Naratriptan Orifarm

Filmdragerad tablett 2,5 mg Naratriptan 6 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

165:27

Köp via recept

EAN: 7046261947596

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Naratriptan Orifarm

2,5 mg filmdragerade tabletter
naratriptan
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Naratriptan Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Naratriptan Orifarm
3. Hur du tar Naratriptan Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Naratriptan Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Naratriptan Orifarm är och vad det används för

Naratriptan Orifarm innehåller naratriptan(hydroklorid) som tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner (kallas även 5-HT1-receptoragonister).


Naratriptan Orifarm används för behandling av huvudvärksfasen under en migränattack.

Migränsymtomen orsakas troligen av en tillfällig vidgning av blodkärlen i huvudet. Naratriptan Orifarm anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken försvinner och lindrar andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar samt känslighet för ljus och ljud.

Naratriptan som finns i Naratriptan Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Naratriptan Orifarm

Ta inte Naratriptan Orifarm

 • om du är allergisk mot naratriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har hjärtproblem t ex förträngda blodkärl (ischemisk hjärtsjukdom) eller bröstsmärtor (kärlkramp) eller om du har haft en hjärtattack

 • om du har problem med blodcirkulationen i benen som orsakar krampliknande smärta när du går (så kallad perifer kärlsjukdom)

 • om du har haft en stroke (slaganfall) eller TIA (övergående cirkulationsstörning i hjärnan)

 • om du har högt blodtryck. Du kan använda Naratriptan Orifarm om du har en mild blodtrycksförhöjning för vilken du får behandling

 • om du har allvarlig njur- eller leversjukdom

 • om du behandlas med andra migränmediciner som innehåller ergotamin eller substanser som liknar ergotamin såsom metysergid, eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Naratriptan Orifarm.

Om du har några extra riskfaktorer

 • om du är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel och speciellt

 • om du är man över 40 år

 • om du är kvinna och har passerat klimakteriet.

I mycket sällsynta fall har allvarliga hjärttillstånd uppträtt efter intag av naratriptan trots att inga tecken på tidigare hjärtsjukdom har kunnat påvisas.

Om någon av ovanstående punkter gäller dig kan det innebära en större risk att utveckla hjärtproblem.


Om du är allergisk mot antibiotika av typen sulfonamider

Om så är fallet kan du även vara allergisk mot Naratriptan Orifarm. Om du vet att du är allergisk mot antibiotika, men om du inte är säker på om det är sulfonamider: Tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du tar Naratriptan Orifarm.

Om du använder Naratriptan Orifarm ofta
Om du använder Naratriptan Orifarm alltför ofta kan det göra att din huvudvärk försämras.
Tala om för läkare om så är fallet för dig. Läkare kan rekommendera dig att sluta använda Naratriptan Orifarm.

Om du upplever smärta eller trånghet i bröstet efter intag av Naratriptan Orifarm
Dessa symtom kan vara intensiva men försvinner vanligtvis fort. Om symtomen kvarstår eller om de förvärras sök hjälp omedelbart. Avsnitt 4 i denna bipacksedel ger mer information om dessa eventuella biverkningar.

Om du behandlas med läkemedel mot depression

Tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du använder Naratriptan Orifarm om du behandlas med läkemedel mot depression. Se även ”Andra läkemedel och Naratriptan Orifarm” nedan.

Andra läkemedel och Naratriptan Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel får inte tas tillsammans med Naratriptan Orifarm och andra kan orsaka biverkningar vid samtidig användning. Tala om för läkare om du använder följande:

 • någon annan triptan/5-HT1 receptoragonist som används för att behandla migrän. Ta inte Naratriptan Orifarm samtidigt som dessa läkemedel. Använd dem inte igen förrän minst 24 timmar efter att du tagit Naratriptan Orifarm.

 • ergotamin som också används för behandling av migrän eller läkemedel som liknar ergotamin som t ex metysergid. Ta inte Naratriptan Orifarm samtidigt som dessa läkemedel. Du måste sluta ta dem minst 24 timmar innan du tar Naratriptan Orifarm. Börja inte ta dem igen förrän minst 24 timmar efter att du tagit Naratriptan Orifarm.

 • SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller SNRI (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare) som används vid depression. Om du använder Naratriptan Orifarm tillsammans med dessa läkemedel kan det orsaka förvirring, svaghet och/eller koordinationsstörningar. Kontakta genast läkare om du upplever sådana symtom.

 • Johannesört (Hypericum perforatum). Vid samtidig användning av Naratriptan Orifarm och naturläkemedel som innehåller johannesört kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns bara begränsad information beträffande säkerheten av naratriptan för gravida kvinnor. Hittills visar dessa data inte på någon ökad risk för missbildningar. Läkare kan rekommendera att du inte tar Naratriptan Orifarm under din graviditet.


Du ska inte amma ditt barn under 24 timmar efter att du har tagit Naratriptan Orifarm. Bröstmjölk som pumpats ur under denna tid ska kasseras och inte ges till ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Både migränsymtomen och din medicin kan göra dig dåsig. Om du är påverkad ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Naratriptan Orifarm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Naratriptan Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Naratriptan Orifarm ska endast tas när migränattacken har börjat. Ta inte Naratriptan Orifarm för att försöka undvika en attack.

Rekommenderad dos är:

Vuxna (18 – 65 år)
Den rekommenderade dosen är en tablett (2,5 mg) som sväljes hel med ett glas vatten.

Användning för barn

Naratriptan Orifarm rekommenderas inte till barn under 18 år.


Användning för äldre

Naratriptan Orifarm rekommenderas inte till vuxna över 65 år.


När ska Naratriptan Orifarm tas

Ta helst Naratriptan Orifarm så fort du känner att migränattacken är på väg, men du kan ta Naratriptan Orifarm när som helst under en attack.


Om dina symtom börjar komma tillbaka

Du kan ta en andra tablett efter 4 timmar om du inte har njur- eller leverskada. Om du har njur- eller leverskada ska du inte ta mer än en tablett under ett och samma dygn.


Ta inte mer än två tabletter under ett och samma dygn.


Om den första tabletten inte har effekt

Ta inte en andra tablett för samma attack.

Kontakta läkare eller apotekspersonal för råd om du inte får effekt av Naratriptan Orifarm.

Om du har tagit för stor mängd av Naratriptan Orifarm

Ta inte mer än två tabletter Naratriptan Orifarm under ett och samma dygn.

Att ta för mycket Naratriptan Orifarm kan ge biverkningar.

Tecken på överdosering kan inkludera: förhöjt blodtryck, ”konstig känsla i huvudet”, spänning i nacken, trötthet och bristande koordinationsförmåga.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel (mer än 2 tabletter under ett och samma dygn) eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Naratriptan Orifarm och kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:


Allergisk reaktion
(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Tecken på allergi är t ex hudutslag, väsande andning, svullna ögonlock, ansikte eller läppar, medvetslöshet. Om du får något av dessa symtom strax efter intag av Naratriptan Orifarm ta inte mer av detta läkemedel. Kontakta omedelbart läkare.


Övriga biverkningar


Vanliga
 biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Illamående eller kräkningar. Dessa symtom kan utgöra en del av själva migränattacken.

 • Trötthet, dåsighet eller allmän sjukdomskänsla.

 • Yrsel, stickningar, värmekänsla och rodnad (flush).


Mindre vanliga
 biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Tyngdkänsla, tryck- eller åtstramningskänsla eller smärta i bröstet, svalget eller andra delar av kroppen. Dessa symtom kan vara intensiva men är vanligtvis snabbt övergående. Om dessa biverkningar fortsätter eller blir värre (speciellt smärta i bröstet): Sök akut medicinsk hjälp. Hos ett litet antal patienter kan dessa symtom orsakas av en hjärtattack.

 • Synstörningar (dessa kan uppträda som del av migränattacken).

 • Ovanligt långsamma eller snabba hjärtslag (hjärtklappning), förändringar i hjärtrytmen.

 • Liten blodtrycksförhöjning som kan vara upp till 12 timmar efter intag av Naratriptan Orifarm.


Sällsynta biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Sömnighet (somnolens).

 • Smärta i nedre vänstra delen av buken och blodig diarré (ischemisk kolit). Sök medicinsk hjälp.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Dålig blodcirkulation i armar och ben som orsakar smärta och obehag.

 • Hjärtproblem t ex bröstsmärtor (angina) och hjärtattack. Sök medicinsk hjälp.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Naratriptan Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är naratriptan (2,5 mg) som naratriptanhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: vattenfri laktos; mikrokristallin cellulosa; kroskarmellosnatrium; magnesiumstearat.

  Filmdragering: Makrogol; titandioxid (E171); poly(vinylalkohol); talk; indigokarmin (E132); gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Naratriptan Orifarm är gröna, filmdragerade, avlånga tabletter cirka 12x5x4 mm.


Naratriptan Orifarm är tillgängliga i blisterförpackningar på 2, 3, 4, 6, 12 och 18 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm 

info@orifarm.com


Tillverkare

Chanelle Medical

Loughrea

Co. Galway

Irland

eller


Orifarm Generics A/S
Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Finland Naratriptan Orifarm

Sverige Naratriptan Orifarm

Norge Naratriptan Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-02-13