Posaconazole AHCL

Oral suspension 40 mg/ml Posakonazol 105 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

5616:75

Köp via recept

EAN: 5055565754559

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Posaconazole AHCL

40 mg/ml oralsuspension
posakonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Posaconazole AHCL är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Posaconazole AHCL
3. Hur du använder Posaconazole AHCL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Posaconazole AHCL ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Posaconazole AHCL är och vad det används för

Posaconazole AHCL innehåller en läkemedelssubstans som heter posakonazol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för ”antisvampläkemedel”. Det används för att förebygga eller behandla många olika svampinfektioner.

Det här läkemedlet verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av vissa typer av svampar som kan orsaka infektioner.

Posaconazole AHCL kan användas hos vuxna för att behandla följande typer av svampinfektioner när andra antisvampläkemedel inte har fungerat eller du har fått sluta ta dem:

 • infektioner, orsakade av svamp ur familjen Aspergillus, som inte har förbättrats vid behandling med antisvampläkemedlen amfotericin B eller itrakonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med dessa läkemedel.

 • infektioner, orsakade av svamp ur familjen Fusarium, som inte har förbättrats vid behandling med amfotericin B eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med amfotericin B.

 • infektioner, orsakade av svamp som orsakar tillstånden kromoblastomykos och mycetom, vilka inte har förbättrats vid behandling med itrakonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med itrakonazol.

 • infektioner, orsakade av svamp som kallas Coccidioides, som inte har förbättrats vid behandling med ett eller flera av läkemedlen amfotericin B, itrakonazol eller flukonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med dessa läkemedel.

 • infektioner i munnen eller halsregionen (känt som “torsk”) förorsakade av svampar som heter Candida, vilka inte behandlats tidigare.

Det här läkemedlet kan också användas för att förebygga svampinfektioner hos vuxna som löper stor risk att få en svampinfektion så som:

 • patienter som har ett svagt immunsystem på grund av kemoterapi mot ”akut myeloisk leukemi” (AML) eller ”myelodysplastiska syndrom” (MDS)

 • patienter som använder höga doser av en behandling som hämmar immunförsvaret efter ”hematopoetisk stamcellstransplantation” (HSCT).

2. Vad du behöver veta innan du använder Posaconazole AHCL

Använd inte Posaconazole AHCL

 • om du är allergisk mot posakonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, kinidin, läkemedel som innehåller ”ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin, eller en ”statin” så som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin.

Ta inte Posaconazole AHCL om något av det ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Posaconazole AHCL.

Se avsnittet ”Andra läkemedel och Posaconazole AHCL” nedan för mer information inklusive information om andra läkemedel som kan påverka Posaconazole AHCL.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Posaconazole AHCL

 • om du har haft en allergisk reaktion mot något annat antisvampläkemedel så som ketokonazol, flukonazol, itrakonazol och vorikonazol.

 • om du har eller någonsin har haft leverbesvär. Du kan behöva ta blodprover medan du tar detta läkemedel.

 • om du utvecklar allvarlig diarré eller kräkningar, eftersom dessa tillstånd kan begränsa effekten av detta läkemedel.

 • om du har en onormal hjärtrytm, vid undersökning (EKG), som visar på ett besvär som kallas långt QTc‑intervall.

 • om du har en svaghet i hjärtmuskeln eller hjärtsvikt.

 • om du har mycket långsamma hjärtslag.

 • om du har någon form av störning av hjärtrytmen.

 • om du har någon form av problem med blodnivåerna av kalium, magnesium eller kalcium.

 • om du tar vinkristin, vinblastin eller andra ”vincaalkaloider” (läkemedel som används för att behandla cancer).

Om något av det ovan gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Posaconazole AHCL.

Om du utvecklar allvarlig diarré eller kräkningar (mår illa) när du tar Posaconazole AHCL, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska genast eftersom detta kan hindra det från att fungera på rätt sätt. Se avsnitt 4 för mer information.

Barn och ungdomar

Posaconazole AHCL ska inte ges till barn (17 år och yngre).

Andra läkemedel och Posaconazole AHCL

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Posaconazole AHCL om du tar något av följande:

 • terfenadin (används för att behandla allergier)

 • astemizol (används för att behandla allergier)

 • cisaprid (används för att behandla magbesvär)

 • pimozid (används för att behandla symtom vid Tourettes syndrom)

 • halofantrin (används för att behandla malaria)

 • kinidin (används för att behandla onormal hjärtrytm).

Posaconazole AHCL kan öka mängden i blodet av dessa läkemedel vilket kan orsaka väldigt allvarliga störningar av din hjärtrytm:

 • läkemedel som innehåller ”ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin vilka används för att behandla migrän. Posaconazole AHCL kan öka mängden av dessa läkemedel i blodet vilket kan leda till kraftigt minskat blodflöde till dina fingrar eller tår och orsaka skador.

 • en ”statin” så som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin som används för behandling av högt kolesterol.

Ta inte Posaconazole AHCL om något av det ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel

Se listan ovan på läkemedel som inte får användas medan du tar Posaconazole AHCL. Förutom de läkemedel som nämns ovan finns det andra läkemedel som medför en risk för rytmproblem som kan bli större när de tas med Posaconazole AHCL. Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar (receptbelagda eller receptfria).

Vissa läkemedel kan öka risken för biverkningar av Posaconazole AHCL genom att öka mängden Posaconazole AHCL i blodet. Följande läkemedel kan minska effekten av Posaconazole AHCL genom att minska mängden av Posaconazole AHCL i blodet:

 • rifabutin och rifampicin (används för att behandla vissa infektioner). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina blodvärden testas och vissa sannolika biverkningar av rifabutin övervakas.

 • vissa läkemedel som används för att behandla eller förebygga epileptiska anfall, inkluderande fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller primidon.

 • efavirenz och fosamprenavir som används för att behandla hiv‑infektion.

 • läkemedel som används för att minska magsyra såsom cimetidin och ranitidin eller omeprazol och liknande läkemedel som kallas protonpumpshämmare.

Posaconazole AHCL kan möjligen öka risken för biverkningar av vissa andra läkemedel genom att öka mängden av dessa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel inkluderar:

 • vinkristin, vinblastin och andra ”vincaalkaloider” (används för att behandla cancer)

 • ciklosporin (används under eller efter transplantationskirurgi)

 • takrolimus och sirolimus (används under eller efter transplantationskirurgi)

 • rifabutin (används för att behandla vissa infektioner)

 • läkemedel mot hiv som kallas proteashämmare (däribland lopinavir och atazanavir som ges med ritonavir)

 • midazolam, triazolam, alprazolam eller andra ”bensodiazepiner” (används som lugnande medel eller muskelavslappnande medel)

 • diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin eller andra ”kalciumantagonister” (används för att behandla högt blodtryck)

 • digoxin (används för att behandla hjärtsvikt)

 • glipizid eller andra ”sulfonylurea” (används för att behandla högt blodsocker).

Om något av det ovan gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Posaconazole AHCL.

Posaconazole AHCL med mat, dryck och alkohol

För att förbättra upptaget av posakonazol ska det tas med eller omedelbart efter en måltid eller en näringsdryck när det är möjligt (se avsnitt 3 ”Hur du tar Posaconazole AHCL”). Det finns ingen information om effekten av alkohol påposakonazol.

Graviditet, amning och fertilitet

Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du börjar använda Posaconazole AHCL. Ta inte Posaconazole AHCL under graviditeten om inte din läkare säger till dig att göra det.

Du ska använda effektiva preventivmedel medan du tar detta läkemedel om du är kvinna och kan bli gravid. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under behandlingen med Posaconazole AHCL.

Amma inte medan du behandlas med Posaconazole AHCL, eftersom små mängder kan passera över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, dåsig eller få dimsyn när du tar Posaconazole AHCL, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om detta händer, kör inte bil eller använd inte maskiner och kontakta din läkare.

Posaconazole AHCL innehåller hjälpämnen

Posaconazole AHCL innehåller ca 1,75 g glukos per 5 ml suspension. Du bör inte ta detta läkemedel om du har ett tillstånd som kallas glukos‑galaktosmalabsorption och du bör ta hänsyn till denna glukosmängd om du av någon anledning måste kontrollera ditt sockerintag.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml suspension, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Posaconazole AHCL

Byt inte mellan att ta posakonazol tabletter och posakonazol oral suspension utan att tala med läkare eller apotekspersonal, eftersom det kan leda till bristande effekt eller ökad risk för biverkningar.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare kommer att följa effekten och ditt tillstånd och avgöra hur länge Posaconazole AHCL måste ges och om några ändringar av din dagliga dos krävs.

Tabellen nedan visar den rekommenderade dosen och behandlingslängden, dessa beror på vilken typ av infektion du har och kan bli individuellt anpassade för dig av din läkare. Ändra inte dosen eller behandlingsschemat själv innan du har rådfrågat din läkare.

När det är möjligt ska du ta posakonazol under eller omedelbart efter mat eller en näringsdryck.

Indikation

Rekommenderad dos och behandlingslängd

Behandling av motståndskraftiga svampinfektioner (invasiv  aspergillusinfektion, fusariusinfektion, kromoblastomykosinfektion/mycetom, coccidioidomykosinfektion)

Den rekommenderade dosen är 200 mg (en 5 ml sked) som tas fyra gånger dagligen.

Alternativt, om dinläkare rekommenderar det, kan duta 400 mg (två 5 ml skedar) två gånger dagligen under förutsättning att du kan ta båda doserna under eller efter en måltid eller en näringsdryck.

Förstagångsbehandling av torsk

Första behandlingsdagen ska du ta 200 mg (en 5 ml sked) en gång. Efter första dagen ska du ta 100 mg (2,5 ml) en gång dagligen.

Förebyggande av allvarliga svampinfektioner

Ta 200 mg (en 5 ml sked) tre gångerdagligen.

Om du använt för stor mängd av Posaconazole AHCL

Om du tror att du kan ha använt för mycket kontakta omedelbart läkare eller sjukvårdspersonal.

Om du har glömt att använda Posaconazole AHCL

Om du har missat en dos,ta den så fort du kommer ihåg och fortsätt därefter som tidigare. Om det däremot nästan är tid för nästa dos, ska du ta din dos när det är dags. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Tala genast med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk vård:

 • illamående eller kräkning (känsla av eller uttalade symtom), diarré

 • tecken på leverproblem – kännetecknas av gulfärgning av hud eller ögonvita, mörkfärgad urin eller blek avföring, sjukdomskänsla utan anledning, magproblem, minskad aptit eller onormal trötthet eller kraftlöshet, ökning av leverenzymer påvisade med blodprov

 • allergisk reaktion.

Andra biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • en förändring av saltnivåerna i blodet påvisade med blodprov – kännetecknas av att man kan känna sig förvirrad eller svag

 • en onormal känsla i huden, såsom domning, pirrande, kliande, krypande, stickande eller brännande känsla

 • huvudvärk

 • låga kaliumnivåer – påvisade med blodprov

 • låga magnesiumnivåer – påvisade med blodprov

 • högt blodtryck

 • aptitlöshet, buksmärta eller orolig mage, väderspänning, muntorrhet, smakförändringar

 • halsbränna (en brännande känsla i bröstet som stiger upp i halsen)

 • lägre nivåer av ”neutrofiler”, en typ av vita blodkroppar (neutropeni) – vilket kan öka risken för infektioner och kan påvisas i blodprov

 • feber

 • svaghet, yrsel, trötthet eller sömnighet

 • utslag

 • klåda

 • förstoppning

 • ändtarmsbesvär.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • anemi – kännetecknas av huvudvärk, trötthet eller yrsel, andfåddhet eller blekhet och en låg nivå av hemoglobin påvisat i blodprov

 • låg nivå av blodplättar (trombocytopeni) påvisade i blodprov – vilket kan leda till blödning

 • låg nivå av ”leukocyter”, en typ av vita blodkroppar (leukopeni) påvisade med blodprov – vilket kan öka risken för infektioner

 • hög nivå av ”eosinofiler”, en typ av vita blodkroppar (eosinofili) – vilket kan inträffa vid inflammation

 • inflammation av blodkärlen

 • problem med hjärtrytmen

 • anfall (kramper)

 • nervskada (neuropati)

 • oregelbundna hjärtslag, påvisade med EKG, hjärtklappning, långsamma eller snabba hjärtslag, högt eller lågt blodtryck

 • lågt blodtryck

 • bukspottkörtelinflammation (pankreatit) – vilket kan orsaka intensiv buksmärta

 • avbruten syretillförsel till mjälten (mjältinfarkt) – vilket kan orsaka intensiv buksmärta

 • allvarliga problem med njurarna – kännetecknas av ökad eller minskad urinmängd, missfärgad urin

 • höga blodnivåer av kreatinin – påvisade med blodprov

 • hosta, hicka

 • näsblod

 • svår skarp bröstsmärta vid inandning (pleuritisk smärta)

 • förstorade lymfkörtlar (lymfadenopati)

 • minskad känsel särskilt i huden

 • tremor

 • höga eller låga blodsockernivåer

 • dimsyn, ljuskänslighet

 • håravfall (alopeci)

 • munsår

 • skakningar, allmän sjukdomskänsla

 • smärta, ryggsmärta eller nacksmärta, smärta i armar eller ben

 • ansamling av vatten i kroppen (ödem)

 • menstruationsrubbningar (onormal blödning från vagina)

 • oförmåga att sova (sömnlöshet)

 • helt eller delvis oförmögen att tala

 • svullnad i munnen

 • onormala drömmar eller svårighet att sova

 • problem med koordination eller balans

 • inflammation i slemhinnorna

 • nästäppa

 • andningssvårigheter

 • obehagskänsla i bröstet

 • känsla av uppsvälldhet

 • milt till svårt illamående, kräkningar, kramper och diarré, vanligtvis orsakade av ett virus, buksmärta

 • rapningar

 • nervositetskänsla.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • lunginflammation – kännetecknas av känsla av andfåddhet och missfärgade slemmiga upphostningar

 • högt blodtryck i kärlen i lungorna (lunghypertoni) som kan skada lungor och hjärta allvarligt

 • problem med blodet såsom ovanlig blodlevring eller förlängd blödning

 • svåra allergiska reaktioner inklusive utspridda blåsutslag och hudfjällning

 • psykiska problem såsom att höra röster eller se saker som inte finns där

 • svimning

 • problem att tänka eller tala, ofrivilliga muskelryckningar, speciellt i händerna

 • slaganfall – kännetecknas av smärta, svaghet, domningar eller stickningar i extremiteter

 • en blind eller mörk fläck i synfältet

 • hjärtsvikt eller hjärtattack vilket kan leda till att hjärtat slutar att slå och död, rubbad hjärtrytm med plötsligt dödsfall

 • blodproppar i benen (djup ventrombos) – kännetecknas av intensiv smärta eller svullnad av benet

 • blodproppar i lungorna (lungemboli) – kännetecknas av andfåddhet eller smärta när man andas

 • blödning i magen eller tarmen – kännetecknas av blodiga kräkningar eller blod i avföringen

 • blockering av tarmen (tarmobstruktion) särskilt i ”ileum”, den nedersta delen av tunntarmen. Blockaden förhindrar innehållet i tarmen från att passera till tjocktarmen, vilket resulterar i uppblåst buk, kräkningar, svår förstoppning, aptitlöshet och kramper ”hemolytiskt uremiskt syndrom” med upplösning av röda blodkroppar (hemolys) – vilket kan hända med eller utan njursvikt

 • ”pancytopeni” onormal brist av alla blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) påvisade med blodprov

 • stora purpurfärgade missfärgningar av huden(trombotisk trombocytopen purpura)

 • svullnad av ansikte eller tunga

 • depression

 • dubbelseende

 • bröstsmärta

 • nedsatt binjurefunktion – detta kan orsaka svaghet, trötthet, aptitlöshet, missfärgning av huden

 • nedsatt funktion av hypofysen – detta kan leda till minskade blodnivåer av hormoner som påverkar funktionen av de manliga eller kvinnliga könskörtlarna

 • problem med hörseln.

Vissa patienter har också rapporterat att de känt sig förvirrade efter att de tagit Posaconazole AHCL, frekvensen är okänd.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av biverkningarna listade ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Posaconazole AHCL ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Om du har läkemedel kvar i flaskan mer än 30 dagar efter att den först öppnades ska du inte använda detta läkemedel. Lämna tillbaka flaskan med eventuellt kvarvarande suspension till apoteket.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Posaconazole AHCL är posakonazol. En milliliter oral suspension innehåller 40 milligram posakonazol.

Övriga innehållsämnen i suspensionen är makrogolglycerolhydroxistearat, natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat, simetikon (innehållande polydimetylsiloxan, polyetylenglykolsorbitantristearat, metylcellulosa, silikagel, polyetylenglykolstearat, sorbinsyra [E200], bensoesyra [E210] och svavelsyra [E513]), xantangummi (E415), natriumbensoat (E211), flytande glukos, glycerol (E422), titandioxid (E171), jordgubbssmak (innehållande propylenglykol), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Posaconazole AHCL är en vit till benvit fritt flödande suspension, förpackad i en bärnstensfärgad glasflaska. En doseringssked medföljer varje flaska för att mäta upp 2,5 och 5 ml doser av den orala suspensionen.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona s/n,

Edifici Est, 6a planta, Barcelona,

08039 Barcelona, Spanien

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House,319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex

HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 50

95-200 Pabianice

Polen

Laboratori Fundacio Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca

08040 Barcelona

Spanien

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

Wessling Hungary Kft.

Anomymus u 6

H-1045 Budapest

Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast

07/2019


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:www.ema.europa.eu