Paclitaxel Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml Paklitaxel 25 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

964:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 04086000032964

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Paclitaxel Fresenius Kabi

6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
paklitaxel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Paclitaxel Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Fresenius Kabi
3. Hur du använder Paclitaxel Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Paclitaxel Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Paclitaxel Fresenius Kabi är och vad det används för

Paclitaxel Fresenius Kabi tillhör en grupp läkemedel mot cancer som kallas taxaner. Dessa läkemedel förhindrar tillväxt av cancerceller.

Paclitaxel Fresenius Kabi  används för behandling av:

Äggstockscancer:

 • som förstahandsbehandling (efter inledande kirurgi i kombination med platinaläkemedlet cisplatin).

 • då standardbehandling med platinaläkemedel prövats men inte fungerat.

Bröstcancer:

 • som förstahandsbehandling vid framskriden sjukdom eller då sjukdomen spritts sig till andra delar av kroppen (metastaserande sjukdom). Paclitaxel Fresenius Kabi ges i kombination med antingen ett antracyklinpreparat (t ex doxorubicin) eller med läkemedlet trastuzumab (till patienter där antracyklinpreparat inte är lämpliga, och där tumörcellerna har proteinet HER 2 på ytan; se bipacksedeln för trastuzumab).

 • som tilläggsbehandling till antracyklin och cyklofosfamid (AC).

 • som andrahandsbehandling till patienter som inte svarat på standardbehandling med antracykliner, eller där sådan behandling inte är möjlig.

Avancerad icke-småcellig lungcancer:

 • i kombination med cisplatin hos patienter där kirurgi och/eller strålbehandling inte är lämpligt.

AIDS-relaterat Kaposis sarkom:

 • då annan behandling (dvs liposomalt antracyklin) prövats men inte fungerat

Paclitaxel Fresenius Kabi kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Fresenius Kabi

Du ska inte få Paclitaxel Fresenius Kabi:

 • om du är allergisk mot Paclitaxel Fresenius Kabi eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), i synnerhet makrogolglycerolricinoleat (polyoxyetylerad ricinolja).

 • om du ammar.

 • om antalet vita blodkroppar i blodet är för lågt (neutrofil före behandling <1,5 x 109/l eller <1,0 x 109/l för patienter med Kaposis sarkom – detta kommer att kontrolleras av din läkare). Blodprov kommer att tas för att kontrollera detta.

 • om du får Paclitaxel Fresenius Kabi mot Kaposis sarkom och samtidigt har en allvarlig och okontrollerad infektion.

Om något av detta stämmer in på dig måste du tala med din läkare innan du påbörjar behandling med Paclitaxel Fresenius Kabi.

Paclitaxel Fresenius Kabi rekommenderas inte för användning till barn (under 18 år).

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du börjar använda Paclitaxel Fresenius Kabi.

För att minska risker för allergiska reaktioner kommer du att få andra läkemedel innan du får Paclitaxel Fresenius Kabi.

 • Om du får allergiska reaktioner (t.ex. andningssvårigheter, andnöd, tryck över bröstet, blodtrycksfall, yrsel, svimfärdig, hudreaktioner såsom utslag eller svullnad)

 • Om du får feber, kraftiga frossbrytningar, ont i halsen eller munsår (tecken på benmärgshämning).

 • Om du får domningar, stickningar, klåda, ökad känslighet för beröring, eller svaghet i armar och ben (tecken på perifer neuropati); en sänkning av paklitaxeldosen kan behövas.

 • Om du har svåra leverproblem; i sådana fall rekommenderas inte användning av Paclitaxel Fresenius Kabi.

 • Om du har hjärtproblem

 • Om du får svår eller ihållande diarré med feber och magsmärta under eller strax efter behandling med Paclitaxel Fresenius Kabi. Din tjocktarm kan vara inflammerad (pseudomembranös kolit).

 • Om du tidigare genomgått strålbehandling av bröstkorgen (det kan öka risken för lunginflammation).

 • Om du behandlas för Kaposis sarkom och munsår eller hudrodnad i munnen (tecken på mukosit) uppstår Du kan behöva en lägre dos.

Med tanke på risken för att läkemedlet kommer ut i omgivande vävnader är det lämpligt att noga övervaka infusionsstället för eventuell utsippring under läkemedelsadministrering

Om något av detta stämmer in på dig, meddela din läkare omedelbart.

Paclitaxel Fresenius Kabi måste alltid ges i en ven. Om Paclitaxel Fresenius Kabi ges i en artär kan detta leda till inflammation i artären med smärta, svullnad, hudrodnad och värmekänsla.

Andra läkemedel och Paclitaxel Fresenius Kabi

Tala med din läkare när du tar Paclitaxel Fresenius Kabi samtidigt som något av följande:

 • läkemedel för att behandla infektioner (dvs. antibiotika såsom erytromycin, rifampicin, etc., fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker på huruvida läkemedlet du tar är antibiotika), och läkemedel för att behandla svampinfektioner (t.ex. ketokonazol)

 • läkemedel som används för att hjälpa dig att stabilisera humöret, även kallade antidepressiva medel (t.ex. fluoxetin)

 • läkemedel mot krampanfall (epilepsi) (t.ex. karbamazepin, fenytoin)

 • läkemedel som används för att hjälpa till att sänka blodlipidnivåer (t.ex. gemfibrozil)

 • läkemedel som används för halsbränna eller magsår (t.ex. cimetidin)

 • läkemedel mot HIV och AIDS (t.ex. ritonavir, sakvinavir, indinavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapin)

 • ett läkemedel som kallas klopidogrel, som används för att förhindra blodproppar.

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Du måste informera din läkare om du är gravid eller tror du kan ha blivit gravid innan du påbörjar behandling med Paclitaxel Fresenius Kabi. Om det finns möjlighet att du kan bli gravid måste du använda ett effektivt och säkert preventivmedel under behandlingens gång. Paclitaxel Fresenius Kabi får endast användas under graviditet om absolut nödvändigt.

Kvinnor och män i fertil ålder och deras partners måste använda preventivmedel under minst 6 månader efter avslutad behandling med Paclitaxel Fresenius Kabi. Män bör undersöka möjligheten att frysförvara sperma innan paklitaxelbehandling på grund av risken för obotlig infertilitet.

Tala om för din läkare om du ammar. Det är inte känt huruvida Paclitaxel Fresenius Kabi utsöndras i bröstmjölk. Du måste sluta amma under behandling med Paclitaxel Fresenius Kabi på grund av den eventuella risken att barnet skadas. Återuppta inte amningen förrän din läkare ger klartecken.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen anledning till varför du inte kan fortsätta köra mellan behandlingarna med Paclitaxel Fresenius Kabi, men eftersom detta läkemedel innehåller lite alkohol kan det vara oförståndingt att köra bil eller använda maskiner omedelbart efter en kur på grund av eventuell påverkan på centrala nervsystemet. Du bör inte köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr och svimfärdig.

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det beror på att ditt omdöme och reaktionsförmåga kan påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Paclitaxel Fresenius Kabi innehåller ricinolja (makrogolglycerolricinoleat) och alkohol

Paclitaxel Fresenius Kabi innehåller ricinolja som kan ge upphov till svåra allergiska reaktioner. Tala om för din läkare om du är allergisk mot ricinolja innan behandling med Paclitaxel Fresenius Kabi påbörjas.

Detta läkemedel innehåller 393 mg alkohol (etanol) i varje 1 ml motsvarande 39,3 % w/v. Mängden i 52,5 ml av detta läkemedel motsvarar 515,8 ml öl eller 206,3 ml vin.

Om du har epilepsi eller leverproblem rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Paclitaxel Fresenius Kabi

 • För att minska risken för allergiska reaktioner kommer du att få ta andra läkemedel innan du får Paclitaxel Fresenius Kabi. Dessa läkemedel kan ges antingen i tablettform eller som infusion i en ven, eller bådadera.

 • Du kommer att få Paclitaxel Fresenius Kabi som dropp i en ven (intravenös infusion), via ett in-line filter. Paclitaxel Fresenius Kabi kommer att ges till dig av vårdpersonal. De kommer att förbereda infusionslösningen innan du får den. Den dos du får kommer också att bero på svaren på dina blodprov. Beroende på vilken typ av cancer du har och hur allvarlig din sjukdom är kommer du att få Paclitaxel Fresenius Kabi antingen ensamt eller tillsammans med annat cancerläkemedel.

 • Paclitaxel Fresenius Kabi ska alltid ges i en ven under en 3- eller 24-timmarsperiod. Vanligast är behandling varannan eller var tredje vecka, om inte din läkare ordinerar något annat. Din läkare kommer att informera dig om hur många behandlingar med Paclitaxel Fresenius Kabi du kommer att behöva.

Om du använt för stor mängd av Paclitaxel Fresenius Kabi

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare omedelbart om du får symptom på en allergisk reaktion. Exempel på dessa symptom kan vara:

 • värmevallningar,

 • hudreaktioner,

 • klåda,

 • trångt över bröstet,

 • andfåddhet eller svårighet att andas,

 • svullnad.

Samtliga dessa kan tyda på en allvarlig biverkning.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever:

 • feber, svår frossa, ont i halsen eller munsår (tecken på benmärgshämning).

 • domningar eller svaghet i armar och ben (tecken på perifer neuropati).

 • svår eller ihållande diarré med feber och buksmärta.

Mycket vanliga kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • Lättare allergiska reaktioner, såsom rodnad, utslag och klåda

 • Infektioner: huvudsakligen övre luftvägsinfektion och urinvägsinfektion

 • Halsont och munsår, sårig mun, hudrodnad vid munnen, diarré, illamående, kräkning.

 • Håravfall (de flesta fall av håravfall inträffade mindre än en månad efter insättande av paklitaxel. När detta händer, är håravfallet uttalat (över 50 %) hos de flesta patienter).

 • Muskelsmärta, kramper, smärta i lederna

 • Domningar, stickningar, svaghet i armar och ben (samtliga symptom på perifer neuropati)*

  *Kan kvarvara längre än sex månader efter avslutat paklitaxelanvändande.

 • Provtagning kan visa: minskat antal blodplättar, vilket kan leda till blödningar och ökad benägenhet att få blåmärken och vita eller röda blodkroppar, lågt blodtryck

Vanliga kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • Övergående lätta förändringar hos naglar och hud, reaktioner vid injektionsstället (lokal svullnad, smärta och hudrodnad)

 • Provtagning kan visa: långsammare hjärtrytm, kraftig förhöjning av leverenzymer (alkalinfosfatas och ASAT)

Mindre vanliga kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • Chocktillstånd orsakat av blodförgiftning (septisk chock)

 • Hjärtklappning, allvarlig hjärtpåverkan (AV-blockad, kardiomyopati), hög puls, hjärtattack, andningssvårigheter

 • Utmattning, svettningar, svimning (synkope), allvarliga allergiska reaktioner, flebit (inflammation i en ven), svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg

 • Smärta i rygg, bröstkorg, runt händer och fötter, frossa, buksmärta

 • Provtagning kan visa: Kraftigt förhöjda bilirubinhalter (gulsot), högt blodtryck, blodpropp.

Sällsynta kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • Minskat antal vita blodkroppar med feber och ökad infektionsrisk (febril neutropeni)

 • Nervpåverkan med muskelsvaghet i armar och ben (motorneuropati)

 • Hjärtsvikt

 • Andningssvårigheter, lungembolism, lungfibros, inflammation i lungorna, andnöd, vätska i lungorna

 • Tarmstopp, sår på tarmen, inflammation i tjocktarmen (ischemisk kolit), inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

 • Klåda, utslag, hudrodnad (erytem)

 • Blodförgiftning (sepsis), bukhinneinflammation, lunginflammation

 • Hög temperatur (feber), uttorkning, svaghet, svullnad (ödem), allmän sjukdomskänsla

 • Allvarlig, potentiellt dödlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

 • Provtagning kan visa: ökning av halten kreatinin i blodet vilket är ett tecken på försämrad njurfunktion

Mycket sällsynta kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi)

 • Plötsliga sjukdomstillstånd hos blodbildande celler (akut myeloid leukemi, myelodysplastiskt syndrom)

 • Problem med synnerven och/eller synrubbningar (synfenomen)

 • Försämrad hörsel eller hörselbortfall (ototoxicitet), ringande i öronen (tinnitus), yrsel

 • Hosta

 • Blodpropp i blodkärl i buken eller tarmen (mesenterisk trombos), tjocktarmsinflammation, eventuellt med ihållande svår diarré (pseudomembranös kolit, neutropenisk kolit), vätskeansamling i buken (ascites), inflammation i matstrupen, förstoppning.

 • Svåra överkänslighetsreaktioner med feber, hudrodnad, ledsmärta och/eller ögoninflammation (Stevens-Johnsonsyndrom), fjällande hud (epidermisk nekrolys), hudrodnad med oregelbundna röda (vätskande) utslag (erytema multiforme), hudinflammation med blåsor och avflagning (exfoliativ dermatit), nässelutslag, nagelupplösning (händer och fötter ska skyddas från solljus under behandlingsperioden).

 • Aptitförlust (anorexi).

 • Allvarlig, potentiellt dödlig överkänslighetsreaktion med chock (anafylaktisk chock).

 • Sviktande leverfunktion (hepatisk nekros, hepatisk encefalopati [fall med dödlig utgång har rapporterats för båda]).

 • Förvirringstillstånd.

 • Epileptiska anfall, påverkan på nervsystemet (autonom neuropati, detta kan leda till tarmvred och lågt blodtryck), kramper, hjärnsjukdom (encefalopati), yrsel, huvudvärk, problem med koordination (ataxi).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Snabbt sönderfall av tumörceller (tumörlyssyndrom)

 • Vätskeansamling i ögat (makulärt ödem), upplevelse av ljusblixtar i ögat (fotopsi), fläckar i synfältet

 • Inflammation av venerna (flebit)

 • Förtjockning av huden, blodkärlen och de inre organen (scleroderma)

 • Sjukdom i immunsystemet som angriper många organ i kroppen (SLE, Systemisk lupus erythematosus)

 • Bildning av blodproppar i de små blodkärlen som kan leda till blödning på olika ställen i kroppen (Disseminerad intravaskulär koagulation eller ”DIC” har rapporterats. Detta är ett allvarligt tillstånd som gör att människor blöder alltför lätt, får blodproppar alltför lätt, eller båda dessa.)

 • Rodnad och svullnad på handflator och fotsulor vilket kan leda till att huden flagnar

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Paclitaxel Fresenius Kabi ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du ser grumlighet eller fällning i lösningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paklitaxel. Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 6 mg paklitaxel.

  En 5 ml injektionsflaska innehåller 30 mg paklitaxel.

  En 16,7 ml injektionsflaska innehåller 100 mg paklitaxel.

  En 25 ml injektionsflaska innehåller 150 mg paklitaxel.

  En 50 ml injektionsflaska innehåller 300 mg paklitaxel.

  En 100 ml injektionsflaska innehåller 600 mg paklitaxel.


 • Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, makrogolglycerol-ricinoleat och vattenfri citronsyra (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Paclitaxel Fresenius Kabi är en klar, svagt gulaktig lösning.
Paclitaxel Fresenius Kabi finns i injektionsflaskor av glas. Injektionsflaskorna är förslutna med Teflonöverdragna gummiproppar.

Förpackningsstorlekar:
Förpackningar innehållande 1 eller 5 injektionsflaskor av glas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB
75174 Uppsala

Tillverkare

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Pfingstweide 53

611 69 Friedberg

Tyskland

eller

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via Murillo No. 7

04013 Sermoneta (LT)

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-07


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Hantering
Liksom för alla cancermedel ska försiktighet iakttas vid hantering av Paclitaxel Fresenius Kabi. Spädning ska utföras under aseptiska förhållanden av utbildad personal i avsett utrymme. Lämpliga skyddshandskar ska användas. Försiktighetsåtgärder ska vidtas så att kontakt med hud och slemhinnor undviks. I händelse av kontakt med huden ska området tvättas med tvål och vatten. Efter utvärtes exponering har stickande känsla, sveda och rodnad observerats. I händelse av kontakt med slemhinnor ska dessa spolas noga med vatten. Efter inandning har dyspné, bröstsmärta, sveda i halsen och illamående rapporterats.

Om oöppnade injektionsflaskor förvaras i kylskåp kan en fällning bildas som löses upp igen med liten eller ingen omrörning när rumstemperatur nås. Produktens kvalitet påverkas inte. Om lösningen förblir grumlig eller om olöslig fällning iakttas, ska injektionsflaskan kastas.

Mikrobiologisk, kemisk och fysikalisk bruksstabilitet har påvisats i 28 dagar vid 25 °C efter upprepade nålinstick och produktuttag. Andra förvaringstider och förvaringsförhållanden för bruksfärdig produkt ansvarar användaren för.

Anslutning av typen Chemo-Dispensing PinTM eller liknande anordningar med kanyl (”spike”) ska inte användas, eftersom de kan göra att injektionsflaskans propp förstörs och att lösningens sterilitet förloras.

Beredningsanvisning

Före infusion måste Paclitaxel Fresenius Kabi spädas med aseptisk teknik i 5-procentig glukoslösning, 0,9-procentig natriumkloridlösning, 5-procentig glukoslösning i Ringer-lösning eller 5-procentig glukoslösning/0,9-procentig natriumkloridlösning till en slutlig koncentration på 0,3 till 1,2 mg/ml.

Kemisk och fysikalisk stabilitet för beredd lösning för infusion har visats vid 25 °C i 24 timmar vid spädning i 5-procentig glukoslösning, 0,9-procentig natriumkloridlösning, 5-procentig glukoslösning i Ringers lösning och 5-procentig glukoslösning/0,9-procentig natriumkloridlösning.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör lösningen användas omedelbart efter spädning. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för den beredda lösningens förvaring (tid och temperatur), som normalt inte ska överskrida 24 timmar vid 2 till 8 °C såvida inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Efter spädning är lösningen endast avsedd för engångsbruk.

Vid beredning kan lösningarna vara halvgenomskinliga beroende på vehikeln som används i preparatet, vilket inte avlägsnas genom filtrering. Paclitaxel Fresenius Kabi ska administreras via ett in-line-filter med ett mikropormembran på ≤ 0,22 μm. Inga nämnvärda förluster i styrka har noterats efter simulerad administrering av lösningen via infusionsaggregat med ett in-line-filter.

Det har förekommit enstaka rapporter om utfällning under paklitaxelinfusioner, vanligtvis mot slutet av en 24-timmarsinfusion. Även om orsaken till utfällningen inte har klarlagts, förmodas den hänga samman med övermättnad av den spädda lösningen. För att minska risken för utfällning ska paklitaxel användas så snart som möjligt efter spädning och onödig omröring, vibration eller skakning ska undvikas. Infusionsaggregaten ska spolas noga före användning. Infusionslösningens utseende ska inspekteras regelbundet under infunderingen och infusionen ska avbrytas om fällning förekommer.

För att minimera patientens exponering för DEHP, som kan lösas ut från infusionspåsar, infusionsaggregat eller annan medicinsk utrustning av plast som innehåller PVC, bör spädda paklitaxellösningar förvaras i flaskor som inte innehåller PVC (glas, polypropylen) eller plastpåsar (polypropylen, polyolefin) och ges via infusionsaggregat som är invändigt klädda med polyetylen. Användning av filteranordningar (t.ex. IVEX-2®) som har kort ingångs- och/eller utgångsslang av PVC-plast har inte medfört nämnvärd urlakning av DEHP.

Skyddsinformation vid beredning av Paclitaxel Fresenius Kabi infusionsvätska:

 1. Dragskåp ska användas och skyddshandskar och skyddskläder bäras. Om dragskåp ej finns tillgängligt ska munskydd och skyddsglasögon bäras.

 2. Gravida kvinnor eller kvinnor som kan bli gravida ska ej hantera denna produkt.

 3. Öppnade behållare såsom injektionsflaskor och infusionspåsar samt använda kanyler, sprutor, katetrar, slangar och rester av cytostatika ska betraktas som riskavfall och kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av riskavfall.

 4. Följ instruktionerna nedan vid spill: skyddskläder ska bäras, trasigt glas ska samlas ihop och placeras i behållaren för riskavfall, kontaminerade ytor ska spolas av med stora mängder kallt vatten, de avspolade ytorna skall sedan torkas grundligt och materialet som använts för torkning ska kasseras som riskavfall.

 5. Om Paclitaxel Fresenius Kabi kommer i kontakt med huden ska området sköljas med stora mängder rinnande vatten och sedan tvättas med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinnor ska det berörda området tvättas grundligt med vatten. Om besvär uppstår, kontakta läkare.

 6. Om Paclitaxel Fresenius Kabi kommer i kontakt med ögonen, tvätta dem noggrant med stora mängder vatten. Kontakta en ögonläkare omedelbart.

Avfallshantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av cytotoxiska föreningar.