Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 100 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

2446:-

Köp via recept

EAN: 07046260524873

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

50 mg/ml infusionsvätska, lösning
natriumvätekarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Natriumbikarbonat Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi
3. Hur du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumbikarbonat Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumbikarbonat Fresenius Kabi är och vad det används för

Natriumbikarbonat Fresenius Kabi är en lösning som motverkar försurning av blodet (metabolisk acidos), vilket kan inträffa vid exempelvis hjärtstillestånd.

Natriumvätekarbonat som finns i Natriumbikarbonat Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

Använd inte Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

  • om du är allergisk mot natriumvätekarbonat,

  • om du har svårt att få tillräckligt med syre (respiratorisk insufficiens med arteriellt koldioxidtryck över 6,5-7 kPa).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Natriumbikarbonat Fresenius Kabi om du har:

  • nedsatt hjärt- och njurfunktion,

  • insulinbehandlad diabetes.

Andra läkemedel och Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. 

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns inga kända risker för detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga kända risker för detta läkemedel.


3. Hur du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

Din läkare bestämmer dosen utifrån ditt tillstånd och bakomliggande orsak. Natriumbikarbonat Fresenius Kabi kommer att ges till dig av vårdpersonal, som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Detta läkemedel har inga kända biverkningar vid rekommenderad dosering

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Natriumbikarbonat Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Natriumbikarbonat ska användas direkt efter öppnande. Om den inte används direkt ansvarar sjukvårdspersonalen för korrekt förvaring och användning.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om lösningen under lagring fått utfällning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumvätekarbonat.

  • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Infusionsvätskan är klar och färglös.

Glasflaska 100 ml, 10x100 ml, försluten med grå gummipropp av etenpropenterpolymer.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare

APL

Box 3076

903 03 Umeå

eller

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

751 74 Uppsala


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-02