Monoket OD

Depotkapsel, hård 100 mg 98 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

449:70

EAN: 07046261761314

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Monoket OD

25mg/50mg/100 mg hårda depotkapslar
isosorbidmononitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Monoket OD är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Monoket OD
3. Hur du använder Monoket OD
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Monoket OD ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Monoket OD är och vad det används för

Monoket OD används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).

Monoket OD verkar genom att vidga blodkärlen och därigenom minska hjärtats arbete.

Isosorbidmononitrat som finns i Monoket kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Monoket OD

Använd inte Monoket OD

  • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat, andra nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • vid hjärtmuskelsjukdom, inflammation i hjärtsäcken, cirkulationssvikt eller mycket lågt blodtryck, kraftigt minskad blodvolym eller svår blodbrist

  • tillsammans med läkemedel som används vid impotens så som sildenafil, vardenafil eller tadalafil (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Monoket OD”)

  • tillsammans med riociguat, ett läkemedel mot vissa typer av högt blodtryck (s k pulmonell hypertension)

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Monoket OD

  • om du har nedsatt vänsterkammarfunktion, förträngning av stora blodkärl, ökat tryck i skallen, lågt blodtryck, hjärnskada efter blodpropp eller hjärnblödning, blodbrist, bristande syresättning av blodet eller nedsatt sköldkörtelfunktion; de som har dessa sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Monoket OD påbörjas

  • vid en akut angina-attack; Monoket OD kan inte användas för att häva en akut angina-attack

  • om du har förkortad tid för tarmpassage eftersom det kan ge en minskad frisättning av den aktiva substansen i Monoket OD

Barn

Säkerhet och effekt för barn har ännu inte fastställts.

Andra läkemedel och Monoket OD

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare, kalciumkanalhämmare, kärlvidgande medel, riociguat) och/eller alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Monoket OD. Detsamma kan inträffa med läkemedel mot psykiska sjukdomar (neuroleptika) och depression (tricykliska antidepressiva och MAO-hämmare).

Monoket OD ska inte användas samtidigt som vissa läkemedel som används vid impotens (som innehåller sildenafil, vardenafil, tadalafil) då detta kan resultera i ett allvarligt blodtrycksfall som kan orsaka permanent skada på hjärtat och hjärnan.

Samtidig behandling med migränläkemedel (dihydroergotamin) kan ha en blodtryckshöjande effekt.

Rådfråga läkare om du använder läkemedel som innehåller sapropterin (även kallat tetrahydrobiopterin eller BH4) mot vissa ämnesomsättningssjukdomar.

Monoket OD med mat, dryck och alkohol

Samtidig behandling med Monoket OD och intag av alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Monoket OD. Vidare, kan yrsel förekomma när du tar Monoket OD. Risken att drabbas av yrsel ökar om du samtidigt dricker alkohol (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Monoket OD”).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan Monoket OD används under graviditet.

Det är okänt om Monoket OD går över i modersmjölk. Risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Behovet av Monket OD och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel kan förekomma när du tar Monoket OD. Du bör tänka på detta vid t ex bilkörning eller användning av maskiner. Risken att drabbas av yrsel ökar om du samtidigt dricker alkohol.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Monoket OD innehåller laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Monoket OD

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Rekommenderad dos är 1 kapsel à 50 mg dagligen på morgonen.

Kapslarna får inte tuggas utan sväljes hela med minst ½ glas vätska.

Om du använt för stor mängd av Monoket OD

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Angioödem:

Sluta att ta Monoket och kontakta omdelbart läkare om d u får något av följande symptom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Huvudvärk som oftast försvinner vid fortsatt användning.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Yrsel, illamående, svaghetskänsla, lågt blodtryck vid stående, ökad hjärtfrekvens.

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Kräkningar, diarré, förvärrade symtom vid kärlkramp.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Allergiska hudreaktioner (t ex utslag), rodnad.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Cirkulatorisk kollaps (ibland åtföljd av långsam oregelbundenhet i hjärtrytmen och svimning), lågt blodtryck, fjällande hud, sömnighet, halsbränna, hypoxemi (bristande syresättning av blodet).

Svåra symtom på grund av lågt blodtryck har rapporterats vid behandling med den här typen av läkemedel och inkluderar illamående, kräkningar, rastlöshet, blekhet och överdriven svettning.

Observera: Under behandling med Monoket OD kan tillfälligt bristande syresättning av blodet inträffa. Detta kan leda till nedsatt syresättning av hjärtat, särskilt hos patienter med kranskärlssjukdom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Monoket OD ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En kapsel innehåller:

  • Den aktiva substansen är isosorbidmononitrat 25 mg, 50 mg respektive 100 mg

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 6,7 mg, 13,4 mg respektive 26,5 mg, sackaros, majsstärkelse, talk, etylcellulosa, makrogol, hydroxypropylcellulosa, gelatin, titandioxid (färgämne E171), järnoxid (färgämne E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Monoket OD hårda depotkapslar 25 mg:

98 depotkapslar (tryckförpackning)

100 depotkapslar (plastburk, endast för dosdispensering)

Monoket OD hårda depotkapslar 50 mg:

14 depotkapslar (tryckförpackning)

98 depotkapslar (tryckförpackning)

100 depotkapslar (plastburk, endast för dosdispensering)

Monoket OD hårda depotkapslar 100 mg:

98 depotkapslar (tryckförpackning)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Merus Labs Luxco II S.à.R.L.

26-28, rue Edward Steichen

L-2540 Luxemburg

Tillverkare

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

D-40789 Monheim

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-22