Natriumfluorid Morningside

Tandkräm 5 mg/g Natriumfluorid 51 gram

99:18

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

 Natriumfluorid Morningside tandkräm används för att förebygga karies (hål) i tänderna hos ungdomar från 16 år och vuxna, framför allt hos personer som löper risk att få många hål i tänderna. Denna tandkräm innehåller fluor som natriumsalt, vilket tillhör en grupp läkemedel som kallas medel mot karies.

Fluor som finns i Natriumfluorid Morningside kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsooch sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

EAN: 7046264309780

Kategorier:

Tandkräm

<p>&nbsp;Den aktiva substansen &auml;r fluor, i form av natriumfluorid. 1 g tandkr&auml;m inneh&aring;ller 5 mg fluor (som natriumfluorid), motsvarande 5 000 ppm fluor. &Ouml;vriga inneh&aring;lls&auml;mnen (hj&auml;lp&auml;mnen) &auml;r: Flytande sorbitol (icke-kristalliserande) (E420), kiseldioxid f&ouml;r dental anv&auml;ndning (utf&auml;lld) (E551), makrogol 600 (E1521), tetrakaliumpyrofosfat (E340), xantangummi (E415), natriumbensoat (E211), natriumlaurylsulfat, spearmint-arom (inneh&aring;ller mentol, propylenglykol, karvon, spearmintolja, pepparmyntolja, anetol och vanillin), sackarinnatrium (E954), briljantbl&aring;tt FCF (E133) och renat vatten.</p>

 Natriumfluorid Morningside tandkräm får endast användas av personer som fyllt sexton år. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, tandläkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd Natriumfluorid Morningside tandkräm vid tandborstning, tre (3) gånger per dag:
- tryck ut 2 cm tandkräm på tandborsten vid varje borstning (2 cm ger 3 mg till 5 mg fluor).
- borsta tänderna efter varje måltid.
- borsta tänderna vertikalt, från gommen och ut mot tuggytorna.
- spotta ut skummet, svälj inte.

Noggrann tandborstning tar ungefär tre minuter.
Följ läkarens eller tandläkarens rekommendationer angående hur länge behandlingen ska pågå.

Natriumfluorid Morningside tandkräm innehåller mycket fluor. Undvik att ta fluor i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack samt vatten eller salt med fluortillsats medan du använder Natriumfluorid Morningside tandkräm. För att förhindra att fluor lagras i kroppen måste det totala intaget av fluor bedömas innan denna fluortandkräm används. Rådgör med läkare, tandläkare eller apotekspersonal angående detta.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm

5 mg/g tandkräm
Natriumfluorid
natriumbensoat, sorbitol och propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din tandläkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm
3. Hur du använder Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm är och vad det används för

Natriumfluorid Morningside tandkräm används för att förebygga karies (hål) i tänderna hos ungdomar från 16 år och vuxna, framför allt hos personer som löper risk att få många hål i tänderna. Denna tandkräm innehåller fluor som natriumsalt, vilket tillhör en grupp läkemedel som kallas medel mot karies.

Fluor som finns i Natriumfluorid Morningside kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm

Använd inte Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm

Använd inte Natriumfluorid Morningside tandkräm:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du inte fyllt 16 år.

Varningar och försiktighet

Ska endast användas efter rekommendation från läkare eller tandläkare.

Tala med läkare, tandläkare eller apotekspersonal innan du använder Natriumfluorid Morningside tandkräm:

 • Natriumfluorid Morningside tandkräm innehåller mycket fluor. Undvik att ta fluor i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack samt vatten eller salt med fluortillsats medan du använder Natriumfluorid Morningside tandkräm För att förhindra att fluor lagras i kroppen måste det totala intaget av fluor bedömas innan denna fluortandkräm används. Rådgör med läkare, tandläkare eller apotekspersonal angående detta.

Barn och ungdomar

Natriumfluorid Morningside tandkräm får inte användas av barn och ungdomar under 16 år.

Andra läkemedel och Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm

Det finns inga kända fall där andra läkemedel påverkat eller påverkats av detta läkemedel. Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm med mat, dryck och alkohol

Vatten och salt med fluortillsats ska undvikas vid användning av denna tandkräm. Mat eller vätska som intas direkt efter tandborstning kan dämpa den återmineraliserande effekten på tänderna. Borsta därför tänderna med Natriumfluorid Morningside tandkräm efter måltider.

Graviditet, amning och fertilitet

Erfarenhet saknas av att använda Natriumfluorid Morningside tandkräm under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid eller ammar ska du inte använda Natriumfluorid Morningside tandkräm förrän din läkare eller tandläkare gjort en bedömning av risker och fördelar.

Körförmåga och användning av maskiner

Natriumfluorid Morningside tandkräm påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

 • natriumbensoat är lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.

 • om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

 • propylenglykol kan ge upphov till hudirritation.


3. Hur du använder Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm

Natriumfluorid Morningside tandkräm får endast användas av personer som fyllt sexton år. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, tandläkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd Natriumfluorid Morningside tandkräm vid tandborstning, tre (3) gånger per dag:

 • tryck ut 2 cm tandkräm på tandborsten vid varje borstning (2 cm ger 3 mg till 5 mg fluor).

 • borsta tänderna efter varje måltid.

 • borsta tänderna vertikalt, från gommen och ut mot tuggytorna.

 • spotta ut skummet, svälj inte.

Noggrann tandborstning tar ungefär tre minuter.

Följ läkarens eller tandläkarens rekommendationer angående hur länge behandlingen ska pågå.

Användning för barn och ungdomar

Denna tandkräm får inte användas av ungdomar och barn under 16 år.

Om du har använt för stor mängd Natriumfluorid Morningside tandkräm, eller om du svalt tandkräm.

Om du fått i dig en större mängd tandkräm av misstag och om du får magproblem som t ex kräkning, diarré och smärta i magen eller buken, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig denna bipacksedel.

Om du ständigt sväljer för mycket tandkräm under flera månader och år kan detta leda till dental fluoros (missfärgningar eller fläckar på tandemaljen och skör emalj) eller skelettfluoros (osteoskleros; ökad benförtätning).

Om du glömt använda Natriumfluorid Morningside tandkräm

Använd tandkrämen så snart du kommer ihåg det, men använd inte dubbel mängd för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen som vanligt efter nästa måltid.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I vissa sällsynta fall (hos färre än 1 användare på 1 000) kan allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) uppkomma, t ex hudutslag, klåda, svullnad och hudrodnad.

Brännande känsla i munnen har också rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

Läkemedelsverket Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd läkemedlet före det utgångsdatum som anges på tuben och kartongen vid Utg Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad förpackning är hållbar högst 6 månader.

Återförslut tuben efter användning. Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fluor, i form av natriumfluorid. 1 g tandkräm innehåller 5 mg fluor (som natriumfluorid), motsvarande 5 000 ppm fluor.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är: Flytande sorbitol (icke-kristalliserande) (E420), kiseldioxid för dental användning (utfälld) (E551), makrogol 600 (E1521), tetrakaliumpyrofosfat (E340), xantangummi (E415), natriumbensoat (E211), natriumlaurylsulfat, spearmint-arom (innehåller mentol, propylenglykol, karvon, spearmintolja, pepparmyntolja, anetol och vanillin), sackarinnatrium (E954), briljantblått FCF (E133) och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumfluorid Morningside tandkräm är en slät, blåfärgad, genomskinlig tandkräm som doftar och smakar spearmint.

Tandkrämen är förpackad i en 51 g tub i mjukplast emballerad i ytterkartong

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Morningside Healthcare (Malta) Ltd,

93, Mill Street, Qormi QRM 3102,

Malta

Tillverkare:

Morningside Pharmaceuticals Ltd,

5 Pavilion Way, Loughborough, LE11 5GW,

Storbritannien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Natriumfluorid Morningside

Finland

Natriumfluoridi Morningside 5 mg/g -hammastahna

Norge

Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tannpasta

Sverige

Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm

Storbritannien

Fluoride 5000 ppm Toothpaste


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-04


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar