NovoRapid PumpCart

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml 5 x 1,6 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

195:60

Köp via recept

EAN: 05712249103613

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

NovoRapid PumpCart

100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull
insulin aspart

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad NovoRapid PumpCart är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder NovoRapid PumpCart
3. Hur du använder NovoRapid PumpCart
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NovoRapid PumpCart ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad NovoRapid PumpCart är och vad det används för

NovoRapid är ett modernt insulin (insulinanalog) som är snabbverkande. Moderna insuliner är förbättrade versioner av humant insulin.

NovoRapid används för att sänka högt blodsocker hos vuxna, ungdomar samt barn 1 år eller äldre med diabetes (diabetes mellitus). Diabetes är en sjukdom som innebär att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att hålla din blodsockernivå under kontroll. Behandling med NovoRapid bidrar till att förhindra komplikationer av din diabetes.

NovoRapid PumpCart är avsedd att användas i pumpsystem och täcker hela ditt dagliga insulinbehov: både behovet av basinsulin under hela dagen och bolusdoser vid måltider. Innan du använder NovoRapid PumpCart i pumpsystemet måste du ha fått en omfattande instruktion av din läkare eller sjuksköterska.

Behov av basinsulin (under hela dagen): När du använder NovoRapid PumpCart i ett pumpsystem, kommer ditt insulin att injiceras kontinuerligt och täcka ditt behov av basinsulin. Om du ändrar inställningarna för basinsulinet, kommer ändringen att påverka dig inom 10–20 minuter. Om du stannar pumpen, kommer insulinets effekt att vara i 3–5 timmar. Innan du ställer in eller ändrar dosen, läs bruksanvisningen för pumpen noggrant.

Behov av måltidsinsulin (bolusdoser): NovoRapid börjar sänka ditt blodsocker inom 10–20 minuter efter det att du påbörjat en bolusdos i systemet (se avsnitt 3, Hur du använder NovoRapid PumpCart, för mer information om hur du justerar din bolusdos). Effekten är som kraftigast mellan 1–3 timmar efter bolusdosen och varar i 3–5 timmar.

2. Vad du behöver veta innan du använder NovoRapid PumpCart

Använd inte NovoRapid PumpCart

 • om du är allergisk mot insulin aspart eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6, Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

 • om du känner att du börjar få insulinkänning (symtom på lågt blodsocker) (se a) Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar i avsnitt 4).

 • om cylinderampullen eller det injektionshjälpmedel som innehåller cylinderampullen har tappats, skadats eller utsatts för stötar.

 • om insulinet inte har förvarats på rätt sätt eller frusit (se avsnitt 5, Hur NovoRapid PumpCart ska förvaras).

 • om lösningen av insulinet inte är klar och färglös.

Om något av detta gäller, använd inte NovoRapid PumpCart. Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om råd.

Innan du använder NovoRapid PumpCart

 • Kontrollera på etiketten att det är rätt sorts insulin.

 • Kontrollera alltid cylinderampullen, inklusive gummikolven i botten på cylinderampullen. Använd den inte om den har några synliga skador eller läckage, eller om gummikolven dragits över det vita strecket på etiketten vid botten av cylinderampullen. Detta kan vara ett resultat av insulinläckage. Om du misstänker att cylinderampullen är skadad, lämna tillbaka den till apoteket.

 • Infusionsset (slang och injektionsnål) och NovoRapid PumpCart får inte delas med någon annan.

 • NovoRapid PumpCart ska endast injiceras under huden med en pump. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

Varningar och försiktighet

Vissa tillstånd och aktiviteter kan påverka ditt behov av insulin. Rådfråga läkare:

 • om du har problem med njurarna, levern, binjurarna, hypofysen eller sköldkörteln.

 • om du motionerar mer än vanligt eller vill ändra din kosthållning, eftersom detta kan påverka din blodsockernivå.

 • om du blir sjuk: fortsätt att ta ditt insulin och rådfråga läkare.

 • om du ska resa utomlands: resor över olika tidszoner kan påverka ditt insulinbehov och när du ska ta injektionerna.

Hudförändringar vid injektionsstället

För att bidra till att förhindra förändringar i fettvävnaden under huden, t.ex. hudförtjockning, hudskrumpning eller knutor under huden, ska du hela tiden växla injektionsställe. Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor eller i ett förtjockat eller skrumpnat område (se ”Hur du använder NovoRapid PumpCart”). Kontakta läkaren om du märker hudförändringar på injektionsstället och innan du byter injektionsställe om du för tillfället injicerar i ett påverkat område. Läkaren kan råda dig att kontrollera blodsockret oftare och att justera din insulindos eller dos av andra diabetesläkemedel.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn under 1 års ålder eftersom inga kliniska studier har utförts på barn under 1 år.

Andra läkemedel och NovoRapid PumpCart

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel påverkar din blodsockernivå och det kan betyda att din insulindos behöver ändras. Här nedan följer en lista över de vanligaste läkemedlen som kan påverka din insulinbehandling.

Din blodsockernivå kan sjunka (hypoglykemi) om du tar:

 • Andra läkemedel för behandling av diabetes

 • MAO-hämmare (för behandling av depression)

 • Beta-blockerare (för behandling av högt blodtryck)

 • ACE-hämmare (för behandling av vissa hjärtsjukdomar eller högt blodtryck)

 • Salicylater (smärtstillande och febernedsättande medel)

 • Anabola steroider (t ex testosteron)

 • Sulfonamider (för behandling av infektioner).

Din blodsockernivå kan höjas (hyperglykemi) om du tar:

 • Perorala antikonceptionsmedel (p-piller för födelsekontroll)

 • Tiazider (för behandling av högt blodtryck eller svår vätskeansamling)

 • Glukokortikoider (t ex kortison för behandling av inflammationer)

 • Sköldkörtelhormoner (för behandling av sköldkörtelsjukdomar)

 • Sympatomimetika (t ex adrenalin eller salbutamol, terbutalin för behandling av astma)

 • Tillväxthormon (för stimulering av skelett- och kroppstillväxt med uttalad effekt på kroppens ämnesomsättning)

 • Danazol (medel som påverkar ägglossning).

Oktreotid och lanreotid (för behandling av akromegali, en ovanlig hormonell sjukdom med överproduktion i hypofysen av tillväxthormon vanligtvis hos medelålders vuxna) kan antingen höja eller sänka din blodsockernivå.

Beta-blockerare (för behandling av högt blodtryck) kan medföra att de första varningssignalerna för lågt blodsocker försvagas eller helt uteblir.

Pioglitazon (tabletter för behandling av typ 2-diabetes)

Vissa patienter som haft typ 2-diabetes och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du har tagit något av dessa läkemedel, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

NovoRapid och dricka alkohol

Om du dricker alkohol så kan ditt behov av insulin förändras, då blodsockernivån antingen kan höjas eller sjunka. Noggrann blodsockerkontroll rekommenderas.

Graviditet och amning

 • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. NovoRapid kan användas under graviditet. Insulindosen kan behöva ändras under graviditet och efter förlossning. Noggrann kontroll av din diabetes och motverkan av lågt blodsocker är viktigt för ditt barns hälsa.

 • Det finns inga restriktioner beträffande behandling med NovoRapid under amning.

Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Fråga läkare om du kan köra bil eller använda maskiner:

 • om du ofta får låga blodsockernivåer.

 • om du tycker det är svårt att känna igen tecken på låg blodsockernivå (insulinkänning).

Om ditt blodsocker är lågt eller högt, så kan din koncentrations- och reaktionsförmåga påverkas och därför även din förmåga att köra fordon eller använda maskiner. Tänk på att du kan utsätta dig själv och andra för fara.

Viktig information om några av ingredienserna i NovoRapid

NovoRapid innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d v s NovoRapid är näst intill "natriumfritt".


3. Hur du använder NovoRapid PumpCart

Dos och när du tar ditt insulin

Använd alltid ditt insulin och justera dina bas (hela dagen) och bolus (måltids) doser precis som läkare anvisat dig. Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker. Ditt bolus (måltids) insulin behöver justeras baserat på ditt blodsockervärde och måltidsintag. Ät en måltid eller mellanmål inom 10 minuter efter bolusdosen för att undvika lågt blodsocker. Vid behov kan du ta bolusdosen precis efter du har slutat äta.

Byt endast insulinpreparat på läkares inrådan. Om läkare har ställt om dig från en viss insulintyp eller insulinmärke till ett annat, kan din dos eventuellt behöva justeras av läkaren.

Användning för barn och ungdomar

NovoRapid kan användas till ungdomar och barn i åldern 1 år eller äldre.

Användning för speciella patientgrupper

Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion eller om du är över 65 år, behöver du kontrollera ditt blodsocker mer regelbundet och diskutera förändringar i din insulindos med läkare.

Hur och var du ska injicera

NovoRapid PumpCart ska endast injiceras under huden (subkutant) med ett pumpsystem. Injicera aldrig direkt i en ven (intravenöst) eller muskel (intramuskulärt). Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

Innan du använder NovoRapid PumpCart i en insulinpump måste du ha fått detaljerade anvisningar i hur pumpen används och information om vad du ska göra om du blir sjuk, har för högt eller lågt blodsocker eller om pumpen slutar att fungera. Följ läkares instruktioner och råd för hur du ska använda NovoRapid PumpCart i insulinpumpen.

Normalt injicerar du ditt insulin på framsidan av midjan (buken). Alternativt, om läkaren rekommenderar det, kan du använda ditt lår eller överarm. När du byter infusionssetet (slang och injektionsnål), ska du vara noga med att växla injektionsställe för nålen. Detta kan minska risken att utveckla knölar eller gropar i huden (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Infusionsset ska bytas enligt instruktionerna i bruksanvisningen som medföljer infusionssetet.

När du använder insulinpump

För att få störst fördel av insulininfusionen och för att försäkra dig om att pumpen fungerar som den ska, är det bra om du regelbundet kontrollerar din blodsockernivå. Kontakta läkare om du upplever några problem.

 • NovoRapid PumpCart ska endast användas med en pump som är utformad att användas med denna cylinderampull, såsom Accu-Chek Insight och YpsoPump insulinpumpar.

 • NovoRapid PumpCart är en förfylld cylinderampull färdig att användas direkt i pumpen. Följ bruksanvisningen till pumpen.

 • För att säkerställa korrekt dosering, får NovoRapid PumpCart aldrig användas i en insulinpenna.

 • NovoRapid ska aldrig blandas med något annat läkemedel inklusive andra insulinpreparat när det används i pump.

 • Återfyll inte cylinderampullen. När den är tom, måste den kasseras.

 • Bär alltid med dig en extra NovoRapid PumpCart.

Läs noga bruksanvisningen för NovoRapid PumpCart som finns i denna bipacksedel.

Vad du ska göra om pumpen slutar fungera

Se till att du har en alternativ metod tillgänglig för att kunna injicera ditt insulin under huden (till exempel en injektionspenna) om din pump skulle sluta fungera.

Om du har tagit för stor mängd insulin

Om du tar för mycket insulin så kan ditt blodsocker bli för lågt (hypoglykemi). Se a) Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta ditt insulin

Om du glömmer att ta ditt insulin så kan ditt blodsocker bli för högt (hyperglykemi). Se c) Besvär vid diabetes i avsnitt 4.

Om du slutar att ta ditt insulin

Avbryt inte insulinbehandlingen utan att ha talat med läkare, som berättar för dig vad som måste göras. Det kan leda till mycket högt blodsocker (allvarlig hyperglykemi) och ketoacidos. Se c) Besvär vid diabetes i avsnitt 4.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

a) Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar

Lågt blodsocker (hypoglykemi) är en mycket vanlig biverkning. Det kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.

Lågt blodsocker kan uppstå om du:

 • injicerar för mycket insulin.

 • äter för lite eller hoppar över en måltid.

 • motionerar mer än vanligt.

 • dricker alkohol (se NovoRapid och dricka alkohol i avsnitt 2).

Tecken på lågt blodsocker: Kallsvettning; sval och blek hud; huvudvärk; hjärtklappning; illamående; stark hungerkänsla; tillfälliga synförändringar; dåsighet; ovanlig trötthet och svaghet; ängslan eller darrningar; oroskänslor; förvirring; koncentrationssvårigheter.

Mycket lågt blodsocker kan leda till medvetslöshet. Om långvarigt mycket lågt blodsocker inte behandlas, kan det orsaka hjärnskador (tillfälliga eller bestående) och till och med dödsfall. Du kan återfå medvetandet snabbare om du får en injektion med hormonet glukagon av någon som känner till hur man använder det. Om du får glukagon kommer du att behöva glukos eller ett mellanmål som innehåller socker, så snart du återfår medvetandet. Om du inte reagerar på glukagonbehandlingen måste du behandlas på sjukhus.

Vad du ska göra om du får lågt blodsocker:

 • Om du upplever att ditt blodsocker är för lågt ska du äta druvsockertabletter eller något annat mellanmål som innehåller mycket socker (godis, kakor, fruktjuice) och justera insulininfusionen eller stanna pumpen. Kontrollera om möjligt ditt blodsocker och vila. Ha alltid med dig druvsockertabletter eller mellanmål med mycket socker i för säkerhets skull.

 • När symtomen på lågt blodsocker har försvunnit eller när din blodsockernivå har stabiliserats ska du fortsätta som vanligt med insulinbehandlingen.

 • Om du har haft lågt blodsocker och förlorat medvetandet eller om du har haft behov av injektion med glukagon, eller om du har haft många insulinkänningar, ska du tala med läkare. Mängden insulin eller när du tar det, kosthållning eller motion behöver kanske justeras.

Tala om att du har diabetes för personer som behöver veta det, vilka konsekvenserna kan bli och också risken att bli medvetslös p g a lågt blodsocker. Tala om för dem att om du blir medvetslös ska de lägga dig på sidan och omedelbart skaffa läkarhjälp. De får inte ge dig något att äta eller dricka eftersom det då finns risk för att du kvävs.

Allvarliga allergiska reaktioner mot NovoRapid eller mot något av övriga innehållsämnen (s k systemisk allergisk reaktion) är mycket sällsynta, men kan vara livshotande. Det kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare.

Kontakta läkare omedelbart:

 • om tecken på allergi sprider sig till andra delar av kroppen.

 • om du plötsligt känner dig dålig och du: börjar svettas; börjar kräkas; får svårt att andas; får hjärtklappning; känner dig yr.

Om du upplever något av detta, sök läkare omedelbart.

Hudförändringar på injektionsstället: Om du injicerar insulin på samma ställe kan fettvävnaden antingen skrumpna (lipoatrofi) eller förtjockas (lipohypertrofi) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Knutor under huden kan också orsakas av ansamling av ett protein som kallas amyloid (kutan amyloidos. Hur ofta detta förekommer är inte känt). Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor eller i ett förtjockat eller skrumpnat område. Byt injektionsställe för varje injektion för att förhindra dessa hudförändringar.

b) Lista över andra biverkningar

Mindre vanliga biverkningar

Kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare.

Tecken på allergi: Lokala allergiska reaktioner (smärta, rodnad, nässelutslag, inflammation, blåmärken, svullnad och klåda) vid injektionsstället kan uppstå. Dessa symtom försvinner vanligtvis när du tagit ditt insulin i några veckor. Om de inte försvinner eller sprider sig över kroppen ska du omedelbart tala med läkare. Se även Allvarliga allergiska reaktioner ovan.

Problem med synen: I början av insulinbehandlingen kan synstörningar uppträda, men dessa är vanligtvis tillfälliga.

Svullna leder: När du börjar ta insulin, kan det hända att kroppen binder vatten, så att du svullnar upp kring fotlederna och andra leder. Detta går normalt snart över, annars ska du tala med läkare.

Diabetisk retinopati (en ögonsjukdom som hör samman med diabetes och kan leda till förlust av synen): Om du har diabetisk retinopati kan den försämras, om din blodsockernivå förbättras mycket snabbt. Fråga läkare om detta.

Sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare.

Smärtsam neuropati (smärta på grund av nervskada): Om din blodsockernivå förbättras mycket snabbt, kan du få nervrelaterad smärta. Detta kallas akut smärtsam neuropati och är vanligtvis övergående.

c) Besvär vid diabetes

Högt blodsocker (hyperglykemi)

Högt blodsocker kan uppstå om du:

 • inte har injicerat tillräckligt med insulin.

 • glömmer att ta ditt insulin eller slutar att ta insulin.

 • upprepat tar mindre insulin än vad du behöver.

 • får en infektion och/eller feber.

 • äter mer än vanligt.

 • motionerar mindre än vanligt.

Varningssignaler för högt blodsocker:

Varningssignalerna visar sig efter hand. De yttrar sig som: ökad urinmängd; törst; aptitlöshet; sjukdomskänsla (illamående eller kräkningar); dåsighet eller trötthet; rodnad; torr hud; muntorrhet och en andedräkt som luktar frukt (aceton).

Vad ska jag göra om jag får högt blodsocker:

 • Om du får någon av ovan varningssignaler: kontrollera ditt blodsocker, gör om möjligt ketontest på urinen och kontakta därefter läkare omedelbart.

 • Symtomen kan vara tecken på ett mycket allvarligt tillstånd som kallas diabetisk ketoacidos (ansamling av syra i blodet då kroppen bryter ner fett istället för socker). Om det inte behandlas kan det leda till diabeteskoma och så småningom till döden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur NovoRapid PumpCart ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen till cylinderampullerna efter ""EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara alltid cylinderampullen i ytterkartongen, när du inte använder den. Ljuskänsligt. NovoRapid PumpCart ska skyddas mot stark värme och ljus under förvaring och användning.

Obruten förpackning: NovoRapid PumpCart som inte används ska förvaras i kylskåp vid 2°C till 8°C, inte nära kylelementet. Får ej frysas.

Under användning eller medtagen som reserv : NovoRapid PumpCart som används ska inte förvaras i kylskåp. NovoRapid PumpCart som tas med som reserv kan förvaras i upp till 2 veckor vid högst 30°C. Därefter kan den användas i upp till 7 dagar vid högst 37°C i en pump som är utformad att användas med denna cylinderampull, såsom Accu-Chek Insight och YpsoPump insulinpumpar . Förvara NovoRapid PumpCart i blisterförpackningen tills den ska användas för att skydda den från skador. Skydda alltid cylinderampullen mot ljus under användning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad NovoRapid PumpCart innehåller

 • Den aktiva substansen är insulin aspart. Varje ml innehåller 100 enheter insulin aspart. Varje cylinderampull innehåller 160 enheter insulin aspart i 1,6 ml injektionsvätska, lösning.

 • Övriga innehållsämnen är glycerol, fenol, metakresol, zinkklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

NovoRapid PumpCart är i form av en injektionsvätska, lösning.

Förpackningsstorlekar: 5 cylinderampuller och en multipelförpackning bestående av 25 (5 förpackningar med 5) cylinderampuller på 1,6 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Lösningen är klar och färglös .

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

Vänligen fortsätt till informationen i ”Bruksanvisning för NovoRapid PumpCart förfylld cylinderampull”.


Denna bipacksedel ändrades senast

09/2020


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

 

Bruksanvisning för NovoRapid PumpCart förfylld cylinderampull.

NovoRapid PumpCart ska endast användas med en insulinpump som är utformad för att användas med denna cylinderampull, såsom Accu-Cheek Insight och YpsoPump insulinpumpar. Den får inte användas med andra hjälpmedel som inte är utformade för NovoRapid PumpCart, eftersom det kan leda till felaktig insulindosering och i sin tur hyper- eller hypoglykemi.

Läs nedanstående instruktioner noga innan du använder din NovoRapid PumpCart.

Läs även bruksanvisningen för pumpen som följer med din insulinpump.

 • NovoRapid PumpCart är färdig att användas direkt i pumpen.

 • NovoRapid PumpCart innehåller 1,6 ml insulin aspart lösning, vilket motsvarar 160 enheter.

 • Läkemedlet ska aldrig blandas med något annat läkemedel.

 • Återfyll inte NovoRapid PumpCart. När den är tom måste den kasseras.

 • Se alltid till att du har en extra NovoRapid PumpCart tillgänglig.

 • För att säkerställa korrekt dosering, får NovoRapid PumpCart aldrig användas i en insulinpenna.

 • NovoRapid PumpCart ska skyddas mot stark värme och ljus under förvaring och användning.

 • NovoRapid PumpCart ska förvaras utom syn- och räckhåll för andra, speciellt barn.

cylinderampull

1. Innan en NovoRapid PumpCart cylinderampull sätts in i din pump

 • Se till att NovoRapid PumpCart har rumstemperatur.

 • Ta ut NovoRapid PumpCart ur blisterförpackningen.

 • Kontrollera på etiketten att det är NovoRapid PumpCart.

 • Kontrollera utgångsdatum, anges på etiketten och kartongen.

 • Kontrollera alltid att NovoRapid PumpCart ser ut som den ska (Bild A). Använd den inte om den har några synliga skador eller läckage eller om kolven flyttats så att botten av kolven syns över det vita strecket på etiketten. Detta kan vara ett resultat av insulinläckage. På bild A är botten av kolven skymd bakom det vita strecket på etiketten som den ska vara. Om du misstänker att NovoRapid PumpCart är skadad, lämna tillbaka den till apoteket.

 • Kontrollera att insulinet i NovoRapid PumpCart är klart och färglöst. Om insulinet ser grumligt ut ska NovoRapid PumpCart inte användas. Cylinderampullen kan innehålla en mindre mängd luft i form av små luftbubblor.

2. Insättning av en ny NovoRapid PumpCart cylinderampull i din pump

 • Följ instruktionerna i bruksanvisningen som kommer med din pump för att sätta i en ny NovoRapid PumpCart cylinderampull i pumpen.

 • Sätt i en NovoRapid PumpCart i pumpens behållare för cylinderampull. Kolven ska in först.

 • Sätt ihop infusionssetet med NovoRapid PumpCart genom att ansluta adaptern på din pump.

 • Följ instruktionerna i pumpens bruksanvisning för fortsatt användning av din pump.

3. Ta ur en tom NovoRapid PumpCart cylinderampull ur din pump

 • Följ instruktionerna i pumpens bruksanvisning för att ta ur en tom NovoRapid PumpCart cylinderampull ur pumpen.

 • Ta ur infusionssetsadaptern från den tomma NovoRapid PumpCart cylinderampullen.

 • Kassera den tomma NovoRapid PumpCart cylinderampullen och det använda infusionssetet enligt instruktioner från läkare eller sjuksköterska.

 • Följ stegen som beskrivits i avsnitt 1 och 2 för att förbereda och sätta in en ny NovoRapid PumpCart i din pump.