Morfin Alternova

Tablett 10 mg Morfin 25 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

82:62

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046263752358

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Morfin Alternova

10 mg och 20 mg tabletter
morfinhydroklorid
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Morfin Alternova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Alternova
3. Hur du använder Morfin Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Morfin Alternova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Morfin Alternova är och vad det används för

Morfin Alternova innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

Morfin Alternova används vid svår smärta, såsom smärta vid cancer.

Morfin som finns i Morfin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Alternova

Använd inte Morfin Alternova

 • om du är allergisk mot morfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har mycket slem i luftvägarna, försämrad andningsförmåga, akut leversjukdom, vid orostillstånd under alkohol- och sömnmedelspåvekan.

Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Morfin Alternova om du har:

 • astma

 • hinder i luftvägarna

 • några skallskador

 • bukhinnedialys (peritonealdialys)

 • lågt blodtryck som beror på en minskad blodvolym

 • nedsatt funktion i sköldkörteln

 • nedsatt funktion hos lever eller njurar

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • inflammatoriska magsjukdomar

 • förstoppning

 • problem med kramper i gallvägar eller urinledare

 • om du en gång varit beroende av droger eller alkohol.


Tala med läkare eller apotekspersonal om du upplever något av följande symtom medan du använder Morfin Alternova:

 • ökad smärtkänslighet trots att du tar ökande doser (hyperalgesi). Läkaren kommer att besluta om du måste ändra dos eller byta till ett annat starkt analgetikum (smärtstillande läkemedel), (se avsnitt 2).

 • svaghet, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan vara ett symtom på att binjurarna producerar för lite av hormonet kortisol, och du kan därför behöva ta hormontillskott.

 • förlust av libido, impotens eller uteblivna menstruationer. Detta kan bero på sänkt produktion av könshormoner.

 • om du känner att du håller på att bli beroende av Morfin Alternova under tiden du använder det. Du kan ha börjat tänka mycket på när du kan ta nästa dos, också om du inte behöver den för smärtan. Risk för beroende finns med Morfin Alternova.

 • abstinenssymtom eller beroende. De vanligaste abstinenssymtomen nämns i avsnitt 3. Om detta inträffar kan läkaren komma att ändra läkemedelstypen eller tiderna mellan doser.

En ökad risk för andningsdepression finns vid behandling av äldre patienter.

Andra läkemedel och Morfin Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Kombinationer som bör undvikas tillsammans med Morfin Alternova:

 • vissa ångestdämpande och lugnande läkemedel samt sömnmedel (phenobarbital)

 • vissa läkemedel mot depression eller parkinsons sjukdom (MAO-hämmare)

 • läkemedel som minskar magsyran (antacida). Der bör vara minst 2 timmar mellan intag av morfin och denna typ av läkemedel

Typer av läkemedel som kräva dosanpassning:

 • rifampicin (antibiotika) för att t.ex. behandla tuberkulos

 • läkemedel som används för att behandla och förebygga kramper (antiepileptika, t.ex. gabapentin)

 • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin och nortriptylin)

 • läkemedel mot smärta/opiodavvänjning (nalbufin, buprenorfin och pentazocin)

Andra läkemedel som också kan påverka eller påverkas av Morfin Alternova:

 • läkemedel som används för att minska och lindra olika typer av muskelkramper (baklofen)

 • läkemedel som ges efter blödning i hjärnhinnan (nimodipin)

 • läkemedel som används vid ångest och sömnstöringar (bensodiazepiner)

 • läkemedel mot överkänslighet och klåda (hydroxizin)

 • läkemedel mot ADHD (metylfenidat)

 • läkemedel som används mot HIV (ritonavir)


Samtidig användning av Morfin Alternova och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma, och kan vara livshotande. Samtidig användning ska därför endast övervägas när andra behandlingsalternativ saknas. Om läkaren ordinerar Morfin Alternova tillsammans med lugnande läkemedel ska dock läkaren begränsa dosen och tidslängden för den samtidiga behandlingen. Berätta för läkaren om alla lugnande läkemedel du tar, och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara till hjälp att be vänner eller släktingar vara uppmärksamma på de tecken och symtom som nämns här ovan. Kontakta läkare om du upplever sådana symtom.

Morfin Alternova med mat, dryck och alkohol

Intag av alkohol, även små mängder, ska undvikas i samband med behandling med Morfin Alternova, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Morfin Alternova under graviditet.

Vid långtidsanvändning av Morfin Alternova under graviditet finns det en risk för att det nyfödda barnet får läkemedelsutsättningssymtom (abstinens) som ska behandlas av läkare

Amning

Morfin Alternova passerar över i modersmjölk. Morfin Alternova bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Morfin Alternova under amning.

Fertilitet

Det finns i dagsläget ingen information om fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Morfin Alternova kan reaktionsförmågan nedsättas och läkemedlet kan ha påtaglig effekt då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller användning av verktyg och maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Morfin Alternova innehåller laktos

Laktos är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Morfin Alternova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos vid morfinbehandlingens påbörjande är 5-10 mg, 4-6 gånger dagligen.

Om detta inte ger tillräcklig smärtlindring kan dosen ökas av läkare. Doseringsintervallet bör vara 4-6 timmar.

Tabletten sväljes med ett glas vatten och kan tas med eller utan mat. Tabletten kan även lösas i vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Morfin kan orsaka förstoppning och därför rekommenderas samtidig användning av läkemedel som motverkar detta. Tala med din läkare.

Om du skulle uppleva illamående och kräkningar vid användning av morfin, kan din läkare ordinera ett läkemedel som hjälper till att förebygga detta. Tala med din läkare.

Äldre:

Till äldre patienter kan läkaren behöva förskriva lägre doser än de ovan angivna.

Nedsatt lever- eller njurfunktion:

Till patienter med nedsatt njurfunktion kan läkaren behöva förskriva lägre doser än de ovan angivna.

Om du har tagit för stor mängd av Morfin Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara:

 • sänkt medvetandegrad

 • knappnålsstora pupiller

 • andnöd, försämrad andningsförmåga, andningssvårigheter som leder till medvetslöshet eller t.o.m. dödsfall 

 • lågt blodtryck

 • blek, fuktig hud

 • lunginflammation av att dra ner kräkning eller främmande material i lungorna, med symtom såsom andfåddhet, hosta och feber.

Om du har glömt att använda Morfin Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Morfin Alternova

Avbryt inte behandlingen med Morfin Alternova om du inte har avtalat detta med din läkare. Om du vill avbryta behandlingen med Morfin Alternova, fråga läkaren hur man sänker dosen långsamt för att undvika abstinenssymtom. Abstinenssymtom kan bestå av värk i kroppen, skakningar, diarré, magsmärta, illamående, influensaliknande symtom, hjärtklappning och förstorade pupiller. I psykologiska symtom ingår en intensiv känsla av otillfredsställelse, ångest/oro och irritabilitet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

 • Kramper i gall- och urinvägar, sammandragning i luftrören, försämrad andningsförmåga och yrsel. Dessa är mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

 • Hjärtklappning, snabb puls, högt eller lågt blodtryck och svimning. Dessa är sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

 • Allvarlig allergisk reaktion som ger svårighet att andas eller yrsel. Dessa har rapporterats ( förekommer hos ett okänt antal användare).

Övriga biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Förstoppning, dåsighet, illamående, kräkningar, urinträngningar, svårighet att kissa, pupillförminskning, ökad ADH-frisättning (ett hormon).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Omtöckning, humörsvängningar, klåda, förvirring.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Yrsel när man reser sig hastigt, vätskeansamling perifert till exempel i benen.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Upprymdhet, sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, muntorrhet, nässelutslag, muskelryckningar. ökad smärtkänslighet, svettning, abstinenssymtom eller beroende (för symtom, se avsnitt 3: Om du slutar att ta Morfin Alternova).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Morfin Alternova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter ”EXP” samt på blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är morfinhydroklorid, 1 tablett innehåller 10 mg respektive 20 mg morfinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat (E470b).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Morfin Alternova 10 mg: vita, runda och flata tabletter med brytskåra på ena sidan, diameter 6,5 mm, märkta ”10”.

Morfin Alternova 20 mg: vita, runda och flata tabletter med brytskåra på ena sidan, diameter 8,5 mm, märkta ”20”.

Tablett 10 mg:

Blister (PVC/Alu): 25, 50 och 100 tabletter.

Burk (HDPE) med barnskyddande lock: 100 tabletter.

Tablett 20 mg:

Blister (PVC/Alu): 25, 50 och 100 tabletter.

Burk (HDPE) med barnskyddande lock: 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Alternova A/S

Lodhusvej 11

DK-4230 Skælskør

Danmark

Tillverkare

Extractum Pharma Co. Ltd.

6413 Kunfehértó. IV. Körzet 6

Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-05