Oxycodone G.L.

Oral lösning 1 mg/ml Oxikodon 250 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

158:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7319900003954

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Oxycodone G.L.

1 mg/ml oral lösning
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxycodone G.L. är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone G.L.
3. Hur du tar Oxycodone G.L.
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxycodone G.L. ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxycodone G.L. är och vad det används för

Oxycodone G.L. innehåller den aktiva substansen oxikodonhydroklorid som tillhör läkemedelsgruppen opioider och har en kraftigt smärtlindrande (analgetisk) effekt.

Oxycodone G.L. används för att behandla svår smärta hos vuxna (över 18 år), som behöver behandling med opioidanalgetika eftersom andra smärtstillande medel inte har varit effektiva.

Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone G.L. kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone G.L.

Ta inte Oxycodone G.L.

 • om du är allergisk mot oxikodon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svåra andningsproblem, t.ex. andas långsammare eller svagare än förväntat (andningsdepression), låg mängd syre i blodet eller för mycket koldioxid i blodet.

 • om du har svår kronisk lungsjukdom förknippad med trånga luftvägar (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom)

 • om du har en särskild hjärtsjukdom efter en långvarig lungsjukdom, (cor pulmonale)

 • om du har svår bronkialastma

 • om du har en viss typ av stopp i tarmen (paralytisk ileus).

 • om du har akut svår buksmärta eller om tömning av magsäcken är långsammare än vanligt (fördröjd magsäckstömning).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oxycodone G.L.

 • om du är äldre eller försvagad

 • om du har nedsatt lung- lever- eller njurfunktion

 • om du har nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos eller myxödem)

 • om du har dålig binjurefunktion (dvs binjurarna fungerar inte ordentligt), till exempel Addisons sjukdom

 • om du har en psykisk sjukdom till följd av överdos av annan substans eller alkohol

 • om du om du har varit beroende av alkohol, starka smärtstillande medel (opioider) eller droger

 • om du har delirium tremens (abstinens) efter att ha slutat dricka alkohol vilket orsakar kraftig förvirring, hallucinationer och skakningar

 • om du har förstorad prostata

 • om du har inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • om du har problem med gallblåsan eller urinvägarna, inkluderande svårighet eller smärta vid urinering

 • om du har inflammatorisk tarmsjukdom

 • om trycket i hjärnan är förhöjt t.ex. till efter en skallskada

 • om du har lågt blodtryck eller om du har minskad blodvolym

 • om du har epilepsi eller har en benägenhet att få krampanfall

 • om du samtidigt tar en typ av läkemedel som kallas MAO-hämmare (används vanligtvis vid behandling av depression eller Parkinsons sjukdom) eller om du har tagit dem inom de senaste två veckorna.

Om du ska genomgå en operation ska du tala om för läkaren på sjukhuset att du tar detta läkemedel.

Tolerans och beroende

När Oxycodone G.L. används för långtidsbehandling kan tolerans mot läkemedlet utvecklas. Detta innebär att du kan behöva en högre dos för att uppnå önskad smärtlindring.

Oxycodone G.L. kan framkalla beroende. Om behandlingen avbryts alltför plötsligt kan utsättningssymtom uppstå. Om du inte längre behöver behandling kommer din läkare att gradvis minska din dagliga dos.

Risken för att utveckla fysiskt eller psykiskt beroende är liten vid användning enligt anvisning. Läkaren kommer att väga de möjliga riskerna mot den förväntade nyttan Vänd dig till läkaren om du har frågor om detta.

Ökad känslighet mot smärta som inte svarar på dosökningar kan i sällsynta fall utvecklas. Om detta inträffar kommer läkaren att minska dosen eller byta till annat smärtstillande medel.

Barn och ungdomar

Användning till barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Oxycodone G.L.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Risken för biverkningar ökar om du tar Oxycodone G.L.samtidigt som läkemedel som kan påverka hur hjärnan fungerar. Du kan till exempel känna dig mycket sömnig, och eventuella andningsbesvär kan förvärras.

Läkemedel som påverkar hur hjärnan fungerar omfattar:

 • andra starka smärtstillande medel (opioider)

 • sömnmedel och lugnande medel

 • muskelavslappnande medel

 • läkemedel mot depression

 • läkemedel mot allergier, åksjuka eller illamående (antihistaminer eller antiemetika)

 • andra läkemedel mot psykiska eller mentala sjukdomar (fentiaziner, neuroleptika)

 • läkemedel mot depression och Parkinsons sjukdom (s.k. MAO-hämmare, se även avsnitt Varningar och försiktighet)

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38°C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Samtidig användning av Oxycodone G.L. och lugnande läkemedel som bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Oxycodone G.L. tillsammans med lugnande läkemedel ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noggrant läkarens dosrekommendation. Det kan vara till hjälp att informera vänner eller släktingar om att vara uppmärksam på de tecken och symptom som anges ovan. Kontakta din läkare om du upplever sådana symtom.

Ytterligare interaktioner kan förekomma med:

 • cimetidin (används för att hämma magsyraproduktionen)

 • blodförtunnande medel, t.ex. warfarin (så kallade kumarimantikoagulatia)

 • kinidin (ett läkemedel mot snabb hjärtfrekvens)

 • proteashämmare (ett läkemedel för behandling av hiv)

 • rifampicin (för behandling av tuberkulos)

 • vissa antibiotika (så kallade makrolidantibiotika) och svampmedel

 • läkemedel mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin)

 • johannesört (växtbaserat läkemedel mot nedstämdhet).

Oxycodone G.L. med dryck och alkohol

Oxycodone G.L. ska inte tas med alkohol. Användning av alkohol kan förstärka allvarliga biverkningar av oxikodon som t.ex. sömnighet och dåsighet och långsam och ytlig andning.

Grapefruktjuice kan öka nivåerna av Oxycodone G.L. i blodet. Rådfråga läkaren om du dricker grapefruktjuice regelbundet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av Oxycodone G.L. ska undvikas så långt som möjligt under graviditet.

Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan orsaka utsättningssymtom hos nyfödda. Om oxikodon ges de sista 3-4 veckorna före förlossning kan det orsaka andningssvårigheter hos det nyfödda barnet.

Amning

Ta inte detta läkemedel om du ammar. Oxikodon passerar över i bröstmjölk och kan orsaka andningssvårigheter hos barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxycodone G.L. kan försämra vakenhet och reaktionsförmåga i en sådan utsträckning att det inte längre är möjligt att köra bil eller använda verktyg och maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxycodone G.L. 1 mg/ml oral lösning innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 4,1 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per ml. Detta motsvarar 0,2% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du tar Oxycodone G.L.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att anpassa dosen beroende på din smärtintensitet och dina individuella behov.

Vuxna (över 18 år)

Vanlig startdos är 5 ml oral lösning var 6:e timme. Detta motsvarar 5 mg oxikodonhydroklorid.

Läkaren kan ordinera en högre startdos till patienter som tidigare har behandlas med andra starka smärtstillande medel (opioider).

Läkaren kommer att fastställa hur mycket du bör ta varje dag efter inledningsdosen och hur den totala dagliga dosen ska delas upp i morgon- och kvällsdoser. Läkaren ger dig även råd om eventuella dosjusteringar som kan bli nödvändiga under behandlingen.

Om det behövs för att behandla din smärta kan läkaren ordinera att du tar doserna var 4:e timme. Oxycodone G.L. ska dock inte tas oftare än 6 gånger per dag.

Om du upplever smärta mellan doser av Oxycodone G.L. kan du behöva högre doser av Oxycodone G.L.. Tala med läkaren om du har detta problem.

Oxycodone G.L. ska inte tas längre än nödvändigt. Om långsiktig smärtbehandling krävs ska patienten bytas över till oxikodon i en alternativ doseringsform.

Äldre (65 år och äldre)

Äldre patienter ska behandlas med försiktighet och lägsta möjliga dos för att ge smärtlindring ska användas.

Patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Läkaren kan ordinera en lägre startdos.

Hur du intar Oxycodone G.L.

 • Lösningen ska sväljas.

 • Använd doseringsmåttet som medföljer förpackningen.

 • Fyll doseringsmåttet till det streck som motsvarar din ordinerade dos. Varje streck (5 ml) på bägaren motsvarar 5 mg oxikodonhydroklorid.

 • Du kan ta detta läkemedel med eller utan vätska enligt läkarens ordination.

 • Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone G.L.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är: minskad pupillstorlek, andningssvårigheter, muskelsvaghet (låg muskelspänning) och blodtrycksfall. I svåra fall kan sömnighet eller svimning på grund av cirkulationssvikt (chock), försämrad tankeförmåga och rörlighet, medvetslöshet (koma), sänkt puls och vätskeansamling i lungorna förekomma.

Användning av stora mängder Oxycodone G.L. kan vara dödlig.

Om du har glömt att ta Oxycodone G.L.

Om du tar en mindre dos Oxycodone G.L. än vad du ordinerats, eller om du missar en dos, kommer tillräcklig smärtlindring sannolikt inte att uppnås.

Om du glömmer att ta en dos kan du ta den glömda dosen så snart som du kommer ihåg det.

Det ska alltid gå 4‑6 timmar mellan doseringstillfällen (enligt läkarens ordination).

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Oxycodone G.L.

Avbryt inte behandlingen utan att först tala med din läkare eftersom utsättningssymtom kan uppstå.

Om du inte behöver behandling med Oxycodone G.L. längre upplyser din läkare dig om hur man kan sänka dosen gradvis för att förhindra uppkomst av utsättningssymtom.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.

Kontakta läkare omedelbart om något av följande symtom uppträder:

 • Mycket långsam eller svag andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste risken i samband med läkemedel som Oxycodone G.L., och kan till och med vara livshotande efter höga doser av detta läkemedel.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga: kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare

 • sömnighet till dåsighet, yrsel, huvudvärk

 • förstoppning, illamående eller kräkningar. Din läkare kommer att ordinera en lämplig medicin för behandling av dessa symtom.

 • klåda

Vanliga: kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare

 • humörförändringar (ångest, förvirring, depression, nervositet, sömnstörningar, onormala tankar eller drömmar)

 • darrningar

 • blodtrycksfall i sällsynta fall åtföljt av symtom som att t.ex. känna sina hjärtslag, svimning, andningssvårigheter eller väsande andning.

 • andningssvårigheter eller väsande andning, kramp i luftrören (bronkospasm)

 • muntorrhet, i sällsynta fall med törst och sväljsvårigheter, allmänna symtom på matsmältningsbesvär såsom magont, diarré, halsbränna, minskad aptit

 • utslag

 • svettningar, ibland kraftiga

 • svaghet

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • allergiska reaktioner

 • ökad mängd av ett visst hormon (ADH = antidiuretiskt hormon) i blodet

 • vätskebrist i kroppen (uttorkning)

 • rastlöshet, humörsvängningar, hallucinationer, upprymdhet, minskad sexuell lust, läkemedelsberoende

 • minnesförlust

 • stickningar och domningar (t.ex. i händer och fötter)

 • krampanfall, ökad eller minskad muskelspänning eller okontrollerade rörelser

 • nedsatt känslighet för smärta eller beröring

 • smakförändringar

 • talsvårigheter

 • synnedsättning, minskad pupillstorlek

 • svimning eller ostadighetskänsla (vertigo)

 • obehaglig känsla av oregelbunden och/eller kraftig hjärtklappning (i samband med utsättning), ökad puls, lågt blodtryck

 • vidgning av blodkärlen vilket orsakar lågt blodtryck

 • andnöd, ökad hosta, halsont, rinnande näsa, röstförändringar

 • svårighet att svälja, munsår, inflammation i tandköttet eller munnen vilket orsakar ömmande tandkött, gasbildning i mage eller tarm, rapningar, stopp i tarmen (ileus)

 • förhöjda leverenzymer (påvisas i blodprov)

 • torr hud

 • svårighet att kissa, urinträngningar

 • sexuella funktionsstörningar, impotens

 • frossa, sjukdomskänsla, skador på grund av olyckor till följd av minskad vakenhet, smärta (t.ex. bröstsmärta), vätskeansamling (ödem), migrän, törst, fysiskt beroende med utsättningssymtom, tolerans.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • sjukdom i lymfknutor

 • krampanfall (epileptiska anfall), särskilt hos patienter med epilepsi eller med tendens till anfall

 • lågt blodtryck, blodtrycksfall när man reser sig upp vilket orsakar yrsel, ostadighetskänsla eller svimning

 • blödande tandkött

 • ökad aptit

 • mörk avföring

 • kliande utslag, blåsor i hud och slemhinnor (munsår eller herpes), ökad känslighet för ljus

 • blod i urinen

 • förändringar av kroppsvikten (minskning eller ökning), inflammation i bindväv

 • smärtsam infektion i huden (cellulit)

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • fjällande utslag

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

 • allvarliga allergiska reaktioner

 • aggression

 • ökad känslighet för smärta

 • karies eller hål i tänderna

 • smärtsamma tillstånd med stopp i gallflödet från levern till tolvfingertarmen (kolestas) eller magont på grund av att en gallsten tillfälligt blockerar gallgången (gallkolik)

 • utebliven menstruation

Långvarig användning av Oxycodone G.L. under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymptom hos nyfödda. Symtom som ska uppmärksammas hos spädbarnet är lättretlighet, hyperaktivitet och onormalt sömnmönster, gälla skrik, skakningar, kräkningar, diarré och att det inte går upp i vikt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Oxycodone G.L. ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter öppnande: 3 månader efter första öppnande.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsförteckning

 • Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. Varje ml innehåller 1 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 0,9 mg oxikodon.

 • Övriga innehållsämnen är natriumbensoat, hypromellos, sackarinnatrium, cintronsyramonohydrat, natriumhydroxid (för pH-justering), apelsinsmak och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxycodone G.L. 1 mg/ml oral lösning är en klar färglös till svagt gulaktig lösning i en bärnstensfärgad glasflaska med ett barnskyddande skruvlock.

Oxycodone G.L. är tillgängligt i flaskor med 100, 250 eller 300 ml.

Ett doseringsmått (30 ml) med streck medföljer förpackningen. Varje streck (5 ml) på bägaren motsvarar 5 mg oxikodonhydroklorid.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-09-10