Onytec

Medicinskt nagellack 80 mg/g Ciklopirox 6,6 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

402:50

Köp via recept

EAN: 07046261354479

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Onytec

80 mg/g medicinskt nagellack
ciklopirox

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Onytec är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Onytec
3. Hur du använder Onytec
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Onytec ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Onytec är och vad det används för

Onytec innehåller den aktiva substansen ciklopirox som tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotika. Det dödar ett flertal svampar som kan förorsaka nagelinfektioner.

Onytec används av vuxna för att behandla milda till måttligt svåra svampinfektioner på naglarna utan påverkan på nagelns tillväxtzon (den vita halvmånen på nageln s.k. nagelmatrix och lunula).

2. Vad du behöver veta innan du använder Onytec

Använd inte Onytec

 • om du är allergisk mot ciklopirox eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräcklig erfarenhet från denna åldersgrupp.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Onytec.

 • Om angreppet omfattar mer än 75 % av nagelytan, fler än 5 naglar eller nagelns tillväxtzon.

 • Om du blir överkänslig mot produkten ska du avsluta behandlingen och rådfråga läkare.

 • Om du har en sjukdomshistoria med diabetes, rubbningar i immunförsvaret, sjukdomar i blodkärl utanför hjärta och hjärna, skada, smärtsamma eller allvarligt skadade naglar, hudåkomma som psoriasis eller annan kronisk hudåkomma, ödem, andningsrubbningar (gult nagelsyndrom).

 • Om du är diabetiker ska du vara försiktig vid nagelvård.

 • Undvik kontakt med ögon och slemhinnor (t. ex. mun och näsborrar).

 • Onytec är endast för utvärtes bruk.

 • Använd inte nagellack eller andra kosmetiska nagelprodukter på de behandlade naglarna.

 • Håll flaskan försluten när den inte används.

 • Denna produkt är brandfarlig. Får ej utsättas för värme och öppen låga.

Barn och ungdomar

Onytec ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 2 Använd inte Onytec).

Andra läkemedel och Onytec

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Behandling med Onytec ska endast ske efter ordination av läkare.

Amning

Det är okänt om ciklopirox går över till bröstmjölk hos människor. Behandling med Onytec ska endast ske om det är absolut nödvändigt och efter ordination av läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Onytec har ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Onytec innehåller cetostearylalkohol

Detta kan förorsaka lokala hudreaktioner (t. ex. kontakteksem).


3. Hur du använder Onytec

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Används på huden (endast för användning på naglar och närmast omgivande hud).

Onytec är endast avsett för användning hos vuxna.

Den rekommenderade dosen är att stryka på ett tunt lager en gång dagligen på infekterade naglar. Naglarna ska tvättas noga och vara torra före påstrykningen. Det medicinska nagellacket ska appliceras över hela nagelytan och 5 mm ut på den omgivande huden. Om möjligt ska Onytec även appliceras under den fria nagelkanten.

Låt Onytec torka i ungefär 30 sekunder.

De behandlade naglarna ska inte tvättas på minst 6 timmar och därför rekommenderas pensling på kvällen före sänggåendet. Efter den tiden kan normala hygienrutiner följas.

Onytec medicinskt nagellack behöver inte tas bort med något lösnings- eller slipmedel (nagelfilning), det räcker att tvätta naglarna med vatten. I de fall oavsiktlig borttagning sker genom tvätt kan Onytec appliceras igen. Regelbunden borttagning av lösa delar av den infekterade nageln (t. ex. genom att klippa naglarna) rekommenderas.

Behandlingen ska fortsätta tills besvären har försvunnit, det betyder tills nageln/naglarna är klara (ej missfärgade) eller dess utseende har förbättrats märkbart och friska naglar har vuxit ut. Vanligtvis är behandlingstiden omkring 6 månader för fingernaglar och omkring 9 till 12 månader för tånaglar.

Om du har använt för stor mängd av Onytec

Om du av misstag har svalt nagellack ska du omedelbart uppsöka närmaste läkare eller sjukhus. Ta med dig Onytec förpackningen.

Om du har glömt att använda Onytec

Om du glömmer att stryka på produkten en gång ska du inte använda dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt att behandla enligt läkares rekommendation eller som beskrivs i avsnitt 3 (Hur du använder Onytec) i denna bipacksedel. Om du har glömt att använda det medicinska nagellacket i flera dagar kan effekten försämras.

Om du slutar att använda Onytec

Om du slutar behandling med Onytec innan nageln/naglarna är klara eller deras utseende har förbättrats märkbart och friska naglar har börjat växa ut igen, kan svampen fortfarande finnas kvar. I så fall kan dina naglarna bli sämre igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket sällsynta biverkningar: (kan förekomma hos 1 till 10 000 användare):

 • Rodnad, hudfjällning, sveda och klåda på applikationsstället.

Har rapportrats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Utslag, eksem; allergisk dermatit (inflammation i huden), även utanför applikationsstället

 • (Övergående) missfärgning av nageln (även nagelsvampinfektionen kan orsaka denna reaktion).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Onytec ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara flaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Denna produkt är brandfarlig. Får ej utsättas för värme eller öppen låga.

Efter första öppnande: Håll flaskan tätt försluten för att undvika att innehållet avdunstar.

Användes inom 6 månader efter första öppnandet.

Vid temperatur under 15 °C kan det medicinska nagellacket bli geléartat. Lätt fällning eller uppkomst av ett lätt sediment kan också förekomma. Detta återställes genom uppvärmning till rumstemperatur (25 °C) genom att gnida flaskan mellan händerna tills lösningen är klar igen (ungefär en minut). Detta har ingen inverkan på produktens kvalitet eller utförande.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ciklopirox. Ett gram medicinskt nagellack innehåller 80 mg ciklopirox.

 • Övriga innehållsämnen är etylacetat, etanol (96 %), cetostearylalkohol, hydroxypropylkitosan, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Medicinskt nagellack

Onytec är en klar, färglös till svagt gulaktig lösning som tillhandahålls i klara glasflaskor med skruvkork med en pensel.

Förpackningsstorlekarna är 3,3 ml och 6,6 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Polichem SA

50, Val Fleuri, 1526 Luxemburg

Luxemburg

Tillverkare
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3

21465 Reinbek
Tyskland

Alfasigma S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1, 65020 Alanno (PE)

Italien

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe, 1

29016 Cortemaggiore

Italien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien

Myconail 80 mg/g Nagellak

Cypern

Kitonail 80 mg/g medicated nail lacquer

Danmark

Onytec

Estland

Onytec

Finland

Onytec 80 mg/g lääkekynsilakka

Frankrike

Myconail 80 mg/g Vernis à ongles médicamenteux

Irland

Onytec 80 mg/g medicated nail lacquer

Italien

Polinail 80 mg/g Smalto medicato per unghie

Lettland

Onytec 80 mg/g Vaistinis nagu lakas

Litauen

Onytec 80 mg/g ārstnieciskā nagu laka

Norge

Onytec 80 mg/g medisinsk neglelakk

Slovenien

Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte

Spanien

Kitonail 80 mg/g Barniz de uñas medicamentoso

Sverige

Onytec 80 mg/g medicinskt nagellack

Tyskland

Decme 80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-30