Naproxen Mylan

Tablett 500 mg Naproxen 25 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

80:36

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260259768

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Naproxen Mylan

250 mg 500 mg tabletter
naproxen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Naproxen Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Mylan
3. Hur du använder Naproxen Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Naproxen Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Naproxen Mylan är och vad det används för

Naproxen Mylan är ett inflammationshämmande läkemedel med smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Naproxen Mylan tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Effekten av läkemedlet är som störst efter cirka 2 timmar.

Naproxen Mylan används vid akuta smärttillstånd, migrän, menstruationssmärtor, reumatiska sjukdomar och vid ryggradsstelhet (Bechterews sjukdom). Feber vid förkylning.

Naproxen som finns i Naproxen Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Mylan

Använd inte Naproxen Mylan

 • om du är allergisk mot naproxen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du har tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalisylsyra eller liknande preparat

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

 • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har skrumplever (levercirros)

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har svår njursjukdom

 • de sista tre månaderna av graviditeten

Varningar och försiktighet

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Naproxen Mylan påbörjas:

 • magsår eller tolvfingertarmsår

 • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

 • astma

 • sjukdomar med ökad blödningstendens

 • SLE (bindvävssjukdom)

 • hjärtsvikt

 • högt blodtryck

 • njur- eller leversjukdom

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Äldre personer bör vara observanta på den ökande risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.

Naproxen Mylan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Sluta ta Naproxen Mylan och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).

Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Mylan och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

Användning av Naproxen Mylan som alla läkemedel vilka hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes, kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.

Naproxen Mylan kan förlänga blödningstiden. Därför kan det också vara önskvärt att sluta medicineringen några veckor innan en planerad (större) operation. Ändra dock aldrig själv på doseringen utan att rådgöra med läkare.

Läkemedel som Naproxen Mylan kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

Barn och ungdomar

Naproxen Mylan ska inte användas av barn under 12 år vid akuta smärttillstånd.

Andra läkemedel och Naproxen Mylan:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Naproxen Mylan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot (som innehåller följande ämnen):

 • blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra)

 • cancer (metotrexat)

 • rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

 • depression (så kallade SSRI)

 • gikt (probenecid)

 • högt blodtryck (t ex så kallade betareceptorblockerande medel, diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-hämmare)

 • inflammation (kortikosteroider)

 • manodepression (litium)

 • smärta (så kallade NSAID, acetylsalicylsyra)

 • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

 • höga blodfetter (kolestyramin)

 • sura uppstötningar (antacida)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Intag av Naproxen Mylan skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

Naproxen Mylan passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Naproxen Mylan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Naproxen Mylan kan försämra reaktionsförmågan hos vissa personer, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsarbete.

Kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte uppgifter som kan ge upphov till farliga situationer innan du vet hur din kropp reagerar på behandlingen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Naproxen Mylan innehåller laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Naproxen Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Rekommenderad dos är:

Reumatiska sjukdomar, vuxna: 1-2 tabletter à 250 mg (eller ½-1 tablett à 500 mg) morgon och kväll. Den maximala dosen är 4 tabletter à 250 mg (eller 2 tabletter à 500 mg) per dygn.

Reumatiska sjukdomar, barn över 5 år: ½ tablett à 250 mg morgon och kväll. För barn över 50 kg vuxendos.

Tillfällig smärta, vuxna): 1-2 tabletter à 250 mg (eller ½-1 tablett à 500 mg) morgon och kväll.

Tillfällig smärta, ungdomar från 12 år: ½ tablett à 250 mg morgon och kväll. För barn över 50 kg vuxendos.

Akuta migränanfall: 3 tabletter à 250 mg (eller 1½ tablett à 500 mg) vid första tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett à 250 mg (eller ½ tablett à 500 mg) vid behov, sammanlagt dock högst 5 tabletter à 250 mg (eller 2½ tablett à 500 mg) per dygn.

Menstruationssmärtor: 1-2 tabletter à 250 mg (eller ½-1 tablett à 500 mg) vid första tecken på menstruation sedan vid behov, sammanlagt dock högst 5 tabletter à 250 mg (eller 2½ tablett à 500 mg) per dygn.

Om du använt för stor mängd av Naproxen Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Naproxen Mylan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet, törst, yrsel, svettningar, hjärtklappning, huvudvärk, matsmältningsproblem, magsmärta, illamående, förstoppning, halsbränna, inflammation i munnen, diarré, vätskeansamling, hudutslag eller ytliga hudsår, öronsusningar, synstörningar.

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 patienter): Feber, magsår, mag-tarmblödningar, inflammation i magsäckens slemhinna, nässelutslag, ljusöverkänslighet som ger inflammation i huden, leverpåverkan, astma, andnöd, svårigheter att somna, koncentrationssvårigheter, njurpåverkan, håravfall, hörselnedsättning.

Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Bristningar i mag-tarmvägg, leverinflammation, inflammation i matstrupen, inflammation i tjocktarmen, kräkningar, blodkräkningar, väderspänning, försämring av vissa inflammatoriska tarmsjukdomar (kolit och Crohns sjukdom), vätskeansamling i lungorna, lunginflammation, hjärnhinneinflammation, bukspottkörtelinflammation, allvarlig hudreaktion med inflammation och hög feber, överkänslighetsreaktioner med symtom som t ex ansiktssvullnad beroende på vätskeansamling (angioödem se Var särskilt försiktig med Naproxen Mylan), kramper, muskelsvaghet, muskelsmärtor, blodbildspåverkan (till exempel agranulocytos se Var särskilt försiktig med Naproxen Mylan), ökad mängd kalium i blodet, inflammation i blodkärlen, hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, blodig avföring, blod i urinen, depression, lätt oro, mardrömmar.

Läkemedel som Naproxen Mylan kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

Inflammation, blödning (ibland dödlig, särskilt hos äldre), magsår, bristning och stopp i övre eller nedre magtarmkanalen kan förekomma vid behandling med Naproxen Mylan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Naproxen Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är naproxen 250 mg respektive 500 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 54,8 mg respektive 109,6 mg, majsstärkelse, povidon, natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, polysorbat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tablett 250 mg: vit, rund, fasetterad tablett, med brytskåra, diameter 10 mm, märkt ”Naproxen 250” på ena sidan

Tablett 500 mg: vit, kapselformad tablett med brytskåra, 17 x 9 mm, märkt ”NP 500” på ena sidan.

250 mg:

25 st och 100 st i reumatikeranpassad plastburk.


10 x 1, 20 x 1 och 50 x 1 st i tryckförpackning (endos).


10, 20 och 50 st i tryckförpackning.


250 st i plastburk.

500 mg:

25 st i reumatikeranpassad plastburk


50 x 1 st i tryckförpackning (endos).


50 st i tryckförpackning


100 st i reumatikeranpassad plastburk.

Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel: 08-555 227 50

E-post: inform@mylan.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-27