med 262 på ena sidan

Pramipexole Sandoz 3,15 mg depottabletter: Depottabletterna på 11 mm är vita eller nästan vita, cylindriska, släta, med fasade kanter och märkta med 315 på ena sidan

Blister OPA-Al-PVC/Al: 10, 30 och 100 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-16