Nicotinell Mint

Komprimerad sugtablett med nikotin, 2 mg, 36 st

Välvald

108:-

Ord. butikspris 127:-

Fri frakt
Finns i webblager
18-årsgräns
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

"Nicotinell sugtablett hjälper dig att sluta röka eller trappa ner med rökning och lindrar 5 abstinensbesvär: rökbegär, frustration, irritation, oro, rastlöshet • Diskret hjälp mot röksug • Bra alternativ till tuggummi • Uppfriskande mintsmak • Innehåller 1 eller 2 mg nikotin • 1 mg sugtablett kan kombineras med Nicotinell plåster • Sockerfri Nicotinells sortiment innehåller depotplåster, medicinskt tuggummi och sugtablett. Läkemedel för rökavvänjning och rökreduktion. Innehåller nikotin. Läs bipacksedeln noggrant. Kräver viljestyrka. "

Jämförpris 3:53/ST

EAN: 07046260050488

Vilken styrka ska du börja med: Under 20 cigaretter om dagen: 1 mg sugtablett. Mer än 20 cigaretter om dagen: 1-2 mg sugtablett. Mer än 30 cigaretter om dagen: 2 mg sugtablett. Så använder du: 1.Sug tills nikotinsmaken blir stark. 2.Vila sugtabletten i kinden tills smaken avtar. 3.När smaken avtar, kan du börja suga igen. 4.Upprepas i ca 30 minuter tills tabletten tar slut. Ta en sugtablett när du känner röksug, vanligen 8-12 sugtabletter per dag. Största dygnsdos vid användning av 2 mg sugtablett är 15 och av 1 mg sugtablett 30 sugtabletter. Fortsätt att använda sugtabletterna i upp till 3 månader för att bryta rökvanan och trappa därefter gradvis ned antalet sugtabletter per dag. När den dagliga förbrukningen är 1-2 sugtabletter ska du sluta att använda sugtabletterna helt Regelbunden användning av Nicotinell sugtabletter i mer än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nicotinell Mint sugtabletter

2 mg sugtablett
nikotin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om du fortfarande använder Nicotinell Mint sugtablett efter 9 månader.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NICOTINELL MINT SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER
3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NICOTINELL MINT SUGTABLETTER SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NICOTINELL MINT SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Nicotinell Mint hör till en grupp läkemedel som används för att göra det lättare för dig att sluta röka. Nicotinell Mint innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att hjälpa personer som vill sluta röka. Nikotinet i Nicotinell Mint lindrar symtom på nikotinabstinens och röksug när du slutar röka helt eller tillfälligt minskar på rökningen för att underlätta rökavvänjning. Nicotinell Mint lindrar abstinensbesvär och rökbegär samt motverkar återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta röka.

Råd och stöd förbättrar vanligtvis chansen att lyckas.

Nicotinell Mint är avsett för rökare som är 18 år eller äldre.

2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER

Använd inte Nicotinell Mint sugtabletter

 • Om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du är icke-rökare.

Var särskilt försiktig med Nicotinell Mint sugtabletter

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell Mint sugtablett om du har

 • Hjärtbesvär såsom nyligen haft en hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt eller bröstsmärta (kärlkramp, bl.a. Prinzmetals angina). Om du får ökade hjärtproblem under användningen av detta läkemedel måste dosen minskas eller användningen avslutas.

 • haft slaganfall (blödning eller blodpropp i hjärnan)

 • högt blodtryck

 • problem med blodcirkulationen

 • diabetes, du ska kontrollera dina blodsockernivåer oftare än vanligt när du börjar använda nikotinsugtabletter. Ditt behov av insulin eller läkemedel kan ändras.

 • hög produktion av sköldkörtelhormon (hypertyreoidism)

 • binjuretumör (feokromocytom)

 • njur- eller leversjukdom

 • esofagit (inflammation i matstrupen), gastrit (inflammation i magsäcken) eller magsår

 • haft epilepsi .

Barn och ungdomar
Nicotinell ska inte användas av ungdomar i åldern 12-17 år utan recept från hälso-och sjukvårdspersonal.

Nikotindoser som tolereras av vuxna kan orsaka allvarlig förgiftning hos små barn och leda till dödsfall. Därför är det viktigt att alltid förvara Nicotinell Mint utom syn- och räckhåll för barn. 

Nicotinell Mint ska inte användas av barn under 12 år.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Om du slutar röka och samtidigt tar andra mediciner kan din läkare vilja justera dosen.

Det är inte känt att Nicotinell sugtabletter skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Utöver nikotin kan andra substanser i cigaretter påverka vissa mediciner.

Att sluta röka kan påverka hur vissa mediciner fungerar, t.ex.:

 • teofyllin (används vid behandling av astma)

 • takrin (används för behandling av Alzheimers sjukdom)

 • olanzapin och klozapin (används vid behandling av schizofreni)

 • dosen insulin (används vid behandling av diabetes) kan behöva justeras.

Användning av Nicotinell Mint sugtabletter med mat och dryck

Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin och ska därför undvikas 15 minuter före användning av Nicotinell Mint sugtabletter.

Nicotinell skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation. Ät eller drick inte medan du har en sugtablett i munnen.

Graviditet och amning

Graviditet

Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom det kan resultera i dålig tillväxt av ditt barn. Det kan även leda till förtidig födsel och även dödfödsel. Det bästa är om du kan sluta röka helt utan användning av läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar av detta, ska Nicotinell Mint endast användas efter konsultation med hälso- och sjukvårdpersonal.

Amning

Nicotinell Mint bör undvikas under amning eftersom nikotin går över i modersmjölk och kan påverka ditt barn. Om vårdpersonal rekommenderar dig att använda Nicotinell Mint under amning bör sugtabletten tas precis efter eller senast två timmar före amning.

Fertilitet

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är inte kända

Körförmåga och användning av maskiner

Nicotinell Mint har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner, när man använder Nicotinell Mint enligt doseringsanvisningarna. Kom ihåg att rökavvänjning kan påverka beteendet.

Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter innehåller aspartam,maltitol och natrium.

Detta läkemedel innehåller 10 mg aspartam per sugtablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Nicotinell Mint sugtabletter innehåller maltitol (E965), som är en fruktoskälla

 • Kontakta läkare innan du tar denna medicin om du inte tål vissa sockerarter.

 • Medicinen kan ha en milt laxerande effekt.

Kalorivärde av maltitol är 2,3 kcal/g. Innehållsämnena i Nicotinell Mint sugtablett är lämpliga för diabetiker.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per sugtablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER

Använd alltid Nicotinell Mint sugtablett exakt enligt beskrivning i denna bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. . Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nicotinell Mint sugtablett finns i två styrkor: 1 och 2 mg. Lämplig dos beror på dina tidigare rökvanor.

Använd Nicotinell Mint 2 mg sugtablett om

- du är starkt eller mycket starkt nikotinberoende

- du tidigare har misslyckats med att sluta röka efter att ha använt Nicotinell 1 mg stugtablett

- abstinensbesvären är så starka att det finns en risk att på nytt börja röka.

Annars ska Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter användas.

Vuxna över 18 år

Se tablett för optimal styrka

Svagt till måttligt nikotinberoende

Måttligt till starkt nikotinberoende

Starkt till mycket starkt nikotinberoende

Mindre än 20 cigaretter/dag

Mellan 20-30 cigaretter/dag

Mer än 30 cigaretter/dag

1 mg sugtablett är att föredra

Låg (1 mg sugtablett ) eller hög (2 mg sugtablett) dos beroende på användarens tycke och smak.

2 mg sugtablett är att föredra

Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (2 mg sugtablett), bör du använda en lägre dos (1 mg sugtablett).

Dosering för vuxna över 18 år:

Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka. I början av behandlingen kan 1 sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt. Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare sugtabletter. Största dygnsdos är 15 sugtabletter med 2mg (gäller för både rökavvänjning och rökreduktion). Använd inte mer än 1 sugtablett per timme.

Nicotinell sugtabletter ska främst användas för rökavvänjning.

Rökavvänjning

För att förbättra dina chanser att sluta röka skall du helt avstå från rökning när du börjar använda sugtabletterna och under hela behandlingsperioden.

Behandlingen är individuell men vanligtvis bör den pågå i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet sugtabletter per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning.

Om du fortfarande använder nikotinsugtabletter efter mer än nio månader rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Rådgivning ökar chanserna att lyckas sluta röka.

Rökreduktion

Nicotinell Mint sugtablett används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria intervallen i syfte att minska rökningen så mycket som möjligt. Antalet cigaretter ska succesivt ersättas av Nicotinell Mint sugtablett. Om du inte har lyckats minska det dagliga antalet cigaretter till minst hälften efter 6 veckor, ska du söka professionell hjälp. Du ska försök att sluta röka så snart du känner dig motiverad, dock inte senare än 4 månader efter att du började använda Nicotinell Mint sugtablett. Därefter bör antalet använda sugtabletter successivt minskas, exempelvis genom att minska med en sugtablett varannan till var femte dag.

Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 6 månader ska du söka professionell hjälp. Regelbunden användning av Nicotinell Mint sugtablett längre än 6 månader rekommenderas vanligtvis inte. Vissa före detta rökare kan behöva en längre behandlingsperiod med sugtabletter för att undvika återfall. Rådgivning kan öka chanserna att lyckas sluta röka.

Bruksanvisning:

Svälj inte sugtabletten. 

 • Sug på en sugtablett tills smaken känns stark.

 • Låt sedan sugtabletten vila mellan kind och tandkött.

 • När smaken mattas av, kan du börja suga igen.

 • Upprepa detta tillvägagångssätt tills sugtabletten har upplösts helt (ca 30 minuter).

Undvik att dricka kaffe, syrliga drycker eller läskedrycker i 15 minuter innan du börjar suga på sugtabletten, eftersom dessa kan minska upptaget av nikotin. Ät eller drick inte medan du har en sugtablett i munnen.

Vid användning av för många sugtabletter kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, blek hud, svettning, ökad salivutsöndring, brännande känsla i svalget, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen, andnöd, yrsel, skakningar och förvirring.

Vid stor överdosering kan dessa symtom följas av utmattning, lågt blodtryck, cirkulationskollaps, koma, andningssvårigheter och krampanfall.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga och eventuellt livshotande för barn och kan orsaka allvarliga symtom eller dödsfall.

Om du har glömt att använda Nicotinell Mint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Symtom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter. Dessa kan vara abstinenssymtom som hör ihop med att du slutat röka och kan orsakas av att du inte tillfört tillräckligt med nikotin. Andra eventuella abstinenssymtom vid rökavvänjning kan vara sömnlöshet, hosta, svaghet, trötthet, allmän sjukdomskänsla och influensaliknande symtom.

Sluta ta Nicotinell Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktisk reaktion):

 • svullnad av ansiktet, tungan eller svalget, sväljningssvårigheter, nässelutslag och andningssvårigheter. Dessa biverkningar är sällsynta.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • inflammation i munnens slemhinna, obehaglig känsla i munnen

 • halsont

 • kräkningar

 • magbesvär, magont

 • diarré

 • matsmältningsbesvär/halsbränna. Dessa symtom kan vanligen undvikas genom att suga långsammare.

 • väderspänning

 • hicka

 • förstoppning

 • yrsel och huvudvärk

 • sömnlöshet

 • hosta

 • muntorrhet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • hjärtklappning.

  Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

 • störningar i hjärtrytmen

 • överkänslighetsreaktion

Ingen känd frekvens

 • nässelutslag

 • sårig inflammation i munnens slemhinna

 • skakningar

 • andnöd

 • sväljningssvårigheter

 • rapning

 • ökad salivavsöndring

 • svaghet

 • trötthet

 • allmän sjukdomskänsla och influensaliknande symtom.

Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR NICOTINELL MINT SUGTABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nikotin. En Nicotinell Mint 2 mg sugtablett innehåller 2 mg nikotin (som 6,144 mg nikotinbitartratdihydrat).

Övriga innehållsämnen är

 • maltitol (E 965), vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, polyakrylat, xantangummi, vattenfri kolloidal kiseldioxid, levomentol, pepparmyntsolja, aspartam (E 951), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nicotinell Mint är en vit, rund, bikonvex sugtablett med mintsmak.

Nicotinell Mint sugtabletter finns i två styrkor: 1 mg och 2 mg. Denna bipacksedel gäller för Nicotinell Mint 2 mg sugtabletter.

Blisterkartorna förpackas i kartonger innehållande 12, 36, 72, 96, 144, 192 resp. 204 sugtabletter.

Burkar förpackade i kartonger innehållande 24, 72, 96 resp. 144 sugtabletter. Varje burk innehåller 24 sugtabletter.Förpackningar innehåller 1, 3, 4 eller 6 burkar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark.

Tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Delta Park 37, 2665
Vallensbæk Strand, Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.,Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre, Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Tel: 020-100579

E-mail:scanda consumer


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-05-01

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald