Montelukast Sandoz

Tuggtablett 5 mg Montelukast 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

410:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265812029

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Montelukast Sandoz

5 mg tuggtabletter
montelukast

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

 • Om ditt barn får biverkningar tala med ditt barns läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Montelukast Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan Montelukast Sandoz tas
3. Hur Montelukast Sandoz tas
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Montelukast Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Montelukast Sandoz är och vad det används för

Montelukast Sandoz är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser som kallas leukotriener. Leukotriener orsakar sammandragning och svullnad av luftvägarna i lungorna. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar Montelukast Sandoz astmasymtomen och hjälper till att kontrollera astma.

Ditt barns läkare har förskrivit Montelukast Sandoz för att behandla ditt barns astma och förhindra astmasymtom under alla tider på dygnet.

 • Montelukast Sandoz 5 mg används för att behandla barn i åldern 6–14 år som inte fått fullgod kontroll med sin astmamedicinering och därför behöver tilläggsbehandling.

 • Montelukast Sandoz 5 mg kan också vara ett alternativ till inhalationssteroider hos patienter i åldern 6–14 år som inte nyligen behandlats med kortisonpreparat som tas via munnen mot sin astma och som inte kunnat använda inhalationssteroider.

 • Montelukast Sandoz 5 mg hjälper också att förebygga sammandragning av luftvägarna som orsakas av fysisk ansträngning.

Läkaren kommer att avgöra hur Montelukast Sandoz ska användas beroende på barnets symtom och hur svår barnets astma är.

Montelukast som finns i Montelukast Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad är astma?

Astma är en kronisk sjukdom.

Astma innebär:

 • andningssvårigheter på grund av sammandragning av luftvägarna. Denna sammandragning av luftvägarna försvåras och förbättras beroende på olika förhållanden.

 • känsliga luftvägar som reagerar på olika retningar, t.ex. tobaksrök, pollen, kall luft eller motion.

 • svullnad (inflammation) av luftvägarnas slemhinnor.

Symtom på astma inkluderar: hosta, väsande andning och åtstramande känsla i bröstet.

2. Vad du behöver veta innan Montelukast Sandoz tas

Tala om för läkaren om alla hälsoproblem eller allergier som ditt barn har eller har haft.

Ge inte Montelukast Sandoz till ditt barn

 • om hon/han är allergisk mot montelukast eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan Montelukast Sandoz tas:

 • Om ditt barns astmasymtom eller andning försvåras, kontakta omedelbart läkare.

 • Montelukast Sandoz tuggtabletter är inte avsedda för behandling av akuta astmaattacker. Om en attack inträffar ska du följa de instruktioner läkaren gett för denna situation. Ha alltid barnets inhalerbara luftrörsvidgande astmaläkemedel med dig för akuta astmaattacker.

 • Det är viktigt att ditt barn tar alla astmaläkemedel som läkaren ordinerat. Montelukast Sandoz är inte avsett att ersätta andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat barnet.

 • Under behandling med astmaläkemedel ska du känna till att om barnet får en kombination av olika symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, försvårade andningssymtom och/eller hudutslag, ska du kontakta läkare.

 • Om du vet att ditt barns astma förvärras av acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation (s.k. NSAID), ge då inte dessa läkemedel till ditt barn.

 • Patienterna bör vara medvetna om att olika neuropsykiatriska händelser (t.ex. beteende och humör-relaterade förändringar) har rapporterats hos vuxna, ungdomar och barn med Montelukast Sandoz (se avsnitt 4). Om ditt barn utvecklar sådana symtom medan han/hon använder Montelukast Sandoz bör du kontakta ditt barns läkare.

Andra läkemedel och Montelukast Sandoz

Vissa läkemedel kan påverka hur Montelukast Sandoz fungerar och Montelukast Sandoz kan påverka hur andra läkemedel fungerar.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tala om för läkaren om ditt barn använder följande läkemedel innan barnet börjar ta Montelukast Sandoz:

 • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

 • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

 • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos och vissa andra infektioner)

 • gemfibrozil (läkemedel mot höga blodfetter)

Montelukast Sandoz med mat och dryck

Montelukast Sandoz ska inte intas med mat. Medicinen bör intas minst 1 timme före eller minst 2 timmar efter matintag.

Graviditet och amning

Detta avsnitt är inte relevant för Montelukast Sandoz 5 mg tuggtabletter, då läkemedlet är avsett för barn i åldern 6–14 år. 

Dock är följande information relevant för läkemedlets verksamma ämne montelukast. 

Graviditet

Kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida bör rådfråga sin läkare innan de tar Montelukast Sandoz. Din läkare avgör om du kan ta Montelukast Sandoz under graviditeten.

Amning

Det är inte känt om Montelukast Sandoz går över i bröstmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Montelukast Sandoz om du ammar eller planerar att börja amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Montelukast Sandoz förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Individuella reaktioner på läkemedel kan dock variera. Vissa biverkningar (t.ex. yrsel och dåsighet), som har rapporterats i mycket sällsynta fall, kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Montelukast Sandoz innehåller hjälpämnen

Montelukast Sandoz innehåller aspartam som utgör en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Montelukast Sandoz innehåller allurarött (E129). Detta kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur Montelukast Sandoz tas

 • Ditt barn får ta endast en tuggtablett Montelukast Sandoz om dagen enligt läkarens ordination.

 • Tuggtabletten ska tas också när ditt barn är symtomfri eller har en akut astmaattack.

 • Se till att ditt barn alltid tar detta läkemedel såsom läkaren ordinerat. Rådfråga barnets läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Montelukast Sandoz ska tas genom munnen.

Rekommenderad dos är:

Barn i åldern 6–14 år: 

En (1) tuggtablett på 5 mg tas en (1) gång om dygnet på kvällen. Montelukast Sandoz ska inte intas med mat. Läkemedlet ska intas minst 1 timme före eller minst 2 timmar efter matintag. Tabletterna ska tuggas innan de sväljs.

Om ditt barn använder Montelukast Sandoz ska du kontrollera att barnet inte samtidigt använder andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, montelukast. 

Montelukast Sandoz 5 mg rekommenderas inte för barn som är yngre än 6 år. 

 • 4 mg tuggtabletter finns tillgängliga för barn i åldern 2–5 år.

 • 10 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga för vuxna och ungdomar 15 år och äldre.

Om ditt barn har fått i sig för stor mängd Montelukast Sandoz

Kontakta omedelbart barnets läkare för rådgivning.

I majoriteten av de rapporter som finns om överdosering har inga biverkningar rapporterats. De vanligaste förekommande symtomen som rapporterats vid överdos hos vuxna och barn inkluderade buksmärta, sömnighet, törst, huvudvärk, kräkning och överaktivitet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ge ditt barn Montelukast Sandoz

Försök att ge Montelukast Sandoz enligt ordination. Om ditt barn har missat en dos, återgå då till det vanliga schemat med en tuggtablett om dagen.

Ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om ditt barn slutar att ta Montelukast Sandoz

Montelukast Sandoz kan endast behandla ditt barns astma om hon/han fortsätter att ta det.

Det är viktigt att ditt barn fortsätter ta Montelukast Sandoz så länge läkaren ordinerar det. Det hjälper dig att kontrollera ditt barns astma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta barnets läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – brådskande läkarvård kan behövas:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • allergiska reaktioner inklusive hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, vilket kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • ökad blödningsbenägenhet (även oförklarliga blåmärken eller blödningar ska rapporteras)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • självmordstankar och -handlingar. Tecken på detta kan vara bl.a. att personen talar om självmord, drar sig undan sociala kontakter, vill vara ensam eller har en känsla av hopplöshet eller av att vara i en fälla

 • gulfärgning av hud och ögon, ovanlig trötthet eller feber samt mörkfärgning av urinen vilket orsakas av en leverinflammation (hepatit)

 • en kombination av symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag (Churg-Strauss syndrom) har rapporterats. Tala omedelbart om för läkare om ditt barn får ett eller flera av dessa symtom.

 • svåra hudreaktioner (erythema multiforme), som kan inträffa utan förvarning

Andra biverkningar

Följande biverkningar rapporterades i kliniska studier med 10 mg filmdragerade tabletter och 5 mg eller 4 mg tuggtabletter:

 • buksmärta

 • huvudvärk

 • törst

Dessa biverkningar var vanligen lindriga och förekom oftare hos patienter som behandlades med montelukast än hos dem som behandlades med placebo (en tablett som inte innehåller något läkemedel).

Under den tid läkemedlet har varit på marknaden har också följande biverkningar rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1av 10 användare):

 • övre luftvägsinfektion

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • diarré, illamående, kräkningar

 • onormala leverfunktionsvärden

 • hudutslag

 • feber

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • beteende- och humörförändringar (förändrat drömmönster inklusive mardrömmar, sömnlöshet, sömngång, irritationsbenägenhet, ängslan, rastlöshet, upprördhet inkluderande aggressivt beteende eller fientlighet, depression)

 • yrsel, dåsighet, stickningar/domningar, krampanfall

 • näsblod

 • muntorrhet, matsmältningsbesvär

 • blåmärken, klåda, nässelutslag

 • led- eller muskelvärk, muskelkramper

 • trötthet, allmän sjukdomskänsla, svullnad

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • darrningar

 • uppmärksamhetsstörning, nedsatt minnesförmåga

 • hjärtklappning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • hallucinationer, desorientering

 • svullnad (inflammation) i lungorna

 • ömmande röda knölar under huden företrädesvis på smalbenen (knölros)

 • stamning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Montelukast Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är montelukast.

En tuggtablett innehåller 5 mg montelukast (som montelukastnatrium).

 • Övriga innehållsämnen är:

Mannitol (E 421), mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa (E 463), järnoxid, röd (E 172), kroskarmellosnatrium, arom (Cherry Flavour AP0551, Cherry Durarome TD0990B [innehåller allurarött, E129]), aspartam (E 951) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Montelukast Sandoz tuggtabletter är rosa till svagt spräckligt rosa, runda tabletter märkta ”5” på ena sidan.

Förpackningar:

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tuggtabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark.

Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

LEK S.A., Ul. Podlipie 16 C, 95 010 Stryków, Polen

eller

Sandoz SRL, Str Livezeni 7A, 540472, Targu-Mures, Rumänien

eller

Sandoz N.V., Van Rooijen Pharma, Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-30