Oxibuprokain Bausch & Lomb

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) 20 x 0,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

217:76

Köp via recept

EAN: 07350073150755

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Oxibuprokain Bausch and Lomb

0,4 % (4 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
oxibuprokainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxibuprokain Bausch and Lomb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb
3. Hur du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxibuprokain Bausch and Lomb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxibuprokain Bausch and Lomb är och vad det används för

Oxibuprokain Bausch & Lomb är en lokalbedövande ögondroppe som används vid undersökningar i ögat.

2. Vad du behöver veta innan du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb

Använd inte Oxibuprokain Bausch and Lomb

  • om du är allergisk mot oxibuprokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Skador kan uppstå på hornhinan om det lokalbedövande medlet ges under en lång tid.

Skydda ögat när det är bedövat mot främmande partiklar på grund av nedsatt känsel.

Kontakta omedelbart läkare om du upplever symtom på allvarlig allergisk/anafylaktisk reaktion (se avsnitt 4).

Andra läkemedel och Oxibuprokain Bausch and Lomb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Oxibuprokain minskar effekten av vissa antibiotika (sulfonamider).

Graviditet, amning och fertilitet

Oxibuprokain Bausch & Lomb kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxibuprokain Bausch & Lomb kan förorsaka övergående dimsyn. Du bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb

Oxibrupokain Bausch & Lomb ges av sjukvårdspersonal.


1–2 droppar vid mätning av ögats tryck. För lokalbedövning, vid exempelvis avlägsnande av främmande föremål i ögat eller vid tillpassning av kontaktlinser, ges 1 droppe 3–4 gånger med cirka 30 sekunders mellanrum.

Om du använt för stor mängd av Oxibuprokain Bausch and Lomb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du måste kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom på en allvarlig allergisk/anafylaktisk reaktion: svullnad, utslag, klåda, nässelfeber, andningssvårigheter, frossa, värmevallningar, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, illamående, rastlöshet, snabb hjärtrytm eller lågt blodtryck (förekommer hos ett okänt antal användare).

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Den vanligaste biverkningen är lokal irritation. Övriga vanliga biverkningar är tillfällig sveda efter indroppningen, hornhinneskada vid upprepad användning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Skakningar, dimsyn, långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, yrsel.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Ögonallergi, allergisk blefarit (ögonlocksinflammation). Symtom på ögonallergi och allergisk blefarit kan vara kliande, röda och svullna ögonlock, röda ögon, irriterade och vattniga ögon, brännande eller stickande ögon, fjäll och skorpor i ögonfranskanten, liknande mjäll, ljuskänslighet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Oxibuprokain Bausch and Lomb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är oxibuprokainhydroklorid 4 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Endosbehållare av mjukplast, 20 x 0,5 ml, vilka är separat förpackade i ytterhölje

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24 - D24PPT3 – Irland

Tillverkare

Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas – Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-12-10.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.