Oxis Turbuhaler

Inhalationspulver 9 mikrogram/dos Formoterol 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

250:50

Köp via recept

EAN: 7046261022620

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Oxis Turbuhaler

4,5 mikrogram/dos och 9 mikrogram/dos, inhalationspulver
formoterolfumaratdihydrat
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler
3. Hur du använder Oxis Turbuhaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för

Oxis Turbuhaler är en inhalator. Den innehåller ett läkemedel som kallas formoterol. Formoterol tillhör en grupp läkemedel som kallas ”långverkande beta-agonister” eller ”luftrörsvidgare”.

Det verkar genom att få musklerna i dina luftvägar att slappna av, vilket hjälper dig att andas lättare. Effekten sätter in inom 1-3 minuter och varar upp till 12 timmar.

Din läkare har förskrivit den här medicinen för att behandla astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Astma

Oxis Turbuhaler används för att behandla astma hos vuxna, ungdomar och barn som är 6 år och äldre.

Vid astma kommer din läkare förskriva två astmainhalatorer: Oxis Turbuhaler och en separat ”kortisoninhalator”. Dessa ska användas tillsammans.

 • Oxis Turbuhaler används för att förhindra uppkomsten av astmasymtom.

 • Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler när de behöver extra doser för att behandla astmasymtom och göra det lättare att andas igen.

 • Oxis Turbuhaler kan även användas före ansträngning för att förebygga ansträngningsutlösta astmasymtom.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Oxis Turbuhaler kan även användas för att behandla symtomen på KOL hos vuxna. KOL är en långvarig sjukdom i luftvägarna som ofta har orsakats av cigarettrökning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler

Använd inte Oxis Turbuhaler:

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot formoterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oxis Turbuhaler om:

 • Du har diabetes. Du kan behöva kontrollera ditt blodsocker oftare medan du använder Oxis Turbuhaler.

 • Du har högt blodtryck eller om du någonsin har haft hjärtproblem.

 • Du har problem med sköldkörteln.

 • Du har låga halter kalium i blodet. Din läkare kan ta blodprov för att kontrollera din kaliumhalt i blodet.

 • Du har svåra leverproblem såsom levercirros (skrumplever).

Om du är osäker om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.

Andra läkemedel och Oxis Turbuhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel. Detta är viktigt eftersom vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Oxis Turbuhaler.

Framför allt bör du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Beta-blockerare (såsom atenolol eller propranolol mot högt blodtryck), inklusive ögondroppar (såsom timolol mot grön starr).

 • Läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm (såsom kinidin).

 • Läkemedel som digoxin, som ofta används mot hjärtsvikt.

 • Diuretika, också känt som vätskedrivande läkemedel (såsom furosemid). Dessa används mot högt blodtryck.

 • Steroider som tas via munnen (såsom prednisolon).

 • Xantiner (såsom teofyllin eller aminofyllin). Dessa används ofta för att behandla astma.

 • Erytromycin (används för behandling av infektioner).

 • Antihistaminer (såsom terfenadin).

 • Andra substanser som vidgar luftrören (bronkodilatorer, såsom salbutamol).

 • Efedrin (används vid behandling av astma eller som slemhinneavsvällande).

 • Tricykliska antidepressiva läkemedel (såsom amitriptylin).

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.

Om du kommer att behöva narkos i samband med en operation eller ett tandingrepp, ska du även berätta detta för din läkare eller apotekspersonal.

Om du även får behandling med antikolinerga medel (t.ex. tiotropium eller ipratropiumbromid) utöver Oxis Turbuhaler, kan det hjälpa till att öppna luftvägarna ännu mer.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel – använd inte Oxis Turbuhaler om inte din läkare råder dig till detta.

 • Om du blir gravid under tiden du använder Oxis Turbuhaler, ska du inte sluta använda Oxis Turbuhaler men kontakta din läkare omedelbart.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxis Turbuhaler påverkar ej förmågan att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.

Oxis Turbuhaler innehåller laktos

Oxis Turbuhaler innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta.

Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein vilket kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Oxis Turbuhaler

 • Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Öka inte föreskriven dos Oxis Turbuhaler utan att först tala med din läkare.

 • Om du använder Oxis Turbuhaler regelbundet mot astma eller KOL ska du fortsätta göra det även om du inte har några symtom.

Viktig information om dina astma- eller KOL-symtom

Om du känner att du blir andfådd eller får pipande andning under tiden som du använder Oxis Turbuhaler bör du fortsätta att använda Oxis Turbuhaler men uppsöka läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva ytterligare behandling.

Kontakta omedelbart läkare om:

 • Din andning försämras eller om du ofta vaknar upp på natten med astma.

 • Du börjar känna tryck över bröstkorgen.

 • Du inte känner dig bättre med din vanliga dos.

 • Du behöver ta mer läkemedel än din vanliga dos i mer än 2 dagar per vecka

 • Du behöver använda Oxis Turbuhaler mer än vanligt före ansträngning.

Dessa tecken kan tyda på att din astma eller KOL inte kontrolleras tillräckligt och du kan omedelbart behöva annan eller ytterligare behandling.

Dosering 4,5 mikrogram/dos:

Astma

Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

 • Rekommenderad dos är 1 eller 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

 • Din läkare kan öka dosen till 4 inhalationer en eller två gånger dagligen.

 • Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om du får astmasymtom är vanlig dos 1 eller 2 inhalationer när de uppträder.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 8 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 12 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 12 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ta inte mer än 6 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

 • Rekommenderad dos är 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

 • Vissa barn använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om ditt barn får astmasymtom är vanlig dos 1 eller 2 inhalationer när de uppträder.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 8 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 8 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ditt barn ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera din astma. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att gradvis minska dosen av Oxis Turbuhaler.

Ansträngningsutlöst astma

Om du eller ditt barn har astmasymtom som orsakats av ansträngning, kan din läkare råda dig eller ditt barn att även använda Oxis Turbuhaler före ansträngning. Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

 • Rekommenderad dos är 2 inhalationer före ansträngning.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 8 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 12 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 12 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ta inte mer än 6 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

 • Rekommenderad dos är 1-2 inhalationer före ansträngning.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 8 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 8 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ditt barn ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • Endast för vuxna (18 år och äldre).

 • Rekommenderad dos är 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

 • Din läkare kan ordinera extra doser för behandling av dina KOL-symtom.

 • Du ska inte ta mer än 8 inhalationer per dag.

 • Ta inte mer än 4 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Dosering 9 mikrogram/dos:

Astma

Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

 • Rekommenderad dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

 • Din läkare kan öka dosen till 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

 • Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om du får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation när de uppträder.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 6 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

 • Rekommenderad dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

 • Vissa barn använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om ditt barn får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation när de uppträder.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.

Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera din astma. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att gradvis minska dosen av Oxis Turbuhaler.

Ansträngningsutlöst astma

Om du eller ditt barn har astmasymtom som orsakats av ansträngning, kan din läkare råda dig eller ditt barn att även använda Oxis Turbuhaler före ansträngning. Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

 • Rekommenderad dos är 1 inhalation före ansträngning.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 6 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

 • Rekommenderad dos är 1 inhalation före ansträngning.

 • En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

 • Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • Endast för vuxna (18 år och äldre).

 • Rekommenderad dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

 • Din läkare kan ordinera extra doser för behandling av dina KOL-symtom.

 • Du ska inte ta mer än 4 inhalationer per dag.

 • Ta inte mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Hur du förbereder din nya Oxis Turbuhalerinhalator

Innan du använder din nya Oxis Turbuhaler inhalator för första gången måste du förbereda den för användning enligt följande:

 • Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett rasslande ljud.

 • Håll din Oxis Turbuhaler inhalator upprätt med det turkosa vredet nedåt.

 • Vrid det turkosa vredet så långt det går åt ett håll. Vrid det därefter så långt det går åt andra hållet (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först).

 • Du ska höra ett klickande ljud.

 • Upprepa detta genom att vrida det turkosa vredet åt båda hållen.

 • Din Oxis Turbuhaler inhalator är nu klar att användas.

Hur man inhalerar

Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna nedan.

Oxis Turbuhaler

1. Skruva av den vita skyddshylsan och lyft av den. Eventuellt hör du ett rasslande ljud.

2. Håll din Turbuhaler upprätt med det turkosa vredet nedåt.

3. Håll inte i munstycket när du laddar din Turbuhaler. För att mata fram en dos, vrid det turkosa vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid det sedan åt andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Din Turbuhaler är nu laddad och färdig att använda. Ladda endast din Turbuhaler när du behöver använda den.

Vrid det turkosa vredet

4. Håll din Turbuhaler borta från munnen. Andas ut lugnt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom din Turbuhaler.

5. Placera försiktigt munstycket mellan tänderna. Slut läpparna. Andas in genom munnen så djupt och kraftigt som du kan. Tugga eller bit inte på munstycket.

Placera munstycket mellan tänderna

6. Ta bort din Turbuhaler från munnen. Andas sedan ut försiktigt. Mängden läkemedel som inhaleras är väldigt liten. Detta betyder att du kanske inte känner någon smak av det efter inhalationen. Om du har följt instruktionerna kan du vara säker på att du inhalerat dosen och att läkemedlet nu finns i dina lungor.

7. Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa steg 2 till 6.

8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användningen.

Försök inte att ta bort munstycket eftersom det sitter fast på din Turbuhaler och får inte tas bort. Munstycket kan vridas men vrid det inte i onödan. Använd inte din Turbuhaler om den har blivit skadad eller om munstycket har lossnat från din Turbuhaler.

Liksom med alla inhalatorer ska vårdgivare se till att barn som ordinerats Oxis Turbuhaler använder rätt inhalationsteknik, såsom beskrivits ovan.

Rengöring av din Turbuhaler

Torka utsidan av munstycket med en torr trasa en gång i veckan. Använd inte vatten eller andra vätskor.

När är det dags att börja använda en ny Turbuhaler?

 • Dosindikatorn talar om hur många doser som är kvar i Turbuhalern och startar med 60 doser när den är full.

bild ny 1

 • Dosindikatorn är markerad i intervaller om 10 doser. Därför visar den inte varje dos. När du för första gången ser en rödmarkering vid kanten av indikatorfönstret finns det ungefär 20 doser kvar. Vid de sista 10 doserna är dosindikatorns bakgrund röd. När ”0” på den röda bakgrunden har nått fönstrets mitt måste du börja använda en ny Turbuhaler.

bild 2

Observera:

 • Vredet kommer fortfarande att ”klicka” när man vrider på det även när din Turbuhaler är slut.

 • Ljudet du hör när du skakar på din Turbuhaler kommer från ett torkmedel och inte från läkemedlet. Därför kan ljudet inte tala om för dig hur mycket läkemedel som finns kvar i din Turbuhaler.

 • Om du av misstag laddar din Oxis Turbuhaler mer än en gång innan du tar din dos, får du ändå bara en dos. Indikatorn kommer dock att registrera alla laddade doser.

Om du använt för stor mängd av Oxis Turbuhaler

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De vanligaste symtomen som kan uppstå om du använt för stor mängd Oxis Turbuhaler är darrningar, huvudvärk eller snabb hjärtrytm.

Om du har glömt att använda Oxis Turbuhaler

Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det däremot snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Oxis Turbuhaler

Sluta inte att använda Oxis Turbuhaler utan att konsultera din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande händer, sluta använda Oxis Turbuhaler och kontakta omedelbart läkare:

 • Kramp i luftrören (sammandragning av musklerna i luftvägarna, vilket orsakar plötslig, pipande andning) efter inhalation av läkemedlet. Detta är mycket sällsynt – det kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer.

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • Darrningar eller skakningar. Om dessa biverkningar uppstår är de oftast milda och försvinner i takt med att du fortsätter att använda Oxis Turbuhaler.

 • Huvudvärk.

 • Yrsel.

 • Illamående.

 • Muskelkramper.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • Hjärtklappningar (du känner dina hjärtslag). Om denna biverkning uppstår är den oftast mild och försvinner vanligtvis när du fortsätter att använda Oxis Turbuhaler.

 • Störd sömn.

 • Snabb hjärtrytm.

 • Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda och kramp i luftrören (bronkospasm).

 • Låg nivå av kalium i blodet.

 • En ökning av mängden socker (glukos) i blodet.

 • Smakförändringar, såsom en obehaglig smak i munnen.

 • Förändringar i blodtrycket.

 • Ojämn hjärtrytm.

 • Bröstsmärta eller tryck över bröstet (kärlkramp).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

 • Känsla av rastlöshet eller upprördhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Oxis Turbuhaler ska förvaras med skyddshylsan på när den inte används.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten på din Turbuhaler. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Se till att du alltid kastar din använda Turbuhaler på ett ansvarsfullt sätt, eftersom en del av läkemedlet kommer att bli kvar inuti inhalatorn. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är formoterolfumaratdihydrat. I en Turbuhaler med 4,5 mikrogram/dos innehåller varje dos 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, av vilken du kan inhalera 4,5 mikrogram.

I en Turbuhaler med 9 mikrogram/dos innehåller varje dos 12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, av vilken du kan inhalera 9 mikrogram.

Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkproteiner). Se avsnitt 2, Oxis Turbuhaler innehåller laktos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxis Turbuhaler är en inhalator som innehåller läkemedel. Färgen på inhalationspulvret är vit. Varje Turbuhaler innehåller 60 doser och är vitfärgad med ett turkost vred.

Oxis Turbuhaler finns tillgänglig i följande förpackningsstorlekar: 60 doser (1 inhalator), 3 x 60 doser (3 inhalatorer), 10 x 60 doser (10 inhalatorer), 18 x 60 doser (18 inhalatorer) eller 20 x 60 doser (20 inhalatorer).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Land

4,5 mikrogram/dos

9 mikrogram/dos

Belgien

Oxis Turbohaler 4,5 μg/dose

Oxis Turbohaler 9 μg/dose

Danmark

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Finland

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Grekland

Oxez Turbuhaler

Oxez Turbuhaler

Irland

Oxis Turbohaler 6, inhalation powder

Oxis Turbohaler 12, inhalation powder

Italien

Oxis Turbohaler 4,5

Oxis Turbohaler 9

Luxemburg

Oxis Turbohaler 4,5 μg/dose

Oxis Turbohaler 9 μg/dose

Nederländerna

Oxis 6 Turbuhaler

Oxis 12 Turbuhaler

Portugal

Oxis Turbohaler

Oxis Turbohaler

Spanien

Oxis Turbuhaler 4,5 microgramos polvo para inhalación

Oxis Turbuhaler 9 microgramos polvo para inhalación

Storbritannien

Oxis Turbohaler 6, inhalation powder

Oxis Turbohaler 12, inhalation powder

Sverige

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Tyskland

Oxis Turbohaler 6 Mikrogramm Pulver zur Inhalation

Oxis Turbohaler 12 Mikrogramm Pulver zur Inhalation

Österrike

Oxis Turbohaler 6 μg – Dosier – Pulverinhalator

Oxis Turbohaler 12 μg – Dosier – Pulverinhalator


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-07


Andra informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se.