OxyNorm

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Oxikodon 5 x 2 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

164:32

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260187764

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

OxyNorm

10 mg/ml injektionsvätska, lösning
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir behandlad med detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad OxyNorm injektionsvätska är och vad det används för
2. Vad du behöver veta om OxyNorm injektionsvätska
3. Hur du blir behandlad med OxyNorm injektionsvätska
4. Eventuella biverkningar
5. Hur OxyNorm injektionsvätska ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad OxyNorm injektionsvätska är och vad det används för

OxyNorm injektionsvätska innehåller oxikodonhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider och har en kraftigt smärtstillande effekt.

OxyNorm injektionsvätska används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.

Oxikodonhydroklorid som finns i OxyNorm injektionsvätska kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta om OxyNorm injektionsvätska

Du ska inte behandlas med OxyNorm injektionsvätska:

 • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har kraftigt försämrad andning (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi) och /eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet

 • om du har svår kronisk lungsjukdom (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärtsjukdom på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen (cor pulmonale) eller akut, svår luftrörsastma

 • om du har en viss typ av stopp i tarmen (paralytisk ileus).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du behandlas med OxyNorm injektionsvätska om du:

 • är äldre

 • har nedsatt lungfunktion

 • har nedsatt njurfunktion

 • har nedsatt leverfunktion

 • har upprepade andningsuppehåll när du sover (sömnapné), eftersom detta tillstånd kan försämras

 • har nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos)

 • har nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)

 • har prostataförstoring (prostatahypertrofi)

 • är eller tidigare har varit alkoholberoende

 • är eller tidigare har varit beroende av starka smärtstillande medel (opioider)

 • lider av psykisk sjukdom till följd av överdos av annat läkemedel (toxisk psykos)

 • har bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

 • har någon skallskada eller förhöjt tryck i hjärnan

 • har lågt blodtryck (hypotoni)

 • har sjukdomar i gallgången

 • har inflammatoriska tarmsjukdomar

 • har eller brukar ha förstoppning

 • har hypovolemi (minskad blodvolym)

 • tar läkemedel som påverkar hjärnans funktion, se avsnitt 2 "Andra läkemedel och OxyNorm injektionsvätska"

 • tar, eller nyligen (inom 2 veckor) har tagit, MAO-hämmare (för behandling av depression).

Informera din läkare om att du behandlas med OxyNorm injektionsvätska, om du ska opereras.

När OxyNorm används under lång tid kan tolerans mot effekterna göra att allt högre doser krävs för att upprätthålla smärtkontroll.

Långvarig användning av OxyNorm kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan uppstå vid ett plötsligt avbrytande av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra abstinenssymtom (se avsnitt 3 ”Om behandlingen avbryts”).

Risken för att utveckla fysiskt eller psykologiskt beroende är liten vid användning enligt anvisning hos patienter som lider av långvarig smärta och denna risk måste vägas mot den möjliga fördelen. Diskutera detta med din läkare.

Opioider är inte förstahandsbehandling för långvarig smärta som inte är orsakad av cancer, och rekommenderas inte som enda behandling. Om du får detta läkemedel för denna typ av smärta kommer läkaren att övervaka dig noggrant och göra nödvändiga dosjusteringar för att förhindra beroende och missbruk.

En ökad känslighet för smärta, som inte svarar på en dosökning av oxikodon, kan uppstå vid behandling med OxyNorm. Detta är ovanligt, men om det händer kan din läkare sänka dosen eller byta till ett annat opioidpreparat.

OxyNorm kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar så som sömnapné (upprepade andningsuppehåll när du sover) och hypoxemi (låg syrgashalt i blodet). Symtom på detta kan vara andningsuppehåll under sömnen, vaknar andfådd, svårigheter att sova eller överdriven trötthet under dagtid. Om du eller någon annan observerar dessa symtom, kontakta läkare. Läkaren kan komma att sänka dosen.

OxyNorm injektionsvätska bör inte användas tillsammans med alkohol. Alkohol kan öka risken för allvarliga biverkningar såsom sömnighet/dåsighet, försvagad och långsam andning, medvetslöshet, koma och kan till och med vara livshotande.

Barn och ungdomar

OxyNorm injektionsvätska bör inte ges till barn och ungdomar under 18 år då det saknas erfarenhet av behandling av dessa patientkategorier.

Andra läkemedel och OxyNorm injektionsvätska

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Risken för biverkningar ökar om du behandlas med OxyNorm injektionsvätska och samtidigt tar läkemedel som påverkar hjärnans funktion. I sådana fall kan biverkningarna förstärkas. Exempelvis kan trötthet/sömnighet, försvagad och långsam andning förvärras och kan leda till medvetslöshet, koma och kan till och med vara livshotande.

Exempel på läkemedel som påverkar hjärnans funktion är:

 • Andra starka smärtstillande läkemedel (opioider)

 • Läkemedel mot epilepsi, smärta och ångest (gabapentin och pregabalin)

 • Sömnmedel och lugnande läkemedel (sedativa (inklusive bensodiazepiner), hypnotika, anxiolytika)

 • Läkemedel mot depression

 • Läkemedel mot psykiska eller mentala sjukdomar (antipsykotika såsom fentiaziner och neuroleptika)

 • Läkemedel som används vid narkos eller bedövning

 • Muskelavslappnande läkemedel som används för att lindra muskelkramper

 • Läkemedel som används för att behandla allergi, åksjuka eller illamående (antihistaminer eller antiemetika)

Samtidig användning av opioider, inklusive OxyNorm, och lugnande läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver OxyNorm samtidigt med lugnande läkemedel ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som beskrivs ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Om du får OxyNorm injektionsvätska samtidigt med läkemedel (kumarinderivat) som minskar blodets förmåga att koagulera (levra sig) kan koaguleringstiden öka eller minska. Det kan vara nödvändigt att justera OxyNorm-dosen.

Vissa läkemedel kan öka effekten av OxyNorm och därför kan en minskning av dosen vara nödvändig:

 • Viss typ av antibiotika (makrolidantibiotika)

 • Medel mot svamp

 • Proteashämmare (används för att behandla HIV)

 • Cimetidin (syrahämmande medel som används för att behandla magsår och halsbränna)

Vissa läkemedel kan minska effekten av OxyNorm och därför kan en ökning av dosen vara nödvändig:

 • Rifampicin (används för att behandla tuberkulos)

 • Karbamazepin (används vid epilepsi och vissa smärttillstånd)

 • Fenytoin (används vid epilepsi)

 • Johannesört

OxyNorm injektionsvätska med mat, dryck och alkolhol

Om du dricker alkohol samtidigt som du blir behandlad med OxyNorm injektionsvätska kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du bör inte dricka alkohol när du behandlas med OxyNorm.

Du ska undvika att dricka grapefruktjuice när du blir behandlad med OxyNorm injektionsvätska eftersom det kan öka effekten av läkemedlet.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.

Användning av denna produkt ska om möjligt undvikas till gravida kvinnor. Långvarig användning av OxyNorm under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Symtom som ska uppmärksammas hos spädbarnet är lättretlighet, hyperaktivitet, gälla skrik, skakningar, kräkningar och att det inte går upp i vikt.

OxyNorm injektionsvätska bör inte användas om du ammar eftersom oxikodon passerar över i bröstmjölk och kan orsaka andningsproblem hos det ammade barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

OxyNorm försämrar koncentrations- och reaktionsförmågan Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och när maskiner hanteras.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

OxyNorm injektionsvätska innehåller natrium

OxyNorm injektionsvätskainnehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du blir behandlad med OxyNorm injektionsvätska

Läkaren kommer att informera dig om vilken dos du får och hur du ska få den. Om du har frågor, tala med läkaren eller sjukvårdspersonalen.

Dosen bestäms individuellt för varje enskild patient och är anpassad till dina smärtor. Du får normalt OxyNorm injektionsvätska av en läkare eller sjuksköterska.

För information om hantering, se upplysningar för läkare och sjukvårdspersonal.

Om du har fått för stor mängd av OxyNorm injektionsvätska

OxyNorm injektionsvätska kommer att ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal och det är därför inte troligt att du kommer att få för stor mängd. Om du tror att du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Följande symtom kan förekomma vid överdosering: minskad pupillstorlek, försämrad andning (andningsdepression, lungödem) muskelslapphet, långsam puls och blodtrycksfall. I svåra fall kan dvala och medvetslöshet (koma) förekomma.

Om en dos har blivit glömd

Fråga läkaren eller sjukvårdspersonalen om du tror att du inte fått OxyNorm.

Om behandlingen avbryts

Kontakta läkaren om du önskar att avbryta behandlingen med OxyNorm.

Om användningen avbryts plötsligt efter en lång tids behandling kan abstinenssymtom som rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnlöshet, ofrivilliga muskelsammandragningar, darrningar och mag- och tarmproblem uppstå. Din läkare kommer att tala om för dig hur du ska avsluta behandlingen för att minska risken för abstinenssymtom, vanligtvis görs det genom att dosen gradvis minskas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande frekvensdata används för att utvärdera biverkningarna:

Mycket vanliga: Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga: Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta: Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

Mycket sällsynta: Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Har rapporterats: Förekommer hos ett okänt antal användare

Kontakta omedelbart läkare om något av följande symtom förekommer:

Mycket långsam eller svag andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste risken med läkemedel såsom OxyNorm injektionsvätska (opioider) och kan till och med vara livshotande.

Mycket vanliga

Sömnighet, yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, klåda.

Vanliga

Nedsatt aptit, ångest, förvirring, depression, sömnlöshet, nervositet, onormal tankeverksamhet, darrningar, försjunken i dvala (letargi), försämrad andning, luftrörskramp, buksmärtor, diarré, muntorrhet, matsmältningsbesvär, utslag, svettning, svaghetskänsla.

Mindre vanliga

Allergiska reaktioner, uttorkning, rastlöshet, dysterhet, upprymdhet, humörsvängningar, hallucinationer, minskad sexuell lust, läkemedelsberoende, minnesförlust, krampanfall, högt blodtryck, känselbortfall, ofrivilliga muskelrörelser, talstörningar, svimning, myrkrypningar, smakförändring, synrubbningar, minskning av pupillen, vertigo (yrsel), hjärtklappning (i samband med abstinens), utvidgning av blodkärl, mycket långsam eller svag andning, svårighet att svälja, gaser i magen, rapning, tarmvred, förhöjda leverenzymvärden, urinrörskramp, torr hud, svårighet att kissa, impotens, sänkt hormonproduktion i testiklarna/äggstockarna (hypogonadism), ökad ADH-frisättning, frossbrytningar, abstinens, olustkänsla, ansamling av vätska i vävnaderna (ödem), svullnad i armar och ben pga vätskeansamling, läkemedelstolerans, törst.

Sällsynta

Lågt blodtryck, benägenhet att svimma stående, nässelfeber.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Anafylaktiska reaktioner, anafylaktoid reaktion, aggression, ökad smärtkänslighet (hyperalgesi), upprepade andningsuppehåll under sömnen (sömnapné) (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”), tandproblem, gallstopp (cholestasis), gallvägsspasm, utebliven menstruation, neonatala abstinenssymtom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur OxyNorm injektionsvätska ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar av oöppnad förpackning. För ytterligare information om användande efter att förpackningen öppnats, se upplysningar för läkare och sjukvårdspersonal.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

• Citronsyramonohydrat

• Natriumcitrat

• Natriumklorid

• Saltsyra (pH-justerare)

• Natriumhydroxid (pH-justerare)

• Vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

OxyNorm injektionsvätska är en klar, färglös lösning.

OxyNorm injektionsvätska levereras i förpackningar om 5 x 1 ml, 5 x 2 ml eller 4 x 20 ml ampuller. 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30 B

412 63 Göteborg

Tillverkare

Mundipharma DC B.V.

Leusderend 16

3832 RC Leusden

Holland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-25


Följande upplysningar är uteslutande för läkare och sjukvårdspersonal

Instruktioner för hantering av läkemedlet

Den parenterala oxikodonberedningen OxyNorm är berett vid ett surt pH och är sannolikt inkompatibel med alkaliska pH-beredningar såsom fluorouracil (5-FU) som kan leda till fällning.

OxyNorm injektionsvätska kan ej blandas med cyklizin i högre koncentrationer än 3 mg/ml eller i kombination med spädning med 9 mg/ml natriumklorid pga. kemisk inkompatibilitet. Vatten för injektionsvätskor rekommenderas som diluent när cyklizin och oxikodon ska ges samtidigt, antingen intravenöst eller subkutant som infusion.

Proklorperazin får ej blandas med OxyNorm injektionsvätska pga kemisk inkompatibilitet.

Injektionen ska ges direkt efter det att ampullen öppnats. Efter öppnandet skall eventuellt överbliven del kasseras. Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats vid användning under 24 timmar vid rumstemperatur (vid högst 25 °C).

Ur en mikrobiologisk synvinkel, ska produkten används omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och bör normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, om inte beredning/spädning (etc.) genomförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

OxyNorm injektionsvätska, outspädd eller utspädd till 1 mg/ml med 9 mg/ml natriumklorid, 5 % glukos eller vatten för injektionsvätskor, är fysikaliskt och kemiskt stabila i upp till 24 timmar i rumstemperatur (vid högst 25 °C) i kontakt med polypropen- eller polykarbonatsprutor, polyeten- eller PVC-slangar och PVC- eller EVA-infusionspåsar.

Den parenterala oxikodonberedningen OxyNorm är kompatibel med vissa parenterala beredningar som innehåller hyoscin-butylbromid, hyoscin-hydrobromid, dexametason-natriumfosfat, haloperidol, midazolam-hydroklorid, metoklopramid-hydroklorid och levomepromazin-hydroklorid.

Det rekommenderas att den parenterala oxikodonberedningen OxyNorm inte administreras i kombination med andra parenterala beredningar om det inte finns kompatibilitetsuppgifter som stödjer kombinationen.

Oförsiktig hantering av den outspädda OxyNorm injektionsvätskan efter ampullen brutits eller av den utspädda lösningen kan påverka produktens sterilitet.

Normal dosering till vuxna

Följande initialdoser rekommenderas. Det kan vara nödvändigt att gradvis öka dosen, om smärtlindringen är otillräcklig, eller om smärtan ökar betydligt.

Intravenöst (Bolus): Spädes till 1 mg/ml i 9 mg/ml natriumklorid, 5 % glukos eller vatten för injektionsvätskor. Administrera en bolusdos på 1 till 10 mg långsamt under 1-2 minuter.

Doser bör ej ges oftare än var fjärde timme.

Intravenöst (Infusion): Spädes till 1 mg/ml i 9 mg/ml natriumklorid, 5 % glukos eller vatten för injektionsvätskor. En startdos på 2 mg/timme rekommenderas.

Intravenöst (PCA (Patient Controlled Analgesia)): Spädes till 1 mg/ml i 9 mg/ml natriumklorid, 5 % glukos eller vatten för injektionsvätskor. Bolusdoser på 0,03 mg/kg bör administreras med en minimum lock-out tid på 5 minuter.

Subkutant (Bolus): Användes med en koncentration av 10 mg/ml. En startdos på 5 mg rekommenderas med upprepning var fjärde timme vid behov.

Subkutant (Infusion): Spädes till 1 mg/ml i 9 mg/ml natriumklorid, 5 % glukos eller vatten för injektionsvätskor. En startdos på 7,5 mg/dag rekommenderas för tidigare icke opioidbehandlade patienter med gradvis titrering till symtomkontroll.