Nipaxon 5 mg/ml

Noskapin, oral suspension, 100 ml

Välvald

95:-

Ord. butikspris 99:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från NipaxonAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Dämpar hostreflexen vid tillfällig och kortvarig rethosta. Medicinen bör tas mellan måltiderna. Smak av anis/lakrits. Från 4 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Nipaxon är det enda receptfria läkemedlet mot torrhosta. Lindrar torrhosta genom att dämpa hostreflexen. Innehåller noskapin. Används vid tillfällig och kortvarig rethosta. Bör tas mellan måltiderna. Smak av anis och lakrits. Från 4 år.

Jämförpris 999:-/L

EAN: 03574661667249

Den aktiva substansen är Noskapin 5 mg/ml Övriga hjälpämnen är glycerol (85%, sötningsmedel) 433 mg/ml, etanol (96%) 2,2 mg/ml (alkoholhalt motsvarande 0,3% (v/v), Poloxamer, Kelgum (xantangummi E 415 och fruktkärnemjöl E 410), dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fänkålolja, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), renat vatten.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nipaxon

5 mg/ml oralsuspension
noskapin
etanol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nipaxon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nipaxon
3. Hur du använder Nipaxon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nipaxon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nipaxon är och vad det används för

Nipaxon dämpar hostreflexen genom påverkan på hostcentrum i hjärnan utan att påverka hjärnans funktion i övrigt.

Vid tillfällig kortvarig rethosta.

2. Vad du behöver veta innan du använder Nipaxon

Använd inte Nipaxon

 • om du är allergisk mot noskapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nipaxon om du har långvarig eller kronisk hosta, som vid astma, eller hosta med mycket slem.

Om ingen förbättring sker ska läkare kontaktas.

Andra läkemedel och Nipaxon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du behandlas med warfarin (blodförtunnande läkemedel) bör du rådgöra med läkare innan behandling med Nipaxon påbörjas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Noskapin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Nipaxon under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Nipaxon kan orsaka yrsel och sömnighet. Om du känner av dessa symtom ska du inte köra motorfordon eller använda maskiner som kräver skärpt uppmärksamhet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nipaxon innehåller etanol, metyl- och propylparahydroxibensoat, natrium

Nipaxon innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 10 ml dos.

Läkemedlet innehåller även metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) och propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd). Läkemedlet innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 10 ml dos, d.v.s är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Nipaxon

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 14 år :

10 ml 3 gånger dagligen.

Barn:

10-14 år:

5 ml 3 gånger dagligen.

4-10 år:

2,5 ml 3-4 gånger dagligen.

Ge ej Nipaxon till barn under 4 år utan läkares föreskrift.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Nipaxon bör tas mellan måltiderna.

Om du använt för stor mängd av Nipaxon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Nipaxon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

Utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning, svårighet att svälja eller andas. Det kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion såsom angioödem (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) eller anafylaktisk reaktion (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ):

 • Huvudvärk

 • Sömnighet.

Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare ):

 • Yrsel

 • Bröstsmärtor

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Buksmärtor
  Nässelutslag.

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Andnöd

 • Snuva

 • Hallucinationer

 • Inflammation i ögats yttre hinna.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Obehagskänsla i bröstet.

Hos vissa personer kan noskapin ge upphov till intensiva buk/bröstsmärtor ½-4 timmar efter intag. Smärtorna går över av sig själv efter 1-3 timmar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Nipaxon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är noskapin 5 mg/ml

 • Övriga hjälpämnen är glycerol (85%, sötningsmedel), etanol (96%) (alkoholhalt motsvarande 0,3% (v/v), Poloxamer, Kelgum (xantangummi E 415 och fruktkärnemjöl E 410), dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fänkålolja, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216) och renat vatten.

Nipaxon oral suspension innehåller inte vanligt socker (sackaros).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oral suspension

Glasflaska (droppfri förslutning) 100 ml, 250 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info @its.jnj.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-12-20


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar