Naproxen Orifarm

Tablett 500 mg Naproxen 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

154:44

Köp via recept

EAN: 07046265036630

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Naproxen Orifarm

250 mg och 500 mg tabletter
naproxen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får  biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Naproxen Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Orifarm
3. HUR DU ANVÄNDER NAPROXEN ORIFARM
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Naproxen Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Naproxen Orifarm är och vad det används för

Naproxen Orifarm hör till en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). De är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Den inflammationshämmande effekten beror på att naproxen minskar bildandet av skadliga ämnen (prostaglandiner), som bildas vid inflammationer och vid vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism. Full effekt uppnås efter ca 2 timmar.

Naproxen används vid reumatoid artrit hos vuxna och barn, ledförslitning (artros), ryggradsstyvhet (Bechterews sjukdom), vid menstruationssmärtor, vid akuta anfall av migrän samt vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk. Feber vid förkylningssjukdomar.

Naproxen som finns i Naproxen Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Orifarm

Använd inte Naproxen Orifarm

 • om du är allergisk mot naproxen, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel)

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du har magsår eller tolvfingertarmssår

 • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

 • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom

 • under graviditetens tre sista månader

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Naproxen Orifarm.

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder. En lägre dos rekommenderas på grund av den ökade risken för biverkningar.

Tala med din läkare innan du börjar använda Naproxen Orifarm om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

 • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

 • SLE (bindvävssjukdom)

 • astma

 • njur- eller leversjukdom

 • högt blodtryck

 • hjärtsvikt

 • magsår eller tolvfingertarmsår

 • kraftig uttorkning


Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.

Naproxen Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).

Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

Användning av naproxen (som alla läkemedel vilka hämmar cyklooxygenas-/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.

Om du skulle drabbas av allergiska reaktioner (astma, hudutslag, svullnad av hud, slemhinnor eller svalg, ljusöverkänslighetsreaktioner med mera) skall behandlingen avbrytas och behandlande läkare kontaktas snarast möjligt.

Läkemedel som Naproxen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Barn

Naproxen bör inte användas av barn under 5 år.

Ska inte användas av barn under 12 år vid akuta smärttillstånd.

Andra läkemedel och Naproxen Orifarm:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen

Orifarm, till exempel vissa läkemedel:

 • mot blodpropp (t ex klopidogrel, tiklopidin, warfarin)

 • för att förebygga blodproppar (acetylsalicylsyra)

 • mot manisk-depressiv sjukdom (litium)

 • mot tumörer och rubbning i immunsystemet (metotrexat)

 • mot högt blodtryck och hjärtsvikt (betareceptorblockerande läkemedel, diuretika, ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister)

 • mot avstötning av organ (immunsuppressiva läkemedel till exempel ciklosporin, takrolimus)

 • mot gikt (probenecid)

 • mot depression (s.k. SSRI-läkemedel)

 • mot inflammation och smärta (andra NSAID och acetylsalicylsyra)

 • mot inflammation (kortikosteroider)

 • som sänker blodfetter (kolestyramin)

 • mot sur mage (antacida).


Även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Orifarm.

Naproxen Orifarm med mat och dryck

Effekten av Naproxen Orifarm kan försenas om du tar det samtidigt med mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns risk för fosterskadande effekter. Gravida kvinnor ska inte använda Naproxen Orifarm under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.

Använd därför inte Naproxen Orifarm om du är gravid annat än på bestämd ordination av läkare.

Amning

Naproxen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Naproxen Orifarm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Naproxen Orifarm kan medföra biverkningar (t ex yrsel) som försämrar din reaktionsförmåga.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER NAPROXEN ORIFARM

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Naproxen Orifarm används vid flera olika sjukdomstillstånd. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Dosen varierar beroende på person och sjukdomstillstånd. Det är viktigt att du följer den dosering som läkaren har föreskrivit. Den dosering läkaren föreskrivit får inte överskridas.

Om du upplever att effekten av Naproxen Orifarm är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Naproxen Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Naproxen Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakt omedelbart läkare om du upplever någon av följande sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Allvarliga allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaktisk chock)

 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem, se Varningar och försiktighet)

 • Allvarliga hudreaktioner som:

  • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon, samt andra slemhinnor som till exempel könsorgan

  • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor)

  • allvarligt hudutslag

 • Blodbildsförändringar, bl.a. agranulocytos (se Varningar och försiktighet).

Andra biverkningar inkluderar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Mag-tarmbiverkningar (ont i magen, halsbränna, illamående, diarré, förstoppning, inflammation i munnen)

 • Hudutslag, ytliga sår i huden

 • Dåsighet, huvudvärk, yrsel

 • Sus i öronen

 • Synstörningar

 • Vätskeansamling i kroppen, svullnad (ödem), törst, svettningar

 • Hjärtklappning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Allergiska reaktioner (nässelutslag, ljusöverkänslighetsreaktion)

 • Blödning från mage och tarm (eventuellt magsår), sårig inflammation i munslemhinnan

 • Feber, håravfall

 • Leverpåverkan

 • Njurpåverkan

 • Astma, andnöd

 • Hörselnedsättning

 • Insomnings- och koncentrationssvårigheter

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Kramper

 • Muskelsvaghet, muskelsmärtor

 • ”Brustet magsår”, inflammation i tjocktarmen, kräkningar, svartfärgad avföring,

  väderspänningar, inflammation i magsäckens slemhinna, försämring av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, inflammation i bukspottskörteln

 • Lunginflammation

 • Inflammation i levern

 • Blod i urinen

 • Depression, mardrömmar, lätt oro

 • Hjärnhinneinflammation

 • Kärlväggsinflammation, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i lungorna

 • Hjärtsvikt

 • Förhöjda mängder kalium i blodet

I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

Några enstaka fall av förhöjda leverenzymvärden är kända.

Observera att naproxen kan förlänga blödningstiden.

Läkemedel som Naproxen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Naproxen Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter utg. Dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel  ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel  som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är naproxen 250 mg respektive 500 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Naproxen Orifarm 250 mg tabletter:

Vit, cylindrisk, biplan tablett med avfasade kanter. Brytskåra på ena sidan och N250 präglat på den andra, cirka 10 mm i diameter och 3,5 mm tjock.

Naproxen Orifarm 500 mg tabletter:

Vit, avlång, bikonvex tablett med brytskåra och N500 präglat på båda sidor. Cirka 17,5 mm lång, 9 mm bred och 5,5 mm tjock.

Naproxen Orifarm 250 mg och 500 mg tabletter finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 10, 20, 50, 50x1, 100, 200, 300 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-09-11