Paclitaxel Accord

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml Paklitaxel 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

128:-

Köp via recept

EAN: 05055565712276

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Paclitaxel Accord

6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
paklitaxel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD PACLITAXEL ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PACLITAXEL ACCORD
3.  HUR DU TAR PACLITAXEL ACCORD
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR PACLITAXEL ACCORD SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD PACLITAXEL ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Det fullständiga namnet på det läkemedel du fått är ’Paclitaxel 6 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning’, men i resten av denna bipacksedel kommer det att benämnas ’Paclitaxel Accord’.

Paklitaxel tillhör en grupp läkemedel mot cancer som kallas taxaner. Dessa läkemedel förhindrar tillväxt av cancerceller.

Paclitaxel Accord används för behandling av:

Äggstockscancer:

 • som första behandling (efter inledande kirurgi i kombination med platinaläkemedlet cisplatin).

 • då standardbehandling med platinaläkemedel prövats men inte fungerat.

Bröstcancer:

 • som förstahandsbehandling vid framskriden sjukdom eller då sjukdomen spritts sig till andra delar av kroppen (metastaserande sjukdom). Paclitaxel Accord ges i kombination med antingen ett antracyklin-preparat (t.ex. doxorubicin) eller med läkemedlet trastuzumab (till patienter där antracyklinpreparat inte är lämpliga, och där tumörcellerna har proteinet HER 2 på ytan; se bipacksedeln för trastuzumab).

 • efter inledande kirurgi efter behandling med antracyklin och cyklofosfamid (AC) som tilläggsbehandling.

 • som andrahansbehandling till patienter som inte svarat på standardbehandling med antracykliner, eller där sådan behandling inte är möjlig.

Avancerad icke-småcellig lungcancer:

 • i kombination med cisplatin hos patienter där kirurgi och/eller strålbehandling inte är lämpligt.

AIDS-relaterat Kaposis sarkom:

 • då annan behandling (dvs liposomalt antracyklin) prövats men inte fungerat.

Paklitaxel som finns i Paclitaxel Accord kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PACLITAXEL ACCORD

Använd inte Paclitaxel Accord

 • om du är allergisk (överkänslig) mot paklitaxel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), i synnerhet polyoxyetylerad 35 ricinolja (makrogolglycerolricinoleat);

 • om du ammar;

 • om antalet vita blodkroppar i blodet är för lågt (neutrofil före behandling <1.5 x 109/l – detta kommer att kontrolleras av din läkare). Blodprov kommer att tas för att kontrollera detta.

 • om du får Paclitaxel Accord mot Kaposis sarkom och samtidigt har en allvarlig okontrollerad infektion.

Om något av detta stämmer in på dig måste du tala med din läkare innan du påbörjar behandling med Paclitaxel Accord.

Paclitaxel Accord rekommenderas inte för användning till barn (under 18 år).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksöterska innan du tar Paclitaxel Accord.

För att minska risker för allergiska reaktioner kommer du att få ta andra läkemedel innan du får Paclitaxel Accord.

 • Om du får svåra allergiska reaktioner (t.ex. svårt att andas, andnöd, trångt över bröstet, blodtrycksfall, svindel, yrsel, hudreaktioner som t ex utslag eller svullnad).

 • Om du får feber, svår frossa, ont i halsen eller munsår (tecken på benmärgshämning).

 • Om du får domningar, stickningar, klåda, ökad känslighet för beröring, eller svaghet i armar och ben (tecken på perifer neuropati; det kan bli nödvändigt att minska dosen av Paclitaxel Accord.

 • Om du har svåra leverproblem; i detta fall rekommenderas det inte att Paclitaxel Accord ges.

 • Om du har problem med hjärtats ledningssystem.

 • Om du får svår eller ihållande diarré, med feber och buksmärta, under eller strax efter behandlingen med Paclitaxel Accord. Detta kan tyda på inflammation i tjocktarmen (pseudomembranös kolit).

 • Om du tidigare genomgått strålbehandling av bröstkorgen (då detta kan öka risken för lunginflammation).

 • Om du behandlas för Kaposis sarkom och munsår eller hudrodnad i munnen (tecken på inflammation i slemhinnorna) uppstår. Dosen kan behöva minskas.

Om något av detta stämmer in på dig, meddela din läkare omedelbart.

Paclitaxel Accord måste alltid ges i en ven. Om Paclitaxel Accord ges i en artär kan detta leda till inflammation i artären med smärta, svullnad, hudrodnad och värmekänsla.

Andra läkemedel och Paclitaxel Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala med din läkare när du tar paklitaxel samtidigt som något av följande:

 • läkemedel för att behandla infektioner (dvs. antibiotika såsom erytromycin, rifampicin, etc., fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker på huruvida läkemedlet du tar är antibiotika), och läkemedel för att behandla svampinfektioner (t.ex. ketokonazol)

 • läkemedel som används för att hjälpa dig att stabilisera humöret, även kallade antidepressiva läkemedel (t.ex. fluoxetin)

 • läkemedel mot krampanfall (epilepsi) (t.ex. karbamazepin, fenytoin)

 • läkemedel som används för att hjälpa till att sänka nivåerna av blodfetter (t.ex. gemfibrozil)

 • läkemedel som används vid halsbränna eller magsår (t.ex. cimetidin)

 • läkemedel för behandling av HIV och AIDS (t.ex. ritonavir, sakvinavir, indinavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapin)

 • ett läkemedel som kallas klopidogrel, som används för att förebygga blodproppar.

Användning av Paclitaxel Accord mat, dryck och alkohol

Paclitaxel Accord påverkas inte av samtidigt intag av mat och dryck

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Paclitaxel Accord ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Detta läkemedel kan orsaka medfödda missbildningar. Därför får du inte bli gravid när du tar paklitaxel och du och/eller din partner måste använda en effektiv preventivmetod medan du får behandling med paklitaxel samt under sex månader efter avslutad behandling. Om du blir gravid under behandlingen, eller inom sex månader efter avslutad behandling, ska du genast tala om det för din läkare.

Om du är man och behandlas med paklitaxel, uppmanas du till att inte skaffa barn under och upp till sex månader efter behandlingen.

Tala om för din läkare om du ammar. Det är inte känt huruvida paklitaxel utsöndras i bröstmjölk. Du måste sluta amma under behandling med Paclitaxel Accord på grund av den eventuella risken att barnet skadas. Återuppta inte amningen förrän din läkare ger klartecken.

Fertilitet

Behandling med paklitaxel kan leda till oåterkallelig infertilitet. Män bör därför söka rådgivning angående bevarande av sperma före behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner

Paclitaxel Accord kan ge biverkningar som t ex trötthet (mycket vanligt) och yrsel (vanligt) som kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Undvik att köra bil och använda maskiner om du upplever dessa symtom, tills dess att de gått över helt. Om din behandling omfattar ytterligare läkemedel ska du diskutera bilkörning och användning av maskiner med din läkare.

Detta läkemedel innehåller alkohol. Du bör därför undvika att köra bil omedelbart efter behandlingen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Paclitaxel Accord

Paclitaxel Accord innehåller ricinolja som kan ge upphov till svåra allergiska reaktioner. Tala om för din läkare om du är allergisk mot ricinolja (50 % polyetoxylerad 35 ricinolja) innan behandling med Paclitaxel Accord påbörjas.

Paclitaxel Accord innehåller alkohol (cirka 50 % etanol) – en milliliter Paclitaxel Accord innehåller 0,391 g alkohol. En 300 mg/50 ml dos Paclitaxel Accord innehåller 20 g vattenfri etanol, vilket motsvarar 429 ml starköl eller 179 ml vin.

Denna mängd kan vara farlig för personer som lider av alkoholism. Hänsyn måste tas vid behandling av gravida och ammande kvinnor, barn samt högriskpatienter med leverproblem eller epilepsi.

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.


3.  HUR DU TAR PACLITAXEL ACCORD

 • För att minska risken för allergiska reaktioner kommer du att få ta andra läkemedel innan du får Paclitaxel Accord. Dessa läkemedel kan ges antingen i tablettform eller som infusion i en ven, eller bådadera.

 • Du kommer att få Paclitaxel Accord som dropp i en ven (intravenös infusion), via en flervägskran. Paclitaxel Accord kommer att administreras av vårdpersonal. De kommer att förbereda infusionslösningen innan du får den. Den dos du får kommer också att bero på svaren på dina blodprov. Beroende på vilken typ av cancer du har och hur allvarlig din sjukdom är kommer du att få Paclitaxel Accord antingen ensamt eller tillsammans med annat cancerläkemedel.

 • Paclitaxel Accord ska alltid ges i en ven under en 3- eller 24-timmarsperiod. Vanligast är behandling varannan eller var tredje vecka, om inte din läkare ordinerar något annat. Din läkare kommer att informera dig om hur många behandlingar med Paclitaxel Accord du kommer att behöva.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du fått för stor mängd av Paclitaxel Accord

Det finns ingen behandling mot överdosering av Paclitaxel Accord. Du kommer att få symtomatisk behandling.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om en dos Paclitaxel Accord har missats

Om du tror att en dos kan ha missats, tala med din läkare eller en sköterska.

En dubbel dos ska inte ges för att kompensera för den missade dosen.

Om du slutar att använda Paclitaxel Accord

Din läkare avgör när paklitaxelbehandlingen ska avbrytas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare omedelbart om du får symtom på en allergisk reaktion. Exempel på dessa symtom kan vara:

 • värmevallningar

 • hudreaktioner

 • klåda

 • trångt över bröstet

 • andfåddhet eller svårighet att andas

 • svullnad

Samtliga dessa kan tyda på en allvarlig biverkning.

Kontakta läkare omedelbart:

 • Om du får feber, svår frossa, ont i halsen eller munsår (tecken på benmärgshämning).

 • Om du får domningar eller svaghet i armar och ben (tecken på perifer neuropati).

 • Om du får svår eller ihållande diarré med feber och buksmärta.

Mycket vanliga ( kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Lättare allergiska reaktioner, såsom rodnad, utslag och klåda

 • Infektioner: huvudsakligen övre luftvägsinfektion och urinvägsinfektion

 • Andnöd

 • Halsont och munsår, sårig mun, hudrodnad vid munnen, diarré, illamående, kräkning.

 • Håravfall (när detta händer, är håravfallet uttalat [över 50 %] hos de flesta patienter)

 • Muskelsmärta, kramper, smärta i lederna

 • Feber, svår frossa, huvudvärk, yrsel, trötthet, blekhet, blödningar, ökad benägenhet att få blåmärken

 • Domningar, stickningar, svaghet i armar och ben (samtliga symtom på perifer neuropati)*

 • Provtagning kan visa: Minskat antal blodplättar och vita eller röda blodkroppar, lågt blodtryck


*Kan kvarvara längre än sex månader efter avslutat paklitaxelanvändande.

Vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Övergående lätta förändringar hos naglar och hud, reaktioner vid injektionsstället (lokal svullnad, smärta och hudrodnad)

 • Provtagning kan visa: Långsammare hjärtrytm, kraftig förhöjning av leverenzymer (alkalinfosfatas och ASAT)

Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Chocktillstånd orsakat av blodförgiftning

 • Hjärtklappning, allvarlig hjärtpåverkan (AV-blockad), hög puls, hjärtattack, andningssvårigheter

 • Utmattning, svettningar, svimning (synkope), allvarliga allergiska reaktioner, flebit (inflammation i en ven), svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg

 • Smärta i rygg, bröstkorg, runt händer och fötter, frossa, buksmärta

 • Provtagning kan visa: Kraftigt förhöjda bilirubinhalter (gulsot), högt blodtryck, blodpropp.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Minskat antal vita blodkroppar med feber och ökad infektionsrisk (febril neutropeni)

 • Nervpåverkan med muskelsvaghet i armar och ben (motorneuropati)

 • Andningssvårigheter, lungembolism, lungfibros, inflammation i lungorna, andnöd, vätska i lungorna

 • Tarmstopp, sår på tarmen, inflammation i tjocktarmen (ischemisk kolit), inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

 • Klåda, utslag, hudrodnad (erytem)

 • Blodförgiftning (sepsis), bukhinneinflammation

 • Hög temperatur (feber), uttorkning, svaghet, svullnad (ödem), allmän sjukdomskänsla

 • Allvarlig, potentiellt dödlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

 • Provtagning kan visa: ökning av halten kreatinin i blodet vilket är ett tecken på försämrad njurfunktion

 • Hjärtsvikt


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi)

 • Plötsliga sjukdomstillstånd hos blodbildande celler (akut myeloid leukemi, myelodysplastiskt syndrom)

 • Problem med synnerven och/eller synrubbningar (synfenomen)

 • Försämrad hörsel eller hörselbortfall, ringande i öronen (tinnitus), yrsel

 • Hosta

 • Blodpropp i blodkärl i buken eller tarmen (mesenterisk trombos), tjocktarmsinflammation, eventuellt med ihållande svår diarré (pseudomembranös kolit, neutropenisk kolit), vätskeansamling i buken (ascites), inflammation i matstrupen, förstoppning.

 • Svåra överkänslighetsreaktioner med feber, hudrodnad, ledsmärta och/eller ögoninflammation (Stevens-Johnsons syndrom), fjällande hud (epidermisk nekrolys), hudrodnad med oregelbundna röda (vätskande) utslag (erytema multiforme), hudinflammation med blåsor och avflagning (exfoliativ dermatit), nässelutslag, nagelupplösning (händer och fötter ska skyddas från solljus under behandlingsperioden).

 • Aptitförlust (anorexi).

 • Allvarlig, potentiellt dödlig överkänslighetsreaktion med chock (anafylaktisk chock).

 • Sviktande leverfunktion (hepatisk nekros, hepatisk encefalopati [fall med dödlig utgång har rapporterats för båda]).

 • Förvirringstillstånd.

Har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare):

 • Förtjockad hud (sklerodermi)

 • Tumörlyssyndrom

 • Makulärt ödem, fotopsi, fläckar i synfältet

 • Flebit

 • Systemisk lupus erythematosus

 • Disseminerad intravaskulär koagulation eller ”DIC” har rapporterats. Detta är ett allvarligt tillstånd som gör att människor blöder alltför lätt, får blodproppar alltför lätt, eller båda dessa.

 • Rodnad och svullnad på handflator och fotsulor vilket kan leda till att huden flagnar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR PACLITAXEL ACCORD SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen efter Utg. dat. och på injektionsflaskan efer EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Innan förpackningen öppnas

Förvaras vid högst 25°C. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Produkten kan frysas utan att påverkas negativt.

Öppnad förpackning innan beredning (beskrivning av betingelser)

Ur mikrobiologiskt hänseende bör öppnad förpackning förvaras vid högst 25 °C under högst 28 dagar. Andra förvaringsbetingelser efter öppnandet är på användarens ansvar.

Beredd lösning (beskrivning av betingelser)

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv skall produkten användas omedelbart. Om läkemedlet inte används omedelbart ska det förvaras i kylskåp (2 °C till 8°C) högst 24 timmar, såvida inte beredningen gjorts på ett kontrollerat och validerat sätt under aseptiska förhållanden. För ytterligare information om hållbarhet hos beredd lösning, se avsnittet för vårdpersonal.

Använd inte detta läkemedel om lösningen som är grumlig eller har synlig fällning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paklitaxel. 1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 6 mg paklitaxel. En injektionsflaska innehåller 5, 16,7, 25, 50 och 100 ml (motsvarande 30, 100, 150, 300 respektive 600 mg paklitaxel).

 • Övriga innehållsämnen är polyoxyl 35 ricinolja (makrogolglycerolricinoleat 35) och vattenfri etanol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Paclitaxel Accord är en klar ofärgad till blekt gul lösning, fri från synliga partiklar.

Förpackad i injektionsflaskor med 5 ml, 16,7 ml, 25 ml, 50 ml och 100 ml koncentrat till infusionslösning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-08-10

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredning av infusionslösning:

 • Behållare och infusionsaggregat som används för Paclitaxel Accord får inte innehålla DEHP. Detta förebygger patientexponering för mjukgöraren di-2-etylhexylftalat (DEHP), som kan läcka från PVC-infusionspåsar och -aggregat. Användande av filter (t.ex. IVEX-2) som innehåller korta ingångs- och/eller utgångsslangar av mjukgjord PVC har inte visat på signifikant läckage av DEHP.

 • Försiktighet bör iakttagas vid hantering av Paclitaxel Accord liksom med alla cytostatika. Skyddshandskar måste alltid användas vid hantering av paklitaxelbehållare. Beredning bör utföras under aseptiska betingelser av utbildad personal i särskilt avsett utrymme. I händelse av hudkontakt ska området för exponering tvättas med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinna, skölj med rikligt med vatten.

 • Utensilier för uttagande av doser ur injektionsflaskan, t.ex. Chemo-Dispensing Pin, bör ej användas då dessa kan göra åverkan på flaskans gummipropp så att steriliteten förloras.

Steg 1: Beredning av koncentratet

Innan användning måste Paclitaxel Accord spädas med någon av följande lösningar:

 • 0,9% natriumkloridlösning för injektion

 • 5% dextroslösning för injektion

 • 5% dextros and 0,9% natriumkloridlösning för injektion

 • 5% dextros i Ringerlösning

Den slutliga infusionskoncentrationen av paklitaxel ska vara mellan 0,3 och 1,2 mg/ml. Behållare och infusionsset utan DEHP ska användas.

Efter beredning kan lösningen vara halvgenomskinlig på grund av vehikeln som används i preparatet, och detta går inte bort vid filtreringen. Inga nämnvärda förluster i preparatets styrka har noterats efter simulerad administrering av lösningen via infusionsaggregat som försetts med ett in-line filter.

Steg 2: Administrering av infusionen

Alla patienter måste premedicineras med kortikosteroider, antihistaminer och H2-antagonister innan administrering.

Behandling med Paclitaxel Accord får inte upprepas förrän antalet neutrofiler är ≥ 1 500/mm³ (≥ 1,000/mm³ hos patienter med Kaposis sarkom) och antalet blodplättar är ≥ 100 000/mm³ (≥ 75 000/mm³ hos patienter med Kaposis sarkom).

För att förebygga utfällning i infusionslösningen:

 • Använd lösningen så snart som möjligt efter beredning

 • Undvik onödig omrörning, vibration och omskakning

 • Skölj infusionsaggregaten grundligt före användning.

 • Infusionslösningen bör inspekteras med jämna mellanrum och infusionen avbrytas om fällning uppkommer.

Kemisk och fysikalisk stabilitet har för den färdigberedda lösningen visats vid 5 ºC samt 25 ºC under sju dagar utspädd i 5% dextroslösning, och under 14 dagar utspädd i 0,9% natriumkloridlösning för injektion. Ur mikrobiologiskt hänseende ska läkemedlet användas omedelbart, eller förvaras vid 2 till 8 ºC högst 24 timmar.

Paclitaxel Accord ska administreras via ett inline-filter med en porstorlek ej överstigande 0,2 mikrometer. Infusionspåsar och -aggregat får inte innehålla DEHP. Användande av filter som innehåller korta ingångs- och/eller utgångsslangar av mjukgjord PVC har inte visat på signifikant läckage av DEHP.

Steg 3: Avfallshantering

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar för hantering av cytostatika.

Dosering:

Följande doser rekommenderas för intravenös infusion av Paclitaxel Accord:

Indikation

Dosering

Behandlingsintervall

Förstahandsbehandling vid äggstockscancer

135 mg/m2 under 24 timmar, därefter cisplatin 75 mg/m2 eller

175 mg/m2 under 3 timmar, därefter cisplatin 75 mg/m2

3 veckor

Andrahandsbehandling vid äggstockscancer

175 mg/m2 under 3 timmar

3 veckor

Tilläggsbehandling vid bröstcancer

175 mg/m2 under 3 timmar; efter behandling med antracyklin och cyklofosfamid (AC)

3 veckor

Förstahandsbehandling av bröstcancer (med doxorubicin)

220 mg/m2 under 3 timmar, 24 timmar efter doxorubicin (50 mg/m2)

3 veckor

Förstahandsbehandling av bröstcancer (med trastuzumab)

175 mg/m2 under 3 timmar, efter trastuzumab (se produktresumé för trastuzumab)

3 veckor

Andrahandsbehandling vid bröstcancer

175 mg/m2 under 3 timmar

3 veckor

Avancerad icke-småcellig lungcancer

175 mg/m2 under 3 timmar, därefter cisplatin 80 mg/m2

3 veckor

AIDS-relaterat Kaposis sarkom

100 mg/m2 under 3 timmar

2 veckor

Behandling med Paclitaxel Accord får inte upprepas förrän antalet neutrofiler är ≥ 1 500/mm³ (≥ 1,000/mm³ hos patienter med Kaposis sarkom) och antalet blodplättar är ≥ 100 000/mm³ (≥ 75 000/mm³ hos patienter med Kaposis sarkom).

Om patienten drabbas av svår neutropeni (neutrofiler < 500/mm³ under minst en vecka) eller svår perifer neuropati bör dosen minskar med 20% vid de följande behandlingarna (25% för patienter med Kaposis sarkom) (se produktresumén).

De data som finns är otillräckliga för att kunna rekommendera dosjustering till patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion bör inte behandlas med Paclitaxel Accord (se produktresumén).

Paclitaxel Accord rekommenderas inte för användning till barn under 18 år då effekt- och säkerhetsdata saknas.