Nasin 0,25 mg/ml

Oximetazolin, nässpray, lösning, 7,5 ml

22:-

Ord. butikspris 29:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från NasinAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Nasin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Nasin har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter. För barn i åldern 2 år till 10 år. Med konserveringsmedel. Ska inte användas i mer än 10 dagar i följd

Jämförpris 3986:67/L

EAN: 07046260884847

SV: Verksamt ämne:Oximetazolinhydroklorid 0,25 mgÖvriga innehållsämnen: Konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) 0,1 mg, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Barn 7-10 år:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nasin

0,25 mg/ml nässpray, lösning; 0,5 mg/ml nässpray, lösning
oximetazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nasin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nasin
3. Hur du tar Nasin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nasin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nasin är och vad det används för

Nasin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.

Nasin har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter.

Oximetazolinhydroklorid som finns i Nasin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Nasin

Ta inte Nasin

 • om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Nasin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Nasin innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 5 mikrogram bensalkoniumklorid per sprayning. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet: Inga skadliga effekter hos foster har visats.

Amning: Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nasin passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har gjorts, men hittills finns det inget som tyder på att Nasin skulle påverka förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.

Nasin innehåller bensalkoniumklorid

Nasin innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid, som kan verka irriterande på nässlemhinnan.


3. Hur du tar Nasin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Nässpray 0,25 mg/ml

Barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Nässpray 0,5 mg/ml

Vuxna och barn från 10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Nasin ska inte användas mer än 10 dagar i följd . Vid användning under lång tid kan Nasin ge nästäppa.

Bruksanvisning

Första gången du använder sprayen eller när du inte använt den under en längre tid, måste du ladda pumpen. Håll flaskan rakt upp och spraya några gånger i luften tills det blir en jämn dusch.

Håll flaskan rakt upp med stöd av tummen på undersidan. Låt spetsen sticka upp mellan pek- och långfinger.

 1. Snyt ur näsan.
  Ta av skyddshuven.

 2. Håll sprayflaskan som bilden visar.

 3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

 4. Sätt på skyddshuven igen.

Då det kan vara svårt att tömma flaskan helt är den fylld med något mer än 7,5 ml.

På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd.

Om du har tagit för stor mängd av Nasin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Nasin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
nysningar, torrhet i mun och hals.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.

Vid användning under lång tid kan Nasin ge nästäppa.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Nasin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras med skyddshuven påsatt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

 • 1 ml innehåller:
  Nasin nässpray 0,25 mg/ml: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid. 
  Nasin nässpray 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasflaska med näsadapter av plast, 7,5 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare:

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville-Saint-Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-01-28