Omeprazol Apofri

Enterokapsel, hård 20 mg Omeprazol 1 x 105 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

57:17

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7350041581987

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Omeprazol Apofri

20mg hårda enterokapslar
omeprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Omeprazol Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Apofri
3. Hur du använder Omeprazol Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Omeprazol Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Omeprazol Apofri är och vad det används för

Omeprazol Apofri innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.

Omeprazol Apofri används för att behandla följande tillstånd:

Vuxna:

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna.

 • Sår i tolvfingertarmen (duodenalsår) eller i magsäcken (ventrikelsår).

 • Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

 • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (Icke-steroida antiinflammatoriska medel). Omeprazol Apofri kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID-läkemedel.

 • För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom).

Barn:

Barn över 1 år och ≥ 10 kg

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna. Hos barn kan symtomen inkludera uppstötningar av maginnehåll till munnen, kräkningar och försämrad viktuppgång.

Barn och ungdomar över 4 år

 • Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

Omeprazol som finns i Omeprazol Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonalom du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Apofri

Använd inte Omeprazol Apofri

 • om du är allergisk mot omeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot läkemedel som innehåller andra protonpumpshämmare (till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

 • om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

Ta inte Omeprazol Apofri om något av ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Omeprazol Apofri om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du tar Omeprazol Apofri.

Omeprazol Apofri kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Omeprazol Apofri eller under tiden du tar dem, ska du omedelbart kontakta läkare:

 • Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja.

 • Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär.

 • Du börjar kräkas föda eller blod.

 • Du får svart (blodblandad) avföring.

 • Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré.

 • Du har allvarliga leverbesvär.

 • Om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Omeprazol Apofri som minskar magsyran.

 • Om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Om du tar Omeprazol Apofri under en längre tid (över ett år) kommer din läkare troligen att kontrollera dig regelbundet. Du bör ta upp eventuella nya eller ovanliga symtom och omständigheter med din läkare.

Användning av protonpumpshämmare som Omeprazol Apofri, och särskilt om du använder Omeprazol Apofri i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Omeprazol Apofri. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Barn och ungdomar

En del barn med kroniska sjukdomar kan behöva en långtidsbehandling fastän det inte rekommenderas. Ge inte detta läkemedel till barn under ett års ålder eller under 10 kg.

Andra läkemedel och Omeprazol Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom Omeprazol Apofri kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Omeprazol Apofri.

Ta inte Omeprazol Apofri om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner)

 • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem)

 • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).

 • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Apofri.

 • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K‑blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Apofri.

 • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

 • Atazanavir (används mot HIV-infektion)

 • Takrolimus (vid organtransplantation)

 • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet)

 • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”)

 • Sakvinavir (används mot HIV-infektion)

 • Klopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser))

 • Erlotinib (används för behandling av cancer)

 • Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) - om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Omeprazol Apofri

Om läkaren har förskrivit antibiotika som, amoxicillin och klaritromycin, i kombination med Omeprazol Apofri för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori-infektion, är det mycket viktigt att du talar om för läkaren om du även tar andra läkemedel.

Omeprazol Apofri med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Omeprazol passerar över i bröstmjölk, men det är inte troligt att barnet påverkas vid rekommenderad dosering. Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Apofri om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Omeprazol Apofri påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan förekomma (se avsnitt 4). Om du påverkas av dessa symtom bör du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Omeprazol Apofri innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innandu tar detta läkemedel.

Omeprazol Apofri innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Omeprazol Apofri

Ta alltid Omeprazol Apofri exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren talar om för dig hur många kapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. Doseringen beror på ditt tillstånd och hur gammal du är.

Rekommenderad dos anges nedan.

Användning för vuxna:

För behandling av symtom vid halsbränna och sura uppstötningar orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD):

 • Om läkaren har funnit att din matstrupe är lätt skadad är den rekommenderade dosen 20 mg en gång dagligen under 4‑8 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta en dos på 40 mg i ytterligare 8 veckor om skadorna i matstrupen inte är läkta.

 • Rekommenderad dos efter att matstrupen är läkt är 10 mg en gång dagligen.

 • Om din matstrupe inte är skadad är den normala dosen 10 mg en gång dagligen.

För behandling av sår i tolvfingertarmen (duodenalsår):

 • Den rekommenderade dosen är 20 mg en gång dagligen i 2 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 2 veckor om såret inte har läkt.

 • Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 4 veckor.

För behandling av sår i magsäcken (ventrikelsår):

 • Den rekommenderade dosen är 20 mg en gång dagligen i 4 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 4 veckor om såret inte har läkt.

Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 8 veckor.

För att förhindra att duodenal- och ventrikelsår uppstår på nytt:

 • Den rekommenderade dosen är 10 eller 20 mg en gång dagligen. Läkaren kan öka dosen till 40 mg en gång dagligen.

För behandling av magsår orsakade av NSAID (Icke-steroida antiinflammatoriska medel):

 • Den rekommenderade dosen är 20 mg en gång dagligen i 4‑8 veckor.

För att förebygga duodenal- och ventrikelsår om du tar NSAID:

 • Den rekommenderade dosen är 20 mg en gång dagligen.

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori -infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • Rekommenderad dos är 20 mg Omeprazol Apofri två gånger dagligen i 1 vecka.

 • Läkaren kommer dessutom att rekommendera att du tar två antibiotika utav amoxicillin, klaritromycin och metronidazol.

För behandling av överskott av syra i magen orsakad av entumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom):

 • Den rekommenderade dosen är 60 mg dagligen.

 • Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du ska ta läkemedlet.

Användning för barn och ungdomar

För behandling av symtom på GERD såsom halsbränna och sura uppstötningar:

 • Barn över 1 års ålder och med en kroppsvikt på mer än 10 kg kan behandlas med Omeprazol Apofri. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori -infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • Barn över 4 års ålder kan behandlas med Omeprazol Apofri. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

 • Läkaren kommer dessutom att förskriva två antibiotika till ditt barn, amoxicillin och klaritromycin.

Intag av läkemedlet

 • Du bör ta kapslarna på morgonen.

 • Du kan ta kapslarna tillsammans med föda eller på ”tom mage”.

 • Svälj dina kapslar hela tillsammans med ett halvt glas vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna. Detta beroende på att kapslarna innehåller täckta granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ner av syra i magen. Det är viktigt att granulatkornen inte skadas.

Vad du kan göra om du eller ditt barn har svårt att svälja kapslarna

Om du eller ditt barn har problem att svälja kapslarna:

- Öppna kapseln och svälj innehållet direkt med ett halvt glas vatten eller blanda innehållet med en liten mängd vatten (ej kolsyrat), någon sur vätska (t.ex. äppel-, apelsin eller ananasjuice) eller äppelmos.

- Rör alltid om blandningen direkt innan du dricker den (blandningen blir inte klar). Drick blandningen genast eller inom 30 minuter.

- För att försäkra dig om att du fått i dig allt läkemedel ska du skölja glaset väl med ett halvt glas vatten och dricka det. Använd inte mjölk eller kolsyrat vatten. De fasta partiklarna innehåller läkemedlet - de får inte tuggas eller krossas

Om du använt för stor mängd av Omeprazol Apofri

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Omeprazol Apofri

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos – hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du slutar att använda Omeprazol Apofri

Sluta inte ta Omeprazol Apofri utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Omeprazol Apofri och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande ovanliga men allvarliga biverkningar:

 • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).

 • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys”.

 • Gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.

Andra biverkningar omfattar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk.

 • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning).

 • Illamående eller kräkningar.

 • Godartade polyper i magsäcken.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Svullnad i fötter och anklar.

 • Sömnstörningar (sömnlöshet).

 • Yrsel, stickningar, sömnighet.

 • Svindel (vertigo).

 • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.

 • Hudutslag, nässelfeber och klåda.

 • Generell olustkänsla och orkeslöshet.

 • Handleds-, höft- eller kotfrakturer (benbrott).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet.

 • Allergiska reaktioner, ibland mycket allvarliga, såsom svullnad av läppar, tunga och svalg, feber, väsande andning.

 • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

 • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.

 • Smakförändringar.

 • Synproblem, till exempel dimsyn.

 • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).

 • Muntorrhet.

 • Inflammation i munhålan.

 • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen och orsakas av en svamp.

 • Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet.

 • Håravfall (alopeci).

 • Hudutslag vid solning.

 • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).

 • Svåra njurproblem (interstitiell nefrit).

 • Ökad svettning.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

 • Aggression.

 • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).

 • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.

 • Plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

 • Muskelsvaghet.

 • Förstoring av bröstkörtlar hos män.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • Inflammation i tarmen (som orsakar diarré)

 • Om du använder Omeprazol Apofri i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, krampanfall, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprover.

 • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna

Omeprazol Apofri kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicinering

5. Hur Omeprazol Apofri ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen, burken, eller etiketten efter ”Utg.dat.” och på blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förpackning innehållande aluminium/aluminium blister: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackning innehållande PVC-PE-PVDC-aluminium blister: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Plastburk: Tillslut burken väl. Fuktkänsligt. Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är omeprazol. 1 kapsel innehåller 20 mg omeprazol.

 • Övriga innehållsämnen är:

  • Kapselinnehåll: sockerkulor (bestående av majsstärkelse och sackaros), magnesiumhydroxid, vattenfritt dinatriumfosfat, hypromellos, natriumlaurilsulfat, mannitol, natriumstärkelseglykolat, talk, titandioxid (E171), makrogoler, polysorbat och metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1).

  • Kapselskal: gelatin,indigokarmin (E132) och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enterokapsel, hård

Ogenomskinlig blå och ogenomskinlig vit kapsel som innehåller benvita till krämfärgade, runda mikrogranulat, längd ca 14 mm.

Kapslarna är förpackade i blisterförpackningar (PVC-PE-PVDC-aluminiumfolie eller aluminiumfolie/aluminiumfolie) med 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 eller 280 kapslar; sjukhusförpackning med 500 kapslar och plastburkar med

5, 7, 14, 15, 28, 30, 32, 50, 54, 56, 60, 90, 100, 104, 105 eller 250 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Information lämnas av:

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Telefon: 08-544 960 30

E-mail: info@apofri.se

info@Apofri.se

Tillverkare:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-11