Pilokarpin Trimb

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 2 % 6 x 10 x 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

187:45

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350068601026

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pilokarpin Trimb

2 %, 4 % ögondroppar, lösning, endosbehållare
pilokarpinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pilokarpin Trimb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pilokarpin Trimb
3. Hur du använder Pilokarpin Trimb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pilokarpin Trimb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pilokarpin Trimb är och vad det används för

Pilokarpin Trimb innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid och tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom och miotika.

Pilokarpin Trimb används för att sänka trycket i ögat vid förhöjt tryck (glaukom, grön starr).

Pilokarpin Trimb sänker trycket i ögat genom att underlätta utflödet av kammarvätskan som cirkulerar i främre delen av ögat. Pilokarpin Trimb ger även en förminskning av pupillen.

Pilokarpinhydroklorid som finns i Pilokarpin Trimb kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pilokarpin Trimb

Använd inte Pilokarpin Trimb

  • om du är allergisk mot pilokarpinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en inflammation i regnbågshinnan. Ta därför kontakt med läkare om inflammation i ögat uppkommer.

Graviditet och amning

Graviditet

Pilokarpin Trimb förväntas inte medföra någon risk för fostret och kan därmed användas under graviditet.

Amning

Pilokarpin Trimb bedöms inte medföra någon risk för det nyfödda barnets hälsa och kan därför användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Pilokarpin Trimb kan orsaka närsynthet hos vissa användare. Bilkörning eller framförande av annat fordon bör ej göras innan synen kontrollerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Pilokarpin Trimb

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe 2-3 gånger per dygn.

Bruksanvisning

  • Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

  • Stäng kuvertet genom att vika kanten.

  • Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

  • Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

  • Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom.

Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Tag alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

pipett

Om du använt för stor mängd av Pilokarpin Trimb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har setts med Pilokarpin Trimb:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare ): Huvudvärk och närsynthet, speciellt i början av behandlingen p g a kramp i ögat. Irritation i ögats bindhinna.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare) Allergiska reaktioner. Kolinerga effekter som t ex ökad tår- och svettproduktion, långsam hjärtrytm, ökad produktion av saltsyra i magen, diarré och illamående.

5. Hur Pilokarpin Trimb ska förvaras

Endosbehållare i öppnat innerkuvert bör förbrukas inom en månad.

Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid 20 mg/ml (2%) respektive 40 mg/ml (4%)

Övriga innehållsämnen är natriumklorid (endast i ögondroppar 2%), hypromellos, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje förpackning innehåller 60 endosbehållare tillverkade av polyeten.

Endosbehållarna är förpackade i kartor om 10, i foliekuvert av aluminium.

Varje endosbehållare är präglad med PIL samt märkt på vingen med 2 resp. 4 för styrkorna 2% resp. 4%.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare:

Curida AS

Solbærvegen 5

2409 Elverum

Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-21