Nocutil

Tablett 0,1 mg 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

428:63

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 4037353001244

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nocutil

0,1 mg och 0,2 mg tabletter
Desmopressinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nocutil är och vad de används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Nocutil
3. Hur du tar Nocutil
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nocutil ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nocutil är och vad de används för

Nocutil innehåller desmopressinacetat vilket är ett antidiuretiskt medel som gör att du producerar mindre mängd urin.

Nocutil används vid behandling av:

 • sängvätning hos barn över fem år efter att organiska orsaker har uteslutits och andra behandlingar har misslyckats

 • diabetes insipidus (en sjukdom i vilken du producerar en stor mängd urin och blir mycket törstig, eftersom hjärnan inte framställler tillräcklig mängd av det antidiuretiska hormonet som minskar vattenmängden i urinen). Obs! Diabetes insipidus är inte samma sak som diabetes mellitus (sockersjuka)

 • nattliga urinträngningar hos vuxna.

Desmopressin som finns i Nocutil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

2. Vad du behöver veta innan du tar Nocutil

Ta inte Nocutil

 • om du är allergisk mot desmopressin eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har någon neurologisk sjukdom eller demens.

 • om du dricker ovanligt stora mängder vatten eller andra vätskor (inklusive alkohol) under dagen eller natten.

 • om du har en hjärtsjukdom eller annat tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande läkemedel.

 • om du har låg natriumhalt i blodet.

 • om du har njursvikt.

 • om du har ett syndrom som orsakar att kroppen producerar fel mängd av det antidiuretiska hormonet (SIADH).

 • om patienten är under fem år.

Varningar och försiktighet

Vätskeintag 


Innan du börjar behandlingen med Nocutil kommer läkaren att tala med dig om vätskeintag. Om du ska behandlas med Nocutil för sängvätning eller nattliga trängningar, ska du begränsa mängden du dricker under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att du har tagit tabletterna.


Undvik onödigt vätskeintag under behandlingen med Nocutil och svälj inte vatten vid simning (gäller särskilt barn). Alltför stort vätskeintag kan leda till ackumulering av vatten vilket späder ut saltet i kroppen (elektrolyter). Detta kan ske med eller utan varningssymtom som omfattar:

 • ovanligt svår eller långvarig huvudvärk,

 • illamående eller kräkning,

 • oförklarlig viktökning och

 • i allvarliga fall kramper, svullnad av hjärnan (cerebralt ödem) eller koma.

Om du (eller ditt barn) har något av dessa symtom, ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.


Dessutom ska du sluta ta Nocutil om du har feber, en infektion, diarré och/eller kräkningar tills du blir bättre.

Detta är särskilt viktigt för mycket unga och äldre patienter.

Innan du börjar ta detta läkemedel måste du tala om för läkaren om du har:

 • cystisk fibros (en sjukdom i vilken du lättare drabbas av lunginfektioner och din kropp inte kan absorbera fett och andra näringsämnen)

 • hjärtsjukdom

 • högt blodtryck

 • kronisk njursjukdom eller

 • preeklampsi (högt blodtryck orsakat av graviditet).

Du måste hålla dig till dosen som läkaren har ordinerat för dig och du ska inte ta vissa andra läkemedel samtidigt (se avsnittet ”Andra läkemedel och Nocutil”). På så sätt minskar du risken för kramper.

Andra läkemedel och Nocutil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. 

Följande läkemedel kan förstärka effekten av desmopressin:

 • indometacin och kanske andra icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat)

 • oxytocin (stimulerar värkar)

 • karbamazepin (mot epilepsi)

 • tricykliska antidepressiva medel och selektiva serotoninåterupptagshämmare (mot depression)

 • klorpromazin (mot psykos)

 • loperamid (mot diarré)

Samtidigt intag av följande läkemedel kan minska effekten av desmopressin:

 • litium (mot depression)

 • glibenklamid (mot diabetes)

Om du tar något läkemedel mot hjärtproblem samtidigt som du tar desmopressin, ska din läkare kontrollera ditt blodtryck, natriumhalt i plasma och urin.

Detta kan även gälla läkemedel som du har tagit tidigare.

Nocutil med mat och dryck

Drick inte stora mängder vatten eller andra vätskor. Be läkaren om råd beträffande din konsumtion av vatten och andra vätskor. Föda kan minska ditt upptag av läkemedlet. Ta därför inte Nocutil tillsammans med mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Desmopressin kan komma ut i modersmjölken i mycket små mängder. Det finns inga belägg för att barnet påverkas.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att desmopressin påverkar din förmåga att köra bil och använda maskiner. Vissa biverkningar (t.ex. yrsel och huvudvärk, se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”) kan emellertid påverka din koncentrationsförmåga och reaktionshastighet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nocutil innehåller laktos

Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Nocutil

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Desmopressin bör alltid intas vid samma tidpunkt i förhållande till födointag, eftersom föda ger minskad absorption (se ”Intag av Nocutil med mat och dryck”).

Läs informationen om vätskeintag (se ”Varningar och försiktighet”).

Tabletterna kan delas i två halvor för att bli lättare att svälja. Läkaren bestämmer hur länge du ska ta Nocutil.

Sängvätning (ofrivillig nattlig blåstömning, nattlig enures) (över 5 år):

En lämplig startdos är 0,2 mg vid sänggåendet (2 Nocutiltabletter på 0,1 mg eller 1 Nocutiltablett på 0,2 mg). Läkaren kan öka dosen upp till 0,4 mg (4 Nocutiltabletter på 0,1 mg eller 2 Nocutiltabletter på 0,2 mg) om den lägre dosen inte är tillräckligt effektiv.

Läkaren kontrollerar behovet av fortsatt behandling senast efter tre månaders behandling genom att avbryta behandlingen i minst en vecka.

Diabetes insipidus:

Lämplig startdos för barn och vuxna är 0,1 mg tre gånger dagligen. Doseringen anpassas sedan efter ditt svar. Klinisk erfarenhet har visat att dygnsdosen varierar mellan 0,2 och 1,2 mg. För flertalet patienter är underhållsdosen 0,1–0,2 mg tre gånger dagligen.  

Frekvent blåstömning under natten (nokturi):

Rekommenderad startdos är 0,1 mg vid sänggåendet. Om denna dos inte är tillräckligt effektiv efter en vecka, kan din läkare öka den veckovis till 0,2 mg och sedan till 0,4 mg. Begränsat vätskeintag bör iakttas.

Om tillräcklig klinisk effekt inte uppnåtts inom 4 veckor, med veckovis dosökning, skall behandlingen avbrytas. Behandlingens längd bör inte överstiga 12 månader och läkaren kontrollerar regelbundet behovet av fortsatt behandling.

Behandlingen av äldre patienter måste kontrolleras ofta på grund av den högre risken för hyponatremi (låg natriumhalt i blodet). Om du tillhör denna patientgrupp, ska ditt natriumvärde i serum bestämmas innan behandlingen påbörjas och dessutom efter 3 dagars behandling och efter varje dosökning. Serumnatrium bör dessutom bestämmas efter 2 och 4 månaders behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Nocutil

Om du råkar ta för stor dos ska du sluta ta medicinen och omedelbart tala med läkaren.

Överdosering kan leda till för mycket vatten i kroppen och orsaka symtom som ökat blodtryck, högre puls, ansiktsrodnad, huvudvärk, illamående och magkramper (se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Alla fall av misstänkt svullnad av hjärnan (kramper, koma) kräver omedelbar intensivvård.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Nocutil:

Om du missar en dos, ta helt enkelt nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar förtecknas i följande kategorier:

Mycket vanliga: inträffar hos fler än en av 10 patienter som tar läkemedlet.

Vanliga: inträffar hos fler än en av 100 patienter (men hos färre än en av 10).

Mindre vanliga: inträffar hos fler än en av 1 000 patienter (men hos färre än en av 100).

Sällsynta: inträffar hos färre än en av 1 000 patienter.

Mycket sällsynta: inträffar hos färre än en av 10 000 patienter.

Om du märker någon av följande mycket sällsynta reaktioner kontaktar du läkare omedelbart innan du tar en dos till:

 • Tecken på vattenförgiftning eller låg natriumhalt i blodet (svår huvudvärk, illamående, i allvarliga fall kramper och koma). Denna biverkning är vanligare i början av nokturi­behandlingen och vid dosjustering.

 • Allmänna allergiska reaktioner inklusive hudutslag (röda prickar, nässelutslag, klåda), trånghetskänsla i bröstet, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar (ibland med svårighet att andas eller svälja).

Andra eventuella biverkningar är:

 • Vanliga: Magsmärta, illamående, kräkningar

 • Vanliga: Huvudvärk (mycket vanlig efter dosjustering vid behandling för nokturi)

 • Mycket sällsynta: Emotionella störningar hos barn

Vid behandling av nokturi även:

Vanliga: Svullnad i armar och ben, illamående, viktökning, muntorrhet, ökad urineringsfrekvens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Nocutil ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen.

Tillslut förpackningen väl.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och plastburken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är desmopressinacetat. Varje tablett innehåller 0,1 mg eller 0,2 mg desmopressinacetat motsvarande 0,089 mg respektive 0,1780 mg desmopressin. • Övriga innehållsämnen är 60 mg laktosmonohydrat, potatisstärkelse, povidon, magnesiumstearat och vattenfri, kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Nocutil är odragerade, vita, runda och konvexa. Med hjälp av en skåra på ena sidan kan tabletten delas i två delar som är lättare att svälja.

Varje burk innehåller 15, 28, 30, 60, 90 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Gebro Pharma GmbH

6391 Fieberbrunn

Österrike

Information lämnas av:

medac

Box 120

432 23 Varberg

Tel: 0340-645470

Fax: 0340-645479

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike:

Nocutil 0,1 mg – Tabletten

Nocutil 0,2 mg – Tabletten

Danmark:

Nocutil 0,1 mg tabletter

Nocutil 0,2 mg tabletter

Sverige:

Nocutil 0,1 mg tabletter

Nocutil 0,2 mg tabletter


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-04-29


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Överdosering

Överdosering ökar risken för hyperhydrering. Symtom såsom viktökning, lätt hypertoni, takykardi, rodnad, huvudvärk, kramper, illamående och magkramper och i allvarliga fall cerebralt ödem, generaliserade kramper och koma kan därför förväntas.

Behandling skall sättas ut och vätskeintaget begränsas till dess att serumnatrium har normaliserats. Dosen skall därefter minskas.

Även om behandling av hyponatremi bör anpassas efter patienten kan följande allmänna åtgärder rekommenderas.

Vid fall av kraftig överdosering med risk för vattenintoxikation, bör behandling med urindrivande medel som furosemid övervägas.

Alla fall av misstänkt cerebralt ödem kräver omedelbar tillgång till intensivvårdsåtgärder.