Mycophenolate mofetil Sandoz

Filmdragerad tablett 500 mg Mykofenolatmofetil 50 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

344:42

Köp via recept

EAN: 07046260893382

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Mycophenolate mofetil Sandoz

500 mg filmdragerade tabletter
mykofenolatmofetil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information (se avsnitt 4).

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mycophenolate mofetil Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Mycophenolate mofetil Sandoz
3. Hur du tar Mycophenolate mofetil Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mycophenolate mofetil Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mycophenolate mofetil Sandoz är och vad det används för

Mycophenolate mofetil Sandoz innehåller mykofenolatmofetil. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas immunsuppressiva medel.

Mycophenolate mofetil Sandoz används för att hindra kroppen från att avstöta ett transplanterat organ:

 • Njure, hjärta eller lever.

Mycophenolate mofetil Sandoz ska användas tillsammans med andra läkemedel:

 • Ciklosporin och kortikosteroider.

Mykofenolatmofetil som finns i Mycophenolate mofetil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Mycophenolate mofetil Sandoz

Använd inte Mycophenolate mofetil Sandoz

VARNING

Mykofenolat orsakar medfödda utvecklingsstörningar och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar. Dessutom måste du följa din läkares anvisningar om preventivmedel.

Din läkare kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolat har på foster. Läs informationen noggrant och följ anvisningarna.

Om du inte förstår alla instruktioner, be läkaren förklara dem igen innan du tar mykofenolat. Se även ytterligare information i detta avsnitt under Varningar och försiktighet och Graviditet och amning.

Ta inte Mycophenolate mofetil Sandoz :

 • om du är allergisk mot mykofenolatmofetil, mykofenolsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är kvinna och kan bli gravid och inte har genomfört ett negativt graviditetstest innan du får ditt första recept, eftersom mykofenolat orsakar fosterskador och missfall.

 • om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid.

 • om du inte använder effektiva preventivmedel (se Graviditet, användning av preventivmedel och amning).

 • om du ammar.

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Mycophenolate mofetil Sandoz.

Varningar och försiktighet

Tala omedelbart med läkare innan du använder Mycophenolate mofetil Sandoz:

 • om du har tecken på infektion, t.ex. feber eller halsont 

 • om du har fått oväntade blåmärken och/eller blödning

 • om du har eller har haft problem i magtarmkanalen, t.ex. magsår

 • om du planerar att bli gravid eller blir gravid under tiden du använder Mycophenolate mofetil Sandoz.

Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker), tala omedelbart med din läkare innan du tar Mycophenolate mofetil Sandoz.

Effekt av solljus 

Mycophenolate mofetil Sandoz minskar kroppens immunförsvar. En följd av detta är en ökad risk för hudcancer. Begränsa mängden solljus och UV-strålning som du utsätts för genom att:

 • bära skyddande kläder som också täcker huvud, nacke, armar och ben

 • använda solkräm med hög skyddsfaktor.

Andra läkemedel och Mycophenolate mofetil Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar receptfria läkemedel, bl.a. örtpreparat. Det beror på att Mycophenolate mofetil Sandoz kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan också påverka hur Mycophenolate mofetil Sandoz fungerar. Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel innan du börjar med Mycophenolate mofetil Sandoz:

 • azatioprin eller andra läkemedel som försvagar immunsystemet – ges efter en organtransplantation

 • kolestyramin – används vid behandling av högt kolesterol

 • rifampicin – ett antibiotikum som används för att förebygga och behandla infektioner såsom tuberkulos (tbc)

 • antacida eller protonpumpshämmare – används för problem med syra i magen såsom matsmältningsbesvär

 • fosfatbindande läkemedel – används vid kronisk njursvikt för att minska mängden fosfat som absorberas i blodet

 • antibiotika - används för att behandla bakterieinfektioner

 • isavukonazol - används för att behandla svampinfektioner

 • telmisartan - används för att behandla högt blodtryck.


Vacciner 

Om du behöver vaccineras (med levande vaccin) under tiden du tar Mycophenolate mofetil Sandoz, tala med din läkare eller apotekspersonal först. Din läkare ger råd om vilka vacciner du kan få.

Du får inte ge blod under behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz och under minst 6 veckor efter att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz och under minst 90 dagar efter att behandlingen avslutats.

Mycophenolate mofetil Sandoz med mat och dryck

Intag av mat och dryck har ingen effekt på behandlingen med Mycophenolate mofetil Sandoz.

Graviditet, användning av preventivmedel och amning

Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar Mycophenolate mofetil Sandoz 

Om du är kvinna och kan bli gravid måste du använda en effektiv preventivmetod med Mycophenolate mofetil Sandoz. Detta gäller:

 • innan du påbörjar behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz

 • under hela behandlingen med Mycophenolate mofetil Sandoz

 • under sex veckor efter avslutad behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz.

Tala med din läkare om de lämpligaste preventivmedlen för dig. Det beror på din egen situation. Två former av preventivmetoder är att föredra eftersom det minskar risken för oavsiktlig graviditet. Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p-piller. 

 

Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

 • om du passerat klimakteriet, dvs. är minst 50 år och har haft din sista menstruation för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört pga. behandling mot cancer finns det fortfarande en chans att du kan bli gravid)

 • om dina äggledare och båda äggstockarna opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi)

 • om din livmoder opererats bort (hysterektomi)

 • om dina äggstockar har slutat fungera (förtidigt klimakterium som fastställts av en gynekolog)

 • om du har fötts med något av följande sällsynta tillstånd som leder till oförmåga att bli gravid: XY-genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder

 • om du är barn eller tonåring som ännu inte fått din menstruation.

Användning av preventivmedel hos män som tar Mycophenolate mofetil Sandoz 

Tillgängliga uppgifter tyder inte på en ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mykofenolat. Risken kan emellertid inte uteslutas helt. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att du eller din kvinnliga partner använder tillförlitligt preventivmedel under behandlingen och i ytterligare 90 dagar efter att du slutat ta Mycophenolate mofetil Sandoz.

Om du planerar att skaffa barn, tala med din läkare om de potentiella riskerna.

Graviditet och amning 

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och alternativa behandlingar du kan ta för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ om:

 • du planerar att bli gravid.

 • du har missat eller tror att du har missat en menstruation, om du har ovanliga mensblödningar eller om du tror att du är gravid.

 • du har sex utan att använda en säker preventivmetod.

Om du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, måste du omedelbart informera din läkare. Fortsätt emellertid att ta Mycophenolate mofetil Sandoz tills du träffat läkaren.

Graviditet

Mykofenolat orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50 %) och allvarliga fosterskador (23–27 %) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats är missbildningar av öronen, ögonen och ansiktet (kluven läpp/gomspalt), i fingrarna, hjärtat, matstrupen och njurarna samt i nervsystemet (t.ex. ryggmärgsbråck, där kotorna i ryggraden inte är ordentligt utvecklade). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.

Om du är kvinna och kan bli gravid måste du genomföra ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och följa din läkares anvisningar om preventivmedel. Din läkare kan be dig göra mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.

Amning 

Ta inte Mycophenolate mofetil Sandoz om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Mycophenolate mofetil Sandoz påverkar din förmåga att framföra motorfordon eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mycophenolate mofetil Sandoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Mycophenolate mofetil Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket som ska tas 

Mängden du ska ta beror på vilken typ av transplantat du har fått. Den vanliga dosen framgår nedan. Behandlingen ska fortsätta så länge du behöver förebygga avstötning av det transplanterade organet.

Njurtransplantation

Vuxna

 • Den första dosen ges inom 3 dagar efter transplantationen.

 • Dygnsdosen är 4 tabletter (2 g av läkemedlet) som uppdelas på 2 separata doser.

 • Ta 2 tabletter på morgonen och 2 tabletter på kvällen.

Barn (2–18 år):

 • Dosen som ges varierar beroende på barnets storlek.

 • Din läkare kommer att bestämma den mest lämpliga dosen baserat på ditt barns längd och vikt (kroppsyta – mätt som kvadratmeter eller m2). Den rekommenderade dosen är 600 mg/m2 2 gånger dagligen.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Rekommenderad dos för äldre patienter är 1 g 2 gånger dagligen vid njurtransplantation och 1,5 g 2 gånger dagligen vid hjärt- eller levertransplantation.

Hjärttransplantation

Vuxna

 • Den första dosen ges inom 5 dagar efter transplantationen.

 • Dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av läkemedlet) som uppdelas på 2 separata doser.

 • Ta 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

Barn

Det finns ingen information om användning av Mycophenolate mofetil Sandoz hos barn med ett hjärttransplantat.

Levertransplantation

Vuxna

 • Den första dosen av oralt mykofenolatmofetil ges tidigast 4 dagar efter transplantationen när du klarar av att svälja läkemedel.

 • Dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av läkemedlet) som uppdelas på 2 separata doser.

 • Ta 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

Barn

Det finns ingen information om användning av Mycophenolate mofetil Sandoz hos barn med ett levertransplantat.

Intag av läkemedlet

 • Svälj dina tabletter hela tillsammans med ett glas vatten.

 • Bryt eller krossa inte dem.

Om du har tagit för stor mängd av Mycophenolate mofetil Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör också detta om någon annan av misstag tagit ditt läkemedel. Ta med läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Mycophenolate mofetil Sandoz

Om du glömmer att ta läkemedlet någon gång, ta din dos så snart du kommer ihåg. Fortsätt sedan att ta läkemedlet på de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Mycophenolate mofetil Sandoz

Sluta inte ta Mycophenolate mofetil Sandoz om inte din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar behandlingen kan risken öka för avstötning av det transplanterade organet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart med en läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:

 • du har tecken på infektion såsom feber eller ont i halsen

 • du får oväntade blåmärken eller blödningar

 • du får hudutslag, svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller svalget med andningssvårigheter – du kan ha en allvarlig allergisk reaktion mot läkemedlet (såsom anafylaxi, angioödem).

Vanliga biverkningar 

Några av de vanligaste biverkningarna är diarré, färre vita eller röda blodkroppar, infektion och kräkningar. Din läkare kommer regelbundet att ta blodprover för att kontrollera förändringar av:

 • antalet blodkroppar

 • halten av till exempel socker, fett eller kolesterol i blodet.

Barn kan möjligen få vissa biverkningar lättare än vuxna. Detta gäller t.ex. diarré, infektioner, minskning av antalet vita och röda blodkroppar.

 • Bekämpa infektioner

 • Mycophenolate mofetil Sandoz minskar din kropps försvar. Det förhindrar att du stöter bort transplantatet. Som en konsekvens av detta kommer din kropp inte vara lika bra som tidigare på att bekämpa infektioner. Det betyder att du kan få mer infektioner än normalt. Det inkluderar infektioner i hjärnan, huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.

 • Cancer i lymfkörtlarna och huden

 • Som kan inträffa hos patienter som tar denna typ av läkemedel (immunsuppressiva medel), har ett mycket litet antal Mycophenolate mofetil Sandoz -patienter utvecklat cancer i lymfvävnad och hud.

 • Allmänna oönskade effekter

 • Du kan få allmänna biverkningar som påverkar hela din kropp. Det inkluderar allvarliga allergiska reaktioner (såsom anafylaxi, angioödem), feber, att du känner dig mycket trött, sömnstörningar, smärtor (såsom i magen, bröstet, leder och muskler samt smärta i samband med urinering), huvudvärk, influensasymtom och svullnad.


 • Andra oönskade effekter kan inkludera:

 • Hudbiverkningar såsom:

 • akne, munsår, bältros, hudtillväxt, håravfall, hudutslag, klåda.

 • Urinvägsbiverkningar såsom:

 • njurproblem eller behov av att urinera oftare.

 • Biverkningar i mag-tarmkanal och mun såsom:

 • svullnad av tandköttet och munsår,

 • inflammation i bukspottkörteln, tjocktarmen eller magen,

 • problem med tarmarna inklusive blödning, leverproblem,

 • förstoppning, illamående, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, gasspänningar.

 • Biverkningar i centrala och perifera nervsystemetsåsom:

 • känsla av yrsel, dåsighet eller domningar,

 • darrningar, muskelryckningar, krampanfall,

 • ångestkänsla eller nedstämdhet, förändringar av humör eller tankeverksamhet.

 • Biverkningar i hjärta och blodkärl såsom:

 • förändrat blodtryck, onormal hjärtfrekvens, utvidgning av blodkärl.

 • Lungbiverkningar såsom:

 • lunginflammation, luftrörskatarr,

 • andnöd, hosta vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd där luftvägarna är onormalt utvidgade) eller pulmonell fibros (ärrbildning i lungorna). Tala om för din läkare om du utvecklar kvarstående hosta eller andnöd,

 • vätska i lungor eller brösthåla,

 • problem med bihålorna.

 • Andra biverkningar såsom:

 • viktnedgång, gikt, högt blodsocker, blödning, blåmärken.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Mycophenolate mofetil Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret eller etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mykofenolatmofetil. Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg mykofenolatmofetil.

 • Övriga innehållsämnen är:

Kärna:

Mikrokristallin cellulosa, povidon, talk, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium.

Filmdragering:

Hypromellos, hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171), makrogol (400), svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mycophenolate mofetil Sandoz filmdragerade tabletter är lavendelfärgade, filmdragerade, bikonvexa tabletter som är släta på båda sidorna.

PVC/PE/PVdC/Al-blister

Förpackningsstorlekar: 50, 100, 120, 150, 180 eller 250 filmdragerade tabletter.

HDPE-burk

Förpackningsstorlekar: 50 eller 150 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendeva, Slovenien

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 c, 02-672 Warszawa, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-12