Praluent

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 150 mg 2 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

3781:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 03664798021356

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Praluent

75 mg, 150 mg och 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna
alirokumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Praluent är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Praluent
3. Hur du använder Praluent
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Praluent ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Praluent är och vad det används för

Vad Praluent är

 • Praluent innehåller den aktiva substansen alirokumab.

 • Praluent är en monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar är en sorts specialiserade proteiner som känner igen och binder till målsubstanser (andra unika proteiner) i kroppen. Alirokumab binder till proteinet PCSK9.

Hur Praluent fungerar

Praluent hjälper till att sänka nivåerna av det “onda” kolesterolet (även kallat “LDL-kolesterol”). Praluent blockerar ett protein som kallas PCSK9.

 • PCSK9 är ett protein som utsöndras av leverceller.

 • “Ont” kolesterol rensas vanligen från blodet genom att binda till särskilda “receptorer” (docknings- stationer) i levern.

 • PCSK9 sänker antalet av dessa receptorer i levern – detta leder till att det “onda” kolesterolet blir högre än det borde i blodet.

 • Genom att blockera PCSK9 ökar Praluent antalet tillgängliga receptorer som kan rensa bort ”ont” kolesterol – detta sänker nivåerna av det ”onda” kolesterolet.

Vad Praluent används för

 • Vuxna med höga kolesterolnivåer i blodet (hyperkolesterolemi, heterozygot familjär och icke-familjär, samt blandad dyslipidemi).

 • Vuxna med höga kolesterolnivåer i blodet och hjärt-kärlsjukdom, för att minska risken för hjärt-kärlhändelser.


  Det ges:

  • tillsammans med en statin (ett vanligt läkemedel för behandling av högt kolesterol) eller statin i kombination med andra kolesterolsänkande läkemedel, om den högsta statindosen inte sänker kolesterolnivåerna tillräckligt eller,

  • ensamt eller tillsammans med andra kolesterolsänkande läkemedel när statiner inte kan användas eller när patienten inte tål statiner.

 • Fortsätt med kolesterolsänkande diet medan du tar det här läkemedlet.

2. Vad du behöver veta innan du använder Praluent

Använd inte Praluent

 • Om du är allergisk mot alirokumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Praluent.

Om du utvecklar en allvarlig allergisk reaktion, sluta använda Praluent och kontakta omedelbart läkare. Allvarliga allergiska reaktioner såsom överkänslighet, inklusive angioödem (t ex. svårigheter att andas eller svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga), mynteksem (röda prickar på huden, ibland med blåsor) och allergisk kärlinflammation (en särskild form av överkänslighetsreaktion med symtom såsom diarré med utslag eller lilafärgade prickar på huden) har i några fall setts. För allergiska reaktioner som kan inträffa under Praluentbehandling, se avsnitt 4.

Berätta för läkare om du har någon njur- eller leversjukdom innan du börjar använda detta läkemedel. Praluent har bara studerats på ett fåtal patienter med allvarlig njursjukdom och inte alls hos patienter med allvarlig leversjukdom.

Barn och ungdomar

Praluent ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Praluent

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Praluent rekommenderas inte under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel förväntas inte ha någon inverkan på förmågan att köra eller använda maskiner.


3. Hur du använder Praluent

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket som ska injiceras

Läkaren kommer att tala om vilken dos som är rätt för dig och hur ofta du ska injicera (75 mg eller 150 mg varannan vecka eller 300 mg var fjärde vecka/en gång i månaden). Läkaren kommer att kontrollera dina kolesterolnivåer och kan komma att anpassa dosen (uppåt eller nedåt) under behandlingens gång.

Kontrollera alltid pennans etikett för att vara säker på att du har rätt läkemedel med rätt styrka.

När injektion ska ske

Injicera Praluent varannan vecka (för dosen 75 mg eller 150 mg) eller var fjärde vecka/en gång i månaden (för dosen 300 mg). För att ta dosen 300 mg, ta en injektion med 300 mg eller två injektioner med 150 mg efter varandra på två olika injektionsställen.

Innan du injicerar

Praluent ska tillåtas anta rumstemperatur innan användning.

Läs den detaljerade bruksanvisningen innan du injicerar Praluent.

Var injektionen ska göras

Praluent injiceras under huden i låret, magen eller överarmen.

Läs i den detaljerade bruksanvisningen om var du injicerar.

Att lära sig hur man använder den förfyllda pennan

Innan du använder pennan för första gången kommer läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal att visa dig hur du injicerar Praluent.

 • Läs alltid Bruksanvisningen som finns i kartongen.

 • Använd alltid pennan såsom beskrivet i Bruksanvisningen.

Om du använt för stor mängd av Praluent

Om du använt mer Praluent än du ska, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Praluent

Om du missar att ta en dos Praluent, injicera den missade dosen så snart du kan. Ta sedan din nästa dos vid vanliga tidpunkten. På så vis kommer du åter in i det ursprungliga injektionsschemat. Om du inte är säker på när du ska injicera Praluent, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Praluent

Sluta inte att använda Praluent utan att tala med läkare. Om du slutar använda Praluent kan dina kolesterolnivåer öka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du utvecklar en allvarlig allergisk reaktion ska du sluta använda Praluent och omedelbart kontakta läkare. Allvarliga allergiska reaktioner såsom överkänslighet (t.ex. svårigheter att andas), mynteksem (röda prickar på huden, ibland med blåsor) och allergisk kärlinflammation (en särskild form av överkänslighetsreaktion med symtom såsom diarré med utslag eller lilafärgade prickar på huden) har i vissa fall setts (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).

Ytterligare biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • rodnad, klåda, svullnad, smärta eller ömhet där läkemedlet injicerats (reaktioner vid injektionsstället)

 • tecken eller symtom på övre luftvägsinfektion såsom halsont, nästäppa, nysningar

 • klåda

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

 • röda och kliande bulor eller nässelfeber (urtikaria)


Ingen känd frekvens

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföring av Praluent, men det finns ingen känd frekvens på hur ofta de förekommer:

 • influensaliknande sjukdom

 • Svårigheter att andas, eller svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga (angioödem)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Praluent ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Får ej frysas.

Förvara pennan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Om nödvändigt kan enskilda förfyllda pennor förvaras utanför kylskåp vid

högst 25 °C skyddat från ljus under en sammanhängande period av högst 30 dagar. Efter att Praluent tagits ut från kylskåpet måste det användas inom 30 dagar eller kasseras.

Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller grumligt, eller om det innehåller flagor eller synliga partiklar.

Efter användning, lägg pennan i en sticksäker behållare. Fråga apotekspersonalen hur du ska kasta behållaren. Återanvänd inte behållaren.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är alirokumab.


  Praluent 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

  Varje förfylld penna innehåller 75 milligram alirokumab.


  Praluent 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

  Varje förfylld penna innehåller 150 milligram alirokumab.

  Praluent 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

  Varje förfylld penna innehåller 300 milligram alirokumab.


 • Övriga innehållsämnen är histidin, sukros, polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Praluent är en klar, färglös till svagt gul injektionsvätska, lösning som levereras i en förfylld penna.

Praluent 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

1 förfylld penna med grön knapp innehåller 1 ml lösning och ger en dos om 75 mg alirokumab.

Den finns tillgänglig i förpackningsstorlekar med 1, 2 eller 6 förfyllda pennor.


1 förfylld penna utan aktiveringsknapp innehåller 1 ml lösning och ger en dos om 75 mg alirokumab.

Den finns tillgänglig i förpackningsstorlekar med 1, 2 eller 6 förfyllda pennor utan aktiveringsknapp.

Praluent 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

1 förfylld penna med grå knapp innehåller 1 ml lösning och ger en dos om 150 mg alirokumab.

Den finns tillgänglig i förpackningsstorlekar med 1, 2 eller 6 förfyllda pennor.

1 förfylld penna utan aktiveringsknapp innehåller 1 ml lösning och ger en dos om 150 mg alirokumab.

Den finns tillgänglig i förpackningsstorlekar med 1, 2 eller 6 förfyllda pennor utan aktiveringsknapp.


Praluent 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

1 förfylld penna utan aktiveringsknapp innehåller 2 ml lösning och ger en dos om 300 mg alirokumab.

Den finns tillgänglig i förpackningsstorlekar med 1 eller 3 förfyllda pennor utan aktiveringsknapp.

Eventuellt kommer inte alla styrkor och förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F – 75008 Paris

Frankrike

Tillverkare

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Hoechst

Brüningstraße 50

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Tillverkare

Genzyme Ireland Ltd

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-14.


Bruksanvisning

Praluent förfylld penna

Delarna av Praluentpennan visas i bilden nedan

Bilden visar Praluentpennans delar

Viktig information

 • Läkemedlet injiceras under huden och kan ges av dig själv eller någon annan (vårdgivare).

 • Pennan kan endast användas för en injektion och måste kasseras efter användning.

Gör följande

 • Förvara Praluentpennan utom syn- och räckhåll för barn.

 • Läs alla instruktioner noggrant innan du använder Praluentpennan.

 • Följ dessa instruktioner varje gång du använder Praluentpennan.

Gör inte

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet.

 • Använd inte pennan om den tappats eller skadats.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte är ordentligt fastsatt.

 • Återanvänd inte pennan.

 • Skaka inte pennan.

 • Pennan får ej frysas.

 • Utsätt inte pennan för direkt solljus.

Behåll den här bruksanvisningen. Om du har frågor, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal, eller ring Sanofi-numret som anges i bipacksedeln.

STEG A: Förberedelse innan injektion

Innan du börjar kommer du att behöva:

 • Praluentpennan

 • Alkoholservetter

 • Bomullstuss eller gasbinda

 • En sticksäker behållare (se Steg B, 8)

1. Titta på pennans etikett.

 • Kontrollera att du har rätt produkt och rätt dos.

 • Kontrollera utgångsdatum: använd inte om utgångsdatum har passerats.

Bilden visar pennans etikett

2. Titta på fönstret.

 • Kontrollera att lösningen är klar, färglös till svagt gul och fri från partiklar – om inte, använd den inte (se bild A).

 • Du ser kanske en luftbubbla. Det är normalt.

 • Använd inte om fönstret är helt gult (se bild B).

Bilden visar pennans fönster

3. Låt pennan anta rumstemperatur i 30 till 40 minuter.

 • Värm inte upp pennan, låt den bli rumstempererad av sig själv.

 • Lägg inte tillbaka pennan i kylskåpet.

4. Förbered injektionsstället.

 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka med handduk.

 • Du kan injicera i:

  1. lår

  2. mage (utom området 5 cm från naveln)

  3. den yttre sidan av din överarm

   (Se bild).

 • Du kan stå eller sitta när du ger dig själv injektionen.

 • Tvätta huden på injektionsområdet med en alkoholservett.

 • Injicera inte i hud som är öm, hård, rodnad eller känns het.

 • Injicera inte nära en synlig ven (blodkärl).

 • Byt injektionsställe vid varje injektion.

 • Injicera inte Praluent och andra injektionsläkemedel vid samma injektionsställe.

Bilden visar injektionsställen på kroppen

STEG B: Hur man injicerar

1. Efter att du avslutat alla steg i “Steg A: Förberedelse inför injektion”, dra av den blå skyddshylsan

 • Dra inte av det blå skyddshylsan innan du är redo att injicera.

 • Sätt inte på den blå skyddshylsan.

Bilden visar den blå skyddshylsan

2. Håll Praluentpennan så här.

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet.

 • Försäkra dig om att du kan se fönstret.

Bilden visar hur man håller Praluentpennan

3. Tryck ned det gula säkerhetsskyddet mot huden i ungefär 90° vinkel.

 • Tryck och håll pennan stadigt mot kroppen tills det gula säkerhetsskyddet inte längre syns. Pennan kommer inte att fungera såvida inte det gula säkerhetsskyddet är helt nedtryckt.

 • Om det behövs, nyp om huden för att försäkra dig om att injektionsstället är stadigt.

Bilden visar hur man håller Praluentpennan mot huden vid injektionsstället

4. Tryck och släpp omedelbart den gröna knappen med tummen.

 • Du kommer att höra ett klick. Injektionen har nu påbörjats.

 • Fönstret kommer att börja bli gult.

Bilden visar klicket som hörs när injektionen påbörjats

5. Fortsätt att hålla pennan mot huden efter att du släppt knappen.

 • Injektionen kan ta upp till 20 sekunder.

Bilden visar hur man fortsätter hålla pennan mot huden efter man släppt knappen

6. Kontrollera att fönstret har blivit gult innan du avlägsnar pennan.

 • Avlägsna inte pennan förrän hela fönstret har blivit gult.

 • Din injektion är fullständig när fönstret har blivit helt gult, du kommer eventuellt höra ett till klickljud.

 • Om fönstret inte blir fullständigt gult kan du ringa Sanofi för att få hjälp. Ge inte dig själv en andra dos utan att tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Klick

7. Dra bort pennan från huden.

 • Gnugga inte huden efter injektion.

 • Om det blöder, tryck en bomullstuss eller gasbinda på stället till dess blödningen slutar.

Bilden visar hur man drar bort pennan från huden

8. Kasta penna och skyddshylsa.

 • Sätt inte tillbaka den blå skyddshylsan.

 • Kasta pennan och skyddshylsen i en sticksäker behållare omedelbart efter användning.

 • Fråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal hur du ska kasta behållaren.

 • Förvara alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Bilden visar att man kastar pennan och skyddhylsan i en sticksäker behållare

Praluent förfylld penna

Praluentpennans delar visas i denna bild.

Bilden visar praluentpennans delar

Viktig information

 • Läkemedlet injiceras under huden och kan ges av dig själv eller någon annan (vårdgivare).

 • Pennan kan endast användas för en injektion och måste kasseras efter användning.

Gör följande

 • Förvara Praluentpennan utom syn- och räckhåll för barn.

 • Läs alla instruktioner noggrant innan du använder Praluentpennan.

 • Följ dessa instruktioner varje gång du använder Praluentpennan.

Gör inte

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet.

 • Använd inte pennan om den tappats eller skadats.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte är ordentligt fastsatt.

 • Återanvänd inte pennan.

 • Skaka inte pennan.

 • Pennan får ej frysas.

 • Utsätt inte pennan för direkt solljus.

Behåll den här bruksanvisningen. Om du har frågor, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal, eller ring Sanofi-numret som anges i bipacksedeln.

STEG A: Förberedelse innan injektion

Innan du börjar kommer du att behöva:

 • Praluentpennan

 • Alkoholservetter

 • Bomullstuss eller gasbinda

 • En sticksäker behållare (se Steg B, 8).

1. Titta på pennans etikett.

 • Kontrollera att du har rätt produkt och rätt dos.

 • Kontrollera utgångsdatum: använd inte om utgångsdatum har passerats.

Bilden visar pennans etikett

2. Titta på fönstret.

 • Kontrollera att lösningen är klar, färglös till svagt gul och fri från partiklar – om inte, använd den inte (se bild A).

 • Du ser kanske en luftbubbla. Det är normalt.

 • Använd inte om fönstret är helt gult (se bild B).

Bilden visar pennans fönster

3. Låt pennan anta rumstemperatur i 30 till 40 minuter.

 • Värm inte upp pennan, låt den bli rumstempererad av sig själv.

 • Lägg inte tillbaka pennan i kylskåpet.

4. Förbered injektionsstället.

 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka med handduk.

 • Du kan injicera i:

  1. lår

  2. mage (utom området 5 cm från naveln)

  3. den yttre sidan av din överarm

   (Se bild).

 • Du kan stå eller sitta när du ger dig själv injektionen.

 • Tvätta huden på injektionsområdet med en alkoholservett.

 • Injicera inte i hud som är öm, hård, rodnad eller känns het.

 • Injicera inte nära en synlig ven (blodkärl).

 • Byt injektionsställe vid varje injektion.

 • Injicera inte Praluent och andra injektionsläkemedel vid samma injektionsställe.

Bilden visar injektionsställen på kroppen

STEG B: Hur man injicerar

1. Efter att du avslutat alla steg i “Steg A: Förberedelse inför injektion”, dra av den blå skyddshylsan

 • Dra inte av det blå skyddshylsan innan du är redo att injicera.

 • Sätt inte på den blå skyddshylsan.

Bilden visar den blå skyddshylsan

2. Håll Praluentpennan så här.

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet.

 • Försäkra dig om att du kan se fönstret.

Bilden visar hur man håller Praluentpennan mot huden vid injektionsstället

3. Tryck ned det gula säkerhetsskyddet mot huden i ungefär 90° vinkel.

 • Tryck och håll pennan stadigt mot kroppen tills det gula säkerhetsskyddet inte längre syns. Pennan kommer inte att fungera såvida inte det gula säkerhetsskyddet är helt nedtryckt.

 • Om det behövs, nyp om huden för att försäkra dig om att injektionsstället är stadigt.

Bilden visar hur man håller Praluentpennan mot huden vid injektionsstället

4. Tryck och släpp omedelbart den grå knappen med tummen

 • Du kommer att höra ett klick. Injektionen har nu påbörjats.

 • Fönstret kommer att börja bli gult.

Bilden visar klicket som hörs när injektionen påbörjats

5. Fortsätt att hålla pennan mot huden efter att du släppt knappen

 • Injektionen kan ta upp till 20 sekunder.

Bilden visar hur man fortsätter hålla pennan mot huden efter man släppt knappen

6. Kontrollera att fönstret har blivit gult innan du avlägsnar pennan

 • Avlägsna inte pennan förrän hela fönstret har blivit gult.

 • Din injektion är fullständig när fönstret har blivit helt gult, du kommer eventuellt höra ett till klickljud.

 • Om fönstret inte blir fullständigt gult kan du ringa Sanofi för att få hjälp. Ge inte dig själv en andra dos utan att tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Klick

7. Dra bort pennan från huden.

 • Gnugga inte huden efter injektion.

 • Om det blöder, tryck en bomullstuss eller gasbinda på stället till dess blödningen slutar.

Bilden visar hur man drar bort pennan från huden

8. Kasta penna och skyddshylsa

 • Sätt inte tillbaka den blå skyddshylsan.

 • Kasta pennan och skyddshylsan i en sticksäker behållare omedelbart efter användning.

 • Fråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal hur du ska kasta behållaren.

 • Förvara alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Bilden visar att man ska kasta pennan och skyddshylsan i en sticksäker behållare

Praluent förfylld penna

Bruksanvisning

Delarna av Praluentpennan visas i bilden nedan.

Bild på penna 75 mg


Viktig information

 • Läkemedlet injiceras under huden och kan ges av dig själv eller någon annan (vårdgivare).

 • Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv eller någon annan om du inte blivit tränad av sjukvårdspersonal.

 • Pennan kan endast användas för en injektion och måste kasseras efter användning.

Gör följande

 • Förvara Praluentpennan utom syn- och räckhåll för barn.

 • Läs alla instruktioner noggrant innan du använder Praluentpennan.

 • Följ dessa instruktioner varje gång du använder Praluentpennan.

Gör inte

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet.

 • Använd inte pennan om den tappats eller skadats.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte ordentligt fastsatt.

 • Återanvänd inte pennan.

 • Skaka inte pennan.

 • Pennan får ej frysas.

 • Utsätt inte pennan för extrem värme.

 • Utsätt inte pennan för direkt solljus.

Behåll den här bruksanvisningen. Om du har frågor, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal, eller ring Sanofi-numret som anges i bipacksedeln.


STEG A: Förberedelse innan injektion


Innan du börjar kommer du att behöva:

 • Praluentpennan

 • Alkoholservetter

 • Bomullstuss eller gasbinda

 • En sticksäker behållare (se Steg B 7).

1. Titta på pennans etikett.

 • Kontrollera att du har rätt produkt och rätt dos.

 • Kontrollera utgångsdatum: använd inte om utgångsdatum har passerats.

 • Använd inte Praluentpennan om den tappats på hård yta eller skadats.

Bild på etikett 75 mg
2. Titta på fönstret.

 • Kontrollera att lösningen är klar, färglös till svagt gul och fri från partiklar (se bild A).

 • Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller grumligt, eller om det innehåller flagor eller synliga partiklar.

 • Du ser kanske en luftbubbla. Det är normalt.

 • Använd inte om fönstret är helt gult (se bild B).

Bild 3

3. Låt pennan anta rumstemperatur i 30 till 40 minuter.

 • Detta är viktigt för administrering av hela dosen och för att minimera obehag.

 • Värm inte upp pennan, låt den bli rumstempererad av sig själv.

 • Lägg inte tillbaka pennan i kylskåpet.

4. Förbered injektionsstället.

 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka med handduk.

 • Du kan injicera i (se bild):

  1. framsida lår

  2. mage (utom området 5 cm från naveln)

  3. den yttre sidan av din överarm (ges bara av vårdgivare)

 • Du kan stå eller sitta när du ger dig själv injektionen.

 • Tvätta huden på injektionsområdet med en alkoholservett.

 • Injicera inte i hud som är öm, hård, rodnad eller känns het.

 • Injicera inte nära en synlig ven (blodkärl).

 • Byt (rotera) injektionsställe varje gång du ger dig själv en injektion.

 • Om du behöver använda samma injektionsställe, se till att det inte är på exakt samma ställe som förra gången.

 • Injicera inte Praluent och andra injektionsläkemedel vid samma injektionsställe.

Bild 4
STEG B: Hur man injicerar

1. Efter att du avslutat alla steg i “Steg A: Förberedelse inför injektion”, dra av den blå skyddshylsan

 • Dra inte av det blå skyddshylsan innan du är redo att injicera.

 • Sätt inte på den blå skyddshylsan.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte ordentligt fastsatt.

Bild 5


2. Håll Praluentpennan såhär.

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet. Nålen finns inuti det gula säkerhetsskyddet.

 • Försäkra dig om att du kan se fönstret.

 • Tryck inte pennan mot din hud förrän du är redo att injicera.

Bild 6


3. Tryck ned det gula säkerhetsskyddet mot huden i ungefär 90° vinkel.

 • Nyp om huden för att försäkra dig om att injektionsstället är stadigt.

 • Tryck pennan rakt ned mot din hud tills det gula säkerhetsskyddet har tryckts hela vägen in i pennan och håll kvar (se bild).

 • Injektionen kommer inte att påbörjas förrän det gula säkerhetsskyddet är helt nedtryckt.

 • Det kommer klicka till när injektionen startar. Fönstret kommer börja bli gult.

Bild 7

4. F ortsätt hålla pennan mot huden

 • Du kan höra ett andra klick.

 • Kontrollera att hela fönstret har blivit gult.

 • Räkna sedan sakta till 5.

Bild 8
5. Kontrollera igen att fönstret har blivit gult, innan du tar bort pennan

 • Om fönstret inte har blivit fullständigt gult kan du ringa Sanofi för att få hjälp.

 • Ge inte dig själv en andra dos utan att tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

6. Dra bort pennan från huden.

 • Gnugga inte huden efter injektion.

 • Om det blöder, tryck en bomullstuss eller gasbinda på stället till dess blödningen slutar.

Bild på dra bort penna

7. Kasta penna och skyddshylsa

 • Sätt inte tillbaka den blå skyddshylsan.

 • Kasta pennan och skyddshylsan i en sticksäker behållare omedelbart efter användning.

 • Fråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal hur du ska kasta behållaren.

 • Förvara alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Slänga penna

Praluent förfylld penna

Bruksanvisning

Delarna av Praluentpennan visas i bilden nedan.

Penna 150 mg

Viktig information

 • Läkemedlet injiceras under huden och kan ges av dig själv eller någon annan (vårdgivare).

 • Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv eller någon annan om du inte blivit tränad av sjukvårdspersonal.

 • Pennan kan endast användas för en injektion och måste kasseras efter användning.

Gör följande

 • Förvara Praluentpennan utom syn- och räckhåll för barn.

 • Läs alla instruktioner noggrant innan du använder Praluentpennan.

 • Följ dessa instruktioner varje gång du använder Praluentpennan.

Gör inte

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet.

 • Använd inte pennan om den tappats eller skadats.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte är ordentligt fastsatt.

 • Återanvänd inte pennan.

 • Skaka inte pennan.

 • Pennan får ej frysas.

 • Utsätt inte pennan för extrem värme.

 • Utsätt inte pennan för direkt solljus.

Behåll den här bruksanvisningen. Om du har frågor, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal, eller ring Sanofi-numret som anges i bipacksedeln.

STEG A: Förberedelse innan injektion

Innan du börjar kommer du att behöva:

 • Praluentpennan

 • Alkoholservetter

 • Bomullstuss eller gasbinda

 • En sticksäker behållare (se Steg B 7).

1. Titta på pennans etikett.

 • Kontrollera att du har rätt produkt och rätt dos. 

 • Kontrollera utgångsdatum: använd inte om utgångsdatum har passerats.

 • Använd inte Praluentpennan om den tappats på hård yta eller skadats.

etikett 150 mg/ml

2. Titta på fönstret.

 • Kontrollera att lösningen är klar, färglös till svagt gul och fri från partiklar (se bild A).

 • Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller grumligt, eller om det innehåller flagor eller synliga partiklar.

 • Du ser kanske en luftbubbla. Det är normalt.

 • Använd inte om fönstret är helt gult (se bild B).

A och B

3. Låt pennan anta rumstemperatur i 30 till 40 minuter.

 • Detta är viktigt för administrering av hela dosen och för att minimera obehag.

 • Värm inte upp pennan, låt den bli rumstempererad av sig själv.

 • Lägg inte tillbaka pennan i kylskåpet.

4. Förbered injektionsstället.

 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka med handduk.

 • Du kan injicera i (se bild):

  1. framsida lår

  2. mage (utom området 5 cm från naveln)

  3. den yttre sidan av din överarm (ges bara av vårdgivare)

 • Du kan stå eller sitta när du ger dig själv injektionen.

 • Tvätta huden på injektionsområdet med en alkoholservett.

 • Injicera inte i hud som är öm, hård, rodnad eller känns het.

 • Injicera inte nära en synlig ven (blodkärl).

 • Byt (rotera) injektionsställe varje gång du ger dig själv en injektion.

 • Om du behöver använda samma injektionsställe, se till att det inte är på exakt samma ställe som förra gången.

 • Injicera inte Praluent och andra injektionsläkemedel vid samma injektionsställe.

Injektionsställe

STEG B: Hur man injicerar

1. Efter att du avslutat alla steg i “Steg A: Förberedelse inför injektion”, dra av den blå skyddshylsan

 • Dra inte av det blå skyddshylsan innan du är redo att injicera.

 • Sätt inte på den blå skyddshylsan.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte är ordentligt fastsatt.

Dra av skyddshylsan

2. Håll Praluentpennan såhär.

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet. Nålen finns inuti det gula säkerhetsskyddet.

 • Försäkra dig om att du kan se fönstret.

 • Tryck inte pennan mot din hud förrän du är redo att injicera.

Hur hålla pennan

3. Tryck ned det gula säkerhetsskyddet mot huden i ungefär 90° vinkel.

 • Nyp om huden för att försäkra dig om att injektionsstället är stadigt.

 • Tryck pennan rakt ned mot din hud tills det gula säkerhetsskyddet har tryckts hela vägen in i pennan och håll kvar (se bild).

 • Injektionen kommer inte att påbörjas förrän det gula säkerhetsskyddet är helt nedtryckt.

 • Det kommer klicka till när injektionen startar. Fönstret kommer börja bli gult.

Hur trycka pennan

4. F ortsätt hålla pennan mot huden

 • Du kan höra ett andra klick.

 • Kontrollera att hela fönstret har blivit gult.

 • Räkna sedan sakta till 5.

Räkna

5. Kontrollera igen att fönstret har blivit gult, innan du tar bort pennan

 • Om fönstret inte har blivit fullständigt gult kan du ringa Sanofi för att få hjälp.

 • Ge inte dig själv en andra dos utan att tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

6. Dra bort pennan från huden.

 • Gnugga inte huden efter injektion.

 • Om det blöder, tryck en bomullstuss eller gasbinda på stället till dess blödningen slutar.

Dra bort penna

7. Kasta penna och skyddshylsa

 • Sätt inte tillbaka den blå skyddshylsan.

 • Kasta pennan och skyddshylsan i en sticksäker behållare omedelbart efter användning.

 • Fråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal hur du ska kasta behållaren.

 • Förvara alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Kasta pennan

Praluent förfylld penna

Bruksanvisning

Delarna av Praluentpennan visas i bilden nedan.

Pennan 300 mg

Viktig information

 • Läkemedlet injiceras under huden och kan ges av dig själv eller någon annan (vårdgivare).

 • Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv eller någon annan om du inte blivit tränad av sjukvårdspersonal.

 • Pennan kan endast användas för en injektion och måste kasseras efter användning.

Gör följande

 • Förvara Praluentpennan utom syn- och räckhåll för barn.

 • Läs alla instruktioner noggrant innan du använder Praluentpennan.

 • Följ dessa instruktioner varje gång du använder Praluentpennan.

Gör inte

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet.

 • Använd inte pennan om den tappats eller skadats.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte ordentligt fastsatt.

 • Återanvänd inte pennan.

 • Skaka inte pennan

 • Pennan får ej frysas.

 • Utsätt inte pennan för extrem värme.

 • Utsätt inte pennan för direkt solljus.

Behåll den här bruksanvisningen. Om du har frågor, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal, eller ring Sanofi-numret som anges i bipacksedeln.

STEG A: Förberedelse innan injektion

Innan du börjar kommer du att behöva:

 • Praluentpennan

 • Alkoholservetter

 • Bomullstuss eller gasbinda

 • En sticksäker behållare (se Steg B 7).

1. Titta på pennans etikett.

 • Kontrollera att du har rätt produkt och rätt dos.

 • Kontrollera utgångsdatum: använd inte om utgångsdatum har passerats.

 • Använd inte Praluentpennan om den tappats på hård yta eller skadats.

 Etikett 300 mg/ml

2. Titta på fönstret.

 • Kontrollera att lösningen är klar, färglös till svagt gul och fri från partiklar (se bild A).

 • Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller grumligt, eller om det innehåller flagor eller synliga partiklar.

 • Du ser kanske en luftbubbla. Det är normalt.

 • Använd inte om fönstret är helt gult (se bild B).

A och B

3. Låt pennan anta rumstemperatur i 30 till 40 minuter.

 • Detta är viktigt för administrering av hela dosen och för att minimera obehag.

 • Värm inte upp pennan, låt den bli rumstempererad av sig själv.

 • Lägg inte tillbaka pennan i kylskåpet.

4. Förbered injektionsstället.

 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka med handduk.

 • Du kan injicera i (se bild):

  1. framsida lår

  2. mage (utom området 5 cm från naveln)

  3. den yttre sidan av din överarm (ges bara av vårdgivare)

 • Du kan stå eller sitta när du ger dig själv injektionen.

 • Tvätta huden på injektionsområdet med en alkoholservett.

 • Injicera inte i hud som är öm, hård, rodnad eller känns het.

 • Injicera inte nära en synlig ven (blodkärl).

 • Byt (rotera) injektionsställe varje gång du ger dig själv en injektion.

 • Om du behöver använda samma injektionsställe, se till att det inte är på exakt samma ställe som förra gången.

 • Injicera inte Praluent och andra injektionsläkemedel vid samma injektionsställe.

Injektionsställen

STEG B: Hur man injicerar

1. Efter att du avslutat alla steg i “Steg A: Förberedelse inför injektion”, dra av den blå skyddshylsan

 • Dra inte av det blå skyddshylsan innan du är redo att injicera.

 • Sätt inte på den blå skyddshylsan.

 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte ordentligt fastsatt.

lossa skyddshylsan

2. Håll Praluentpennan såhär.

 • Rör inte det gula säkerhetsskyddet. Nålen finns inuti det gula säkerhetsskyddet.

 • Försäkra dig om att du kan se fönstret.

 • Tryck inte pennan mot din hud förrän du är redo att injicera.

Rör ej säkerhetsskyddet

3. Tryck ned det gula säkerhetsskyddet mot huden i ungefär 90° vinkel.

 • Nyp om huden för att försäkra dig om att injektionsstället är stadigt.

 • Tryck pennan rakt ned mot din hud tills det gula säkerhetsskyddet har tryckts hela vägen in i pennan och håll kvar (se bild).

 • Injektionen kommer inte att påbörjas förrän det gula säkerhetsskyddet är helt nedtryckt.

 • Det kommer klicka till när injektionen startar. Fönstret kommer börja bli gult.

vinkel vid injektion

4. Forstsätt hålla pennan mot huden

 • Du kan höra ett andra klick.

 • Kontrollera att hela fönstret har blivit gult.

 • Räkna sedan sakta till 5.

Bild 26

5. Kontrollera igen att fönstret har blivit gult, innan du tar bort pennan

 • Om fönstret inte har blivit fullständigt gult kan du ringa Sanofi för att få hjälp.

 • Ge inte dig själv en andra dos utan att tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

6. Dra bort pennan från huden.

 • Gnugga inte huden efter injektion.

 • Om det blöder, tryck en bomullstuss eller gasbinda på stället till dess blödningen slutar.

Lyft av pennan

7. Kasta penna och skyddshylsa

 • Sätt inte tillbaka den blå skyddshylsan.

 • Kasta pennan och skyddshylsan i en sticksäker behållare omedelbart efter användning.

 • Fråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal hur du ska kasta behållaren.

 • Förvara alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Kasta penna